Uitgaven

3,38%
€ -3.234
x € 1.000
3,38% Complete

Inkomsten

74,45%
€ 71.322
x € 1.000
74,45% Complete

Saldo

78996,96%
€ 68.088
x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

3,38%
€ -3.234
x € 1.000
3,38% Complete

Inkomsten

74,45%
€ 71.322
x € 1.000
74,45% Complete

Saldo

78996,96%
€ 68.088
x € 1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Terug naar navigatie - Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota;
  • Coalitieprogramma 2018-2022: "De lokale belastingen en de OZB moeten zo min mogelijk verhoogd worden waarbij het verhogen van deze belastingen als laatste maatregel gezien moet worden";
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

 

 

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's:

 Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Tevens is de gemeente aandeelhouder in volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Leisurelands B.V.

Ter uitvoering van de verplichting van het RAL (Recreatieschap Achterhoek Liemers) hebben wij in 2020 op basis van de gesloten overeenkomst en het besluit tot ontmanteling en liquidatie 1225 aandelen Leisurelands ontvangen. Leisurelands heeft 20 recreatiegebieden in eigendom en exploitatie in Gelderland en Noord-Limburg.

 

 

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

De uitkomsten van de meicirculaire zijn in deze begroting verwerkt. In 2022 ontvangen we extra middelen voor jeugdzorg voor een bedrag van indicatief € 2.400.000 . Het definitieve bedrag wordt in de septembercirculaire bekend. Betreft een incidentele compensatie. Een structurele oplossing wordt aan het nieuwe kabinet overgelaten.  Door de provincie Gelderland is de mogelijkheid gegeven om 75% van dit bedrag structureel mee te nemen in de begroting 2023 en verder. Echter, er is veel onduidelijkheid rondom dit thema waardoor we gekozen hebben dit bedrag niet mee te nemen in de begrotingssaldi 2023 ev. De herverdeling van het gemeentefonds is ook nog omgeven met veel onzekerheden. Ook hier hebben wij de keuze gemaakt om, gezien de grote mate van onzekerheid, het positieve herverdeeleffect niet mee te nemen in onze ramingen. 

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

 

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

Begroting
2024

Begroting
2025

Algemene uitkering

59.174

61.212

58.593

58.592

58.981

Deelnemingen/beleggingen

365

330

330

330

330

Gemeentelijke belastingen

360

357

355

355

354

OZB + WOZ

7.602

7.675

7.675

7.675

7.675

Financiering (treasury)

217

29

-80

-80

-80

Totaal algemene dekkingsmiddelen

67.718

69.602

66.872

66.871

67.259

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -2.662 -3.864 -3.196 -2.626 -1.754 -1.904
Baten 66.437 69.280 71.239 68.572 68.576 68.967
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 63.775 65.416 68.043 65.946 66.822 67.063
Onttrekkingen 4.784 5.908 83 0 0 0
Stortingen -4.838 -4.714 -39 -36 -36 -36
Mutaties reserves -54 1.194 44 -36 -36 -36

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Onttrekkingen
75101 Mut. reserves progr. 1 (Relatie inwoners en bestuur) 0 62 0 0 0 0
75102 Mut. reserves progr. 2 (Ruimtelijke ontwikkeling) 2.221 496 157 1.637 107 107
75103 Mut. reserves progr. 3 (Beheer leefomgeving) 456 45 0 0 0 0
75104 Mut. reserves progr. 4 (Economie en toerisme) 0 375 300 300 300 300
75105 Mut. reserves progr. 5 (Gezondheid en bevord. gezonde leefstijl) 524 96 0 0 0 400
75106 Mut. reserves progr. 6 (Jeugd, onderwijs en cultuur) 903 215 127 127 127 127
75107 Mut. reserves progr. 7 (Maatsch. ondersteuning en veiligheid) 1.624 1.575 1.498 1.424 1.984 2.020
75108 Mut. reserves progr. 8 (Werk en inkomen) 0 161 215 0 0 0
75140 Mut. reserves progr. 40 (Algemene dekkingsmiddelen) 4.784 5.908 83 0 0 0
75150 Mut. reserves progr. 50 (Overhead en ondersteuning) 385 601 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 10.898 9.534 2.380 3.489 2.518 2.955
Stortingen
75101 Mut. reserves progr. 1 (Relatie inwoners en bestuur) -62 0 0 0 0 0
75102 Mut. reserves progr. 2 (Ruimtelijke ontwikkeling) -385 -25 -49 0 0 0
75103 Mut. reserves progr. 3 (Beheer leefomgeving) -286 0 0 0 0 0
75104 Mut. reserves progr. 4 (Economie en toerisme) -1.191 0 0 0 0 0
75106 Mut. reserves progr. 6 (Jeugd, onderwijs en cultuur) -765 -1.388 -50 -50 -50 0
75107 Mut. reserves progr. 7 (Maatsch. ondersteuning en veiligheid) -2.678 -1.902 -4.692 -2.749 -2.749 -2.749
75108 Mut. reserves progr. 8 (Werk en inkomen) -784 -64 0 0 0 0
75140 Mut. reserves progr. 40 (Algemene dekkingsmiddelen) -4.838 -4.714 -39 -36 -36 -36
75150 Mut. reserves progr. 50 (Overhead en ondersteuning) 0 -7 0 0 0 0
Totaal Stortingen -10.989 -8.100 -4.829 -2.835 -2.835 -2.785