Uitgaven

4,08%
€ -4.349
x €1.000
4,08% Complete

Inkomsten

0,53%
€ 579
x €1.000
0,53% Complete

Saldo

140,7%
€ -3.771
x €1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,08%
€ -4.349
x €1.000
4,08% Complete

Inkomsten

0,53%
€ 579
x €1.000
0,53% Complete

Saldo

140,7%
€ -3.771
x €1.000

01.1 Missie

Terug naar navigatie - 01.1 Missie

De gemeente heeft een goede relatie met de inwoners. Participatie van de bevolking bij de voorbereiding en totstandkoming van beleidsplannen is vanzelfsprekend. 

01.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 01.2 Context en achtergronden

Afgelopen jaren hebben we al ingezet op het versterken van participatie door participatie standaard mee te nemen in de vormgeving van processen, inwoners eerder te betrekken en meer geld en tijd vrij te maken om participatietrajecten in te richten. Toch is er nog verbetering mogelijk. Door het toepassen van het participatiekader willen we participatie beter en soepeler laten verlopen bij nieuwe ontwikkelingen. Dankzij het participatiekader hebben we heldere richtlijnen voor participatie in de gemeente Montferland en weten we welke afwegingen we maken voor het inrichten van een participatieproces. Daarmee zijn verwachtingen voor alle betrokkenen duidelijker. Hiermee hebben we een stevige basis, waar we samen verder op voort kunnen bouwen. Door op tijd aan te geven hoe we mensen gaan betrekken en in te zetten op eerdere en duidelijke communicatie willen we dit bereiken. Daarnaast willen we het makkelijker maken voor mensen om met ideeën bij de gemeente aan te komen, zodat we samen met inwoners Montferland mooier kunnen maken. 

01.5 Financiën

Terug naar navigatie - 01.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -4.761 -4.375 -4.349 -4.502 -4.467 -4.543
Baten 1.486 509 579 855 854 854
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.275 -3.866 -3.771 -3.648 -3.613 -3.690
Onttrekkingen 62 58 0 0 0 0
Stortingen -10 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 52 58 0 0 0 0

01.6 Verbonden partijen

Terug naar navigatie - 01.6 Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen 
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is, sinds 2021, de opvolger van (het Gemeenschappelijk Orgaan van) de regio Arnhem-Nijmegen. De regio staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat een balans gevonden kan worden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei! Om dit te bereiken gaan de achttien gemeenten die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen samen aan de slag met in totaal vijf regionale opgaven: Verbonden regio, Productieve regio, Groene Groeiregio, Circulaire regio en Ontspannen regio. Met de regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. De vijf opgaven bevinden zich vooral op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaaleconomische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme en cultuur). Voor het jaar 2022 heeft Montferland met de regio een opgave-overeenkomst gesloten voor drie van de vijf opgaven (Verbonden regio, Productieve regio, Groene Groeiregio).

Euregio Rijn-Waal De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij circa 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.