Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2022
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2022
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 0. Begroting in één beeld
    1. Blz. 5 Begroting in één beeld
   2. Blz. 6 1. Samenvatting
    1. Blz. 7 1.1 Inleiding
     1. Blz. 8 1.1. Inleiding
     2. Blz. 9 1.1.1 Financiële huishouding
     3. Blz. 10 1.1.2 Kadernota 2022
     4. Blz. 11 1.1.3 Begrotingssaldo 2022 - 2025
    2. Blz. 12 1.2 Financiële uitkomsten
     1. Blz. 13 1.2. Financiële uitkomsten
     2. Blz. 14 1.2.1. Bestaand beleid
     3. Blz. 15 1.2.2 Nieuw Beleid
     4. Blz. 16 1.2.3 Status Hervormingen en pakket aan maatregelen bedrijfsvoering en overige taakvelden
     5. Blz. 17 1.2.4 Algemene reserve
     6. Blz. 18 1.2.5 Reserve Sociaal Domein
     7. Blz. 19 1.2.6 Woonlasten
   3. Blz. 20 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 21 2.0 Inleiding programma's
   4. Blz. 22 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 23 01.1 Missie
    2. Blz. 24 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 25 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 26 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 27 Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.
      1. Blz. 28 Het communicatiebeleidsplan uitvoeren.
      2. Blz. 29 Het doorzetten van het project Lean.
      3. Blz. 30 Het toepassen van het participatiekader, waarin is opgenomen hoe we in samenwerking met onze inwoners werken aan het vormgeven en uitvoeren van beleid en projecten.
      4. Blz. 31 Het versterken van het huidige vergadermodel met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van inwoners.
      5. Blz. 32 Een gemeente-app lanceren waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven.
      6. Blz. 33 Continueren van het budget leefbaarheidssubsidies voor de verbetering van de leefbaarheid in de kernen.
      7. Blz. 34 Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. De mogelijkheden om continue de klantwaardering te kunnen meten zijn onderzocht en er zal gestart met een pilot. Indien deze pilot voldoet zal deze verder uitgerold gaan worden.
    5. Blz. 35 01.5 Financiën
    6. Blz. 36 01.6 Verbonden partijen
   5. Blz. 37 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 38 02.1 Missie
    2. Blz. 39 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 40 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
    4. Blz. 41 02.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 42 2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen
     1. Blz. 43 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 44 De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 250.000 euro) te realiseren
       1. Blz. 45 Afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties
       2. Blz. 46 We (blijven) de starterslening Montferland voeren
       3. Blz. 47 We continueren de afspraak met Plavei om jongeren tot 23jr met voorrang te huisvesten en onderzoeken de mogelijkheden de leeftijdsgrens te verhogen
      2. Blz. 48 Minimaal 100 opgeleverde woningen
       1. Blz. 49 Bestemmingsplannen voorbereiden en tot besluitvorming brengen
       2. Blz. 50 Nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling nemen (transformatie en uitbreiding)
    6. Blz. 51 2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling
     1. Blz. 52 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 53 Populaties van beschermde soorten instandhouden
       1. Blz. 54 Inventariseren beschermde soorten in kernen
    7. Blz. 55 02.5 Financiën
   6. Blz. 56 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 57 03.1 Missie
    2. Blz. 58 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 59 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 60 03.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 61 3.4.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 62 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 63 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
       1. Blz. 64 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
       2. Blz. 65 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       3. Blz. 66 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       4. Blz. 67 Uitvoering IVVP
       5. Blz. 68 Uitvoering van het Centrumplan Didam
      2. Blz. 69 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
       1. Blz. 70 Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting
      3. Blz. 71 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
       1. Blz. 72 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       2. Blz. 73 Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       3. Blz. 74 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       4. Blz. 75 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       5. Blz. 76 Uitvoering van het Centrumplan Didam
       6. Blz. 77 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2022 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
      4. Blz. 78 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
       1. Blz. 79 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       2. Blz. 80 Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       3. Blz. 81 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       4. Blz. 82 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       5. Blz. 83 Uitvoering IVVP
       6. Blz. 84 Uitvoering van het Centrumplan Didam
       7. Blz. 85 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2022 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
    6. Blz. 86 3.4.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 87 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 88 Ambitie is (tenminste) 81% recycling van het huishoudelijk afval in 2022, met verdere groei daarna.
       1. Blz. 89 besluit (in RDL-verband) over openhouden aanbiedstation 's-Heerenberg
       2. Blz. 90 implementatie tariefdifferentiatie hoogbouw (mits raad akkoord met kredietvoorstel)
       3. Blz. 91 aanpassen aanbiedstation 's-Heerenberg (wegen betaalde afvalstromen)
      2. Blz. 92 Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 12% in 2022
       1. Blz. 93 Ontwikkelen warmtenet Bloemenbuurt
       2. Blz. 94 Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd)
       3. Blz. 95 Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
       4. Blz. 96 Opstellen transitievisie Warmte
       5. Blz. 97 Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes).
       6. Blz. 98 project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige bedrijven)
       7. Blz. 99 Uitvoeren lokale uitvoeringsagenda klimaat
    7. Blz. 100 03.5 Financiën
   7. Blz. 101 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 102 04.1 Missie
    2. Blz. 103 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 104 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 105 04.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 106 In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
      1. Blz. 107 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 108 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 109 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 110 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     2. Blz. 111 In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.
      1. Blz. 112 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      2. Blz. 113 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 114 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      4. Blz. 115 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     3. Blz. 116 In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
      1. Blz. 117 Aantal bedrijfsbezoeken vanuit gemeente (bestuur en ambtelijk) intensiveren
      2. Blz. 118 Ondernemerspeiling in 2024 verrichten
      3. Blz. 119 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid.
      4. Blz. 120 Uitwerken plannen DOCKSNLD-2
     4. Blz. 121 In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
      1. Blz. 122 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      2. Blz. 123 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      3. Blz. 124 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     5. Blz. 125 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 126 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      2. Blz. 127 Uitbreidingsmogelijkheden traditionele bedrijventerreinen onderzoeken
     6. Blz. 128 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 129 Uitwerken ontwikkelplan DocksNLD, fase 2
      2. Blz. 130 Gronden verwerven voor bedrijventerrein DocksNld2
     7. Blz. 131 Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.
      1. Blz. 132 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 133 Participatie bij uitbreiding bedrijventerreinen vormgeven
    5. Blz. 134 04.5 Financiën
   8. Blz. 135 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 136 5.1 Missie
    2. Blz. 137 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 138 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 139 5.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 140 Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
      1. Blz. 141 Uitvoering taken vanuit de wet Publieke Gezondheid door de GGD Noord en Oost-Gelderland
      2. Blz. 142 We stimuleren een gezonde leefstijl bij groepen/trajecten als kwetsbare zwangeren, tienermoeders, statushouders, mensen in schuldhulpverlening, bijstandsgerechtigden en participatietrajecten.
      3. Blz. 143 Het opstellen van een preventie- en handhavingsplan alcohol en drugs
      4. Blz. 144 Het stimuleren van een gezonde en rookvrije omgeving
      5. Blz. 145 Het integraal bevorderen van gezondheid bij andere beleidsterreinen
      6. Blz. 146 Het beheren en onderhouden van een goed dekkend AED netwerk
      7. Blz. 147 Het sluiten van lokaal preventieakkoord
     2. Blz. 148 Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
      1. Blz. 149 Het contineren van het aanbieden van (extra) bewegingsonderwijs op scholen
      2. Blz. 150 Inwoners helpen om een passende sport te vinden door de zichtbaarheid van het sportaanbod beter in beeld te brengen
      3. Blz. 151 Vergroten en stimuleren van het sportaanbod voor senioren
      4. Blz. 152 Verenigingen stimuleren om de stap te zetten op weg naar een open club
      5. Blz. 153 De buurtsportcoaches brengen kwetsbare groepen in beweging
      6. Blz. 154 Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte creëren
      7. Blz. 155 Versterken en ontwikkelen van sportaccommodaties op basis van de behoefte van de inwoners
      8. Blz. 156 Breedtesportevenementen inzetten als middel om de sport- en beweegdeelname te bevorderen
    5. Blz. 157 5.5 Financiën
   9. Blz. 158 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 159 6.1 Missie
    2. Blz. 160 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 161 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 162 6.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 163 De cliënttevredenheid blijft, ondanks alle stelselwijzigingen, stabiel.
     2. Blz. 164 10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
      1. Blz. 165 Aantal voorzieningen zo mogelijk uitbreiden zodat er meer alternatieven zijn voor geindiceerd aanbod
      2. Blz. 166 Meer jeugdigen toeleiden naar voorliggende voorzieningen
     3. Blz. 167 Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar tussen de 110 tot 125 cliënten die we willen helpen
      1. Blz. 168 Efficiënt werken (lean) zodat de medewerker alleen taken doet die bijdragen aan de uitvoer van zorg
      2. Blz. 169 Voldoende formatie en deskundigheid behouden
     4. Blz. 170 De kwaliteit van het aangeboden VVE zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.
      1. Blz. 171 Investeren in het behoud van deskundig personeel in kinderopvang
      2. Blz. 172 Versterken van de inhoudelijke doorgaande lijn in kinderopvang en basisonderwijs
      3. Blz. 173 Vergroten van de inhoudelijke samenwerking met de ketenpartners
     5. Blz. 174 Aantal peuters die bereikt worden met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%
      1. Blz. 175 Het huidige beleid blijven uitvoeren en bijsturen wanneer nodig
     6. Blz. 176 Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek stabiliseert tussen de 19% en 24% over 4 jaar
     7. Blz. 177 Tussen de 90 en 100% van de jongeren in Montferland komt in aanraking met muziekonderwijs in 2024
    5. Blz. 178 6.5 Financiën
   10. Blz. 179 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 180 7.1 Missie
    2. Blz. 181 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 182 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 183 7.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 184 7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 185 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 186 Het aantal generieke maatwerkvoorzieningen Wmo neemt maximaal toe met 8% waarmee er sprake is van een remming van de groei.
       1. Blz. 187 We zetten maximaal in op eigen kracht, het sociaal netwerk en het voorliggend veld opdat de groei van het aantal Wmo-maatwerkvoorzieningen (ongeacht welke) daalt met 8 % is.
      2. Blz. 188 Inwoners in wijken en kernen ondersteunen elkaar op sociaal-maatschappelijke vlak.
       1. Blz. 189 Met Welcom maken we werkafspraken over een toename van door hen ondersteunde bewonersinitiatieven op sociaal-maatschappelijk vlak met 5%.
      3. Blz. 190 Het aantal trajecten eigen hulpverlening door het Sociaal Team neemt toe met 5%.
       1. Blz. 191 Het Sociaal Team biedt eigen hulpverlening aan om doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen.
      4. Blz. 192 De groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. integrale ondersteuning wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is (o.v.b. van de regionale inkoop).
       1. Blz. 193 Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt.
       2. Blz. 194 Het Sociaal Team en het Sociaal Werk ontwikkelen samen laagdrempelig groepsaanbod ter vervanging van geïndiceerde ondersteuning.
       3. Blz. 195 Het Sociaal Team biedt eigen hulpverlening aan om doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen.
      5. Blz. 196 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is.
       1. Blz. 197 We zetten maximaal in op eigen kracht, het sociaal netwerk en slimme aanpassingen in huis om de groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH af te vlakken op maximaal 8%.
      6. Blz. 198 Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.
       1. Blz. 199 We steken onze keukentafelgesprekken zo in dat inwoners geïnfomeerd zijn en gestimuleerd worden om zelf aanpassingen aan te brengen in huis.
       2. Blz. 200 We bieden via Welcom voorlichting aan over vitaal ouder worden waarbij aandacht is voor het zelf voorbereidingen treffen in geval van verminderde mobiliteit.
      7. Blz. 201 Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%.
       1. Blz. 202 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning. In de keukentafelgesprekken denken we mee met oplossingen die passen bij de behoefte van inwoners.
    6. Blz. 203 7.4.2 Veiligheid
     1. Blz. 204 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 205 Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
       1. Blz. 206 Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan
       2. Blz. 207 Uitvoering geven aan aspecten die betrekking hebben op de aanpak om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dan wel te voorkomen
      2. Blz. 208 Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
       1. Blz. 209 Aanpakken van drugsproductie, - vervaardiging, -verstrekking, -aanwezigheid of -handel vanuit woonhuizen en andere gebouwen
       2. Blz. 210 Alle ontvangen signalen over ondermijning, binnengekomen bij het meldpunt of Meld Misdaad Anoniem, screenen en indien nodig verder verrijken met aanvullende informatie
       3. Blz. 211 Periodiek een ondermijningsoverleg organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal worden besproken
       4. Blz. 212 Uitrol Keurmerk Veilig Buitengebied
       5. Blz. 213 Verder ontwikkelen en toepassen van het Bibob-beleid;
      3. Blz. 214 De samenleving meer betrekken bij het borgen van een veilige leefomgeving.
       1. Blz. 215 Met verschillende communicatieberichten de samenleving bewuster maken van hun rol en bijdrage aan een veilig Montferland
      4. Blz. 216 Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
       1. Blz. 217 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      5. Blz. 218 Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
       1. Blz. 219 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      6. Blz. 220 Balans tussen preventie, zorg en repressie, waarbij we zoveel mogelijk naar de voorkant van het probleem willen gaan.
       1. Blz. 221 Het inrichten van periodiek georganiseerd lokaal overleg tussen veiligheid en zorg om escalaties naar de veiligheidskamer te voorkomen
    7. Blz. 222 7.5 Financiën
   11. Blz. 223 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 224 8.1 Missie
    2. Blz. 225 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 226 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 227 8.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 228 We willen de hoogte van het uitkeringsbestand ondanks de instroom van nieuwe statushouders en mensen met een arbeidsbeperking stabiliseren op 350 uitkeringen
      1. Blz. 229 Er naar streven dat mensen hun baan behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van Jobcoaching en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
      2. Blz. 230 Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering
      3. Blz. 231 Instroom voorkomen door een baan aan te bieden voordat er een uitkering wordt ingezet
      4. Blz. 232 Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratieinstrumenten. In het bijzonder richten we ons op het zoeken van banen
     2. Blz. 233 Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie elk jaar met 5 personen laten stijgen.
      1. Blz. 234 Hiernaast gaan we jobcoaching inzetten om mensen met een beperking aan het werk te houden.
      2. Blz. 235 We gaan accountmanagers inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
     3. Blz. 236 We willen dat 90% van degenen die toegang heeft tot meedoen in Montferland daadwerkelijk deelneemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.
      1. Blz. 237 De regeling Meedoeninmontferland.info bij de doelgroep met een laag inkomen blijvend onder de aandacht.
     4. Blz. 238 We willen dat 85 % van de kinderen die toegang hebben tot Meedoen in Montferland een product of meerdere producten op het gebied van educatie en/of ontwikkeling bestelt.
      1. Blz. 239 De gemeentelijke educatieve regeling bij de doelgroep met een laag inkomen promoten. We gaan de zogenaamde Klijnsmagelden inzetten voor deze regeling.
     5. Blz. 240 We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.
      1. Blz. 241 We gaan mensen met een budgetbeheerrekening begeleiden naar grotere mate van financiële zelfstandigheid door de inzet van budgetcoaching.
     6. Blz. 242 We willen alle personen waarvan wij in het kader van vroegsignalering een schuldsignaal van hebben ontvangen binnen 4 weken een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
      1. Blz. 243 We gaan aan iedere inwoner waarvan we een signaal van (problematische) schulden ontvangen een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
    5. Blz. 244 8.5 Financiën
   12. Blz. 245 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 246 Toelichting
    2. Blz. 247 Context en achtergronden
    3. Blz. 248 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 249 Financiën
    5. Blz. 250 Mutaties reserves
   13. Blz. 251 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 252 Inleiding
    2. Blz. 253 Overhead definitie
    3. Blz. 254 Overheadkosten
    4. Blz. 255 Kostprijsberekening
    5. Blz. 256 Financiën
   14. Blz. 257 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 258 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 259 Financiën
   15. Blz. 260 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 261 2.5 Paragrafen
    2. Blz. 262 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 263 1. Missie
     2. Blz. 264 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 265 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 266 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 267 5. Financiële kengetallen
    3. Blz. 268 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 269 Missie
     2. Blz. 270 Context en achtergronden
     3. Blz. 271 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 272 Ontwikkelingen
     5. Blz. 273 Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen
    4. Blz. 274 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 275 1. Missie
     2. Blz. 276 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 277 3. Kaderstellende (beleids) nota's
     4. Blz. 278 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 279 a. Renteontwikkeling
     6. Blz. 280 b. Financieringsbehoefte
     7. Blz. 281 c. Kasgeldnorm
     8. Blz. 282 d. Renterisiconorm
     9. Blz. 283 e. Overige risico's
    5. Blz. 284 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 285 Inleiding
     2. Blz. 286 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 287 Apparaatskosten
     4. Blz. 288 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 289 Paragraafgegevens
    6. Blz. 290 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 291 Inleiding
     2. Blz. 292 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 293 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 294 Overig
    7. Blz. 295 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 296 1. Missie
     2. Blz. 297 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 298 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 299 4. Doelstellingen
     5. Blz. 300 5. Ontwikkelingen
     6. Blz. 301 6. Financiële bijlagen grondexploitatie
    8. Blz. 302 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 303 Beleid
     2. Blz. 304 Tarieven
     3. Blz. 305 Onroerende zaakbelastingen
     4. Blz. 306 Afvalstoffenheffing
     5. Blz. 307 Rioolheffing
     6. Blz. 308 Hondenbelasting
     7. Blz. 309 Toeristenbelasting
     8. Blz. 310 Reclamebelasting
     9. Blz. 311 Rechten en leges
     10. Blz. 312 Marktgelden
     11. Blz. 313 Rechten begraafplaats
     12. Blz. 314 Opbrengst lokale heffingen
     13. Blz. 315 Belastingen, rechten en leges
     14. Blz. 316 Kwijtscheldingsbeleid
    9. Blz. 317 Paragraaf H. Transities Sociaal Domein
     1. Blz. 318 Inleiding
     2. Blz. 319 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    10. Blz. 320 Paragraaf I. Corona
     1. Blz. 321 Inleiding paragraaf Corona
   16. Blz. 322 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
    1. Blz. 323 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
   17. Blz. 324 4. Bijlagen
    1. Blz. 325 4.1 Nieuw beleid 2022-2025
     1. Blz. 326 4.1 Nieuw beleid 2022-2025
     2. Blz. 327 Toelichting nieuw beleid 2022-2025
    2. Blz. 328 4.2 Investeringsplan
     1. Blz. 329 Overzicht investeringen
    3. Blz. 330 4.3 (Vervangings)investeringen
     1. Blz. 331 4.4 (Vervangins) investeringen
    4. Blz. 332 4.4 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 333 4.5.1 Reserves
     2. Blz. 334 4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     3. Blz. 335 4.5.3 Voorzieningen
    5. Blz. 336 4.5 Financiële gegevens
     1. Blz. 337 Begrote inkomsten en uitgaven
     2. Blz. 338 Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld
     3. Blz. 339 (Geprognosticeerde) balans 2018-2021
     4. Blz. 340 EMU-overzicht
     5. Blz. 341 Renteschema Begroting
    6. Blz. 342 4.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 343 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 344 4.7 Monitor bezuinigingen t/m 2020
     1. Blz. 345 Monitor bezuinigingen t/m 2020
    8. Blz. 346 4.8 Monitor bezuinigingen 2021 en verder
     1. Blz. 347 Monitor bezuinigingen 2021 en verder
    9. Blz. 348 4.9 Programmagegevens
     1. Blz. 349 Programma 1
     2. Blz. 350 Programma 2
     3. Blz. 351 Programma 3
     4. Blz. 352 Programma 4
     5. Blz. 353 Programma 5
     6. Blz. 354 Programma 6
     7. Blz. 355 Programma 7
     8. Blz. 356 Programma 8
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap