Uitgaven

3,07%
€ -3.267
x €1.000
3,07% Complete

Inkomsten

72,28%
€ 78.895
x €1.000
72,28% Complete

Saldo

2821,98%
€ 75.628
x €1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,07%
€ -3.267
x €1.000
3,07% Complete

Inkomsten

72,28%
€ 78.895
x €1.000
72,28% Complete

Saldo

2821,98%
€ 75.628
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Terug naar navigatie - Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota 2023;
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's:

 Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Tevens is de gemeente aandeelhouder in volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Leisurelands B.V.

Ter uitvoering van de verplichting van het RAL (Recreatieschap Achterhoek Liemers) hebben wij in 2020 op basis van de gesloten overeenkomst en het besluit tot ontmanteling en liquidatie 1225 aandelen Leisurelands ontvangen. Leisurelands heeft 19 recreatiegebieden in eigendom en exploitatie in Gelderland, Overijssel en Noord-Limburg, waaronder De Nevelhorst en Stroombroek in Montferland.

 

 

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

De uitkomsten van de meicirculaire 2022 zijn in deze begroting verwerkt. In 2023 ontvangen we extra middelen voor jeugdzorg voor een bedrag van circa € 4.247.000 .  Betreft een incidentele compensatie. Op het moment van opstellen wordt door het Rijk en de VNG nog overleg gevoerd over een structurele oplossing.  Voor de jaren 2024 hebben we een incidentele compensatie opgenomen van € 1.770.000 (75% van de incidentele compensatie die we over 2022 hebben ontvangen). 

Met ingang van 2026 treedt een nieuw verdeelstelsel in werking. Hoofddoel voor een nieuw verdeelstel is dat het beter aansluit bij de noodzakelijke kosten die gemeenten maken.

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

 

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2Over025

Begroting
2026

Algemene uitkering

61.212

68.285

67.717

70.249

65.303

Deelnemingen/beleggingen

325

340

340

340

340

Gemeentelijke belastingen

360

357

355

355

354

OZB + WOZ

7.602

7.675

7.675

7.675

7.675

Financiering (treasury)

217

29

-80

-80

-80

Totaal algemene dekkingsmiddelen

67.718

69.602

66.872

66.871

67.259

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -1.982 -4.124 -3.267 -2.774 -2.725 -2.776
Baten 70.595 74.765 78.895 78.402 81.151 76.171
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 68.613 70.641 75.628 75.628 78.426 73.394
Onttrekkingen 4.480 1.196 0 0 0 0
Stortingen -7.691 -1.414 0 0 0 0
Mutaties reserves -3.211 -218 0 0 0 0

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Onttrekkingen
75101 Mut. reserves progr. 1 (Relatie inwoners en bestuur) 62 58 0 0 0 0
75102 Mut. reserves progr. 2 (Ruimtelijke ontwikkeling) 337 855 1.137 107 107 107
75103 Mut. reserves progr. 3 (Beheer leefomgeving) 498 384 50 50 214 662
75104 Mut. reserves progr. 4 (Economie en toerisme) 136 503 300 300 300 0
75105 Mut. reserves progr. 5 (Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl) 46 679 32 15 400 0
75106 Mut. reserves progr. 6 (Jeugd, onderwijs en cultuur) 812 995 1.406 1.351 1.321 1.321
75107 Mut. reserves progr. 7 (Maatsch. ondersteuning en veiligheid) 1.528 2.813 2.034 2.064 2.927 2.885
75108 Mut. reserves progr. 8 (Werk en inkomen) 161 339 0 0 0 0
75140 Mut. reserves progr. 40 (Algemene dekkingsmiddelen) 4.480 1.169 0 0 0 0
75150 Mut. reserves progr. 50 (Overhead en ondersteuning) 123 1.793 240 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 8.183 9.588 5.199 3.888 5.269 4.976
Stortingen
75101 Mut. reserves progr. 1 (Relatie inwoners en bestuur) -10 0 0 0 0 0
75102 Mut. reserves progr. 2 (Ruimtelijke ontwikkeling) -256 -49 -29 -28 -28 -27
75103 Mut. reserves progr. 3 (Beheer leefomgeving) -483 0 0 0 0 0
75104 Mut. reserves progr. 4 (Economie en toerisme) -470 0 0 0 0 0
75106 Mut. reserves progr. 6 (Jeugd, onderwijs en cultuur) -1.478 -50 -61 -59 -7 -5
75107 Mut. reserves progr. 7 (Maatsch. ondersteuning en veiligheid) -2.898 -4.610 -6.866 -5.087 -4.490 -4.494
75108 Mut. reserves progr. 8 (Werk en inkomen) -64 0 0 0 0 0
75140 Mut. reserves progr. 40 (Algemene dekkingsmiddelen) -6.672 -812 0 0 0 0
75150 Mut. reserves progr. 50 (Overhead en ondersteuning) -681 -246 0 0 0 0
Totaal Stortingen -13.011 -5.766 -6.956 -5.174 -4.524 -4.525