3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Montferland;

Besluit:

 1. De Programmabegroting 2023 – 2026 overeenkomstig het u aangeboden ontwerp vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2023 en hiermee het college te autoriseren voor de baten en lasten 2022 conform het overzicht in bijlage 4.4.

  Met het vaststellen hiervan wordt tevens ingestemd met:
 2. De financiële vertaling van het Nieuw beleid 2023 – 2026 zoals opgenomen in hoofdstuk 1.2 Financiële uitkomsten, 1.2.2 Nieuw beleid, en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 557.000 ;
 3. Kennis nemen van het investeringsplan 2023 – 2026 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.1. In 2023 zijn geen investeringen geraamd;
 4. Het overzicht vervangingsinvesteringen 2023 – 2026 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.2 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2023 voor een bedrag van € 4.758.000;
 5. De Programmabegroting 2023 - 2026 voor de jaren 2024 t/m 2026 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;
 6. Incidentele en structurele meevallers die zich eventueel voordoen in 2023 rechtstreeks toe te voegen aan de Algemene reserve;
 7. De gronduitgifte prijzen voor het jaar 2023 vast te stellen op:

  Woningbouw (sociaal max. VON € 172.000)

  € 175,00

  (was € 175,00)

  Woningbouw (sociaal max. VON € 210.000) € 180,00 (was € 180,00)
  Woningbouw (sociaal max. VON € 280.000) € 190,00 (was € 190,00)
  Woningbouw (overig) € 231,00 (was € 231,00)
  Woningbouw gedifferentieerd (Kerkwijk) € 251,50 (was € 251,50)
  Bedrijventerrein (EBT) € 124,00 (was € 124,00)
  Bedrijventerrein (Matjeskolk) € 105,00 (w€ 105,00 € 124,00)

 

’s-Heerenberg, 3 november 2022

De raad van de gemeente Montferland

de griffier de voorzitter
A.A. Meijer MA H.H. de Vries