Uitgaven

6,61%
€ -7.036
x €1.000
6,61% Complete

Inkomsten

1,06%
€ 1.155
x €1.000
1,06% Complete

Saldo

219,44%
€ -5.881
x €1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

6,61%
€ -7.036
x €1.000
6,61% Complete

Inkomsten

1,06%
€ 1.155
x €1.000
1,06% Complete

Saldo

219,44%
€ -5.881
x €1.000

5.1 Missie

Terug naar navigatie - 5.1 Missie

In Montferland heeft iedere inwoner het vermogen om in goede gezondheid te wonen, werken en recreëren. Alle kinderen hebben gelijke kansen om gezond en zelfstandig op te groeien. Alle ouderen genieten van een vitale en zorgeloze oude dag in hun vertrouwde omgeving. In Montferland doet elke inwoner er toe en doet mee naar eigen mogelijkheden!

 

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

Door een goede gezondheid zijn inwoners beter en langer in staat om zelfstandig regie te voeren over het eigen leven. Dit voorkomt niet alleen - dure - zorgafhankelijkheid, maar geeft vooral meerwaarde aan het eigen leven én dat van een ander. 'voorkomen is beter dan genezen' is een bekend spreekwoord dat hier zeker van toepassing is. We zetten sport, bewegen en een gezonde leefstijl in als middel inzetten om maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeentelijke taak ligt vooral bij preventie. Goede voorlichting, een goed functionerende gezondheidszorg en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl leveren hier een belangrijke bijdrage aan. Ook de beschikbaarheid van goede sport- en beweegvoorzieningen, voor iedereen betaalbaar en uitnodigend voor specifieke doelgroepen, is daarbij belangrijk.


In Montferland wonen meer inwoners met gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten dan gemiddeld in Nederland. Inwoners met een hoge sociaal economische status (SES) leven circa zeven jaar langer en circa vijftien jaar langer zonder beperkingen dan inwoners met een lage SES.
Elke inwoner van Montferland verdient een kans op een goede gezondheid, dus richten we bij het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen ons op inwoners met een lagere SES. Daarbij is aandacht voor de beperktere gezondheidsvaardigheden van belang. Inwoners met beperktere gezondheidsvaardigheden vinden het lastig om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zij hebben ook meer moeite met het vinden van de weg in de zorg.

Verbonden partijen:

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
De GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voert de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeente uit.

Achterhoek in beweging
Achterhoek in Beweging is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten. Samen met betrokken partners in onder andere zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stelt de organisatie de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's

5.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.4 Wat willen we bereiken?

Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Terug naar navigatie - Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
het percentage van de volwassen dat de gezondheid als goed ervaart.

Bron:  Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen van de GGD, CBS en RIVM (2016 en 2020) via het Regiobeeld Montferland

Waardesoort 2016 2020 2023 2024 2030
Streefwaarde ondergrens 75 % 76,2 % 73,8 % 73,6 % 73,5 %
Streefwaarde bovengrens - - 74,2 % 74,4 % 74,3 %

Wat gaan we daar voor doen?

Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Terug naar navigatie - Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
Beweegnorm volwassenen

Bron:  Volksgezondheid ToekomstVerkenning (VTV) van het RIVM via het Regiobeeld Montferland.
De VTV brengt de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg in kaart.
In 2018 is de meest recente volledige VTV verschenen. De volgende volledige VTV verschijnt naar verwachting in 2024.

Waardesoort 2017 2021 2023 2024 2030
Streefwaarde bovengrens 53,6 % 54,2 % 55,4 % 55,9 % 58,6 %
Streefwaarde ondergrens 53,6 % 54,2 % 54,85 % 55,2 % 57,6 %

Wat gaan we daar voor doen?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -6.672 -6.211 -7.036 -6.040 -6.478 -5.930
Baten 2.078 749 1.124 1.040 1.040 1.040
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.594 -5.462 -5.912 -5.000 -5.438 -4.890
Onttrekkingen 46 679 32 15 400 0