Uitgaven

21,97%
€ -21.025
x €1.000
21,97% Complete

Inkomsten

2,62%
€ 2.513
x €1.000
2,62% Complete

Saldo

21478,4%
€ -18.512
x €1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

21,97%
€ -21.025
x €1.000
21,97% Complete

Inkomsten

2,62%
€ 2.513
x €1.000
2,62% Complete

Saldo

21478,4%
€ -18.512
x €1.000

7.1 Missie

Terug naar navigatie - 7.1 Missie

Montferland ondersteunt kwetsbare inwoners bij hun deelname aan de samenleving.

Montferland is een gemeente waar het veilig wonen, werken en recreëren is,

 

7.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 7.2 Context en achtergronden

 

Maatschappelijke ondersteuning.

Programmadoel:

De gemeente streeft er naar dat meer inwoners langer zelfstandiger thuis kunnen wonen zonder gebruik te maken van een maatwerkvoorziening.

Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan mensen die te kampen hebben met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Het takenpakket van de gemeente in het kader van de Wmo ligt grotendeels vast, waarmee zowel de formatieruimte als het beschikbare budget voor 80%-90% vastligt. Wel heeft de gemeente beleidsmatige ruimte ten aanzien van preventie, voorliggend veld en samenwerking. Vanuit het Verbindend kader Sociaal Domein zijn dit de speerpunten in 2022. Waarbij wel opgemerkt wordt dat er voor deze taken maar beperkt budget beschikbaar is.

We zien al langer dat er autonome ontwikkelingen zijn die leiden tot stijging van de vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen, denk aan de vergrijzing, de ambulantisering van de zorg en het abonnementstarief.  Op deze ontwikkelingen hebben we als gemeente geen invloed. Deze ontwikkelingen leggen echter een groot beslag op de beperkte financiële middelen van de gemeente. Het is een uitdaging deze groei te beperken. We maken het beheersbaar houden van de kosten tot speerpunt in 2022 en koppelen dit aan de speerpunten in het voorliggend veld, preventie en samenwerking. Dit ziet u terug bij de kopjes "Wat willen we bereiken".  De daar genoemde doelstellingen laten vooral een rem op de groei zien. We beogen de autonome groei af te remmen. 

Verder willen we het volgende opmerken: in regionaal verband zijn we (vanwege de nieuwe aanbesteding) nog volop bezig de monitoring  te regelen van de maatwerkvoorzieningen Wmo. Naar verwachting zijn deze in het vierde kwartaal gereed. Vandaar dat de indicatoren  in dit hoofdstuk onder voorbehoud zijn. 

Zoals besloten met het Verbindend Kader Sociaal Domein willen we een sociale en inclusieve samenleving zijn waarin iedereen kan meedoen. Hiervoor is een brede sociale basis nodig met een veelheid aan voorliggende voorzieningen op allerlei vlak. We hanteren een brede definitie van het voorliggend veld. Het betreft niet alleen het welzijnswerk maar ook activiteiten en initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl, bewegen, sport, onderwijs en cultuur. Al deze initiatieven dragen gezamenlijk bij aan een brede maatschappelijke basis.

Als gemeente werken we in een krachtenveld waarin we samenwerken met en mede afhankelijk zijn van vele partijen. Denk aan buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Met de nieuwe inkoop per 2022 gaan we zorgaanbieders meer ruimte geven voor de ondersteuning aan inwoners. De gemeente bepaalt het beoogde resultaat op cliëntniveau (het Wat) en de zorgpartijen de manier waarop (het Hoe). Met de nieuwe manier van werken beogen we meer kansen voor afschaling naar het voorliggend veld en meer grip op de uitgaven.

Onze inspanningen zijn erop gericht om ondersteuning en voorzieningen ten goede te laten komen aan inwoners die het echt nodig hebben. Centraal staat het voeren of terugleggen van de regie op het eigen leven. We gaan hierbij uit van een positieve houding vanuit onze inwoners: kijken naar wat wel kan in plaats van wat niet (meer) kan. Het sociaal team zet kortdurende begeleiding in en maakt zoveel mogelijk gebruik van het voorliggend veld. Dit draagt bij aan een rem op de groei naar maatwerkvoorzieningen, vooral met betrekking tot individuele- en groepsbegeleiding.

We versterken bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak die duurzaam zijn en hebben daarbij oog voor kwetsbare mensen. We betrekken hierin zoveel mogelijk de inwoners zelf en bewaken de kwaliteit van de uitvoering.

We voeren een actief preventiebeleid samen met onze partners in het veld. Met preventie en vroegsignalering kunnen we problemen in een vroeg stadium opsporen en klein houden. Dit voorkomt op termijn de inzet van dure ondersteuning of hulp. We zijn alert op kansen voor innovaties en voeren pilots uit als die goed onderbouwd passen in onze doelstellingen.

Hoewel we als gemeente ‘in control’ zijn, blijven we afhankelijk van externe factoren waarop we veelal geen invloed hebben. Hierbij moet gedacht worden aan veranderingen in wet- en regelgeving, demografische factoren, economische ontwikkelingen en nu een onverwachte Coronacrisis.

 

Veiligheid

Programmadoel:
We streven ernaar, tezamen met onze inwoners, ondernemers en partners, om een gemeente te blijven waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

De goede samenwerking op het gebied van veiligheid zal met diverse partners, zoals bijvoorbeeld de politie en het OM, ook in 2022 worden voortgezet. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022 is door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de thema's hierin is ondermijning,. In 2021 heeft het college een plan van aanpak ondermijning vastgesteld,  waarop in 2022 zal worden ingezet, zowel lokaal als ook regionaal onder andere door de Achterhoekse opgaveregisseur ondermijning.  In 2021 is de uitrol gestart van het Keurmerk Veilig Buitengebied wat ook in 2022 zal doorlopen.  Bij deze uitrol worden we ondersteund door het (landelijk) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het tegengaan van ondermijning kunnen we niet alleen en moeten we samen doen met onze inwoners, ondernemers en partners. We willen daarbij inzetten op preventie door bewustwording te vergroten bij de inwoners van Montferland, zodat zij mogelijke signalen kunnen herkennen en alert zijn op signalen in hun omgeving. Mogelijke signalen kunnen gemeld worden bij gemeente, politie en Meld Misdaad Anoniem.  Daarnaast is in Montferland geen plaats voor coffeeshops. De handel in en gebruik van soft- en harddrugs pakken we aan in plaats van gedogen. We hebben oog voor de gevaren van productie van drugs in leegstaande gebouwen.  Bovendien al in 2022 vanuit een landelijke opdracht ingezet worden op een (regionale) ketenaanpak mensenhandel.  

Een goede borging van de verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg blijft belangrijk.  Veel interventies binnen het veiligheidsdomein hebben gevolgen voor het zorgdomein en andersom. Deze domeinen kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. Een goede verbinding van zorg en veiligheid is nodig om escalaties te voorkomen en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Het is dan belangrijk om naar de juiste balans tussen preventie, zorg en repressie te streven. In 2021 is hiervoor een periodiek overleg "MDO-complex" gestart wat verder doorontwikkeld en gecontinueerd zal worden in 2022.

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) streeft ernaar een toekomstbestendige veiligheidsregio te worden en te blijven. Begin 2020 is hiervoor de "Toekomstvisie en Opdrachten" vastgesteld, waarin de  ontwikkeling van repressie naar meer risicobeperking en preventie is aangegeven. Zowel bestuurlijk als ambtelijk worden de ontwikkelingen bij de VNOG kritisch gevolgd. Daarnaast zal, nadat de daadwerkelijke bouw is afgerond, de brandweerkazerne in Didam naar verwachting begin 2022 in gebruik genomen worden. 

Verbonden partijen

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer zoals het vervoer naar Wmo-dagbesteding.

 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

De gemeente maakt, samen met 21 andere gemeenten, deel uit van de VNOG. De VNOG  draagt zorg voor een adequate uitvoering van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening zoals is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Kadernota subsidiebeleid 2020-2024
  • Verbindend Kader Sociaal Domein 2020-2024
  • Samenwerken door elkaar te versterken 2019
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022
  • Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 
  • Coalitieprogramma

7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het aantal generieke maatwerkvoorzieningen Wmo neemt maximaal toe met 8% waarmee er sprake is van een remming van de groei.

Terug naar navigatie - Het aantal generieke maatwerkvoorzieningen Wmo neemt maximaal toe met 8% waarmee er sprake is van een remming van de groei.
Het aantal WMO-maatwerkvoorzieningen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 2838 2728 2946 3181 3436

Wat gaan we daarvoor doen?

De groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. integrale ondersteuning wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is (o.v.b. van de regionale inkoop).

Terug naar navigatie - De groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. integrale ondersteuning wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is (o.v.b. van de regionale inkoop).

We kijken eerst of er oplossingen zijn in het voorliggend veld voor het beoogde resultaat (het WAT). Zo niet, dan wordt de aanbieder gevraagd met een passend aanbod te komen (het HOE) in de vorm van integrale ondersteuning.

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. integrale ondersteuning
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 533 569 614 663 716

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is.

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH wordt afgeremd waardoor de groei maximaal 8% is.

We hebben als gemeente beperkte invloed op het gebruik van HbH. Waar mogelijk stimuleren we inwoners zelf met oplossingen te komen voor het schoonhouden van het huis.

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 1360 1332 1438 1553 1677

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen blijft gelijk.

De cijfers voor 2021 zijn niet representatief i.v.m. de overgang naar een nieuw softwaresysteem en een andere vorm van registratie.

Het aantal verstrekte woon- en vervoersvoorzieningen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 3156 2581 3156 3156 3156

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%.

Terug naar navigatie - Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%.

Wat gaan we daarvoor doen?

7.4.2 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.

Terug naar navigatie - Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
Aantal keer inzetten van bestuurlijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld bestuurlijke waarschuwing of last onder dwangsom, ter bestrijding van drugsoverlast en –handel op basis van bestuurlijke rapportages van politie
Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 5 5 5 5 5

Wat gaan we daarvoor doen?

Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.

Terug naar navigatie - Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor veiligheidsbeleving
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde ondergrens 7 7 7 7 7
Streefwaarde bovengrens 8 8 8 8 8

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor leefbaarheid woonbuurt
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 9 9 9 9 9
Streefwaarde ondergrens 8 8 8 8 8

Wat gaan we daarvoor doen?

7.5 Financiën

Terug naar navigatie - 7.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -16.876 -16.408 -16.333 -16.269 -16.370 -16.455
Baten 1.218 370 1.015 373 374 374
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -15.657 -16.038 -15.318 -15.897 -15.996 -16.081
Onttrekkingen 1.624 1.575 1.498 1.424 1.984 2.020
Stortingen -2.678 -1.902 -4.692 -2.749 -2.749 -2.749
Mutaties reserves -1.054 -327 -3.194 -1.325 -765 -729