2.0 Inleiding programma's

2.0 Inleiding programma's

Terug naar navigatie - 2.0 Inleiding programma's

De programmabegroting voor 2022 bestaat wederom uit acht programma's:

1 Relatie inwoners en bestuur

2 Ruimtelijke ontwikkeling

3 Beheer leefomgeving

4 Economie en toerisme

5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

6 Jeugd, onderwijs en cultuur

7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

8 Werk en inkomen

 

Verder treft u de twee verplichte overzichten aan namelijk:

  • Algemene dekkingsmiddelen;
  • Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur.

 

De bedrijfskosten worden zoveel mogelijk direct toegerekend aan de primaire taken/activiteiten/producten die gericht zijn op de externe klant.  De overheadkosten mogen daar niet meer aan toegerekend worden. De overheadkosten worden verzameld en verantwoord in bovengenoemd overzicht.

 

Samenstellen programmabegroting

 

Bij het opstellen van de programmabegroting hebben wij rekening gehouden met het coalitieprogramma en de beleidsvisies die afzonderlijk door uw raad zijn vastgesteld. Verder hebben wij vanzelfsprekend rekening gehouden met de lokale situatie. Hiertoe hebben wij in de bijlage bij deze programmabegroting wederom een paragraaf “programmagegevens” opgenomen. Er is nog geen rekening gehouden met de voorgestelde bezuinigingen uit het maatregelenpakket.


De indeling en de structuur van de programmabegroting voor 2022 is niet gewijzigd ten opzichte van de programmabegroting voor 2021. In enkele programma’s heeft een wijziging plaatsgevonden ten aanzien van de opgenomen speerpunten. Vanaf 2021 is ervoor gekozen om -vanwege de leesbaarheid- in de programmabegroting uitsluitend de speerpunten van het beleid te formuleren. Ieder programma kent de volgende- overigens verplichte- indeling.


Missie
De missie omvat een korte verklaring van het belang van de in het programma opgenomen taken voor de gemeente en de gemeenschap.


Context en achtergronden
In dit onderdeel worden de belangrijkste ontwikkelingen binnen het programma weergegeven. Tevens worden in dit onderdeel de abstracte programmadoelen omschreven als er-doelen. Deze doelen drukken de ambitie van de gemeente uit in termen van mooier, beter, groter, schoner etc. Deze doelen zijn nog redelijk abstract.


Eerste w-vraag, “Wat willen we bereiken”
Hier wordt een uitwerking weergegeven van de programmadoelen in concrete en meetbare (smart-) doelen. Die doelen zijn gericht op de doelgroepen van het betreffende programma (maatschappelijke effecten). De relatie tussen de programmadoelen en de smartdoelen moet logisch en verklaarbaar zijn. Tevens wordt aangegeven welke gegevens (effect-indicatoren) worden gebruikt om te kunnen vaststellen in welke mate de doelen zijn gerealiseerd. In de programmabegroting 2022 worden de daarbij behorende streefwaarden voor het eerst in meerjarig kader geformuleerd. Wij hebben hiervoor gekozen omdat de effecten van bepaalde gemeentelijke activiteiten pas na jaren merkbaar zijn. Hierdoor ook een betere aansluiting mogelijk tussen het coalitieprogramma en de programmabegroting. Wij hebben voor het eerst in enkele programma’s een bandbreedte aangegeven bij de streefwaarden. Dit hebben wij gedaan om de schijn te voorkomen dat wij de streefwaarde exact kunnen voorspellen.
Of we doelstellingen bij de eerste w-vraag bereiken wordt aan de gemeenteraad gerapporteerd via de rapportages in het kader van de budgetcyclus.


Tweede w-vraag “Wat gaan we daarvoor doen”
Hier wordt omschreven welke activiteiten wij willen ontplooien om de doelen die zijn geformuleerd bij de eerste w-vraag te realiseren. Ook hier geldt dat de relatie tussen de activiteiten en de doelen niet altijd wetenschappelijk is vastgesteld, maar deze relatie moet wel logisch en verklaarbaar zijn. Als blijkt dat de uitgevoerde activiteiten in onvoldoende hebben bijgedragen aan het realiseren van de doelen is een bijstelling van deze activiteiten vanzelfsprekend gewenst.


Derde w-vraag “Wat mag het kosten”
Hier wordt aangegeven welke uitgaven zijn gemoeid met de uitvoering van het programma. De uitgaven betreffen zowel de speerpunten als de uitgaven voor reguliere taken die niet nader zijn uitgewerkt in de programmabegroting. I.v.m. een nieuw financieel pakket en omnummering / samenvoegen van producten zijn de cijfers 2019 niet vergelijkbaar met de cijfers voor 2020 en verdere jaren. Er kunnen dus opmerkelijke verschillen in bedragen ontstaan.