Uitgaven

5,6%
€ -5.356
x €1.000
5,6% Complete

Inkomsten

0,74%
€ 708
x €1.000
0,74% Complete

Saldo

5392,76%
€ -4.648
x €1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

5,6%
€ -5.356
x €1.000
5,6% Complete

Inkomsten

0,74%
€ 708
x €1.000
0,74% Complete

Saldo

5392,76%
€ -4.648
x €1.000

5.1 Missie

Terug naar navigatie - 5.1 Missie

In Montferland heeft iedere inwoner het vermogen om in goede gezondheid te wonen, werken en recreëren. Alle kinderen hebben gelijke kansen om gezond en zelfstandig op te groeien. Alle ouderen genieten van een vitale en zorgeloze oude dag in hun vertrouwde omgeving. In Montferland doet elke inwoner er toe en doet mee naar eigen mogelijkheden!

Een positieve houding vinden we daarbij belangrijk: kijk naar wat je (nog) wél kunt. Uitgangspunt is dat inwoners zoveel mogelijk in staat zijn om eigen regie te voeren en het vermogen hebben om zicht aan te passen. Een gezonde omgeving met goede toegankelijke zorg en een basisniveau aan voorzieningen helpen onze inwoners om mee te blijven doen. Deze voorzieningen nodigen uit tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Samen komen we verder, dus we werken vanuit een integrale aanpak samen met onze inwoners en (maatschappelijk) organisaties.

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

Context
Door een goede gezondheid zijn inwoners beter en langer in staat om zelfstandig regie te voeren over het eigen leven. Dit voorkomt niet alleen - dure - zorgafhankelijkheid, maar geeft vooral meerwaarde aan het eigen leven én dat van een ander. 'voorkomen is beter dan genezen' is een bekend spreekwoord dat hier zeker van toepassing is. We zetten sport, bewegen en een gezonde leefstijl in als middel inzetten om maatschappelijke effecten te bereiken. De gemeentelijke taak ligt vooral bij preventie. Goede voorlichting, een goed functionerende gezondheidszorg en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl leveren hier een belangrijke bijdrage aan.


In Montferland wonen meer inwoners met gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten dan gemiddeld in Nederland. Inwoners met een hoge sociaal economische status (SES) leven circa zeven jaar langer en circa vijftien jaar langer zonder beperkingen dan inwoners met een lage SES.
Elke inwoner van Montferland verdient een kans op een goede gezondheid, dus richten we bij het verkleinen van de sociaal economische gezondheidsverschillen ons op wijken met een lagere SES. Daarbij is aandacht voor de beperktere gezondheidsvaardigheden van belang. Inwoners met beperktere gezondheidsvaardigheden vinden het lastig om informatie over hun gezondheid te begrijpen en toe te passen. Zij hebben ook meer moeite met het vinden van de weg in de zorg.

Verbonden partijen:

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG)
De GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voert de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeente uit.

Achterhoek in beweging
Achterhoek in Beweging is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten. Samen met betrokken partners in onder andere zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stelt de organisatie de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's

5.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.4 Wat willen we bereiken?

Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Terug naar navigatie - Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Inwoners ervaren een (zeer) goede gezondheid (Dalende trend omzetten in stijgende lijn: Streven is minimaal 73,8%, indien mogelijk 74,2%).
De grafiek toont het percentage inwoners van 20 jaar en ouder dat hun gezondheid als 'zeer goed' of 'goed' ervaart.

De trend is dat de ervaren (zeer) goede gezondheid van onze inwoners daalt bij een beleidsarme ontwikkeling. In 2017 ervoer nog 74,2% van de inwoners een (zeer) goede gezondheid (Achterhoek: 76,5% Nederland: 75,8%). Volgens de trend gaat in 2030 73,5% van onze inwoners een goede gezondheid ervaren (Achterhoek: 75,8% Nederland: 75,3%). We streven er naar om de daling (- 0.7%) te beperken en in een lichte stijging om te zetten (+ 0.1%).

het percentage van de volwassen dat de gezondheid als goed ervaart.

Bron:  Gezondheidsmonitor Volwassen en Ouderen van de GGD, CBS en RIVM (2016) via het Regiobeeld Montferland

Deze monitor meet één keer per vier jaar de ervaren gezondheid. In 2020 is de laatste Gezondheidsmonitor afgenomen.
De resultaten van deze monitor zijn vanaf de zomer van 2021 beschikbaar. Op het moment van opstellen van deze programmabegroting zijn ze nog niet beschikbaar.

Waardesoort 2017 2021 2022 2024 2030
Streefwaarde bovengrens 74,2 % 73,9 % 74,2 % 74,3 % 74,3 %
Streefwaarde ondergrens 74,2 % 73,9 % 73,8 % 73,6 % 73,5 %

Wat gaan we daar voor doen?

Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Terug naar navigatie - Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Inwoners voldoen aan de beweegrichtlijn
De grafiek toont het percentage inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn.

De trend is dat het aantal inwoners dat voldoet aan de beweegrichtlijn stijgt bij een beleidsarme ontwikkeling. In 2017 voldeed 53,6% van de inwoners aan de beweegrichtlijnen (Achterhoek: 55,5% Nederland: 54,0%). Volgens de trend gaat in 2030 57,6% van onze inwoners aan de beweegrichtlijnen voldoen (Achterhoek: 59,6% Nederland: 58,8%). We streven naar een grotere stijging dan 4,0%.

Beweegnorm volwassenen

Bron:  Volksgezondheid ToekomstVerkenning (VTV) van het RIVM via het Regiobeeld Montferland.
De VTV brengt de belangrijkste toekomstige ontwikkelingen op het gebied van volksgezondheid en zorg in kaart.
In 2018 is de meest recente volledige VTV verschenen. De volgende volledige VTV verschijnt naar verwachting in 2024.

Waardesoort 2017 2021 2022 2024 2030
Streefwaarde bovengrens 53,6 % 54,2 % 54,9 % 55,9 % 58,6 %
Streefwaarde ondergrens 53,6 % 54,2 % 54,5 % 55,2 % 57,6 %

Wat gaan we daar voor doen?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -5.914 -5.602 -5.356 -6.875 -5.335 -5.710
Baten 776 700 708 708 708 708
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -5.138 -4.902 -4.648 -6.167 -4.627 -5.002
Onttrekkingen 524 96 0 0 0 400