Uitgaven

16,66%
€ -17.741
x €1.000
16,66% Complete

Inkomsten

3,35%
€ 3.660
x €1.000
3,35% Complete

Saldo

525,41%
€ -14.081
x €1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

16,66%
€ -17.741
x €1.000
16,66% Complete

Inkomsten

3,35%
€ 3.660
x €1.000
3,35% Complete

Saldo

525,41%
€ -14.081
x €1.000

6.1 Missie

Terug naar navigatie - 6.1 Missie

Montferland is een gemeente waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelkansen hebben. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in hun woonomgeving.

6.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 6.2 Context en achtergronden

Jeugd

Programmadoel

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning om beperkingen op te heffen en achterstanden te voorkomen specifiek voor de jongeren die dat nodig hebben.

Goede, tijdige en passende jeugdzorg, met een belangrijke rol voor de eigen omgeving, voorkomt zwaardere zorg. 


Centralere inkoop gespecialiseerde jeugdzorg en verbetering jeugdzorgketen is gericht op betere zorg. De Gelderse verbeteragenda waarbij gewerkt wordt aan een verbetering van de keten rondom kinderbescherming is hier een concrete uitwerking van.


De lijn van snel de juiste lijn inzetten, bijv. via praktijkondersteuners huisartsen, wordt door de gemeente Montferland doorgezet. Ook het sociale netwerk, het onderwijs en het jongerenwerk wordt nadrukkelijk betrokken bij de ondersteuning. Er snel bij zijn, liefst met jeugdhulp zonder indicatie, om inzet van zwaardere zorg te voorkomen.


We zien dat een deel van de Montferlandse jongeren het moeilijk heeft en de redenen daarvoor zijn divers. Naast Corona als aanjager van een aantal trends zien we dat de samenleving steeds complexer wordt en bijvoorbeeld de echtscheidingsproblematiek toeneemt. Er sprake is van een toename van psychische problemen c.q. het jeugdzorggebruik hiervan en een normalisering van middelengebruik en geweld binnen de jongeren(sub)cultuur. Hier moeten we meer dan voorheen met onze partners in het veld de schouders onder zetten maar ook opvoeders en hun omgeving aanspreken op hun verantwoordelijkheden.


We voeren een actief preventiebeleid samen met onze partners in het veld. Met preventie en vroegsignalering kunnen we problemen in een vroeg stadium opsporen en klein houden. Dit voorkomt op termijn de inzet van dure ondersteuning of hulp. We zijn alert op kansen voor innovaties en voeren pilots uit als die goed onderbouwd passen in onze doelstellingen. 
Hoewel we als gemeente ‘in control’ zijn, blijven we afhankelijk van externe factoren waarop we veelal geen invloed hebben. Hierbij moet gedacht worden aan veranderingen in wet- en regelgeving, demografische factoren, economische ontwikkelingen, een Coronacrisis en conflicten zoals in Oekraïne. 

Door Corona zijn er mogelijkerwijs achterstanden ontstaan bij de jeugd. Dit kan een nasleep hebben in het jaar 2023. De GGD heeft de opdracht dit te monitoren en de opbrengst hiervan kan aanleiding zijn voor gerichte acties. 

Onze gemeente heeft een grote bevolkingsgroep die taalarm opgroeit en daardoor een taalachterstand dreigt op te lopen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt gezien als voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.


Onderwijs

Programmadoel

De gemeente streeft naar goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting om de ontwikkelkansen van de Montferlandse kinderen te faciliteren.

Onderwijs is van essentieel belang om talenten te ontwikkelen. Goede onderwijsvoorzieningen helpen daarbij. De gemeente blijft dan ook investeren in onderwijsvoorzieningen, zodat deze voldoen aan de eisen van deze tijd.

De eerste prioriteit is het realiseren van een brede school in 's-Heerenberg . In dit gebouw zullen alle leerlingen van ‘s-Heerenberg onderwijs gaan volgen. Ook zal daar de bibliotheek in gehuisvest worden en kinderopvang. Dit alles vanuit het oogmerk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden in een prettige omgeving.


Leefbaarheid en Cultuur

Programmadoel

De gemeente streeft naar handhaving van een divers aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. Daarbij is het van belang is dat draagvlak en initiatief vanuit de gemeenschappen en inwoners zelf komt.

Cultuur en leefbaarheid dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur is gezond, heeft een positieve invloed op de persoonlijke ontwikkeling van mensen en draagt bij aan saamhorigheid in onze samenleving.  

Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving. Een samenleving die te kampen heeft met toenemende individualisering en groeiende tegenstellingen. Het leven van mensen speelt zich meer en meer af in de eigen bubbel. Dit wordt versterkt door de 'online samenleving' als gevolg van voortdurende digitalisering. Dit leidt tot meer eenzaamheid en een groter wordende kloof in de samenleving. Dit vertaalt zich in teruglopende vrijwilligers en deelnemersaantallen. Naast deze trend heeft ook de coronapandemie zijn sporen nagelaten. Door bijna 2 jaar van stilstand als gevolg van deze pandemie is het culturele leven -nog- niet terug op het oude niveau. Vrijwilligers en deelnemers zijn afgehaakt vanwege leeftijd of hebben ontdekt dat er ook andere activiteiten kunnen worden ondernomen. Maar juist de sociale binding en cohesie is noodzakelijk voor een gezonde samenleving. Mensen komen daardoor in contact met anderen en voelen zich onderdeel van die samenleving. Dat geldt zeker waar het gaat om kunstbeoefening. Daarom heeft de gemeente, naast het al bestaande subsidie instrument, ingezet op het daar waar mogelijk ondersteunen van het lokale culturele verenigingsleven waar dat te kampen heeft met de gevolgen van de coronapandemie. Maar uiteindelijk zal het draagvlak wel vanuit de samenleving zelf moeten komen.  Het –bestaande- (volks)culturele aanbod in de gemeente is zeer divers. Montferland hanteert als uitgangspunt de zelfredzaamheid van culturele verenigingen in de gemeente alsmede het lokale draagvlak daarvoor. Daarnaast vindt de gemeente een ‘persoonlijk ontwikkel/leerelement’ belangrijk.

De culturele infrastructuur is vooral kleinschalig en dicht bij huis. Dat betekent dat de inwoners van Montferland voor een meer professioneel cultuur-en theateraanbod zijn aangewezen op voorzieningen in de regio.

De bibliotheek vervult een belangrijke taak waar het gaat om leesbevordering, digitale ontwikkeling van mensen en ondersteuning bij het zoveel mogelijk zelfstandig functioneren in een alsmaar complexer wordende -digitale- samenleving.  

Muziekonderwijs is, naast het culturele aspect, van belang voor de ontwikkeling van kinderen. Ook voor volwassenen kan muziek en het zelf muziek maken grote betekenis hebben. 

Verbonden partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
De GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voeren de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeenten uit.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Het ECAL is een gemeenschappelijke regeling voor de  gemeenten in de Achterhoek en voert de wettelijke archieftaken uit conform de Archiefwet. Daarnaast voert de ECAL ook voor de provincie en drie andere gemeenten overige erfgoedtaken uit, zoals documentatie en onderzoek en heeft een publieksfunctie. 

Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
De uitvoering, financiering en bekostiging van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar is aan deze gemeenschappelijke regeling opgedragen.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Coalitieakkoord Bestuursperiode 2022-2026
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020

6.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4 Wat willen we bereiken?

Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning jeugdhulp als goed ervaart is 85%

Terug naar navigatie - Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning jeugdhulp als goed ervaart is 85%
Clienttevredenheidsonderzoek 85 % tevreden ouders en jeugdigen

 

 

Waardesoort 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Meting 89 85 85 - - - -
Streefwaarde - - 85 85 85 85 85

Wat gaan we daar voor doen?

Het aantal geïndiceerde jeugdzorgtrajecten blijft stabiel (peiljaar 2023)

Terug naar navigatie - Het aantal geïndiceerde jeugdzorgtrajecten blijft stabiel (peiljaar 2023)

Wat gaan we daar voor doen?

De kwaliteit van het aangeboden Voor - en vroegschoolse educatie (VVE) zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.

Terug naar navigatie - De kwaliteit van het aangeboden Voor - en vroegschoolse educatie (VVE) zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.
25% van de in de gemeente Montferland werkzame pedagogische medewerkers volgt jaarlijks een scholingstraject.
Waardesoort 2021 2022 2023 2024 2025
Streefwaarde 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Wat gaan we daar voor doen?

Aantal geïndiceerde VVE peuters dat bereikt wordt met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%

Terug naar navigatie - Aantal geïndiceerde VVE peuters dat bereikt wordt met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%
Percentage peuters op voorschoolse voorziening
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 95 % 95 % 95 % 95 % 95 %
Streefwaarde ondergrens 92 % 92 % 92 % 92 % 92 %

Wat gaan we daar voor doen?

6.5 Financiën

Terug naar navigatie - 6.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -17.886 -17.397 -17.681 -17.636 -18.395 -18.332
Baten 2.114 2.619 2.254 2.288 2.289 2.290
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.772 -14.778 -15.426 -15.348 -16.106 -16.041
Onttrekkingen 812 995 1.406 1.351 1.321 1.321
Stortingen -1.478 -50 -61 -59 -7 -5
Mutaties reserves -667 945 1.346 1.293 1.315 1.317