Uitgaven

17,03%
€ -16.297
x €1.000
17,03% Complete

Inkomsten

2,46%
€ 2.359
x €1.000
2,46% Complete

Saldo

16171,49%
€ -13.938
x €1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

17,03%
€ -16.297
x €1.000
17,03% Complete

Inkomsten

2,46%
€ 2.359
x €1.000
2,46% Complete

Saldo

16171,49%
€ -13.938
x €1.000

6.1 Missie

Terug naar navigatie - 6.1 Missie

Montferland is een gemeente waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelkansen hebben. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in hun woonomgeving.

6.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 6.2 Context en achtergronden

Jeugd

Programmadoel

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning om beperkingen op te heffen en achterstanden te voorkomen specifiek voor de jongeren die dat nodig hebben.

We willen normaliseren en accepteren dat elk kind zijn eigen ontwikkelingspad doorloopt en dat dit grillig kan zijn. Als de ontwikkeling van een kind vastloopt is ondersteuning beschikbaar, maar niet alles is zorg.


De uitvoering van de Jeugdwet vraagt blijvend aandacht. De kosten van de Jeugdzorg blijven hoog en overstijgen de budgetten die we vanuit het Rijk ontvangen. Dit is door het Rijk onderkent en er zijn voor 2022 extra  middelen in het vooruitzicht gesteld. Met de extra middelen kunnen de tekorten binnen de jeugdhulp opgevangen worden en kunnen er maatregelen in gang gezet worden om het stelsel te verbeteren. Hierover zijn VNG en Rijk over in overleg. 

Kostenbeheersing en handhaving van voldoende kwalitatief aanbod lijken soms op gespannen voet te staan. Voor de ontwikkeling van jongeren kan zorg noodzakelijk zijn. Daarbij is de invloed van de gemeente op een groot deel van de jeugdzorg slechts indirect; via andere partijen die de zorg toewijzen of uitvoeren. Dit maakt beheersbaarheid ingewikkeld en daarom is optimale samenwerking van belang.
De inkoop van zorg in de regio Achterhoek wordt per 1 januari 2022 anders vormgegeven, waarbij het streven is om de verantwoordelijkheid voor de beheersing van kosten gezamenlijk op te pakken met de aanbieders van zorg. Door te sturen op resultaten (de opbrengst van de ingezette zorg) in plaats van de geleverde prestatie door de zorgaanbieder, wordt verwacht dat de kwaliteit voor de cliënt/inwoner verbetert. Effecten hiervan worden op z'n vroegst halverwege 2022 verwacht. 

Door Corona zijn er mogelijkerwijs achterstanden ontstaan bij de jeugd. Dit kan een nasleep hebben in het jaar 2022. De GGD heeft de opdracht dit te monitoren en de opbrengst hiervan kan aanleiding zijn voor gerichte acties. 

Onze gemeente heeft een grote bevolkingsgroep die taalarm opgroeit en daardoor een taalachterstand dreigt op te lopen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt gezien als voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.


Onderwijs

Programmadoel

De gemeente streeft naar goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting om de ontwikkelkansen van de Montferlandse kinderen te faciliteren.

Onderwijs is van essentieel belang om talenten te ontwikkelen. Goede onderwijsvoorzieningen helpen daarbij. De gemeente blijft dan ook investeren in onderwijsvoorzieningen, zodat deze voldoen aan de eisen van deze tijd.

De eerste prioriteit is het realiseren van een brede school in 's-Heerenberg zodra er een keuze is gemaakt wat betreft locatie. In dit gebouw zullen alle leerlingen van ‘s-Heerenberg onderwijs gaan volgen. Ook zal daar de bibliotheek in gehuisvest worden en kinderopvang. Dit alles vanuit het oogmerk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden in een prettige omgeving


Leefbaarheid en Cultuur


Programmadoel

De gemeente streeft naar handhaving van een divers aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. Daarbij is het van belang is dat draagvlak en initiatief vanuit de gemeenschappen en inwoners zelf komt.

Cultuur en leefbaarheid dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur heeft een positieve invloed op het brein van mensen en draagt bij aan saamhorigheid in onze samenleving.  

Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving, ze te activeren en daarmee langer actief en zelfstandig te houden. Cultuur draagt positief bij aan de leefbaarheid in de gemeente en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de saamhorigheid in de wijken en dorpen, kortweg de Montferlandse gemeenschap. Het –bestaande- (volks)culturele aanbod in de gemeente is zeer divers. Montferland hanteert als uitgangspunt de zelfredzaamheid van culturele verenigingen in de gemeente alsmede het lokale draagvlak daarvoor. Daarnaast vindt de gemeente een ‘persoonlijk ontwikkel/leerelement’ belangrijk.

De culturele infrastructuur is vooral kleinschalig en dicht bij huis. Dat betekent dat de inwoners van Montferland voor een meer professioneel cultuur-en theateraanbod zijn aangewezen op voorzieningen in de regio.

De coronapandemie heeft het culturele leven, ook zoals dat in Montferland beleefd wordt, voor geruime tijd nagenoeg stilgelegd. Dat heeft gevolgen gehad voor de cultuurbeleving van onze inwoners, waarbij ook de sociale component heel belangrijk is. Door het treffen van diverse maatregelen hopen en verwachten wij een bijdrage te kunnen leveren aan  de culturele sector om door deze moeilijke tijd heen te kunnen komen. Dat komt de leefbaarheid dan weer ten goede. 

Verbonden partijen

Met de evaluatie van de jeugdwet is geconstateerd dat er een stevigere regie nodig is voor de complexe jeugdhulp. De VNG wil dit uitwerken binnen de Norm Voor Opdrachtgeverschap (NVO). Dit is een stevigere set van afspraken binnen de jeugdzorgregio. De Rijksoverheid pleit voor een mogelijke verdergaande centralisatie van een aantal taken. Hiervoor is nader onderzoek gaande. 

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
De GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeenten. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voeren de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeenten uit.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Het ECAL is een gemeenschappelijke regeling voor de  gemeenten in de Achterhoek en voert de wettelijke archieftaken uit conform de Archiefwet. Daarnaast voert de ECAL ook voor de provincie en drie andere gemeenten overige erfgoedtaken uit, zoals documentatie en onderzoek en heeft een publieksfunctie. 

Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
De uitvoering, financiering en bekostiging van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar is aan deze gemeenschappelijke regeling opgedragen.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Coalitieprogramma 'Samen krijgen wij het voor elkaar' 2018-2022
  • Nota Grip op Verandering
  • Beleidsplan Jeugdbeleid
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020

6.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4 Wat willen we bereiken?

10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024

Terug naar navigatie - 10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
Inzet van voorliggende voorzieningen stijgt met 10% over 4 jaar
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 52 55 57 59 60
Streefwaarde ondergrens 52 50 52 54 55

Wat gaan we daar voor doen?

Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar tussen de 110 tot 125 cliënten die we willen helpen

Terug naar navigatie - Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar tussen de 110 tot 125 cliënten die we willen helpen
Aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 59 75 90 110 125
Streefwaarde ondergrens 59 60 70 90 110

Wat gaan we daar voor doen?

De kwaliteit van het aangeboden VVE zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.

Terug naar navigatie - De kwaliteit van het aangeboden VVE zorgt ervoor dat minimaal 80% van de VVE kinderen zich ontwikkelen binnen de bandbreedte van de normale ontwikkeling.
25% van de in de gemeente Montferland werkzame pedagogische medewerkers volgt jaarlijks een scholingstraject.
Waardesoort 2021 2022 2023 2024 2025
Streefwaarde 25 % 25 % 25 % 25 % 25 %

Wat gaan we daar voor doen?

6.5 Financiën

Terug naar navigatie - 6.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -16.032 -16.449 -16.247 -16.180 -16.727 -16.715
Baten 1.914 2.164 2.232 2.224 2.195 2.196
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -14.118 -14.285 -14.016 -13.956 -14.533 -14.519
Onttrekkingen 903 215 127 127 127 127
Stortingen -765 -1.388 -50 -50 -50 0
Mutaties reserves 138 -1.173 77 77 77 127