Uitgaven

1,77%
€ -1.882
x €1.000
1,77% Complete

Inkomsten

2,43%
€ 2.652
x €1.000
2,43% Complete

Saldo

28,72%
€ 770
x €1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

1,77%
€ -1.882
x €1.000
1,77% Complete

Inkomsten

2,43%
€ 2.652
x €1.000
2,43% Complete

Saldo

28,72%
€ 770
x €1.000

02.1 Missie

Terug naar navigatie - 02.1 Missie

Montferland is een gemeente waar het prettig wonen en leven is. Een gezonde woningmarkt en een duurzame, leefbare woon- en leefomgeving zijn daarbij van belang.

02.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening en Wonen

 

Doel: samen met inwoners en externe partijen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving voor onze inwoners optimaliseren

 

In 2023 ligt de focus onverminderd op het versnellen van de woningbouw. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van woningen en in het verlengde daarvan het verbeteren van de positie van starters en senioren op de woningmarkt. Om te kunnen voorzien in de woningbouwopgave en de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren, worden nieuwe woningbouwlocaties in 'ontwikkeling' genomen. Omdat de behoefte niet alleen is op te vangen op inbreidingslocaties, nemen we tegelijkertijd uitbreidingslocaties in ontwikkeling.

Om de leefbaarheid in kernen te verbeteren benutten we kansen op transformatielocaties en willen we in nieuwbouw zoveel mogelijk inzetten op wat de bestaande voorraad onvoldoende of (nog) niet kan bieden. In de bestaande voorraad ligt de uitdaging in het verduurzamen en toekomstbestendiger maken van woningen en omgeving. In kwetsbare wijken bekijken we met onze partners wat er nodig is om de leefbaarheid te vergroten.

Natuur, landschap en biodiversiteit 

 

Doel: de verscheidenheid in landschap, natuur en biodiversiteit behouden en daar waar mogelijk versterken.

 

Gebleken is dat de biodiversiteit wereldwijd maar ook in onze gemeente drastisch is afgenomen. De gevarieerdheid in landschap en natuur neemt daarmee af waardoor de omgeving minder aantrekkelijk wordt als woon- en leefklimaat. We zetten daarom in op het vergroenen en biodiverser maken van de gemeente. Hiermee dragen we als gemeente bij aan het versterken van de biodiversiteit en het klimaatadaptief maken van de leefomgeving. Het vergroenen van de leefomgeving heeft ook positieve effecten op de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners. Om als gemeente een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel is een plan opgesteld met te nemen maatregelen. Dit plan is in februari 2022 vastgesteld door de raad. In het vervolg komt het aan op het uitwerken en toepassen van de maatregelen en het gericht uitvoeren van acties die een bijdrage leveren aan de biodiversiteit. Speerpunten voor 2023 zijn het bewustmaken van onze inwoners van het belang van groen voor biodiversiteit en klimaat en vergroening  van de gemeente. Het bereiken van de doelen is in grote mate afhankelijk van inzet en medewerking van inwoners.

 

Klimaatadaptatie 


Doel: Montferland in 2050 klimaatbestendig en waterrobuust in gericht te hebben. 


Het klimaat verandert. Dat hebben we in de droge en hete zomers van 2018, 2019 en 2020 allemaal ervaren. In deze lange droge periodes was er een tekort aan water om agrarische percelen en tuinen te beregenen en ook de natuur had zwaar onder de droogte te leiden. Er waren zelfs meerdere hittegolven. Door verandering in klimaat ervaren wij ook vaker heftige regenbuien waarbij de afvoer van het regenwater voor problemen kan zorgen. Dit soort extremen (droogte, wateroverlast) vragen om aanpassingen in de buitenruimte, zowel openbare ruimten als particulier terrein. Dit klimaatbestendig en waterrobuust maken van de buitenruimte en waar nodig acceptatie noemen we klimaatadaptatie.  
Naast adaptatie wordt er stevig ingezet op klimaatmitigatie.  Klimaatmitigatie bestaat uit het voorkomen van verdere klimaatverandering door de uitstoot van broeikgassen te verminderen. Om dit te bereiken zet Montferland in op duurzaamheid, energietransitie en circulariteit. 


Bij bovengenoemde doelen wordt zoveel mogelijk gezocht naar samenhang tussen de opgaven en wordt waar het kan verschillende functies gestapeld. 

 

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

Terug naar navigatie - 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Liemerse Woonagenda: de koers voor 2020-2025
 • Notitie woningbouwbehoefte 2019-2030 (2019)
 • Woonvisie (2016 - 2020)
 • Prestatieafspraken wonen Plavei en Woonzorg NL 2022
 • Woondeal regio Arnhem-Nijmegen (2020)
 • Klimaatadapatieplan Montferland 2021-2026
 • Beleids- en uitvoeringsprogramma biodiversiteit provincie Gelderland (2020) 
 • Biodiversiteitsplan ‘Ruimte voor biodiversiteit’ (2022)

02.4 Programmaonderdelen

Terug naar navigatie - 02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening en Wonen
 • Natuur, landschap en biodiversiteit
 • Klimaatadaptatie

2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 275.000 euro) te realiseren

Terug naar navigatie - De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 275.000 euro) te realiseren
Van de opgeleverde woningen is 50 % in de categorie betaalbaar < € 275.000 v.o.n.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 25 % 40 % 50 % 50 % 50 %

Aantal verleende startersleningen
Waardesoort 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 10 10 10 10
Streefwaarde ondergrens 5 5 5 5

Wat gaan we daarvoor doen?

Minimaal 150 opgeleverde woningen

Terug naar navigatie - Minimaal 150 opgeleverde woningen
Aantal opgeleverde woningen
Waardesoort 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 137 150 150 175
Meting 137 - - -

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.2 Natuur, landschap en biodiversiteit

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

een groener, biodiverser leefomgeving voor en met onze inwoners

Terug naar navigatie - een groener, biodiverser leefomgeving voor en met onze inwoners
Aantal mensen dat meedoet met acties/ subsidieregeling voor het vergroenen van de omgeving
Waardesoort 2023
Streefwaarde 50

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.3 Klimaatadaptatie

02.5 Financiën

Terug naar navigatie - 02.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -4.552 -3.428 -1.854 -1.749 -1.749 -1.450
Baten 2.972 767 1.515 119 119 119
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.580 -2.661 -339 -1.630 -1.630 -1.331
Onttrekkingen 337 855 1.137 107 107 107
Stortingen -256 -49 -29 -28 -28 -27
Mutaties reserves 82 807 1.108 79 80 80