Uitgaven

17,1%
€ -18.211
x €1.000
17,1% Complete

Inkomsten

10,14%
€ 11.069
x €1.000
10,14% Complete

Saldo

266,5%
€ -7.142
x €1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

17,1%
€ -18.211
x €1.000
17,1% Complete

Inkomsten

10,14%
€ 11.069
x €1.000
10,14% Complete

Saldo

266,5%
€ -7.142
x €1.000

03.1 Missie

Terug naar navigatie - 03.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is met een goede en veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen.

De inrichting en instandhouding van de openbare ruimte is juist op die aspecten gericht. Duurzaamheid is bij dat alles een vast aandachtspunt.

03.2 Context en achtergonden

Terug naar navigatie - 03.2 Context en achtergonden

Openbare ruimte

Programma doel
Wij hebben een openbare ruimte, die jaarlijks veiliger wordt om aan het verkeer deel te nemen, aantrekkelijker wordt om er te wonen en te recreëren en duurzamer wordt.

Het komende jaar gaan wij extra investeren in het aanpassen van de inrichting van wegen, zodanig dat de inrichting in overeenstemming wordt gebracht met het daar geldende snelheidsregime waardoor het gevoel van verkeersveiligheid toeneemt.
Door het veranderende klimaat is het noodzakelijk om de openbare ruimte waar nodig te verduurzamen én te vergroenen om de effecten van die klimaatverandering te beperken door het tegen gaan van hittestress en wateroverlast om zo bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat . Technische ontwikkelingen in de openbare verlichting geven ons mogelijkheden om het energieverbruik daarvan te verminderen en zo bij te dragen aan het meer duurzaam maken van de openbare ruimte.
De beleving van het woon- en werkklimaat in de openbare ruimte wordt mede beïnvloed door de mate van onderhoud daarvan. De raad heeft de beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld en daar is de onderhoudsstrategie op afgestemd.

 

Duurzaamheid

Programmadoel
Minder huishoudelijk restafval. 

 

Beter afval scheiden is beter recyclen. De landelijke doelstelling op basis van het vernieuwde VANG-programma (Van Afval naar Grondstof) is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2025, met verdere groei daarna (nader uit te werken op landelijk niveau). Dit betekent max. 100 kg restafval/inwoner per jaar. Om de doelstelling te benaderen is in 2019 de gescheiden inzameling van GFT verbeterd door GFT gratis aan te laten bieden en hiervoor aparte Gft-containers in te zetten (in plaats van duobakken). Deze doelstelling is eind 2019 bereikt. Gemeentelijke ambitie voor 2023 is tenminste 82% afvalscheiding. Eind 2022 zal het nieuwe aanbiedstation 7-Poort geopend worden en zal ook het aanbiedstation in 's-Heerenberg aangepast zijn. Hiermee wordt het mogelijk om de gescheiden inzameling verder te verbeteren en zal het percentage recycling naar verwachting stijgen.  

Rol gemeente: samenwerkingsgericht met Zevenaar in RDL-verband. Regulerend, faciliterend en stimulerend in relatie tot burgers.

Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers.

 

Programmadoel

Minder klimaatverandering

 

De centrale doelstelling voor het klimaatbeleid is minder klimaatverandering. Om klimaatverandering te beperken is, in lijn met het klimaatakkoord, meer bewuste omgang van burgers, bedrijven en instellingen met energie noodzakelijk. Hierbij wordt met name ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. Doelstelling is 100% energieneutraliteit uiterlijk in het jaar 2050 (en 15% in 2023), onder voorbehoud besluitvorming n.a.v. herijking Akkoord van Groenlo (2022). Om deze doelstelling te kunnen behalen wordt in 2022 een nieuwe lokale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze wordt vanaf 2023 in uitvoering genomen en monitoring van de uitvoering zal jaarlijks plaatsvinden. Mogelijke speerpunten hierin zullen zijn de aanpak van energiebesparing, duurzame  energieopwekking (o.a. zon op dak en windenergie), uitvoering warmtetransitie, en aanpak energiearmoede. Verwacht wordt dat inzet op deze speerpunten zal bijdragen aan doelbereiking.

Versnelling opwek duurzame energie is noodzakelijk want volgens de meest recente cijfers (peiljaar 2019) loopt Montferland (7,2%) achter op het landelijke gemiddelde (8,6%). Montferland loopt met zonne-energie voor en met windenergie achter op het landelijke gemiddelde.  

Rol gemeente: voorwaardescheppend, faciliterend, stimulerend en regisserend.  Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers, bedrijven, instellingen en overige partners.

 

Verbonden partijen

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

Met de gemeente Zevenaar wordt in deze gemeenschappelijke regeling RDL samengewerkt om de huishoudelijke afvalstoffen in de beide gemeenten op een efficiënte (kosten) en effectieve (milieu en service) wijze in te zamelen.

 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De ODA voert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregelgeving uit. De ODA draagt samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

 

Achterhoekse groene energie maatschappij (Agem)

Wij nemen deel aan deze coöperatie om samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek energieneutraliteit in de Achterhoek te bereiken. De Agem jaagt de opwekking en het gebruik van groene energie en energiebesparing in de Achterhoek aan. Hierbij streeft men ook na het geld en de werkgelegenheid in de Achterhoek te houden door samen met lokale partners aan de opwekking van groene energie te werken.

 

Warmtenetwerk Didam B.V.

De gemeente Montferland is voor 5% aandeelhouder in Warmtenetwerk Didam B.V. (WND B.V.) De andere partner is Firan.

Firan is een dochter van Alliander en ontwikkelt, realiseert en exploiteert infrastructuur voor o.a. warmte.

WND B.V. heeft het warmtenet in de Bloemenbuurt gerealiseerd en exploiteert dit nu.

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Coalitieprogramma Montferland 2022 - 2026
 • Uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal 2023-2026 (op te stellen in 2022)
 • Ruimtelijk kader opwekking duurzame energie (2020)
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving, 2020)
 • Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving (2018)
 •  Gemeentelijk Water en Rioleringsplan Montferland (2022 – 2026) 
 •  Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan 2020 - 2024
 •  Hondenbeleidsplan
 •  Speelbeleid (2015 - 2030)
 •  Beleidsplan wegen (2022 - 2025)
 •  Beleidsplan zand- en halfverhardingswegen (2019 – 2028)
 •  Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2019 - 2023)
 •  Beleidsplan Openbare Verlichting (2020 - 2024)
 •  Bomenbeleidsplan 2020

3.4.1 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.

Terug naar navigatie - 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
Afname aantal geregistreerde ongevallen (st) per 1.000 inwoners met 2% per jaar
Waardesoort 2020 2021 2022
Ongevallen Montferland 3,5 per 1.000 inwoners 3,4 per 1.000 inwoners -
Streefwaarde - - 3,2 per 1.000 inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v verbruik energie in 2018.

Terug naar navigatie - 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v verbruik energie in 2018.
Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
Waardesoort 2022 2023 2020 2021
Streefwaarde 1233 mWh (energieverbruik) 1233 mWh (energieverbruik) - -
Meting - - 1303 mWh (energieverbruik) 1282 mWh (energieverbruik)

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Terug naar navigatie - 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
Percentage van de openbare ruimte dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit
Waardesoort 2022 2023 2020 2021
Streefwaarde 90 % 90 % - -
Meting - - 91 % 93,5 %

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.

Terug naar navigatie - 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
Streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
Waardesoort 2018 2020 2021
Landelijk gemiddelde 6,53 waarderingscijfer 6,55 waarderingscijfer 6,53 waarderingscijfer
Montferland 6,68 waarderingscijfer 6,69 waarderingscijfer -

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4.2 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ambitie is (tenminste) 82% recycling van het huishoudelijk afval in 2023, met verdere groei daarna.

Terug naar navigatie - Ambitie is (tenminste) 82% recycling van het huishoudelijk afval in 2023, met verdere groei daarna.
Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval
Waardesoort 2021 2022 2023 2024 2025 2026
Meting 78 % - - - - -
Streefwaarde bovengrens - 81 % 82 % 83 % 84 % 85 %
Streefwaarde ondergrens - 76 % 77 % 78 % 79 % 80 %

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 15% in 2023

Terug naar navigatie - Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 15% in 2023
Percentage energieneutraliteit (percentage hernieuwbare energie)

meest actuele meetgegevens volgen ca 3 jaar later (2019: 7,2%)

Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Streefwaarde 9 % 10 % 12 % 15 % 20 % 30 %

Wat gaan we daarvoor doen?

03.5 Financiën

Terug naar navigatie - 03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -15.890 -16.534 -18.211 -19.069 -19.485 -19.788
Baten 11.938 9.980 11.019 11.329 11.477 11.290
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.951 -6.554 -7.192 -7.740 -8.008 -8.498
Onttrekkingen 498 384 50 50 214 662
Stortingen -483 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 15 384 50 50 214 662