Uitgaven

23,24%
€ -24.745
x €1.000
23,24% Complete

Inkomsten

2,2%
€ 2.407
x €1.000
2,2% Complete

Saldo

833,53%
€ -22.338
x €1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

23,24%
€ -24.745
x €1.000
23,24% Complete

Inkomsten

2,2%
€ 2.407
x €1.000
2,2% Complete

Saldo

833,53%
€ -22.338
x €1.000

7.1 Missie

Terug naar navigatie - 7.1 Missie

Montferland is een gemeente waar het veilig wonen, werken en recreëren is. Waar kwetsbare inwoners worden ondersteund bij hun deelname aan de samenleving.

7.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 7.2 Context en achtergronden

Maatschappelijke ondersteuning

Programmadoel: 
De gemeente streeft ernaar dat meer inwoners langer zelfstandiger thuis kunnen wonen; we willen een sociale en inclusieve samenleving.
Als gemeente werken we in een krachtenveld waarin we samenwerken met en mede afhankelijk zijn van vele partijen. Denk aan buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. 

 

Zoals besloten met het Verbindend Kader Sociaal Domein willen we een sociale en inclusieve samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen. Hiervoor is een brede sociale basis nodig met een veelheid aan voorliggende voorzieningen op allerlei vlak. We hanteren een brede definitie van het voorliggend veld. Het betreft niet alleen het welzijnswerk maar ook activiteiten en initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl, bewegen, sport, onderwijs en cultuur. Al deze initiatieven dragen gezamenlijk bij aan een brede maatschappelijke basis. 

 

Onze inspanningen zijn erop gericht om ondersteuning en voorzieningen ten goede te laten komen aan inwoners die het nodig hebben. Centraal staat het versterken van de regie op het eigen leven. We gaan hierbij uit van een positieve houding vanuit onze inwoners: kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet (meer) kan. Het sociaal team kan in beperkte mate kortdurende begeleiding inzetten en maakt zoveel mogelijk gebruik van het voorliggend veld Hierbij hebben we nadrukkelijk oog voor het welzijn van mantelzorgers, die onmisbaar zijn in het netwerk van inwoners.

 

Met de nieuwe inkoop per medio 2022 gaan we zorgaanbieders voor dagbesteding en individuele begeleiding meer ruimte geven voor de ondersteuning aan inwoners. De gemeente bepaalt het beoogde resultaat op cliëntniveau (het Wat) en de zorgpartijen de manier waarop (het Hoe). Met de nieuwe manier van werken willen we beter aansluiten op de vragen van onze inwoners in verbinding met het voorliggende veld. En meer ruimte bieden voor de deskundigheid van professionals in het werkveld. In de nieuwe inkoop is dagbesteding en individuele begeleiding samengevoegd en wordt het voortaan integrale ondersteuning genoemd. 

 

De beschikbaarheid van voorzieningen onder de Wmo staat onder druk. Reden hiervoor is de krapte op de arbeidsmarkt en de beperkte financiële middelen. De invoering van het abonnementstarief heeft daarnaast een stijging van het aantal gerechtigden veroorzaakt. Dit blijft een aandachtspunt en noodzaakt ons tot het blijven maken van afwegingen over de verdeling van de schaarse middelen en creatieve oplossingen voor de huidige arbeidsmarkt.

 

Het Rijk blijft zich inzetten op het voorkomen van dakloosheid, vernieuwing van maatschappelijke opvang en het realiseren van woonplekken met passende ondersteuning voor (dreigend) dakloze mensen. Ook hier zien we het extra knellen door de situatie op de woningmarkt. We bereiden ons zowel op regionaal als lokaal niveau hierop voor. Onduidelijk is of hiervoor extra middelen en/of taken naar de gemeenten komen. De voorgenomen overheveling van taken in beschermd wonen is tot nader order uitgesteld. Ongeacht of dit een vraag voor de gemeente is, zullen wij een standpunt moeten innemen over wat we wel kunnen en willen doen voor kwetsbare inwoners op deze steeds nijpender woningmarkt.

 

Hoewel we als gemeente ‘in control’ zijn, blijven we afhankelijk van externe factoren waarop we veelal geen invloed hebben. Hierbij moet gedacht worden aan veranderingen in wet- en regelgeving, demografische factoren, economische ontwikkelingen, een Coronacrisis en oorlog zoals in Oekraïne. 

 

Veiligheid


Programmadoel:
We streven ernaar, tezamen met onze inwoners, ondernemers en partners, om een gemeente te blijven waar het veilig wonen, werken en recreëren is.


De goede samenwerking op het gebied van veiligheid zal met diverse partners, zoals bijvoorbeeld de politie en het OM, ook in 2023 worden voortgezet. 


Ondermijnende criminaliteit, grofweg de vermenging van de onderwereld met de bovenwereld, is niet alleen een landelijk thema, maar ook op provinciaal en lokaal niveau moet hierop ingezet worden. Ondermijnende criminaliteit is veelal onzichtbaar, maar de effecten ervan hebben een negatieve invloed op de veiligheid en leefbaarheid in de samenleving. De gemeente Montferland staat daarom voor een krachtige aanpak. De afgelopen jaren hebben wij hierop al volop ingezet, maar we zijn er nog niet. De aanpak van ondermijnende criminaliteit blijft ook in 2023 belangrijk en daarom zal dit thema ook opgenomen gaan worden in het te actualiseren Integraal Veiligheidsbeleid, dat door de gemeenteraad zal worden vastgesteld. Ondermijnende criminaliteit stopt niet bij de gemeentegrens en daarom is verdere samenwerking met de Achterhoekse gemeenten, de politie (basisteam, district en eenheid), het RIEC en andere van belang zijnde partners in deze aanpak noodzakelijk. Arbeidsuitbuiting is een voorbeeld van 'ondermijnende criminaliteit'. In Montferland verblijven veel arbeidsmigranten, waarbij mogelijk ook sprake kan zijn van arbeidsuitbuiting. In 2023 willen we dit fenomeen voor Montferland beter in beeld krijgen om daarop onze aanpak te kunnen baseren. Ook willen we blijven inzetten op bewustwording. Het tegengaan van ondermijning kunnen we niet alleen en moeten we samen doen met onze inwoners, ondernemers en partners. Het is belangrijk mogelijke signalen te herkennen en alert te zijn voor signalen in de eigen omgeving. Deze signalen kunnen gemeld worden bij gemeente, politie of Meld Misdaad Anoniem. De handel in en gebruik van soft- en harddrugs pakken we aan in plaats van gedogen. We hebben oog voor de gevaren van de productie van drugs in leegstaande gebouwen. In 2023 geven ook een vervolg op de uitvoering van het Keurmerk Veilig Buitengebied.


Veel interventies binnen het veiligheidsdomein hebben gevolgen voor het zorgdomein en andersom. Daarom blijft een goede borging van de verbinding tussen de domeinen 'veiligheid' en 'zorg' belangrijk. We zien dat openbare orde en veiligheid te maken krijgt met zaken waar een zorgcomponent aanwezig is. We proberen in gezamenlijkheid steeds meer aan de voorkant van het probleem te komen en te voorkomen dat een situatie die zorg vraagt niet escaleert tot een openbare orde probleem. Het blijft daarom belangrijk om naar een juiste balans tussen preventie, zorg en repressie te streven.  


De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) streeft ernaar een toekomstbestendige veiligheidsregio te worden en te blijven. Begin 2020 is hiervoor de "Toekomstvisie en Opdrachten" vastgesteld, waarin de  ontwikkeling van repressie naar meer risicobeperking en preventie is aangegeven. Zowel bestuurlijk als ambtelijk worden de ontwikkelingen bij de VNOG kritisch gevolgd. 

Verbonden partijen


Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen
In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, zoals het vervoer naar Wmo-dagbesteding.

 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)
De gemeente maakt, samen met 21 andere gemeenten, deel uit van de VNOG. De VNOG  draagt zorg voor een adequate uitvoering van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening zoals is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Kadernota subsidiebeleid 2020-2024
  • Verbindend Kader Sociaal Domein 2020-2024
  • Samenwerken door elkaar te versterken 2019
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022
  • Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 
  • Coalitieakkoord bestuursperiode 2022-2026

7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Inwoners in wijken en kernen ondersteunen elkaar op sociaal-maatschappelijke vlak voor een leefbare en vitale samenleving.

Terug naar navigatie - Inwoners in wijken en kernen ondersteunen elkaar op sociaal-maatschappelijke vlak voor een leefbare en vitale samenleving.
Het aantal bewonersinitiatieven
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 45 47 49 51 53

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning (verstrekt onder de Wmo 2015) als goed ervaart is 85%

Terug naar navigatie - Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning (verstrekt onder de Wmo 2015) als goed ervaart is 85%

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk ondanks de vergrijzing ten opzichte van peiljaar 2021.

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH, rolstoelen, woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk ondanks de vergrijzing ten opzichte van peiljaar 2021.
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 1360 1332 1438 1553 1677

Wat gaan we daarvoor doen?

Wij bieden adequate ondersteuning aan kwetsbare inwoners, binnen de beschikbare middelen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

Terug naar navigatie - Wij bieden adequate ondersteuning aan kwetsbare inwoners, binnen de beschikbare middelen, zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.
Het aantal WMO-maatwerkvoorzieningen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 2838 2728 2946 3181 3436

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.
Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 3156 2581 3156 3156 3156

Wat gaan we daarvoor doen?

7.4.2 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.

Terug naar navigatie - Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
Aantal keer inzetten van bestuurlijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke waarschuwing of last onder dwangsom, ter bestrijding van drugsoverlast en –handel op basis van bestuurlijke rapportages van politie
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024 2025
Streefwaarde 5 5 5 5 5 5

Wat gaan we daarvoor doen?

Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.

Terug naar navigatie - Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor veiligheidsbeleving
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde ondergrens 7 7 7 7 7
Streefwaarde bovengrens 8 8 8 8 8

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor leefbaarheid woonbuurt
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 9 9 9 9 9
Streefwaarde ondergrens 8 8 8 8 8

Wat gaan we daarvoor doen?

7.5 Financiën

Terug naar navigatie - 7.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 MJB 2024 MJB 2025 MJB 2026
Lasten -16.011 -18.245 -17.878 -18.013 -18.141 -18.170
Baten 1.243 1.230 373 374 637 637
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.767 -17.015 -17.506 -17.639 -17.504 -17.533
Onttrekkingen 1.528 2.813 2.034 2.064 2.927 2.885
Stortingen -2.898 -4.610 -6.866 -5.087 -4.490 -4.494
Mutaties reserves -1.370 -1.797 -4.832 -3.023 -1.563 -1.609