4. Bijlagen

4.1 Investeringsplan

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

Bij de paragraaf 4.1 ziet u welke kapitaallasten worden gedekt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

 

2023

2024

2025

2026

Herinrichting openbare ruimte dorpskernen Loil, Nieuw Dijk, Stokkum en Azewijn   900 900  

Totaal

 

900

900

 

 

4.2 (Vervangings)investeringen

Terug naar navigatie - 4.4 (Vervangins) investeringen
Omschrijving 2023 2024 2025 2026 Techn. Levensduur
Gemeentelijk Water- en Riolerings Plan (GWRP)           
Verbeteringen          
Wateroverlast, klimaatadaptatie              50            120              50              50 30
Afkoppelen, ombouwen vgs              80              50              20   60
Afkoppelen, blauwe aders en meeliften            902            902         1.257            902 60
Aanpassen retentie Matjeskolk                25     15
Vervangingen          
Renovatie (mini)gemalen en IBA's            279            279            279            279 15
Rioolvervanging en -relining            329         1.025            711            701 60
Totaal investeringen GWRP 2023-2026        1.640        2.401        2.317        1.932  
Overige investeringen          
Aanschaf computerapparatuur raad/college                    35 4
vervangingen straatmateriaal            530            530            530            530 20
Fiat Doblo Cargo VD-151-T vd Born opbouw              39       10
DAF FAN CF75 00-BBV-3 vrachtwagen kipper            200       10
Iveco Daily 50C15ZD VD-453-P               69       10
Iveco Daily 50C15ZD VD-452-P               64       10
Iveco Daily 50C15ZD VD-454-P 2013              64       10
Fiat Doblo Cargo VD-984-S vd Born opbouw              39       10
Fiat Doblo Cargo VD-577-S vd Born opbouw              34       10
Stratos B11-24 S2B37255 strooier              34       10
Stratos B11-24 S2B37256 strooier              34       10
John Deere trekker 6230 2012                78     12
John Deere trekker 5080 GF 2012                62     12
Iveco Daily V-643-JG 2017                  78   8
Iveco Daily V-833-JF 2017                  74   8
Heatweed onkruidmachine                  15   8
Mc Connel Maaiarm                    25 8
Perscontainer              35       10
Vervanging veld DVC            484       10
Inrichting uitwijk              22       5
Plotter/scanner Openbare Werken                15     5
Vervanging Oracle server              50       5
Scanners              15       5
Vervanging I-Phones 2023                145     3
Vervanging I-pads 2023                  48     3
Back up server                  45   5
Switches 2023                60     10
Computerapparatuur (alle pc's) 2019              25              25            210   5
 Mulitimedia etc. voor de raadzaal            110       10
Programmatuur beheer openbare ruimte                51     5
Programmatuur Geo informatiesysteem                65     5
Programmatuur financieel systeem                220   5
Programmatuur website/intranet                  75   5
Aanschaf software BGT                15     5
Document-en recordmanagementsysteem                    75 4
Programmatuur midoffice              100     5
Aanschaf landmeetkundige GPS                25     5
Totaal overige vervangingsinvesteringen         1.848        1.219        1.247           665  
Totaal        3.488        3.620        3.564        2.597  

 

Openbare ruimte Centrumplan Didam 2023 2024 2025 2026 Techn. levensd.
           
1. Pittelderstraat         20
2. Oranje-erf         20
3. Spoorstraat         20
4. Parkeerplaats kerk         20
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)         20
6. Wilhelminastraat         20
7. Hoofdstraat/Schoolstraat            815       20
8. Raadhuisstraat              567     20
9. Stationslocatie         20
10. Supermarktlocatie              658     20
Subtotaal           815        1.225      
           
Riolering Centrumplan Didam          
           
2. Oranje-erf         60
3. Spoorstraat         60
4. Parkeerplaats kerk         60
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)         60
6. Wilhelminastraat         60
7. Hoofdstraat/Schoolstraat            122       60
8. Raadhuisstraat            333       60
10. Supermarktlocatie                20     60
11. Groene parkeerplaats supermarktlocatie              333     60
Subtotaal            455           353      
           
Totaal Centrumplan        1.270        1.578      

4.3 Reserves en voorzieningen

4.5.1 Reserves

Terug naar navigatie - 4.5.1 Reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Saldo per
01-01-2023

Rente
toevoeging

overige
vermeer-
deringen

vermin-
dering
en

Saldo per
31-12-2023
Saldo per
31-12-2024
Saldo per
31-12-2025
Saldo per
31-12-2026
Algemene reserves                
Algemene Reserve*

7.872

  577 -1.800 6.648 7.338 7.288 7.288
Verkoop aandelen NUON 15.337       15.337 15.337 15.337 15.337
Grondexploitatie 4.000   1.464 -724 4.741 4.384 4.026 3.969
Totaal Algemene reserves 27.209   2.040 -2.523

26.726

 

27.059 26.651 26.594
Bestemmingsreserves                
Bestedingsfunctie                
Monumentenzorg Svn  90       90 90 90 90
Afwikkeling winstbestemming 0       0 0 0 0
Klimaatmiddelen 329       329 329 329

329

Reserve Corona 169     -117 52 7 7

7

Dekkingsreserve kapitaallasten                
Onderwijshuisvesting 1.986 60 2.039 -1.304 2.780 4.242 4.240 4.284
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) 628 11   -127 511 392 272 149
Centrumplan Didam 961 28   -50 939 918 895 872
Egalisatiefunctie                
Kwaliteitsimpuls gem.organisatie 753       753 753 753 753
Decentralisaties Sociaal Domein 3.645   4.768 -3.849 4.565 3.507 2.953 2.399
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 832       832 832 668 6
Kunstgrasvelden 300   50   350 400 0 0
Speellocaties 172       172 172 172 172
Openbaar groen 176       176 176 176 176
Totaal bestemmingsreserves 10.041 99 6.857 -5.447 11.550 11.819 10.551 9.238
                 
Eindtotaal 37.250 99 8.897 -7.970 38.276 38.094 39.477 39.307

 

 

4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - 4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025 Begroting 2026

2. Wonen

       

Baten

       
  • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
22 22 22 22
  • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden)
35 35 35 35
  • Onttrekking aan de reserve centrumplan Didam (deel kapitaallasten centrumplan)
50 50 50 50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl        
Baten        
  • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127 127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur        
Lasten        
  • Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
-899 -869 -6  -48 

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

-665 -635 113 186

 

4.5.3 Voorzieningen

Terug naar navigatie - 4.5.3 Voorzieningen

2Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
01-01-2023
Vermeer-
deringen
Verminderingen Saldo per
31-12-2023
Saldo per
31-12-2024
Saldo per
31-12-2025
Saldo per
31-12-2026
Risicovoorziening              
Verplichtingen personeel 427 39   466 506 545 585
Verplichtingen wethouders 2.816 111 -125 2.802 2.788 2.774 2.760
Totaal Risicovoorzieningen 3.243 150 -125 3.268 3.294 3.320 3.345
Egalisatievoorzieningen              
Groot onderhoud sportcomplex  520 82   602 684 765 847
Openbare ruimte 936 883 -841 978 1.021 1.064 1.107
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.615 336 -212 1.740 1.409 1.505 1.602
Riolering (art. 44 lid 1) 0   0 0 0 0 0
Totaal Egalisatievoorzieningen 3.071 1.301 -1.028 3.320 3.114 3.335 3.555
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven              
Riolering (vervangingsinv.)  (art.44 lid 2) 806 0 -431 375 0 0 0
 Totaal riolering (art 44 lid 2) 806 -431  375 0
Eindtotaal 7.120 1.451 -1.608 6.964 6.408 6.654 6.901

4.4 Financiële gegevens

Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Terug naar navigatie - Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld
Hoofdtaak - taakveld Baten Lasten  Saldo totaal 
0 Bestuur en ondersteuning      
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds       -68.285.000           500.000     -67.785.000
Beheer overige gebouwen en gronden              -31.884           161.426           129.542
Belastingen overig            -354.750           118.601          -236.149
Bestuur                       -         2.233.302        2.233.302
Burgerzaken            -578.516         1.381.372           802.856
Mutaties reserves         -5.198.874         6.955.764        1.756.890
Overhead            -623.955       12.919.002      12.295.047
Overige baten en lasten             474.546           474.546
OZB niet-woningen         -2.736.000           107.918       -2.628.082
OZB woningen         -5.436.000           298.754       -5.137.246
Treasury         -2.083.247         1.767.456          -315.791
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning       -85.328.226       26.918.141     -58.410.086
1 Veiligheid      
Crisisbeheersing en brandweer                       -         2.374.660        2.374.660
Openbare orde en veiligheid              -11.000           831.068           820.068
Totaal 1 Veiligheid              -11.000         3.205.728        3.194.728
2 Vervoer      
Openbaar vervoer                        -                     -
Verkeer en vervoer              -64.881         4.384.169        4.319.288
Totaal 2 Vervoer              -64.881         4.384.169        4.319.288
3 Economie      
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen              -29.000             31.563              2.563
Economische ontwikkeling            -112.258           215.777           103.519
Economische promotie            -342.500           364.750            22.250
Fysieke bedrijfsinfrastructuur                       -                      -                     -
Totaal 3 Economie            -483.758           612.090           128.332
4 Onderwijs      
Onderwijsbeleid en leerlingzaken            -992.734         2.039.139        1.046.405
Onderwijshuisvesting            -748.143         2.235.229        1.487.086
Totaal 4 Onderwijs         -1.740.877         4.274.367        2.533.490
5 Sport, cultuur en recreatie      
Cultureel erfgoed             140.617           140.617
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie              -16.000           530.829           514.829
Media              -85.000           795.635           710.635
Musea             210.900           210.900
Openbaar groen en (openlucht) recreatie              -89.946         3.009.282        2.919.336
Sportaccommodaties         -1.083.063         3.953.513        2.870.450
Sportbeleid en activering              -38.261           934.340           896.079
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie         -1.312.270         9.575.116        8.262.846
6 Sociaal domein      
Arbeidsparticipatie                       -         2.100.344        2.100.344
Begeleide participatie           3.992.673        3.992.673
Geëscaleerde zorg 18-             870.355           870.355
Geëscaleerde zorg 18+             108.744           108.744
Inkomensregelingen         -7.059.750       10.093.907        3.034.157
Maatwerkdienstverlening 18-           8.941.102        8.941.102
Maatwerkdienstverlening 18+            -300.000         9.325.511        9.025.511
Maatwerkvoorziening (WMO)              -72.782         1.532.724        1.459.942
Samenkracht en burgerparticipatie            -375.697         3.156.222        2.780.525
Wijkteams                       -         3.117.226        3.117.226
Totaal 6 Sociaal domein         -7.808.229       43.238.808      35.430.579
7 Volksgezondheid en milieu      
Afval         -4.304.000         3.110.295       -1.193.705
Begraafplaatsen en crematoria            -123.681           142.344            18.663
Milieubeheer               -1.500         1.481.695        1.480.195
Riolering         -5.373.401         4.109.031       -1.264.370
Volksgezondheid               -2.500         1.977.835        1.975.335
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu         -9.805.082       10.821.200        1.016.118
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing      
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)                       -           381.470           381.470
Ruimtelijke ordening            -105.000           992.538           887.538
Wonen en bouwen         -2.488.088         2.063.835          -424.253
Totaal 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing         -2.593.088         3.437.844           844.756
Saldo totaal      -109.147.411     106.467.462       -2.679.949

 

(Geprognosticeerde) balans 2018-2021

Terug naar navigatie - (Geprognosticeerde) balans 2018-2021
Prognose meerjaren balans  Realisatie      Begroting    
  2021 2022 2023 2024 2025 2026
ACTIVA            
Vaste activa            
Immateriële vaste activa            
a. Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio            
b. Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief            
c. bijdr. aan activa in eigendom van derden 296 248 199 149 99 90
             
Materiële vaste activa            
a. gronden en terreinen 10.171 10.171 10.171 10.171 10.171 10.171
b. investeringen met economisch nut 86.664 87.014 88.393 101.895 99.565 96.816
c. Investeringen met maatschappelijk nut 4.789 11.383 15.353 16.327 15.978 15.060
             
Financiële vaste activa            
Kapitaalverstrekking aan: 0 0 0 0 0 0
a. deelnemingen 97 97 147 197 397 397
b. gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Leningen aan: 0 0 0 0 0 0
a. woningbouwcorporaties 1.934 1.703 1.455 1.198 933 659
b. Leningen aan deelnemingen 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154 2.154
Overige langlopende leningen u/g 5.515 6.163 6.232 6.350 6.854 6.838
             
Totaal vaste activa 111.620 118.934 124.103 138.441 136.152 132.185
             
Vlottende activa            
Voorraden            
a. gronden in exploitatie -262 593 482 0 0 0
b. overige voorraden 5 5 5 5 5 5
             
Uitzettingen korter dan 1 jaar 9.901 2.763 2.763 2.763 2.763 2.763
Liquide middelen  392 217 217 217 217 217
Overlopende activa 2.199 967 967 967 967 967
             
Totaal vlottende activa 12.234 4.545 4.433 3.952 3.952 3.952
             
Totaal activa 123.854 123.479 128.536 142.393 140.103 136.137
             
Prognose meerjaren balans  Realisatie                               -     Begroting    
  2021 2022 2023 2024 2025 2026
PASSIVA            
Vaste passiva            
Reserves            
a. algemene reserve 28.492 26.633 26.150 26.483 26.076 26.019
b. bestemmingsreserves 10.937 10.041 11.550 11.819 10.556 9.238
c. gerealiseerd resultaat 1.019 575 3.255 6.193 12.800 14.886
Voorzieningen            
a.Verplichtingen, verliezen en risico's 3.220 3.243 3.268 3.294 3.320 3.345
b.onderhoudsegalisatievoorziening 2.806 3.071 3.320 3.114 3.335 3.555
c.toekomstige vervangingen 0 0 0 0 0 0
d.van derden verkregen middelen met specifieke besteding 1.084 806 375 0 0 0
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer            
a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen            
b. binnenlandse banken en overige financiele instellingen 54.959 63.472 62.725 65.970 58.537 58.181
c. door derden beklemde middelen 10 6 6 6 6 6
             
Totaal vaste passiva 102.527 107.847 110.645 116.872 114.623 115.224
             
Vlottende passiva            
Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 8.804 4.131 6.391 14.020 13.980 9.413
Overlopende passiva 12.523 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
             
Totaal vlottende passiva 21.327 15.631 17.891 25.520 25.480 20.913
             
Totaal passiva 123.854 123.479 128.536 142.393 140.103 136.137

EMU-overzicht

Terug naar navigatie - EMU-overzicht

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

bedragen x € 1.000

    2022 2023 2024 2025 2026
  Omschrijving Volgens realisatie tot en met sept. 2022, aangevuld met raming resterende periode Volgens begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023 Volgens meerjarenraming in begroting 2023
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -3.246 4.427 4.214 5.852 1.638
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.483 4.436 5.056 5.832 6.566
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie          
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 11.867 11.758 10.225 4.277 2.597
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie          
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:          
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord          
8 Baten bouwgrondexploitatie:          
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 2.297 2.690 3.216 2.843 3.101
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht          
11 Verkoop van effecten:          
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)          
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?          
Berekend EMU-saldo -12.927 -5.585 -4.171 4.564 2.506

Renteschema Begroting

Terug naar navigatie - Renteschema Begroting

(Bedragen x € 1.000)

Renteschema      2022   2023   2024   2025   2026
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering +/+   1.393   1.435   1.319   1.355   1.377
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering  -/-   16    10   10   10   10
Saldo externe rentelasten en rentebaten      1.376   1.426    1.309   1.345   1.367
                       
                       
c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie  -/- -20   -128   -128   -128   -128  
c2. Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden  -/- 0   0   0   0    0  
c3. Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen  -/- 83   78   78    78   78  
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente     64   -51   -51   -51   -51
                       
d1. Rente over eigen vermogen +/+ 0   0   0   0   0  
d2. Rente over voorzieningen +/+ 0   0   0   0   0  
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente     0   0   0    0   0
                       
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente     1.313   1.477    1.359   1.395   1.418
                       
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente  -/-    1.675   1.784   2.077    2.042   1.862
                       
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury     362   307   717   646   443

 

4.5 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten . Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Dit saldo treft u in de volgende tabel aan.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Begroting
2023
Begroting
2024
Begroting
2025
Begroting
2026
2. Wonen        
Lasten        
Advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en rentekosten ruilgronden -57 -57 -57 -57
Baten        
Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrond exploitatie en rentekosten ruilgronden) 57 57 57 57
Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuis-locatie Didam eo 1.385       
3. Beheer Leefomgeving        
Lasten        
Energie besparen door te ontzorgen (uitvoering motie M13 begroting 2022) -50 -50 -50  
Dekkingstekort riolering     -164 -662
Baten        
Onttrekking aan de Algemene Reserve (uitvoering motie Energie besparen door te ontzorgen) 50 50 50  
Onttrekking aan de reserve Onderhoud riolering en rioolrenovaties (dekkingstekort riolering)     164 662
Verkoop groenstroken 15 15 15 15
4. Economie en toerisme        
Lasten        
Kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijfsterreinen  (Motie M6 bij Kadernota 2022) -300 -300 -300  
Baten        
Onttrekking aan de reserve grondexploitatie kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijfsterreinen 300 300 300  

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Sportvoorziening Open Club de Nevelhorst

-1.030

 

 

 

Bijdragen aan DVC en Loil, ter vervanging van 3 niet gemeentelijke sportvelden

 

 

-400 

 

Toevoeging aan de reserve kunstgrasvelden

-50

-50

 

 

Baten

 

 

 

 

Onttrekking aan de Algemene Reserve voor bijdrage sportvoorziening Open Club de Nevelhorst

1.030

 

 

 

Onttrekking aan de reserve kunstgrasvelden voor de bijdragen aan DVC en Loil 

 

 

400 

 

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Aanvullende lasten sociaal domein -1.194

-1.194

-1.194

-1.194

Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (uitvoering amendement 3 Kadernota 2023)  

-670 

 

 

Baten  

 

 

 

Onttrekking aan de reserve Sociaal domein 1.194 

1.194 

1.194 

1.194 

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid  

 

 

 

Lasten  

 

 

 

Aanvullende lasten sociaal domein -655 -655 -655 -655
Baten        
Onttrekking aan de reserve Sociaal domein 655 

655

655

655

40. Algemene dekkingsmiddelen  

 

 

 

Lasten  

 

 

 

Diverse uitgaven in het kader van het Corona herstelplan -117

-45

 

 

Baten  

 

 

 

Onttrekking aan de reserve Corona 117

45

 

 

50. Overhead en ondersteuning

 

 

 

 

Lasten

     

 

Extra capaciteit handhaving (uitvoering amendement A1  begroting 2022)

-240    

 

Baten

     

 

Onttrekking Algemene Reserve extra capaciteit handhaving

240    

 

Totaal

1.350

-705 15

15

De conclusie is dat het saldo van incidentele lasten en baten jaarlijks sterk fluctueert. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

Het  hoge positieve saldo in 2023 wordt bepaald door de verwachte opbrengst uit de koop-/samenwerkingsovereenkomst van de voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving. Het negatieve saldo in 2024 wordt veroorzaakt door de eenmalige toevoeging aan de reserve onderwijshuisvesting (vrijval kapitaallasten).

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2023

2024

2025

2026

Saldo baten en lasten

3.880

3.892

5.472

1.188

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-1.757

-1.287 745 450

Begrotingssaldo na bestemming

2.123

2.606

6.217

1.639

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-1.350

705 -15 -15

Structureel begrotingssaldo

773

3.311

6.202

1.624

 

Geconcludeerd kan worden dat het structurele begrotingssaldo alle jaren positief is. Voor een verdere toelichting verwijzen wij u naar de inleiding van deze begroting.

Toelichting

Het BBV  stelt dat reservemutaties in principe incidenteel van aard zijn. Als uitzondering worden bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten genoemd die structureel van aard kunnen zijn. Daarom zijn alle incidentele reservemutaties opgenomen in het overzicht van incidentele baten en lasten, ook wanneer reservemutaties per saldo geen invloed hebben op het begrotingssaldo.

Programma 2 Wonen

De advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie en de ruilkosten ruilgronden: deze bedragen respectievelijk € 22.000 en  € 35.000 en worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie  e.o.:  verwacht wordt dat we deze eenmalige opbrengst in 2023 ontvangen.  De overeenkomst is door beide partijen ondertekend. Het bedrag zullen we ontvangen zodra met de bouw kan worden gestart.

Programma 3 Beheer leefomgeving

Bij de behandeling van de begroting 2022 is de motie Energie besparen door te ontzorgen aangenomen.  De lasten van € 50.000 per jaar tot en met 2025 worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

In 2021 is het GWRP vastgesteld. De hieruit voortvloeiende tekort worden verrekend met de voorziening riolering (artikel 44 lid 2 BBV) en deels ook met de reserve onderhoud riolering en rioolrenovaties. De te verrekenen bedragen met deze reserve bedragen € 164.000 in 2025 en € 662.000 in 2026.

Verkoop groenstroken: een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten. De jaarlijkse raming bedraagt € 15.000.

Programma 4 Economie en toerisme

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is besloten voor de periode 2022 tot en met 2025 jaarlijks € 300.000 beschikbaar te stellen voor een kwaliteitsimpuls woningbouw en bedrijfsterreinen. Deze bedragen worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve grondexploitatie.

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven een plan uit te werken voor een nieuwe sportvoorziening  (ivm sluiting Hoevert). Open Club de Nevelhorst heeft daarop een plan gemaakt dat is goedgekeurd, zodat een eerste gedeelte  (€ 500.000) al in 2022 is besteed. Resteert voor 2023 nog een restant van € 1.030.000.  De bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Bijdragen voor vervanging van 3 niet-gemeentelijke sportvelden (2 DVC en 1 SV Loil). Eenmalig een bijdrage van € 200.000 voor DVC en € 200.000 voor SV Loil in 2025. Daarna is vervanging sportvelden voor rekening van de sportverenigingen zelf. De bijdrage wordt gedekt via een onttrekking aan de reserve kunstgrasvelden.  Tot en met 2024 wordt jaarlijks € 50.000 aan deze reserve toegevoegd zodat in 2025 de stand van € 400.000 is bereikt.

Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur

De aanvullende lasten voor het sociaaldomein  ten opzichte van de begroting 2022 (jaarschijven 2023 en volgende) worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve sociaal domein. De aanvullende compensaties vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden toegevoegd aan deze reserve.

Bij de vaststelling van de Kadernota 2023 is een amendement aangenomen om de vrijval van de kapitaallasten van het IKC (Integraal Kind Centrum)  in 2024 incidenteel toe te voegen aan de reserve onderwijshuisvesting. Dit betreft een bedrag van € 670.000. 

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

De aanvullende lasten voor het sociaaldomein  ten opzichte van de begroting 2022 (jaarschijven 2023 en volgende) worden gedekt middels een onttrekking aan de reserve sociaal domein. De aanvullende compensaties vanuit de algemene uitkering uit het gemeentefonds worden toegevoegd aan deze reserve.

Programma 40 Algemene dekkingsmiddelen

Het vastgestelde Corona herstelplan (inclusief de update) loopt tot en met 2024. De uitgaven worden onttrokken aan de reserve Corona.

Programma 50 Overhead en ondersteuning

Bij de vaststelling van de begroting 2022 is besloten om in zowel 2022 als in 2023 een bedrag van € 240.000 beschikbaar te stellen voor extra capaciteit handhaving. Deze bedragen worden onttrokken aan de Algemene Reserve.

4.6 Monitor bezuinigingen

Monitor bezuinigingen

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen

 

Monitor bezuinigingen Prognose 2023 Prognose 2024 Prognose 2025 Prognose 2026 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017          
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval          
Meedoen Montferland 188.000 188.000 188.000 188.000 De budgetten voor deze regelingen zijn afgeroomd, omdat er jaarlijks geld over bleef. De bezuiniging wordt structureel voor circa 94% (grotendeels) behaald. Voorstel is restant af te boeken vanaf 2022.
Subtotaal maatregelen 2017 188.000 188.000 188.000 188.000  
           
Maatregelen raadsbesluit 2019          
A. Hervormingen Sociaal Domein          
Algemeen          
Versterken eigen toegang (dagbehandeling) 75.000 75.000 75.000 75.000 Versterken eigen toegang (dag)behandeling – (nog) niet gerealiseerd
Vooralsnog is de besparing voor 2021 gerealiseerd. Mogelijk is er als gevolg van corona sprake van een uitgestelde zorgvraag en komen de kosten later. We onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of er in de komende jaren nog een slag is te maken.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling) 20.000 20.000 20.000 20.000 Idem (zie bovenstaande)
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk 20.000 20.000 20.000 20.000 Voorliggende voorzieningen vs. Maatwerk – niet gerealiseerd
Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Samen met Welcom is en wordt gewerkt aan een methodische aanpak. Deze maatregel ondervindt behoorlijke hinder van de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het opzetten van nieuwe groepsactiviteiten en het aantrekken van een andere doelgroep is daardoor erg lastig. Dit gaan we in 2022 weer oppakken. 
WMO          
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO 50.000 50.000 50.000 50.000 Persoonsgebonden WMO
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. De werkelijke besparing blijft enigszins achter op het begrote bedrag. Een bedrag van € 15.000 wordt afgeboekt vanaf 2022.
Wasvoorziening 600.000 600.000 600.000 600.000 De bezuiniging in 2021 van €450.00 is gerealiseerd. Wanneer de wasvoorziening lange tijd functioneert kan meer definitief het bezuinigingsbedrag vastgesteld worden. Meerjarig is de verwachting dat de geplande bezuiniging van €600.000 gerealiseerd gaat worden.
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden 50.000 50.000 50.000 50.000 Met de implementatie van de nieuwe inkoop verandert de manier waarop we indiceren: niet meer in 'uren en producten' maar in 'resultaten'. Het product ODOH is een verrijking van het aanbod dat voor een beperkter aantal inwoners meerwaarde heeft dan aanvankelijk werd ingeschat. Hiermee is  zeker een vergroting van de zelfredzaamheid van de inwoners en een besparing mogelijk. Met de lumpsum-financiering en andere werkwijze, zal het niet mogelijk zijn om hier concreet een bezuinigingsbedrag aan te koppelen. 
B. Hervormingen Overige taakvelden          
Pakket 1 Eigen kracht samenleving          
Schoolzwemmen 102.000 105.000 108.000 111.000 Het schoolzwemmen in De Hoevert is gestopt per 1 januari 2021 en de korting bij Laco is toegepast.Op grond van contractuele verplichtingen kan deze bezuiniging niet direct en geheel worden gerealiseerd. Jaarlijks wordt deze gemeentelijke bijdrage voor schoolzwemmen  met 3 % verminderd. 
WKW Liemers ++ (2024 € 10.000)  10.000 10.000 10.000 10.000 Werkbudget WkW is bij de invulling bezuinigingen vervallen.
Pakket 2 De Montferlandse schaal          
Samenwerkende welzijnsorganisaties 260.000 260.000 260.000 260.000 Er is nog geen concrete invulling gegeven aan deze bezuinigingstaakstelling door de beide muziekscholen en Bibliotheek Montferland. Welcom voorziet voor 2022 in deze bezuiniging door die uit eigen middelen te dekken. Aan de andere 3 partijen is door het college gevraagd om voor 01 maart 2022 met alternatieve bezuinigingsmogelijkheden te komen. Daarop hebben alle 3 de organisaties inmiddels gereageerd. De bestuurlijk gesprekken hierover zullen in het eerste halfjaar van 2022 plaatsvinden. Dan zal ook duidelijk worden of de bezuinigingen ook daadwerkelijk al in 2022 gerealiseerd kunnen worden.
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000) 0 14.256 14.256 14.256 Het nieuwe huurcontract gaat per 17 december 2023 in. Daarbij is een jaarlijkse korting van 15% € 14.256 bedongen. Tot de ingangsdatum van het nieuwe huurcontract is voor 2022 en 2023 een korting van € 8.000 afgesproken. 
Pakket Bedrijfsvoering          
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000)  400.000 500.000 500.000 500.000 Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd
Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2021 € 200.000. Deze is volledig gerealiseerd en ligt op schema.
Verlaging budget  bodembeheer / kleine correcties 15.000 15.000 15.000 15.000 Verlaging budget bodembeheer met € 5.000 structureel. Lastig te behalen op jaarbasis te bezien.
Subtotaal maatregelen 2019 1.602.000 1.719.256 1.722.256 1.725.256  
           
Maatregelen raadsbesluit 14 november 2021          
Begrotingswijziging overige taakveld          
Aanjaagfonds  50.000 50.000 50.000 50.000 Het budget is meerjarig taakstellend verlaagd; per jaar blijven monitoren. Met inzet klimaatreserve kan de bezuiniging in 2021 worden gerealiseerd.
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110%.  150.000 150.000 150.000 150.000 Tot 2023 is de maatregel incidenteel gedekt uit de reserve grondexploitatie. Vanaf 2023 gaat deze maatregel in en moet deze nog nader worden uitgewerkt.
Begrotingswijziging inkoop          
Taakstelling op de Inkoop  400.000 400.000 400.000 400.000 Betreft bezuinigingspotentieel nav onderzoek Supply Value. Wordt nu verder onderzocht hoe dit gehaald kan worden.
           
Subtotaal maatregelen 2021 600.000 600.000 600.000 600.000  
           
Totaal taakstellingen 2.390.000 2.507.256 2.510.256 2.513.256