Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2023
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2023
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 0. Begroting in één beeld
    1. Blz. 5 Begroting in één beeld
   2. Blz. 6 1. Samenvatting
    1. Blz. 7 1.1 Inleiding
     1. Blz. 8 1.1. Inleiding
     2. Blz. 9 1.1.1 Financiële huishouding
     3. Blz. 10 1.1.2 Kadernota 2022
     4. Blz. 11 1.1.3 Begrotingssaldo 2023 - 2026
    2. Blz. 12 1.2 Financiële uitkomsten
     1. Blz. 13 1.2. Financiële uitkomsten
     2. Blz. 14 1.2.1. Bestaand beleid
     3. Blz. 15 1.2.2 Nieuw Beleid
     4. Blz. 16 1.2.3 Status Bezuinigingen en maatregelen bedrijfsvoering en overige taakvelden
     5. Blz. 17 1.2.4 Algemene reserve
     6. Blz. 18 1.2.5 Reserve Sociaal Domein
     7. Blz. 19 1.2.6 Woonlasten
   3. Blz. 20 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 21 2.0 Inleiding programma's
   4. Blz. 22 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 23 01.1 Missie
    2. Blz. 24 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 25 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 27 Participatie als een olievlek over de gemeente Montferland verspreiden
      1. Blz. 28 Uitvoering geven aan het Participatiekader
    5. Blz. 29 01.5 Financiën
    6. Blz. 30 01.6 Verbonden partijen
   5. Blz. 31 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 32 02.1 Missie
    2. Blz. 33 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 34 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
    4. Blz. 35 02.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 36 2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen
     1. Blz. 37 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 38 De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 275.000 euro) te realiseren
       1. Blz. 39 Afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties
       2. Blz. 40 We (blijven) de starterslening Montferland voeren
       3. Blz. 41 We continueren de afspraak met Plavei om jongeren tot 23jr met voorrang te huisvesten en onderzoeken de mogelijkheden de leeftijdsgrens te verhogen
      2. Blz. 42 Minimaal 150 opgeleverde woningen
       1. Blz. 43 Bestemmingsplannen voorbereiden en tot besluitvorming brengen
       2. Blz. 44 Nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling nemen (transformatie en uitbreiding)
    6. Blz. 45 2.4.2 Natuur, landschap en biodiversiteit
     1. Blz. 46 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 47 een groener, biodiverser leefomgeving voor en met onze inwoners
       1. Blz. 48 Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda van het biodiversiteitsplan. Waaronder het bewustmaken van onze inwoners van het belang van biodiversiteit en acties zoals tegel er uit en plantje er in.
       2. Blz. 49 We geven uitvoering aan de regeling landschap en biodiversiteit zoals het subsidiëren van de aanleg van landschappelijke beplanting.
    7. Blz. 50 2.4.3 Klimaatadaptatie
     1. Blz. 51 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 52 Meer klimaatbewustzijn van onze organisatie, inwoners ondernemers en maatschappelijke organisatie
       1. Blz. 53 Uitvoering geven aan het klimaatadaptatieplan 2021-2026
    8. Blz. 54 02.5 Financiën
   6. Blz. 55 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 56 03.1 Missie
    2. Blz. 57 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 58 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 59 03.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 60 3.4.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 61 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 62 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
       1. Blz. 63 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
       2. Blz. 64 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 65 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       4. Blz. 66 Uitvoering IVVP
       5. Blz. 67 Uitvoering van het Centrumplan Didam
       6. Blz. 68 Herinrichting wegen rondom IKC in 's-Heerenberg - Zeddamseweg, Maria van Nassaulaan en Hogeweg
       7. Blz. 69 Verdere uitvoering geven aan het verkeerscirculatieplan 's-Heerenberg (aanleg fietsstraat Oude Doetinchemseweg en verdere afwaardering Drieheuvelenweg)
      2. Blz. 70 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v verbruik energie in 2018.
       1. Blz. 71 Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting
      3. Blz. 72 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
       1. Blz. 73 Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       2. Blz. 74 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 75 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2023 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
       4. Blz. 76 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       5. Blz. 77 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       6. Blz. 78 Uitvoering van het Centrumplan Didam
       7. Blz. 79 Herinrichting wegen rondom IKC in 's-Heerenberg - Zeddamseweg, Maria van Nassaulaan en Hogeweg
       8. Blz. 80 Verdere uitvoering geven aan het verkeerscirculatieplan 's-Heerenberg (aanleg fietsstraat Oude Doetinchemseweg en verdere afwaardering Drieheuvelenweg)
      4. Blz. 81 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
       1. Blz. 82 Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       2. Blz. 83 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 84 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2023 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
       4. Blz. 85 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       5. Blz. 86 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       6. Blz. 87 Uitvoering IVVP
       7. Blz. 88 Uitvoering van het Centrumplan Didam
       8. Blz. 89 Herinrichting wegen rondom IKC in 's-Heerenberg - Zeddamseweg, Maria van Nassaulaan en Hogeweg
       9. Blz. 90 Verdere uitvoering geven aan het verkeerscirculatieplan 's-Heerenberg (aanleg fietsstraat Oude Doetinchemseweg en verdere afwaardering Drieheuvelenweg)
    6. Blz. 91 3.4.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 92 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 93 Ambitie is (tenminste) 82% recycling van het huishoudelijk afval in 2023, met verdere groei daarna.
       1. Blz. 94 In gebruik nemen aangepaste aanbiedstation 's-Heerenberg
      2. Blz. 95 Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 15% in 2023
       1. Blz. 96 Uitvoeren en monitoren Uitvoeringsagenda Montferland Energieneutraal 2023-2026
    7. Blz. 97 03.5 Financiën
   7. Blz. 98 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 99 04.1 Missie
    2. Blz. 100 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 101 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 102 04.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 103 In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
      1. Blz. 104 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 105 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 106 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 107 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     2. Blz. 108 In 2024 heeft Montferland 5% meer toeristische overnachtingen dan in 2019.
      1. Blz. 109 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 110 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 111 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 112 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     3. Blz. 113 In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
      1. Blz. 114 Aantal bedrijfscontacten vanuit gemeente (bestuur en ambtelijk) intensiveren
      2. Blz. 115 Ondernemerspeiling in 2024 verrichten
      3. Blz. 116 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid.
      4. Blz. 117 Uitwerken plannen bedrijventerreinen
     4. Blz. 118 In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
      1. Blz. 119 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      2. Blz. 120 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      3. Blz. 121 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     5. Blz. 122 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 123 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
    5. Blz. 124 04.5 Financiën
   8. Blz. 125 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 126 5.1 Missie
    2. Blz. 127 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 128 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 129 5.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 130 Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
      1. Blz. 131 Het beheren en onderhouden van een goed dekkend AED netwerk
      2. Blz. 132 Het integraal bevorderen van gezondheid bij andere beleidsterreinen
      3. Blz. 133 Het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs
      4. Blz. 134 Het sluiten van lokaal preventieakkoord
      5. Blz. 135 Het stimuleren van een gezonde en rookvrije omgeving
      6. Blz. 136 Uitvoering taken vanuit de wet Publieke Gezondheid door de GGD Noord en Oost-Gelderland
      7. Blz. 137 We stimuleren een gezonde leefstijl bij groepen/trajecten als kwetsbare zwangeren, tienermoeders, statushouders, mensen in schuldhulpverlening, bijstandsgerechtigden en participatietrajecten.
     2. Blz. 138 Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
      1. Blz. 139 Breedtesportevenementen inzetten als middel om de sport- en beweegdeelname te bevorderen
      2. Blz. 140 Het contineren van het aanbieden van (extra) bewegingsonderwijs op scholen
      3. Blz. 141 Inwoners helpen om een passende sport te vinden door de zichtbaarheid van het sportaanbod beter in beeld te brengen
      4. Blz. 142 Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte creëren
      5. Blz. 143 Verenigingen stimuleren om de stap te zetten op weg naar een open club
      6. Blz. 144 De buurtsportcoaches brengen kwetsbare groepen in beweging
      7. Blz. 145 Vergroten en stimuleren van het sportaanbod voor senioren
      8. Blz. 146 Versterken en ontwikkelen van sportaccommodaties op basis van de behoefte van de inwoners
      9. Blz. 147 Onderzoek uitvoeren naar de mogelijkheid een nieuwe zwemvoorziening in Didam te realiseren
    5. Blz. 148 5.5 Financiën
   9. Blz. 149 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 150 6.1 Missie
    2. Blz. 151 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 152 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 153 6.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 154 Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning jeugdhulp als goed ervaart is 85%
      1. Blz. 155 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders blijven we streven naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning. In de keukentafelgesprekken denken we mee met oplossingen die passen bij de behoefte van de jeugdigen
      2. Blz. 156 We voeren een continu-onderzoek uit waarin we gedurende de klantreis de cliënttevredenheid meten. Op deze manier kunnen we op ieder wenselijk moment een scherp beeld krijgen van de ervaringen van cliënten met de dienstverlening en bijsturen
     2. Blz. 157 Het aantal geïndiceerde jeugdzorgtrajecten blijft stabiel (peiljaar 2023)
      1. Blz. 158 Het aantal voorliggende voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd, POH en SMW stijgt (met 10% tot 2025 (2023 peiljaar)
      2. Blz. 159 Aantal voorliggende voorzieningen zo mogelijk uitbreiden zodat er meer alternatieven zijn voor geïndiceerd aanbod
      3. Blz. 160 Meer jeugdigen toeleiden naar voorliggende voorzieningen
      4. Blz. 161 Voldoende formatie en deskundigheid behouden
      5. Blz. 162 Waar mogelijk zetten we groepswerk in
     3. Blz. 163 De kwaliteit van het aangeboden Voor - en vroegschoolse educatie (VVE) zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.
      1. Blz. 164 Investeren in het behoud van deskundig personeel in kinderopvang
      2. Blz. 165 Vergroten van de inhoudelijke samenwerking met de ketenpartners
      3. Blz. 166 Versterken van de inhoudelijke doorgaande lijn in kinderopvang en basisonderwijs
     4. Blz. 167 Aantal geïndiceerde VVE peuters dat bereikt wordt met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%
      1. Blz. 168 Het huidige beleid blijven uitvoeren en bijsturen wanneer nodig
     5. Blz. 169 Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek stabiliseert tussen de 19% en 24% over 4 jaar
     6. Blz. 170 Tussen de 90 en 100% van de jongeren in Montferland komt in aanraking met muziekonderwijs in 2024
    5. Blz. 171 6.5 Financiën
   10. Blz. 172 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 173 7.1 Missie
    2. Blz. 174 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 175 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 176 7.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 177 7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 178 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 179 Inwoners in wijken en kernen ondersteunen elkaar op sociaal-maatschappelijke vlak voor een leefbare en vitale samenleving.
       1. Blz. 180 Met Welcom maken we werkafspraken over het ondersteunen van bewonersinitiatieven op sociaal – maatschappelijk vlak. Hierbij spreken we een toename van 5% met hen af.
      2. Blz. 181 Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning (verstrekt onder de Wmo 2015) als goed ervaart is 85%
       1. Blz. 182 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning. In de keukentafelgesprekken denken we mee met oplossingen die passen bij de behoefte van inwoners.
       2. Blz. 183 we voeren een continu-onderzoek uit waarin we gedurende de klantreis de cliënttevredenheid meten. Op deze manier kunnen we op ieder wenselijk moment een scherp beeld krijgen van ervaringen van cliënten met de dienstverlening en bijsturen
      3. Blz. 184 Het aantal trajecten eigen hulpverlening door het Sociaal Team neemt toe met 5%.
       1. Blz. 185 Het Sociaal Team biedt eigen hulpverlening aan om doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen.
      4. Blz. 186 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk ondanks de vergrijzing ten opzichte van peiljaar 2021.
       1. Blz. 187 We bieden via Welcom voorlichting aan over vitaal ouder worden waarbij aandacht is voor het zelf voorbereidingen treffen in geval van verminderde mobiliteit
       2. Blz. 188 We zetten maximaal in op eigen kracht, het sociaal netwerk en slimme aanpassingen in huis, passend bij de vraag.
      5. Blz. 189 Wij bieden adequate ondersteuning aan kwetsbare inwoners, binnen de beschikbare middelen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
       1. Blz. 190 We zetten maximaal in op eigen kracht, het sociaal netwerk en het voorliggend veld en hebben oog voor de belastbaarheid van mantelzorgers.
       2. Blz. 191 Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt
       3. Blz. 192 Het Sociaal Team en het Sociaal Werk ontwikkelen samen laagdrempelig groepsaanbod ter vervanging van geïndiceerde ondersteuning
       4. Blz. 193 Het Sociaal Team biedt eigen hulpverlening aan.
       5. Blz. 194 Het aantal generieke maatwerkvoorzieningen (dagbesteding en individuele begeleiding) laten we met maximaal 8% toenemen, waarmee in het licht van de vergrijzing per saldo sprake is van minder groei.
      6. Blz. 195 Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.
       1. Blz. 196 We bieden via Welcom voorlichting aan over vitaal ouder worden waarbij aandacht is voor het zelf voorbereidingen treffen in geval van verminderde mobiliteit.
       2. Blz. 197 We steken onze keukentafelgesprekken zo in dat inwoners geïnfomeerd zijn en gestimuleerd worden om zelf aanpassingen aan te brengen in huis.
    6. Blz. 198 7.4.2 Veiligheid
     1. Blz. 199 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 200 Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
       1. Blz. 201 Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan
       2. Blz. 202 Uitvoering geven aan aspecten die betrekking hebben op de aanpak om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dan wel te voorkomen
      2. Blz. 203 Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
       1. Blz. 204 Aanpakken van drugsproductie, vervaardiging, verstrekking, aanwezigheid of handel vanuit woonhuizen en andere gebouwen
       2. Blz. 205 Alle ontvangen signalen over ondermijning, binnengekomen bij het meldpunt of Meld Misdaad Anoniem, screenen en indien nodig verder verrijken met aanvullende informatie
       3. Blz. 206 Periodiek een ondermijningsoverleg organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal worden besproken
       4. Blz. 207 Uitrol Keurmerk Veilig Buitengebied
       5. Blz. 208 Verder ontwikkelen en toepassen van het Bibob-beleid
      3. Blz. 209 De samenleving meer betrekken bij het borgen van een veilige leefomgeving.
       1. Blz. 210 Met verschillende communicatieberichten de samenleving bewuster maken van hun rol en bijdrage aan een veilig Montferland
      4. Blz. 211 Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
       1. Blz. 212 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
       2. Blz. 213 Uitvoering geven aan het project gebiedsgerichte aanpak natuurbrandbeheersing
      5. Blz. 214 Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
       1. Blz. 215 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      6. Blz. 216 Balans tussen preventie, zorg en repressie, waarbij we zoveel mogelijk naar de voorkant van het probleem willen gaan.
       1. Blz. 217 Het inrichten van periodiek georganiseerd lokaal overleg tussen veiligheid en zorg om escalaties naar de veiligheidskamer te voorkomen
    7. Blz. 218 7.5 Financiën
   11. Blz. 219 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 220 8.1 Missie
    2. Blz. 221 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 222 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 223 8.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 224 We willen de hoogte van het uitkeringsbestand ondanks de instroom van nieuwe statushouders en mensen met een arbeidsbeperking stabiliseren
      1. Blz. 225 Er naar streven dat mensen hun baan behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van Jobcoaching en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
      2. Blz. 226 Instroom voorkomen door een baan aan te bieden voordat er een uitkering wordt ingezet
      3. Blz. 227 Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratieinstrumenten. In het bijzonder richten we ons op het zoeken van banen
     2. Blz. 228 We willen dat 50% van de mensen met een doelgroepindicatie aan het werk zijn
      1. Blz. 229 Hiernaast gaan we jobcoaching inzetten om mensen met een beperking aan het werk te houden.
      2. Blz. 230 We gaan accountmanagers inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
     3. Blz. 231 We willen dat 90% van degenen die toegang heeft tot meedoen in Montferland daadwerkelijk deelneemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.
      1. Blz. 232 De regeling Meedoeninmontferland.info bij de doelgroep met een laag inkomen blijvend onder de aandacht.
     4. Blz. 233 We willen dat 85 % van de kinderen die toegang hebben tot Meedoen in Montferland een product of meerdere producten op het gebied van educatie en/of ontwikkeling bestelt.
      1. Blz. 234 De gemeentelijke educatieve regeling bij de doelgroep met een laag inkomen promoten. We gaan de zogenaamde Klijnsmagelden inzetten voor deze regeling.
     5. Blz. 235 We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op 50%
      1. Blz. 236 We gaan mensen met een budgetbeheerrekening begeleiden naar grotere mate van financiële zelfstandigheid door de inzet van budgetcoaching.
     6. Blz. 237 We willen alle personen waarvan wij in het kader van vroegsignalering een schuldsignaal van hebben ontvangen binnen 4 weken een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
      1. Blz. 238 We gaan aan iedere inwoner waarvan we een signaal van (problematische) schulden ontvangen een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
    5. Blz. 239 8.5 Financiën
   12. Blz. 240 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 241 Toelichting
    2. Blz. 242 Context en achtergronden
    3. Blz. 243 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 244 Financiën
    5. Blz. 245 Mutaties reserves
   13. Blz. 246 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 247 Inleiding
    2. Blz. 248 Overhead definitie
    3. Blz. 249 Overheadkosten
    4. Blz. 250 Kostprijsberekening
    5. Blz. 251 Financiën
   14. Blz. 252 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 253 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 254 Financiën
   15. Blz. 255 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 256 2.5 Paragrafen
    2. Blz. 257 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 258 1. Missie
     2. Blz. 259 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 260 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 261 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 262 5. Financiële kengetallen
     6. Blz. 263 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    3. Blz. 264 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 265 Missie
     2. Blz. 266 Context en achtergronden
     3. Blz. 267 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 268 Ontwikkelingen
     5. Blz. 269 Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen
    4. Blz. 270 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 271 1. Missie
     2. Blz. 272 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 273 3. Kaderstellende (beleids) nota's
     4. Blz. 274 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 275 a. Renteontwikkeling
     6. Blz. 276 b. Financieringsbehoefte
     7. Blz. 277 c. Kasgeldnorm
     8. Blz. 278 d. Renterisiconorm
     9. Blz. 279 e. Overige risico's
     10. Blz. 280 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    5. Blz. 281 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 282 Inleiding
     2. Blz. 283 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 284 Apparaatskosten
     4. Blz. 285 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 286 Paragraafgegevens
     6. Blz. 287 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    6. Blz. 288 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 289 Inleiding
     2. Blz. 290 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 291 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 292 Overig
    7. Blz. 293 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 294 1. Missie
     2. Blz. 295 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 296 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 297 4. Doelstellingen
     5. Blz. 298 5. Ontwikkelingen
     6. Blz. 299 6. Financiële bijlagen grondexploitatie
     7. Blz. 300 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    8. Blz. 301 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 302 Beleid
     2. Blz. 303 Tarieven
     3. Blz. 304 Onroerende zaakbelastingen
     4. Blz. 305 Afvalstoffenheffing
     5. Blz. 306 Rioolheffing
     6. Blz. 307 Hondenbelasting
     7. Blz. 308 Toeristenbelasting
     8. Blz. 309 Reclamebelasting
     9. Blz. 310 Rechten en leges
     10. Blz. 311 Marktgelden
     11. Blz. 312 Rechten begraafplaats
     12. Blz. 313 Opbrengst lokale heffingen
     13. Blz. 314 Belastingen, rechten en leges
     14. Blz. 315 Kwijtscheldingsbeleid
    9. Blz. 316 Paragraaf H. Transities Sociaal Domein
     1. Blz. 317 Inleiding
     2. Blz. 318 Sociaal Domein 2020-2024
     3. Blz. 319 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    10. Blz. 320 Paragraaf I. Corona
     1. Blz. 321 Paragraaf I. Corona
   16. Blz. 322 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
    1. Blz. 323 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
   17. Blz. 324 4. Bijlagen
    1. Blz. 325 4.1 Investeringsplan
     1. Blz. 326 Overzicht investeringen
    2. Blz. 327 4.2 (Vervangings)investeringen
     1. Blz. 328 4.4 (Vervangins) investeringen
    3. Blz. 329 4.3 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 330 4.5.1 Reserves
     2. Blz. 331 4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     3. Blz. 332 4.5.3 Voorzieningen
    4. Blz. 333 4.4 Financiële gegevens
     1. Blz. 334 Begrote inkomsten en uitgaven
     2. Blz. 335 Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld
     3. Blz. 336 (Geprognosticeerde) balans 2018-2021
     4. Blz. 337 EMU-overzicht
     5. Blz. 338 Renteschema Begroting
    5. Blz. 339 4.5 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 340 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten
    6. Blz. 341 4.6 Monitor bezuinigingen
     1. Blz. 342 Monitor bezuinigingen
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap