Uitgaven

4,33%
€ -4.143
x €1.000
4,33% Complete

Inkomsten

0,53%
€ 509
x €1.000
0,53% Complete

Saldo

4215,57%
€ -3.633
x €1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,33%
€ -4.143
x €1.000
4,33% Complete

Inkomsten

0,53%
€ 509
x €1.000
0,53% Complete

Saldo

4215,57%
€ -3.633
x €1.000

01.1 Missie

Terug naar navigatie - 01.1 Missie

Montferland is een gemeente die de inwoners en bedrijven centraal stelt. Open en uniforme communicatie en het betrekken van inwoners bij belangrijke beleidsvraagstukken, projecten en plannen is daarbij van wezenlijk belang.

01.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 01.2 Context en achtergronden

Doel:
Wij streven naar een hogere klantwaardering en verhoging van het draagvlak voor het gemeentelijk handelen.

De gemeente is er voor de Montferlandse samenleving. De dienstverlening die wij bieden moet dat uitstralen. Er blijven ons echter geluiden bereiken dat we beter naar de inwoners kunnen luisteren en dat deze nog meer bij het gemeentelijk handelen betrokken wensen te worden. Wij zullen de aankomende jaren sterk inzetten op handelen vanuit het perspectief van mensen en niet vanuit de systeemwereld.

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.

Terug naar navigatie - Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.
Burgerpeiling VNG-Alle inspanningen van de gemeente

.

Waardesoort 2022 2023 2024 2025 2020
Streefwaarde 7 7 7 7 -
Werkelijke score - - - - 6,82

Burgerpeiling VNG-Samenwerken met inwoners
Waardesoort 2022 2023 2024 2025 2020
Streefwaarde 6,5 6,5 6,5 6,5 -
Werkelijke score - - - - 6,26

Wat gaan we daar voor doen?

01.5 Financiën

Terug naar navigatie - 01.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -4.428 -4.467 -4.143 -4.114 -4.310 -4.271
Baten 494 587 509 509 837 837
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.934 -3.880 -3.633 -3.605 -3.473 -3.434
Onttrekkingen 0 62 0 0 0 0
Stortingen -62 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -62 62 0 0 0 0

01.6 Verbonden partijen

Terug naar navigatie - 01.6 Verbonden partijen

Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen
De Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen is de opvolger van (het Gemeenschappelijk Orgaan van) de regio Arnhem-Nijmegen en is op 1 januari 2021 van start gegaan. De regio staat voor de uitdaging hoe om te gaan met groei van wonen, werken en mobiliteit, zodat een balans gevonden kan worden tussen levendige stedelijkheid en ontspannen leefkwaliteit: groene groei! Om dit te bereiken gaan de achttien gemeenten die de Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen vormen samen aan de slag met vijf opgaven: Circulaire regio, Productieve regio, Ontspannen regio, Groene groeiregio en Verbonden regio. Met de regionale agenda wordt hier vorm en inhoud aan gegeven. De vijf opgaven bevinden zich vooral op de terreinen ruimtelijke ontwikkeling (waaronder wonen, landschap, verkeer en mobiliteit) en sociaaleconomische ontwikkeling (waaronder werkgelegenheid, bedrijvigheid, recreatie, toerisme en cultuur).


Euregio Rijn-Waal
De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij circa 55 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie en maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.