Uitgaven

16,5%
€ -15.793
x € 1.000
16,5% Complete

Inkomsten

7,17%
€ 6.870
x € 1.000
7,17% Complete

Saldo

10353,5%
€ -8.924
x € 1.000

2.1.08 Werk en inkomen

Uitgaven

16,5%
€ -15.793
x € 1.000
16,5% Complete

Inkomsten

7,17%
€ 6.870
x € 1.000
7,17% Complete

Saldo

10353,5%
€ -8.924
x € 1.000

8.1 Missie

Terug naar navigatie - 8.1 Missie

De gemeente streeft ernaar zo veel mogelijk mensen zowel sociaal als economisch te laten deelnemen aan de samenleving. Werk en  zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

8.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 8.2 Context en achtergronden

 

Algemeen

De impact  van  Corona op de economie lijkt met uitzondering van getroffen branches zoals bijvoorbeeld de horeca, evenementenbranche,  etc.  beperkt. Het is wel de vraag wat er gebeurt als de Rijksoverheid het ondersteuningsbeleid voor bedrijven stopzet en bijvoorbeeld de belastingdienst haar uitgestelde vorderingen gaat innen.

De afgelopen jaren is de afdeling Sociale Zaken succesvol geweest bij het aan het werk helpen van mensen.  Ook Corona heeft niet geleid tot een grote toename van het uitkeringsbestand . De economische vooruitzichten zijn goed en er is een grote vraag naar medewerkers.  Wel is er een mismatch tussen  vraag  en aanbod op het gebied van  kennis/opleidingsniveau en vaardigheden. De uitdaging voor de gemeente wordt om het huidige uitkeringsbestand met grotendeels een aanzienlijk afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden en ervoor te zorgen dat het werk ook wordt behouden.  De huidige werkwijze van Sociale zaken werkt goed. Er is dan ook geen aanleiding om de werkwijze van Sociale Zaken te wijzigen. De werkwijze van de afdeling Sociale Zaken rust op de volgende pijlers:

 

1) Poortwachtersrol
Alleen degenen die een uitkering nodig hebben, krijgen een uitkering. We bemiddelen mensen direct naar een baan zodat een uitkering niet nodig is. Hiernaast wordt zorgvuldig onderzoek gedaan naar de rechtmatigheid van de uitkering. Laatste om onrechtmatig gebruik van de uitkering en daarmee extra werk aan fraudeonderzoeken, terugvorderingen van middelen en menselijk leed te voorkomen. Deze tijd kunnen we beter gebruiken om mensen aan het werk te helpen of er voor te zorgen dat zij hun werk behouden.

 

2) Ken je klant
Doordat wij al onze klanten goed in beeld hebben kunnen wij hen optimaal bemiddelen naar werk. Dit geldt voor regulier werk maar ook voor werk voor mensen met een arbeidsbeperking, stageplaatsen, etc.. Doordat wij iedereen  goed kennen kunnen we efficiënt werken en direct inspelen op de vraag van de arbeidsmarkt.

 

3) Aandacht helpt
Wij hechten waarde aan een goede relatie met onze netwerkpartners. Dit geldt zowel voor onze werkgeverscontacten als voor mensen in ons uitkeringsbestand. Onze account managers investeren in het behouden of creëren van een goede relatie met lokale/regionale werkgevers. Onze werkcoaches en jobcoaches investeren in een goede werkrelatie met respectievelijk de mensen met een uitkering en degenen die met behulp van een langdurige loonkostensubsidie zijn uitgestroomd naar werk. We verrichten maatwerk waardoor we een duurzame uitstroom realiseren.

 

Wet Inburgering

Per 1 januari 2022 zijn wij als gemeente verplicht om maatschappelijke begeleiding te bieden aan statushouders en hun gezinsleden. Kern van deze wet is dat de regie op het inburgeren (weer) bij de gemeente komt te liggen. Doel van de wet wordt om statushouders zo snel mogelijk te laten participeren en hen het eerste half jaar te ontzorgen. 

 

Minimabeleid
Wij ondersteunen mensen met een laag inkomen niet alleen in hun levensonderhoud. Ons beleid is erop gericht de kwetsbaren ook te ondersteunen om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Dit doen we door het voeren van een optimaal minimabeleid via de portal www.meedoeninmontferland.info en door mensen met (problematische) schulden te helpen. De wijziging van de Wet gemeentelijk schuldhulpverlening biedt ons extra mogelijkheden om mensen sneller en adequaat te helpen. De wetswijziging maakt het bijvoorbeeld makkelijker om gegevens tussen schuldeisers en de gemeente uit te wisselen. Hierdoor kan de gemeente mensen met schulden in een vroeg stadium benaderen en een aanbod van schuldhulpverlening doen. Deelnemen aan de samenleving en activering
De gemeente heeft de wettelijke taak om mensen met een bijstandsuitkering te begeleiden naar werk. Dit geldt ook voor mensen met een (gedeeltelijke) arbeidsbeperking. De gemeente heeft verschillende instrumenten beschikbaar om mensen aan het werk te helpen en ervoor te zorgen dat zij dit werk ook behouden.
U kunt hierbij denken aan: een financiële compensatie voor de werkgever bij een gedeeltelijke arbeidscapaciteit (loonkostensubsidie), social return bij aanbestedingen, het bieden van scholing, werkvloerbegeleiding (jobcoaching) en stage/werkervaringsplekken. Wij houden binnen de grenzen van de redelijkheid rekening met de wensen van betrokkenen. Doordat wij maatwerk bij de re-integratie bieden motiveren wij onze uitkeringsgerechtigden optimaal en heeft de uitstroom eerder een duurzaam karakter.

Doelgroep langdurige loonkostensubsidie
De afgelopen jaren hebben wij veel geïnvesteerd in het aan het werk helpen van mensen met een arbeidsbeperking. Zoals het er nu naar uitziet is de impact van Corona op de economie beperkt.  De economie herstelt zich naar verwachting en er is veel vraag naar personeel. De krapte op de arbeidsmarkt  biedt kansen voor mensen met een arbeidsbeperking. De uitdaging voor de gemeente en de bedrijven wordt om een passende plek te vinden , te creeren  en te behouden voor mensen met een arbeidsbeperking.  De vergt veel inzet van de accountmanagers en de jobcoaches.

 

Naast regionale samenwerking met het Werkgeversservicepunt geloven wij sterk in onze eigen kracht om uitkeringsgerechtigden in nauwe samenwerking met onze lokale/regionale ondernemers duurzaam uit te laten stromen naar werk. Degenen waarvoor de toeleiding naar betaald werk nog niet haalbaar is bieden wij maatschappelijke nuttige activiteiten zoals vrijwilligerswerk aan. Hierbij wordt samengewerkt met maatschappelijke partners, waaronder de stichting Welcom.

 

Programmadoel
Meer inwoners uit de gemeentelijke doelgroep doen naar vermogen mee aan de samenleving en zijn onafhankelijk van een bijstandsuitkering.Armoedebeleid en schuldhulpverlening
Armoedebeleid
Wij willen dat onze inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de samenleving.
Hierbij hanteren wij het principe van maatwerk, laagdrempelige toegang en doelgerichte ondersteuning. In geval er ondersteuning nodig is, vindt er individuele toetsing plaats en worden enkel de daadwerkelijk gemaakte kosten vergoed. We bieden onder andere de volgende producten aan: bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belasting, de participatieregeling en de collectieve aanvullende ziektekostenverzekering van Menzis. De gemeente heeft een brede portal www.meedoeninmontferland.info waarin inwoners het volledig aanbod kunnen vinden van de minimaregelingen. Personen waarvan bekend is dat zij voldoen aan de toegangscriteria van het gemeentelijk minimabeleid kunnen laagdrempelig met een minimale administratieve belasting producten bestellen op het gebied van educatie, sport, welzijn en cultuur. Naast volwassenen is er in het bijzonder aandacht voor kinderen. De gemeente heeft voor hen een breed aanbod waarbij het accent ligt op educatie. We streven ernaar om kinderen uit gezinnen met weinig geld gelijke kansen te geven als hun leeftijdsgenoten van wie de ouder beter bemiddeld zijn. Het doel is om de overerfbaarheid van armoede te voorkomen. Een goede educatie leidt naar onze mening op meerdere vlakken tot een `rijker` leven.
Op deze website www.meedoeninmontferland.info staan tevens de partijen waarmee de gemeente samenwerkt bij de bestrijding van armoede. Deze zijn: de bibliotheek, Welcom, de Voedsel- en kledingbank, de Stichting Urgente Noden(SUN), De Stadsbank Oost Nederland, Schuldhulpmaatje en de kerken.

 

Programmadoel
Meer inwoners met een laag inkomen kunnen deelnemen aan de samenleving en kunnen, indien noodzakelijk, een beroep doen op aanvullende financiële ondersteuning.

Schuldhulpverlening
Wij willen een laagdrempelige toegang tot schuldhulpverlening en door middel van vroegsignalering voorkomen dat mensen in problematische schulden belanden. De mensen die in de schuldhulpverlening belanden willen wij begeleiden om zo snel als mogelijk weer zelfstandig hun financiën leren te beheren. 

 

Vroegsignalering
Per 1 januari 2021 is vroegsignalering bij schulden ingevoerd. De gemeente gaat van minimaal de zorgverzekeraar, de woningbouwcorporatie, het waterbedrijf en energieleveranciers signalen ontvangen van een schulden van inwoners. De gemeente moet binnen 4 weken de schuldenaar een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
Naast schuldhulpverlening aan natuurlijke personen via de gemeenschappelijke regeling Stadsbank Oost Nederland, ondersteunen wij ook (kleine) ondernemingen met financiële problemen. Hiervoor bieden wij financiële ondersteuning op basis van het Besluit Bijstandsverlening Zelfstandigen (Bbz2004) aan.

 

Programmadoel
Meer inwoners zijn economisch zelfstandig

Verbonden partijen
Laborijn
Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van arbeidsparticipatie, arbeidsondersteuning en bijstand. De gemeente Montferland neemt alleen deel aan deze gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (smalle deelnemer)

Stadsbank Oost Nederland
De bank is de kredietbank en heeft tot doel om een, zowel vanuit een bedrijfseconomische als ook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van financiële dienstverlening gericht op schuldhulpverlening aan te bieden aan de inwoners van de deelnemende gemeenten.

8.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 8.4 Wat willen we bereiken?

We willen de hoogte van het uitkeringsbestand ondanks de instroom van nieuwe statushouders en mensen met een arbeidsbeperking stabiliseren op 350 uitkeringen

Terug naar navigatie - We willen de hoogte van het uitkeringsbestand ondanks de instroom van nieuwe statushouders en mensen met een arbeidsbeperking stabiliseren op 350 uitkeringen

De invloed van de gemeente beperkt zich tot de poortwachtersfunctie, het aan het werk helpen en het ervoor zorgen dan mensen met een beperking hun werk behouden. De gemeente heeft geen noemenswaardig invloed op de totale globale economie en wet- en regelgeving.

Het percentage waarmee het aantal uitkeringen P-wet, IOAW, IOAZ daalt/stijgt t.o.v. het vorige jaar.
Waardesoort 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 360 360 350 350

Wat gaan we daar voor doen?

Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie elk jaar met 5 personen laten stijgen.

Terug naar navigatie - Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie elk jaar met 5 personen laten stijgen.

De mate van invloed beperkt zich tot het professional uitvoeren van de rol van Jobcoach/accountmanager zodat de werkrelatie tussen werknemer, collega werknemers en de werkgever optimaal blijft.
De gemeente heeft geen noemenswaardig invloed op de totale globale economie.

Het aantal mensen met een arbeidsbeperking die met hulp aan het werk is.
Waardesoort 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 80 85 90 95

Wat gaan we daar voor doen?

We willen dat 90% van degenen die toegang heeft tot meedoen in Montferland daadwerkelijk deelneemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.

Terug naar navigatie - We willen dat 90% van degenen die toegang heeft tot meedoen in Montferland daadwerkelijk deelneemt aan maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.

De mate van invloed beperkt zich tot het infomeren en motiveren van deelnemers om gebruik te maken van de regeling.

Wat gaan we daar voor doen?

We willen dat 85 % van de kinderen die toegang hebben tot Meedoen in Montferland een product of meerdere producten op het gebied van educatie en/of ontwikkeling bestelt.

Terug naar navigatie - We willen dat 85 % van de kinderen die toegang hebben tot Meedoen in Montferland een product of meerdere producten op het gebied van educatie en/of ontwikkeling bestelt.

Wat gaan we daar voor doen?

We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.

Terug naar navigatie - We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.

Wat gaan we daar voor doen?

We willen alle personen waarvan wij in het kader van vroegsignalering een schuldsignaal van hebben ontvangen binnen 4 weken een aanbod voor schuldhulpverlening doen.

Terug naar navigatie - We willen alle personen waarvan wij in het kader van vroegsignalering een schuldsignaal van hebben ontvangen binnen 4 weken een aanbod voor schuldhulpverlening doen.

Wat gaan we daar voor doen?

8.5 Financiën

Terug naar navigatie - 8.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 MJB 2023 MJB 2024 MJB 2025
Lasten -17.440 -17.178 -15.793 -15.635 -15.717 -15.827
Baten 10.100 8.084 6.655 6.655 6.655 6.655
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.340 -9.094 -9.139 -8.980 -9.062 -9.173
Onttrekkingen 0 161 215 0 0 0
Stortingen -784 -64 0 0 0 0
Mutaties reserves -784 97 215 0 0 0