4. Bijlagen

4.1 Nieuw beleid 2022-2025

Terug naar navigatie - 4.1 Nieuw beleid 2022-2025

Bedrag x € 1.000 

Nr Onderwerp 2022 2023 2024 2025
1 Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek (SUN) 8 8 8 8
2 Regionale samenwerking 200 200 200 200
3 Herinrichting Lengelseweg/’s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk   89 89 89
4 Ondermijning 15 15 15 15
5 Verminderen alcohol en drugsgebruik 25 25 25  
6 Verbinding zorg, sport en bewegen 15 15    
7 Bewegen in de openbare ruimte 30      
8 Hybride werken PM PM PM PM
9 Sportvoorziening Open Club de Nevelhorst   1.530    
10 Flexibele inzet ambtelijke organisatie 300 300 300 300
11 Onderhoud monumentale graven 20 20 20 20
12 Participatiekader 113 113 113 113
13 Aanvullend budget Dorpsplannen Nieuw Dijk (openbare ruimte)   14 14 14
14 Aanvullend budget Dorpsplannen Azewijn, Stokkum en Kilder (openbare ruimte)   PM PM PM
15 Dekking dmv onttrekking aan Algemene Reserve   -1.530    
  Totaal 726 798 783

758

Toelichting nieuw beleid 2022-2025

Terug naar navigatie - Toelichting nieuw beleid 2022-2025
 1. Onze gemeente kent een Solidariteitsfonds. Het bestuur van dit fonds heeft aangegeven dat er een verdere professionaliseringsslag nodig is om mensen in de toekomst te kunnen blijven ondersteunen. Door op te gaan in de Stichting Urgente Noden Liemers-Achterhoek (SUN) kan deze slag worden gemaakt. Een voorwaarde van de landelijk werkende SUN is dat de gemeente voorziet in de bureaukosten. De kosten van ondersteuning van inwoners worden betaald uit schenkingen van lokale en landelijke partijen.
 2. Regionale samenwerking. Dit jaar gaan we kiezen voor Arnhem-Nijmegen of Achterhoek of een combinatie daarvan. Budget niet eerder in te zetten dan nadat het proces rond de koersbepaling is afgerond. Indien gekozen wordt voor een combinatie bedragen de kosten maximaal € 528.500.
 3. Herinrichting Lengelseweg/’s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk. € 1.475.000 investering 2022. Kapitaallasten 2023 ev € 88.500.
 4. Structureel inzet opgaveregisseur voor de Achterhoek.
 5. Vanaf 2022 werken we aan een nieuw preventie- en handhavingsplan. Doel is om alcohol en drugsgebruik verminderen.
 6. In de nieuwe sportnota ‘Montferland beweegt’ is het inzetten van sport als middel voor maatschappelijke uitdagingen een belangrijk uitgangspunt. Vanuit het Verbindend Kader Sociaal Domein voeren we een actief preventiebeleid. Preventie beperkt of voorkomt op termijn de inzet van dure maatwerkvoorzieningen.
 7. In de Sportnota, bij het lokaal sportakkoord, in het preventieakkoord en aansluitend bij de nieuwe omgevingsvisie, overal wordt het belang gezien van sporten en bewegen en de kansen die de openbare ruimte daarvoor biedt. Initiatieven van verenigingen, dorpsraden, burgers en sportaanbieders kunnen gesteund en gestuurd worden via co financiering door de gemeente.
 8. Hybride werken zal na corona de nieuwe norm worden. Betreft een combinatie van op een gemeentelocatie en thuis werken. De invulling hiervan en de condities waaronder worden nog uitgewerkt. Daarmee is nu nog niet duidelijk hoeveel t.z.t. de in te zetten middelen gaan bedragen en of hybride werken ook tot eventuele besparingen gaat leiden.
 9. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor een sportvoorziening bij Openclub de Nevelhorst (ivm sluiting Hoevert). Investering bedraagt € 1.53 mln Er zijn twee opties. Wanneer € 1.53 mln in één keer betaald wordt als bijdrage dient deze gedekt te worden door onttrekking uit Algemene Reserve. Wanneer we een Investering doen van € 1.53 mln kunnen we deze (gedeeltelijk) dekken uit de exploitatie bijdrage van de Hoevert.
 10. Amendement A7. Er wordt € 300.000 beschikbaar gesteld om de oplopende / fluctuerende werkvoorraad weg te werken middels flexibele inzet (tijdelijke contracten, externe inhuur) op de o.a. beleidsterreinen Vergunning en Handhaving, Sociaal Team en Ruimtelijke Ordening.
 11. In 2018 is besloten tot het herstel van monumentale graven op de begraafplaatsen 'Martinus' te Didam en 'de goede herder' te 's-Heerenberg. In 2019 is besloten deze werkzaamheden alsnog niet uit te voeren in het kader van de bezuinigingen. Voorgesteld wordt alsnog over te gaan tot herstel van de monumentale graven. Voor periode 2022-2026 is € 20.000 nodig.
 12. De Omgevingswet treedt naar verwachting per 1 juli 2022 in werking en stimuleert vroegtijdige participatie. Daarbij gaat het erom dat belanghebbenden aan de voorkant worden betrokken bij de ontwikkeling van beleid en projecten. Voor dit kader is structureel 1,4 fte benodigd. Totaal derhalve € 113.000 benodigd.
 13. Dorpsplan Nieuw Dijk voor een bedrag van € 225.000. De bijbehorende kapitaallasten bedragen € 13.500. Deze gaan ingaande 2023 ten laste van de huidige begrotingssaldi.
 14. Inrichting overige dorpsplannen (Azewijn, Stokkum, Kilder). Verdere uitwerking volgt in 2022.
 15. Onttrekking aan de Algemene Reserve ivm sportvoorziening Open Club de Nevelhorst.

4.2 Investeringsplan

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

Bij de paragraaf 4.1 ziet u welke kapitaallasten worden gedekt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

 

2022

2023

2024

2025

Herinrichting Lengelseweg/’s-Heerenbergseweg/Meilandsedijk 1.475      
Aanvullend budget Dorpsplannen Nieuw Dijk (openbare ruimte) 225      
Aanvullend budget Dorpsplannen Azewijn, Stokkum en Kilder (openbare ruimte) PM      

Totaal

1.700

 

 

 

 

4.3 (Vervangings)investeringen

Terug naar navigatie - 4.4 (Vervangins) investeringen
Omschrijving 2022 2023 2024 2025 Techn.
levensd.
Gemeentelijk Riolerings Plan           
Verbeteringen          
Wateroverlast         50         50         50   30
Ombouw vgs Vaanhorst (Beek) en Molenveld (Kilder)         20       60
Ombouw vgs de Heegh (Didam)           80     60
Vervangingen          
Diverse vervangingen vrijvervalriolering        1.250   60
Rioolverv+afkoppelen ZeddamZuid Gebied 2       500       500      
Rioolverv+afkoppelen ZeddamZuid Gebied 3        1.250    
Vervanging objecten          
Renovatie drukriolering en gemalen       238       238     15
Vervanging pompunits drukriolering en gemalen         92         92     40
Diekmansweide GRP 2021-2025 wateroverlast       120       60
Rodingsveen GRP 2021-2025 wateroverlast         600     60
Tamboerstraat vervangen drainage           19     20
Totaal investeringen GRP 2021-2024  1.020  1.579  2.550    
Overige investeringen          
Aanschaf computerapparatuur raad/college         35       4
Strooier Stratos         35       15
Kipwagen en hefinrichting         32       8
vervangingen straatmateriaal       530       530       530         530 20
Iveco Stralis BX-JP-97           10
Vorkheftruck  TFG 425           30       10
Stratos B40-36 PCLN-490 2012         40       10
Snippermachine van Daele          24       5
Fiat Doblo Cargo VD-151-T vd Born opbouw           39     10
DAF FAN CF75 00-BBV-3 vrachtwagen kipper         200     10
Iveco Daily 50C15ZD VD-453-P            69     10
Iveco Daily 50C15ZD VD-452-P            64     10
Iveco Daily 50C15ZD VD-454-P 2013           64     10
Fiat Doblo Cargo VD-984-S vd Born opbouw           39     10
Fiat Doblo Cargo VD-577-S vd Born opbouw           34     10
Stratos B11-24 S2B37255 strooier           34     10
Stratos B11-24 S2B37256 strooier           34     10
John Deere trekker 6230 2012             78   12
John Deere trekker 5080 GF 2012             62   12
Iveco Daily V-643-JG 2017                 78 8
Iveco Daily V-833-JF 2017                 74 8
Heatweed onkruidmachine                 15 8
Bloemenbuurt Didam 2019  1.325        
Netwerkserver       200       5
Inrichting uitwijk           22     5
Plotter/scanner Openbare Werken             15   5
Data base server         15       4
Vervanging Oracle server           50     5
Scanners           15     5
Vervanging I-Phones 2023           145   3
Vervanging I-pads 2023             48   3
Back up server                 45 5
Switches 2023             60   10
Computerapparatuur (alle pc's) 2019               210 5
 Mulitimedia etc. voor de raadzaal           110   10
Programmatuur beheer openbare ruimte             51   5
Website                 68 5
Programmatuur Geo informatiesysteem             65   5
Programmatuur financieel systeem               220 5
Programmatuur website/intranet                 75 5
Programmatuur Office kantooromgeving               100 5
Aanschaf software BGT             15   5
Document-en recordmanagementsysteem           75     4
Programmatuur midoffice         100     5
Aanschaf landmeetkundige GPS           25     5
Aanvullende modules Corsa        44       5
Totaal overige vervangingsinvesteringen 2.310 1.394 1.179 1.415  
Totaal 3.330 2.973 3.729 1.415  

 

Openbare ruimte Centrumplan Didam 2022 2023 2024 2025 Techn.
levensd.
           
1. Pittelderstraat         20
2. Oranje-erf         20
3. Spoorstraat         23       20
4. Parkeerplaats kerk         26       20
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)       225       20
6. Wilhelminastraat       721       20
7. Hoofdstraat/Schoolstraat       400       405     20
8. Raadhuisstraat           554   20
9. Stationslocatie       924       20
10. Supermarktlocatie           647   20
Subtotaal  2.319     405  1.201    
           
Riolering Centrumplan Didam          
           
2. Oranje-erf         60
3. Spoorstraat         14       60
4. Parkeerplaats kerk         47       60
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)         28       60
6. Wilhelminastraat       406       60
7. Hoofdstraat/Schoolstraat         60         60     60
8. Raadhuisstraat           326   60
10. Supermarktlocatie             20   60
11. Groene parkeerplaats supermarktlocatie           325   60
           
Subtotaal      555        60     671    
           
Totaal Centrumplan  2.874     465  1.872    

4.4 Reserves en voorzieningen

4.5.1 Reserves

Terug naar navigatie - 4.5.1 Reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Saldo per
01-01-2022

Rente
toevoeging

overige
vermeer-
deringen

vermin-
dering
en

Saldo per
31-12-2022
Saldo per
31-12-2023
Saldo per
31-12-2024
Saldo per
31-12-2025
Algemene reserves                
Algemene Reserve* 5.046   150 -133 5.063 5.640 6.380 6.380
Verkoop aandelen NUON 15.087       15.087 15.087 15.087 15.087
Grondexploitatie 4.835   812 -647 5.000 5.000 4.969 4.612
Totaal Algemene reserves 24.968   962 -780 25.150 25.727 26.436 26.079
Bestemmingsreserves                
Bestedingsfunctie                
Monumentenzorg Svn  90       90 90 90 90
Afwikkeling winstbestemming 96       96 96 96 96
Klimaatmiddelen 241       241 241 241

241

Reserve Corona 278     -65 213 213 213

213

Dekkingsreserve kapitaallasten                
Onderwijshuisvesting 1.448 14 1.935 -1.498 1.899 2.423 2.387 2.315
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) 743 11   -127 627 509 391 273
Centrumplan Didam 996 14   -50 960 923 886 850
Egalisatiefunctie                
Kwaliteitsimpuls gem.organisatie 319       319 319 319 319
Decentralisaties Sociaal Domein 2.845   2.757   5.602 6.416 7.230 8.044
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 680       680 680 680 680
Kunstgrasvelden 250   50   300 350 400 0
Speellocaties 107       107 107 107 107
Totaal bestemmingsreserves 8.093 39 4.742 -1.740 11.134 12.367 13.041 13.229
                 
Eindtotaal 33.062 39 5.703 -2.520 36.284 38.094 39.477 39.307

 

* De onttrekking Sportvoorziening Open Club de Nevelhorst is nog niet verwerkt in bovenstaand overzicht. Dit kan formeel pas na besluitvorming van de raad. 

4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - 4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024 Begroting 2025

2. Wonen

       

Baten

       
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
16 16 16 16
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden voormalig Bergh)
8 8 8 8
 • Onttrekking aan de reserve centrumplan Didam (deel kapitaallasten centrumplan)
50 50 50 50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl        
Baten        
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127 127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur        
Lasten        
 • Toevoeging reserve kunstgrasvelden
-50 -50 -50  
 • Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
-327 -356    
Baten        
 • Onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
    95 66

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

-176 -205 246 267

 

4.5.3 Voorzieningen

Terug naar navigatie - 4.5.3 Voorzieningen

2Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
01-01-2022
Vermeer-
deringen
Verminderingen Saldo per
31-12-2022
Saldo per
31-12-2023
Saldo per
31-12-2024
Saldo per
31-12-2025
Risicovoorziening              
Verplichtingen personeel 985 38   1.023 1.060 1.098 1.136
Verplichtingen wethouders 3.042 106 -125 3.023 3.003 2.984 2.965
Voorziening grondexploitatie A18 bedrijvenpark D'chem 104     104 104 104 104
Totaal Risicovoorzieningen 4.130 143 -125 4.149 4.167 4.186 4.204
Egalisatievoorzieningen              
Groot onderhoud sportcomplex  509 70   579 649 718 788
Openbare ruimte 802 841 -841 803 803 804 805
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.284 320 -159 1.445 1.553 1.245 1.326
Riolering (art. 44 lid 2) 916 88 -28 975 1.104 1.227 969
Totaal Egalisatievoorzieningen 3.511 1.319 -1.028 3.802 4.110 3.995 3.888
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven              
Riolering (vervangingsinv.) 702 783 -614 870 1.058 1.298 1.901
               
Eindtotaal 8.343 2.245 -1.766 8.821 9.335 9.479 9.994

4.5 Financiële gegevens

Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Terug naar navigatie - Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Dit overzicht is nieuw als gevolg van de gewijzigde voorschriften BBV.

Hoofdtaak  Baten   Lasten   Saldo totaal 
0 Bestuur en ondersteuning      
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds 61.212 0 61.212
Beheer overige gebouwen en gronden 38 168 -131
Belastingen overig 357 155 201
Bestuur 0 2.200 -2.200
Burgerzaken 509 1.276 -767
Mutaties reserves 2.380 4.829 -2.449
Overhead 620 11.871 -11.251
Overige baten en lasten 0 1.128 -1.128
OZB niet-woningen 2.526 125 2.401
OZB woningen 5.149 283 4.866
Treasury 1.995 1.504 491
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning 74.786 23.541 51.245
1 Veiligheid      
Crisisbeheersing en brandweer 0 2.212 -2.212
Openbare orde en veiligheid 8 565 -557
Totaal 1 Veiligheid 8 2.777 -2.769
2 Vervoer      
Openbaar vervoer 0 0 0
Verkeer en vervoer 63 3.948 -3.884
Totaal 2 Vervoer 63 3.948 -3.884
3 Economie      
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen 29 21 8
Economische ontwikkeling 32 237 -205
Economische promotie 410 343 67
Totaal 3 Economie 471 601 -130
4 Onderwijs      
Onderwijsbeleid en leerlingzaken 977 1.913 -935
Onderwijshuisvesting 685 2.154 -1.469
Totaal 4 Onderwijs 1.662 4.066 -2.404
5 Sport, cultuur en recreatie      
Cultureel erfgoed 0 146 -146
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 9 504 -495
Media 83 835 -753
Musea 0 170 -170
Openbaar groen en (openlucht) recreatie 90 3.071 -2.981
Sportaccommodaties 671 2.494 -1.823
Sportbeleid en activering 35 817 -782
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie 887 8.037 -7.150
6 Sociaal domein      
Arbeidsparticipatie 0 1.910 -1.910
Begeleide participatie 0 4.277 -4.277
Geëscaleerde zorg 18- 0 857 -857
Geëscaleerde zorg 18+ 0 87 -87
Inkomensregelingen 6.655 9.378 -2.724
Maatwerkdienstverlening 18- 0 7.847 -7.847
Maatwerkdienstverlening 18+ 300 8.111 -7.811
Maatwerkvoorziening (WMO) 72 1.574 -1.502
Samenkracht en burgerparticipatie 441 3.089 -2.648
Wijkteams 643 3.077 -2.434
Totaal 6 Sociaal domein 8.110 40.208 -32.098
7 Volksgezondheid en milieu      
Afval 3.801 2.770 1.031
Begraafplaatsen en crematoria 112 154 -42
Milieubeheer 6 1.150 -1.144
Riolering 4.518 3.493 1.024
Volksgezondheid 3 1.861 -1.858
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu 8.439 9.428 -989
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing      
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen) 49 324 -276
Ruimtelijke ordening 94 1.103 -1.009
Wonen en bouwen 1.229 1.680 -451
Totaal 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing 1.372 3.108 -1.736
Saldo totaal 95.799 95.713 86

 

(Geprognosticeerde) balans 2018-2021

Terug naar navigatie - (Geprognosticeerde) balans 2018-2021

(Bedragen x € 1.000)

Prognose meerjaren balans  Realisatie  Begroting
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
ACTIVA            
Vaste activa            
Immateriële vaste activa            
a. Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio            
b. Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief            
c. bijdr. aan activa in eigendom van derden 344 296 248 199 149 99
             
Materiële vaste activa            
a. gronden en terreinen 7.562 7.738 7.738 7.738 7.738 7.738
b. investeringen met economisch nut 84.465 84.177 83.303 80.887 79.641 75.725
c. Investeringen met maatschappelijk nut 3.895 8.548 15.213 17.495 18.933 17.895
             
Financiële vaste activa            
Kapitaalverstrekking aan: 0 0 0 0 0 0
a. deelnemingen 97 97 97 97 97 97
b. gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Leningen aan: 0 0 0 0 0 0
a. woningbouwcorporaties 2.156 2.156 2.156 2.156 2.156 2.156
b. Leningen aan deelnemingen 155 155 155 155 155 155
overige langlopende leningen u/g 5.563 6.063 6.463 6.413 6.513 6.513
             
Totaal vaste activa 104.237 115.230 109.269 108.247 107.225 106.014
             
Vlottende activa            
Voorraden            
a. gronden in exploitatie 4.226 1.102 -1.324 -811 0 0
b. overige voorraden 11 11 11 11 11 11
             
Uitzettingen korter dan 1 jaar 15.133 0 0 9.822 4.339 2.241
Liquide middelen  809 809 809 809 809 809
Overlopende activa 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073 2.073
             
Totaal vlottende activa 22.251 3.994 1.568 11.903 7.232 5.133
             
Totaal activa 126.488 113.225 116.940 127.043 122.614 115.511
             
Prognose meerjaren balans  Realisatie  Begroting
  2020 2021 2022 2023 2024 2025
PASSIVA            
Vaste passiva            
Reserves            
a. algemene reserve 24.387 24.968 25.150 25.727 26.436 26.079
b. bestemmingsreserves

7.278

8.093 11.134 12.367 13.041 13.229
c. gerealiseerd resultaat 2.935 0 86 639 688 829
Voorzieningen            
a.Verplichtingen, verliezen en risico's 4.114 4.130 4.149 4.167 4.186 4.204
b.onderhoudsegalisatievoorziening 3.332 3.511 3.802 4.110 3.995 3.888
c.toekomstige vervangingen 441 702 870 1.058 1.298 1.901
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer            
a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen            
b. binnenlandse banken en overige financiele instellingen 61.937 54.959 55.972 67.475 61.470 53.881
c. door derden beklemde middelen 4 4 4 4 4 4
             
Totaal vaste passiva 104.428 96.367 101.163 115.543 111.114 98.697
             
Vlottende passiva            
Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 3.478 5.358 4.278 0 0 0
Overlopende passiva 18.581 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500
             
Totaal vlottende passiva 22.059 16.858 15.778 11.500 11.500 11.500
             
Totaal passiva 126.488 113.225 116.940 127.043 122.614 115.511

 

EMU-overzicht

Terug naar navigatie - EMU-overzicht

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

  Omschrijving 2021 2022 2023 2024 2025
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -1.433 2.535 -101 366 -29
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.234 4.540 4.768 5.122 4.930
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie 2.244 2.245 2.468 2.693 2.675
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 9.228 9.206 4.609 5.438 1.415
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie 0 0 0 0 0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:          
  Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord0 0 0 0 0 0
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord 2.264 747 619 539 0
8 Baten bouwgrondexploitatie:          
  Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord 8.075 4.005 1.018 0 0
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 1.788 1.766 1.954 2.549 2.160
  met derden betreffen          
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht 0 0 0 0 0
11 Verkoop van effecten:          
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee Nee Nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 0 0 0 0 0
  Berekend EMU-saldo -161 1.604 971 -345 4.001

Renteschema Begroting

Terug naar navigatie - Renteschema Begroting

(Bedragen x € 1.000)

Renteschema      2021   2022   2023   2024   2025
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering +/+    1.466   1.451   1.307   1.236   1.383
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering  -/-   0    10   10   10   10
Saldo externe rentelasten en rentebaten      1.466   1.441    1.297   1.226   1.373
                       
                       
c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie  -/- 127   -20   -128   -128   -128  
c2. Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden  -/- 0   0   0   0    0  
c3. Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen  -/- 130   43   43    43   43  
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente     257   23   -86    -86    -86
                       
d1. Rente over eigen vermogen +/+ 0   0   0   0   0  
d2. Rente over voorzieningen +/+ 0   0   0   0   0  
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente     0   0   0    0   0
                       
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente     1.209   1.417    1.383   1.312   1.459
                       
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente  -/-    1.562   1.637   1.700    1.705   1.707
                       
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury     353   220   317   393   249

 

4.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten (> €25.000). Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Deze treft u aan op de volgende pagina.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Begroting
2022
Begroting
2023
Begroting
2024
Begroting
2025
2. Wonen        
Lasten        
Sanering St. Joris Braamt -50      
Omgevingsvisie -50      
Uitgaven voor kwaliteitsimpuls woningbouw -300 -300 -300 -300
Baten        
Onttrekking Algemene Reserve t.b.v. omgevingsvisie 50      
Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving   1.385    
Onttrekking reserve grondexploitatie in verband met kwaliteitsimpuls woningbouw 300 300 300 300
3. Beheer leefomgeving        
Lasten        
Onderzoek aanleg snelfietspaden -41      
4. Economie en toerisme        
Lasten        
Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040 -43      

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Sportvoorziening Open Club Nevelhorst

 

-1.530

 

 

Lasten

 

 

 

 

Onttrekking Algemene Reserve (dekking incidentele last sportvoorziening Open Club Nevelhorst)

 

1.530

 

 

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Pilot straathoekwerker -32

 

 

 

Bewegen in de openbare ruimte (Nieuw beleid 2022-2025) -30

 

 

 

Baten  

 

 

 

Incidentele compensatie jeugdzorg 500

 

 

 

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid  

 

 

 

Lasten  

 

 

 

Toevoeging reserve sociaal domein (incidentele compensatie jeugdzorg 2022) -2.443

 

 

 

Baten  

 

 

 

Inkoop Sociaal domein Beschermd Wonen 321

 

 

 

8. Zorgzame samenleving  

 

 

 

Lasten  

 

 

 

Bijdrage mantelzorgers -65

 

 

 

Baten  

 

 

 

Onttrekking reserve grondexploitatie (incidentele dekking niet verlagen minimabeleid) 150

 

 

 

Onttrekking reserve Corona voor bijdrage mantelzorgers 65

 

 

 

Beoogd saldo BUIG 100

100

100

100

40. Algemene dekkingsmiddelen

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Incidentele compensatie jeugdzorg 2022 (via algemene uitkering gemeentefonds)

2.443

 

 

 

50. Overhead en ondersteuning

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

ICT Beveiligingsplan

-83

 

 

 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek

-35    

 

Baten

     

 

Onttrekking Algemene Reserve (dekking incidentele last ICT Beveiligingsplan)

83    

 

Totaal

840

1.485

 

100

100

De conclusie is dat het saldo van incidentele lasten en baten jaarlijks sterk fluctueert. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

In deze begroting zijn alle saldi positief, dus de incidentele baten zijn alle jaren hoger dan de incidentele lasten.

Het  hoge positieve saldo in 2023 wordt bepaald door de verwachte opbrengst uit de koop-/samenwerkingsovereenkomst van de voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving.

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2022

2023

2024

2025

Saldo baten en lasten

2.535

-102

366

-29

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-2.449

654

-317

170

Begrotingssaldo na bestemming

86

552

49

141

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-840

-1.485

-100

-100

Structureel begrotingssaldo

-754

-933

-51

41

 

Geconcludeerd kan worden dat het structurele begrotingssaldo na 2023 aanzienlijk verbetert en in het laatste jaar van de meerjarenbegroting positief is.

Onderstaande een toelichting op alle incidentele lasten en baten.

Programma 2 Wonen

Sanering St. Joris Braamt: Besloten is om een tijdelijk zonnepark aan te leggen  op het terrein van VV St. Joris in Braamt. Voordat dit zonnepark aangelegd kan worden dient het terrein gesaneerd te worden.  Deze incidentele saneringskosten bedragen in 2022 per saldo € 50.000.

Omgevingsvisie: Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad een bedrag van € 50.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een omgevingsvisie. Dit bedrag wordt gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Kwaliteitsimpuls woningbouw:  Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad tot en met 2025 jaarlijks een bedrag van € 300.000 beschikbaar gesteld als kwaliteitsimpuls voor de woningbouw. Deze bedragen worden jaarlijks onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie  e.o.:  verwacht wordt dat we deze eenmalige opbrengst in 2023 ontvangen.  De overeenkomst is door beide partijen ondertekend. Het bedrag zullen we ontvangen zodra met de bouw kan worden gestart.

Programma 3 Beheer leefomgeving

Onderzoek aanleg snelfietspaden:  In 2022 is een bedrag van € 41.000 beschikbaar voor dit onderzoek.

Programma 4 Economie en toerisme

Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040: In 2022 is een bedrag van € 43.000 beschikbaar voor uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2040.

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om een plan te ontwikkelen voor een sportvoorziening bij Openclub de Nevelhorst (ivm sluiting Hoevert). Investering bedraagt € 1.530.000. De bijdrage wordt gedekt door een onttrekking aan de Algemene Reserve.

Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur

Pilot straathoekwerker: In de praktijk is er behoefte aan trajecten die formeel niet onder de jeugdwet vallen maar voorkomen dat jongeren verder afzakken of ontsporen en zo afglijden naar dure jeugdzorg. Overlast risicojeugd beperken door inzet straathoekmedeweker, gedurende  24 uur per week. in 2022.

Bewegen in de openbare ruimte (Nieuw beleid 2022-2025): incidenteel is € 30.000 beschikbaar gesteld. In de Sportnota, bij het lokaal sportakkoord, in het preventieakkoord en aansluitend bij de nieuwe omgevingsvisie, overal wordt het belang gezien van sporten en bewegen en de kansen die de openbare ruimte daarvoor biedt. Initiatieven van verenigingen, dorpsraden, burgers en sportaanbieders kunnen gesteund en gestuurd worden via cofinanciering door de gemeente. 

De incidentele compensatie jeugdhulp wordt voor een bedrag van € 500.000 ingezet voor het regulier beleid en het nieuw beleid 2022-2025.

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid.

Incidentele compensatie jeugdzorg: De incidentele compensatie voor de jeugdzorg die we in 2022 ontvangen via de algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

Inkoop Sociaal domein Beschermd Wonen: De nieuwe aanbesteding Beschermd Wonen levert een incidenteel voordeel op van € 321.000. De nieuwe ontwikkelingen zijn onzeker, zodat dit voordeel alleen incidenteel kan worden ingeboekt.

Programma 8 Zorgzame samenleving

Bijdrage mantelzorgers:  Bij de behandeling van de Kadernota 2022 heeft de gemeenteraad besloten in 2022 een bedrag van € 65.000 beschikbaar te stellen als passend compliment voor de mantelzorgers die dit bedrag naar eigen inzicht kunnen besteden. Het bedrag van € 65.000 wordt gedekt middels een onttrekking aan de reserve Corona.

Onttrekking reserve grondexploitatie (incidentele dekking niet verlagen minimabeleid): Bij de vaststelling van de begroting 2021 heeft de gemeenteraad besloten  om de grens van het minimabeleid van 120% naar 110% te verlagen per 2023 in te laten gaan. De financiële consequenties van € 150.000 in 2022 worden onttrokken aan de reserve grondexploitatie.

Beoogd saldo BUIG:  Jaarlijks anticiperen we op een voordeel van € 100.000  inzake het saldo van de BUIG. In de afgelopen jaren is dit voordeel pas gedurende het jaar ingeboekt. De uitgavenkant van de BUIG wordt jaarlijks met € 100.000 verlaagd, aflopend van € 500.000  in 2020 tot 0 in 2025. 

Programma 40 Algemene dekkingsmiddelen

Algemene uitkering gemeentefonds: In 2022 ontvangen we een incidentele compensatie voor de jeugdzorg voor een bedrag van € 2.443.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve sociaal domein.

Programma 50 Bedrijfsvoering

ICT beveiligingsplan: In 2020 is het ICT beveiligingsplan vastgesteld.  De incidentele lasten bedragen 83.000 in 2022 en worden gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek: Eens in de drie jaren vindt er een periodiek geneeskundig onderzoek plaats. Het budget voor 2022 bedraagt € 35.000.

4.7 Monitor bezuinigingen t/m 2020

Monitor bezuinigingen t/m 2020

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen t/m 2020
Monitor bezuinigingen Werkelijk Prognose Werkelijk   Prognose  
  2018 2019 2020 2021 2021   2022 2023 2024 2025 Stand van zaken
Maatregelen raadsbesluit 26 oktober 2017                      
Bezuinigingen, ombuigingen en vrijval                      
Drangtraject 79.000 80.000 80.000 80.000 80.000 100,00% 80.000 80.000 80.000 80.000 Drangtraject – 100% gerealiseerd
Het uitvoeren van drangtrajecten in het kader van de Jeugdhulp is in eigen beheer genomen. Aanvankelijk was beoogd om hier € 130.000 mee te besparen, echter bleek meer inzet van eigen personeel nodig om daadwerkelijk te kunnen stoppen met de externe inkoop. De kosten voor eigen personeel zijn begroot op  € 50.000 per jaar, terwijl hiermee een inkoopcontract van € 130.000 mee kon worden opgezegd, waardoor per saldo € 80.000 is bespaard.                                                                                     Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Extra toets op dyslexiezorg 26.000 26.000 190.000 100.000 190.000 190,00% 100.000 100.000 100.000 100.000 Extra toets op dyslexiezorg – 190% gerealiseerd
Voor deze maatregel was een besparing van € 100.000 ingeboekt, deze is ruimschoots gerealiseerd. De post voor dyslexiezorg kon namelijk met €190.000 worden afgeraamd. Deels omdat deze ruim begroot was, maar vooral ook omdat dit product op een andere wijze wordt ingekocht.                                                                                          Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Reiskosten inburgeraars 24.000 24.000 24.000 24.000 24.000 100,00% 24.000 24.000 24.000 24.000 Reiskosten inburgeraars – 100% gerealiseerd
De reiskostenvergoeding voor inburgeraars is versoberd, dit levert € 24.000 per jaar op.                                                                                                                                                        Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Meedoen Montferland 156.000 161.000 200.000 200.000 200.000 100,00% 200.000 200.000 200.000 200.000 De budgetten voor deze regelingen zijn afgeroomd, omdat er jaarlijks geld over bleef. In totaliteit ter hoogte van een bedrag van € 300.000. In 2020 zijn we binnen de bijgestelde begroting gebleven, daarmee is deze maatregel gerealiseerd.
Collectieve aanvullende verzekering 94.000 96.000 100.000 100.000 100.000 100,00% 100.000 100.000 100.000 100.000 Zie hierboven
Innovatiebudget 42.000 102.000 102.000 102.000 102.000 100,00% 102.000 102.000 102.000 102.000 Innovatiebudget – 100% gerealiseerd
Met ingang van het jaar 2019 is het volledige innovatiebudget voor het sociaal domein à € 102.000 geschrapt.                                                                                                      Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Taakstelling inkoop 0 0 0 0 0   0 0 0 0 Taakstelling inkoop sociaal domein- geschrapt
Deze taakstelling bleek niet realiseerbaar en is geschrapt vanaf 2020.
Stelpost sociale zaken 17.000 17.000 17.000 17.000 17.000 100,00% 17.000 17.000 17.000 17.000 Stelpost Sociale Zaken – 100% gerealiseerd
Een stelpost van € 17.000 binnen de afdeling Sociale Zaken is vanaf 2018 gerealiseerd.                                                                                                                                        Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                       
Transformatie                      
Praktijkondersteuner huisartsen 100.000 100.000 150.000 150.000 150.000 100,00% 150.000 150.000 150.000 150.000 Praktijk ondersteuner huisartsen –realisatie 100%
Landelijk is inmiddels vastgesteld dat de POH-er bijdraagt aan het verminderen kosten jeugdhulp en ene betere kwaliteit. Met de extra middelen jeugdhulp 2022 worden gemeenten dan ook verplicht om POH-ers aan te stellen.                                                                       
Maatjesproject 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 100,00% 10.000 10.000 10.000 10.000 Maatjesproject – realisatie 100%
Door de inzet van maatjes voor jeugdigen via Welcom, wordt de inzet van duurdere jeugdhulptrajecten voorkomen en/of verminderd. Er worden ca. 450 dagdelen hulp ingezet door vrijwilligers, met als uitgangspunt dat 50% hiervan de inzet van geïndiceerde hulp voorkomt, levert dit de geplande besparing van € 10.000 per jaar op.
Uitbreiding ambulante jeugdzorg 0 0 130.000 130.000 130.000 100,00% 130.000 130.000 130.000 130.000 Uitbreiding ambulante jeugdzorg – realisatie 100%
Deze maatregel wordt vanaf 2020 gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                       
Lean en mean                      
Uitvoeren fraude onderzoeken en kosten administratieve schil 98.000 98.000 98.000 98.000 98.000 100,00% 98.000 98.000 98.000 98.000 Uitvoeren fraude-onderzoeken en administratieve schil Sociale Zaken – 100% gerealiseerd
Met deze maatregelen zijn een aantal werkzaamheden in eigen beheer genomen van de afdeling Sociale Zaken. Vanaf 2018 wordt een besparing van € 98.000 gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Vacatureruimte afdeling ontwikkeling 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 100,00% 65.000 65.000 65.000 65.000 Vacatureruimte afdeling ontwikkeling – 100% gerealiseerd
Inleveren van vacatureruimte levert vanaf 2018, structureel € 65.000 op.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Beperken telefonische bereikbaarheid 0 0 50.000 50.000 50.000 100,00% 50.000 50.000 50.000 50.000 Beperken telefonische bereikbaarheid sociaal team – 100% gerealiseerd
Het beperken van de telefonische bereikbaarheid van het sociaal team tot de ochtenduren, levert een structurele besparing van € 50.000 op.                                              Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Stroomlijnen werkprocessen     108.000 120.000 120.000 100,00% 120.000 120.000 120.000 120.000 Stroomlijnen werkprocessen sociaal team – 90% gerealiseerd
Doelstelling van deze maatregelen was om structureel € 120.000 te besparen op personeelskosten, Vanaf 2021 is de besparing 100%.
Stelpost   0 0 114.000 114.000 114.000 100,00% 114.000 114.000 114.000 114.000 Stelpost ontwikkeling
Een stelpost van € 114.000 bij de afdeling ontwikkeling is voor dit bedrag gerealiseerd.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                       
Subtotaal 711.000 779.000 1.438.000 1.360.000 1.450.000 106,62% 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000  
      93%   107%            
                       
Maatregelen raadsbesluit 2019                      
A. Hervormingen Sociaal Domein                      
Algemeen                      
Heronderzoek en handhaving (p.m.)                      
Versterken eigen toegang (ambulant)     11.000 62.500 62.500 100,00% 75.000 75.000 75.000 75.000 Versterken eigen toegang ambulant
De beleidsregels Jeugd zijn op het onderdeel “eigen kracht” aangescherpt, dit heeft geleid tot een herbeoordeling van PGBs, waardoor een aantal PGBs zijn beeindigd.Deze in 2020 gerealiseerde besparing loopt door.  De andere mogelijkheden om de toegang te versterken, zijn mede door landelijke regelgeving beperkt. Over een verdere aanscherping is op landelijk nivo nog geen overeenstemming bereikt. Dat maakt het onzeker of in komende jaren de  verwachte besparing gerealiseerd kan worden.
Versterken eigen toegang (dagbehandeling)     0 62.500 62.500 100,00% 75.000 75.000 75.000 75.000 Versterken eigen toegang (dag)behandeling – (nog) niet gerealiseerd
Vooralsnog lijkt de besparing voor 2021 te worden gerealiseerd. Mogelijk is er als gevolg van corona sprake van een uitgestelde zorgvraag en komen de kosten later. We onderzoeken de mogelijkheden om te kijken of er in de komende jaren nog een slag is te maken.
Goede informatievoorziening (p.m.)                      
                       
Jeugdwet                      
BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag     0 10.000 2.000 20,00% 11.000 210.000 24.000 24.000  
Samenwerking versterken passend onderwijs en jeugdhulp     15.000 20.000 20.000 100,00% 11.000 21.000 24.000 25.000 BSO uitbreiden voor kinderen met een zorgvraag
Door een te gering volume leidt dit  niet tot een besparing. Gaan we dus niet in zijn geheel halen vanaf 2022. Door een andere manier van inkoop blijkt in 2021 en verder extra bespaard te kunnen worden op de dyslexiezorg. B&W heeft op 24-02-2021 besloten ( 21int00512) deze besparing hierbij te betrekken.                                                            - 2021 circa € 2.000
- 2022 circa € 11.000
- 2023 circa € 21.000
- vanaf 2024 circa € 24.000
Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant)     0 10.000 12.500 125,00% 20.000 20.000 20.000 20.000 Taskforce inzet op jeugdbescherming (ambulant en dagbehandeling)                                        Door een extra screening op en afstemming over jeugdbepalingen is in veel gevallen een passender en goedkoper aanbod van jeugdhulp tot stand gekomen. In 2020 is proefgedraaid (zonder extra formatie) en opgeteld heeft het in 2020 structureel 37.500 euro bespaard.  Om deze inzet te blijven doen, is extra formatie vrijgemaakt per 1 jan 2021 (20int03531). Na aftrek van de kosten voor de extra inzet van medewerkers wordt de besparing nog steeds gerealiseerd.
Taskforce inzet op jeugdbescherming (dagbehandeling)     0 10.000 12.500 125,00% 20.000 20.000 20.000 20.000 Idem (zie bovenstaande)
Afname 24-uurszorg     0 60.000 60.000 100,00% 60.000 60.000 60.000 60.000 Afname 24-uurs zorg – incidenteel gerealiseerd
De 24-uurs zorg is de duurste vorm van jeugdzorg. Met deze maatregel was beoogd om een aantal cliënten vanuit de 24-uurs zorg naar een ambulante (en daarmee goedkopere) zorgvorm over te brengen. Na verschillende analyses is vastgesteld dat de betreffende jongeren in zulke complexe en kwetsbare situaties verkeren dat het niet mogelijk is om hier veranderingen in aan te brengen die op lange termijn ten gunste van de jongere is. Maatregel is daarom door het college afgevoerd (21int00455). Een financieel effect is momenteel wel zichtbaar, maar dat moet als een toevalstreffer worden beschouwd.
Voorliggende voorzieningen vs. maatwerk     0 20.000 0 0,00% 20.000 20.000 20.000 20.000 Voorliggende voorzieningen vs. Maatwerk – incidenteel gerealiseerd
Deze maatregel beoogt door de inzet van sport- en cultuurverenigingen kinderen niet of minder gebruik te laten maken van geïndiceerde jeugdzorg. Samen met Welcom is en wordt gewerkt aan een methodische aanpak. Deze maatregel ondervindt behoorlijke hinder van de beperkingen als gevolg van het coronavirus. Het opzetten van nieuwe groepsactiviteiten en het aantrekken van een andere doelgroep is daardoor erg lastig. Als gevolg van de coronabeperkingen lukt het in 2021 niet om deze maatregelen te realiseren.
                       
WMO                      
Persoonsgebonden budget (PGB) WMO     0 50.000 41.000 82,00% 50.000 50.000 50.000 50.000 Persoonsgebonden WMO
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon. De werkelijke besparing blijft enigszins achter op het begrote bedrag. 
Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd     56.000 20.000 100.000 500,00% 20.000 20.000 20.000 20.000 Persoonsgebonden budget Jeugd – gerealiseerd
Door aanpassing van de beleidsregels voor een Persoonsgebonden Budget (PGB) is de groep mensen die hier gebruik van kan maken ingeperkt. Met name de mogelijkheden voor het verstrekken van PGB aan huisgenoten en familieleden zijn beperkt. Daarnaast is het PGB-uurtarief voor hulp uit het sociaal netwerk verlaagd en meer in lijn gebracht met het wettelijk minimumloon.                                                                            Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Medisch advies (dagbesteding)     0 24.000 24.000 100,00% 24.000 24.000 24.000 24.000 Als gevolg van de coronacrisis worden er geen of nauwelijks huisbezoeken afgelegd; indicaties gaan vooral telefonisch. Dit betekent tegelijkertijd dat er geen medische adviezen aangevraagd worden. Desalniettemin is er een financieel effect, de vraag is of dit in de komende jaren blijft.
Medisch advies (begeleiding)     0 24.000 24.000 100,00% 24.000 24.000 24.000 24.000 Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (ambulant)     0 24.000 24.000 100,00% 24.000 24.000 24.000 24.000 Idem (zie bovenstaande)
Medisch advies (dagbehandeling)     0 24.000 24.000 100,00% 24.000 24.000 24.000 24.000 Idem (zie bovenstaande)
Eigen inzet     110.000 110.000 110.000 100,00% 110.000 110.000 110.000 110.000 Eigen inzet vs. Maatwerkvoorziening
Op basis van de cijfers over 2020 is zichtbaar dat het aantal trajecten eigen hulpverlening is gestegen met ca. 30%. Het aantal geïndiceerde aanvragen is echter (zij het minder sterk) ook toegenomen. De extra trajecten eigen hulpverlening vertegenwoordigen een waarde van ca. € 100.000, daarmee is de doelstelling van deze maatregel al bijna behaald, maar is het wel een kwestie van minder meer uitgaven. In 2021 zien we nog steeds een toename in het aantal aanvragen en ook een oplopende wachtlijst. De focus is daarmee verlegd van eigen hulpverlening naar het aanpakken van de wachtlijst. Vooralsnog lijkt de financiele opbrengst gerealiseerd te worden.
Indicatieloze dagbesteding     0 35.000 35.000 100,00%         Dagbesteding maakt deel uit van de regionale aanbesteding Wmo, Jeugd en Wonen. Dit op basis van een openbare aanbesteding. Start is januari 2022. Toegang tot dagbesteding blijft gebaseerd op een individuele indicatie. Deze bezuiniging zal dus niet gerealiseerd worden. 
Wasvoorziening     0 450.000 450.000 100,00% 600.000 600.000 600.000 600.000 De aanbesteding HBH, inclusief de wasvoorziening is afgerond. De wasvoorziening is per 1 april 2021 formeel gestart maar feitelijk op 1 mei. Tot op heden maken zo'n 100 klanten gebruik van de wasvoorziening en zijn er 260 bezwaren ingediend. Het behandelen van de bezwaarschriften duurt enkele maanden. De ervaringsgegevens zijn op dit moment te beperkt om conclusies aan te verbinden. Een tussentijdse evaluatie, inclusief de financien, vindt plaats in het 4e kwartaal van 2021. 
Ondersteuning bij dagelijkse organisatie huishouden     0 234.000 234.000 100,00% 300.000 300.000 300.000 300.000 .Ondersteuning bij dagelijkse huishouding. Dit product is in samenspraak met  aanbieders HBH ontwikkelt. De breed gedeelde verwachting was dit product op grote schaal zou worden ingezet. Dat blijkt gezien de populatie die HBH ontvangt niet het geval. De doelgroep HBH betreft vooral (kwetsbare) ouderen waarvoor het product geen alternatief voor HBH betekent.  Het financiele effect lijkt op dit moment echter wel gerealiseerd te worden.
HbH c       -50.000 -50.000 100,00% -50.000 -50.000 -50.000 -50.000  
                       
B. Hervormingen Overige taakvelden                      
Pakket 1 Eigen kracht samenleving                      
Topsport     100.000 100.000 100.000 100,00% 100.000 100.000 100.000 100.000 Topsport – 100% gerealiseerd
Het bedrag dat voor topsport structureel was begroot, € 100.000 is geschrapt.
Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
Schoolzwemmen     36.000 97.000 97.000 100,00% 99.000 102.000 102.000 102.000 Schoolzwemmen – nog niet gerealiseerd
Voor 2020 is een bedrag opgenomen van € 50.000 te bezuinigen op schoolzwemmen. De komende jaren gaat de bezuiniging bij Laco stapsgewijs worden doorgevoerd en is de verwachting dat deze conform begroting gerealiseerd wordt.
WKW Liemers ++ (2024 € 10.000)     0 0     0 0 10.000 10.000  
                       
Pakket 2 De Montferlandse schaal                      
Samenwerkende welzijnsorganisaties     -28.000 0 0   260.000 260.000 260.000 260.000 Aan het college is een voorstel voorgelegd: €30.000 beide muziekscholen in 2022, €160.000 Welcom in 2022 en  de bibliotheek in het schooljaar 2023/2024 €70.000.In dit voorstel wordt de bezuiniging op de bibliotheek niet in 2022 gerealiseerd, maar pas in 2023. Echter, de Brede School pas naar verwachting augustus 2023 open. Dit betekent dat er over 2023 maar vijf maanden bezuinigd kan worden: 5/12 X €70.000.- = €30.000.-. Naast het gat over 2022 komt dit uit op een tekort van €100.000.-  
Gouden Handen (m.i.v. 2024 € 210.000)     0 0 0   PM PM PM PM Alternatieve locaties voor huisvesting van de Raadzaal worden onderzocht.
De Hoevert     0 245.000 92.000 37,55% 245.000 245.000 245.000 245.000 De Hoevert (incl. wijziging door raad)
Zwembad de Hoevert is eind 2020 gesloten. Door het besluit van de gemeenteraad om structureel € 153.000 beschikbaar te stellen voor een sportvoorziening in Didam is de opbrengst van de maatregel niet de begrote € 245.000, maar € 92.000. Een goedkopere sportvoorziening voor Didam dan de begrote € 153.000 kan het resultaat van deze maatregel doen toenemen.
Toegankelijkheid openbare ruimte     0 0 0   100.000 100.000 100.000 100.000  
                       
Pakket Bedrijfsvoering                      
Bedrijfsvoering (vanaf 2024 € 500.000)     100.000 200.000 200.000 100,00% 300.000 400.000 500.000 500.000 Bedrijfsvoering – 100% gerealiseerd
Dit betreft de besparing op de bedrijfsvoering oplopend tot € 500.000 in 2024, met als tussendoel voor 2021 € 200.000. Deze is volledig gerealiseerd en ligt op schema.
Kleine correcties     15.000 15.000 15.000 100,00% 15.000 15.000 15.000 15.000 Kleine correcties – gerealiseerd
Deze maatregel betreft kleine aanpassingen in de leges voor evenementenvergunningen en afwijking bestemmingsplan en het budget voor bodemonderzoek.                                                                                                                               Hiermee wordt de maatregel als gerealiseerd beschouwd.
                       
Subtotaal 0 0 415.000 1.857.000 1.752.000 94,35% 2.537.000 2.849.000 2.776.000 2.777.000  
      23%   94%            
                       
Budgetneutraliteit - sociaal domein (besluitvorming april 2019)                      
Afschaffen verstrekking LOKObonnen aan mantelzorgers (in het kader van Regeling mantelzorg compliment)     104.000 104.000 104.000 100,00% 104.000 104.000 104.000 104.000 Afschaffing Lokobonnen - 100% gerealiseerd (incl. wijziging door raad)
Het uitreiken van Lokobonnen in het kader van het mantelzorgcompliment is afgeschaft, waarmee de begrote € 154.000 wordt bespaard. Echter is op verzoek van de gemeenteraad € 50.000 gereserveerd voor de waardering van mantelzorgers, wat maakt dat de opbrengst van deze maatregel per saldo € 104.000 bedraagt.
Korting budgetsubsidie Welcom     0 150.000 0 0,00% 150.000 150.000 150.000 150.000 Korting budgetsubsidie Welcom – niet gerealiseerd (collegebesluit)
De begrote korting van € 150.000 op de budgetsubsidie van Welcom wordt niet gerealiseerd, omdat zij uiteindelijk niet verhuizen naar Meulenvelden. Met het afblazen van de verhuizing is de korting op de budgetsubsidie komen te vervallen.
Invoering kilometerbudget Regiotaxi   80.000 80.000 80.000 80.000 100,00% 80.000 80.000 80.000 80.000 Invoering kilometerbudget regiotaxi – 100% gerealiseerd
Deze maatregel, waarmee een maximum kilometrage voor gesubsidieerd gebruik van de regiotaxi is ingevoerd, is gerealiseerd en levert de verwachte besparing van                             € 80.000 per jaar op.
Uitbreiding praktijk ondersteuner huisartsen naar 's Heerenberg     100.000 100.000 100.000 100,00% 100.000 100.000 100.000 100.000 Uitbreiding Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd – 100% gerealiseerd
De functie van POH Jeugd is uitgebreid naar ’s-Heerenberg. Op basis van de aantallen cliënten die door de POH zijn geholpen kan worden gesteld dat de beoogde besparing van € 100.000 is gerealiseerd.
Hulp bij het huishouden. Onderzoek naar de mogelijkheden om de dienstverlening te versoberen en het aantal uren per cliënt structureel te verminderen.     0 600.000 550.000 91,67% 600.000 600.000 600.000 600.000 Zie raadsbrief. De € 600.000 is inmiddels verwerkt in de begroting 2021 - 2024. Dit wordt grotendeels gedekt door het structureel doortrekken voor de extra Jeugdzorggelden vanuit het Rijk (€ 550.000).
                       
Subtotaal   80.000 284.000 1.034.000 834.000 80,66% 1.034.000 1.034.000 1.034.000 1.034.000  
      65%   81%            
                       
Totaal taakstellingen 711.000 859.000 2.137.000 4.251.000 4.036.000 94,94% 4.931.000 5.243.000 5.170.000 5.171.000  
                       
Gerealiseerde bezuingingen  tov taakstelling per jaar         95%            

4.8 Monitor bezuinigingen 2021 en verder

Terug naar navigatie - Monitor bezuinigingen 2021 en verder
Monitor bezuinigingen 2021 en verder        
Maatregelen bezuinigingen  Totale Begroting in €  Kostenplaats Stand van zaken ingeboekte bezuiniging Nieuwe bezuinigingen /
alternatieven voor niet behaalde bezuinigingen
Begrotingswijziging personeel        
betreft aandeel onderuitputting 2.341.177 Kp vergunning & handhaving Onderuitputting wordt waarschijnlijk grotendeels gevonden in nog openstaande vacatureruimte  
betreft aandeel onderuitputting ad. € 44.764 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 38.266 2.744.920 Kp sociale zaken V.w.b. de taakstelling op personeel leveren wij generatiepact uren in  
betreft aandeel onderuitputting 1.807.467 Kp Informatie Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald.  
betreft aandeel onderuitputting ad. € 33.060 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 123.935 1.711.766 Kp publiekszaken Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald.  
betreft aandeel onderuitputting ad. € 50.040 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 76.325 2.378.270 Kp zorg Aandeel strategische personeelsplanning is behaald . Aandeel onderuitputting is nog niet behaald, door werkdruk kan invullen vacatures niet uitgesteld worden.  
betreft aandeel onderuitputting ad. € 41.929 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 37.000 2.291.827 Kp Middelen Benodigde ruimte is in formatie aanwezig, precieze invulling volgt in afstemming met het nieuwe afdelingshoofd  
betreft aandeel onderuitputting ad. € 53.081 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 36.400 2.908.798 Kp Ontwikkeling Aandeel strategische personeelsplanning zal worden gehaald.  
betreft aandeel onderuitputting ad. € 77.843 en aandeel strategische personeelsplanning ad. € 10.000 1.446.708 Kp openbare werken Inschatting is dat de bezuinigingen gehaald worden. Op 23-2 heeft het college besloten tot het stoppen met de functie wijk- en dorpscoördinatoren. Besparing € 37.000 in 2021. Meerjarig volgt er nog een voorstel.                                           
betreft aandeel strategische personeelsplanning 410.921 KP Staf, ca. Inschatting is dat de bezuinigingen gehaald worden. Er is inmiddels ingeboet op de functie van Stafmedewerker. Betreft verlaging van 36 uur naar 28 uur., besparing € 31.000. MT-besluit 18 december 2020.
         
Begrotingswijziging inkoop        
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart 6.306 Verzekeringen (overige verzekeringen) Insurancemanagers ; bemiddelingskosten FEE; jaarlijks vast bedrag met jaarlijks een index  
Betreft Capra  advocaten en adviseurs, Nysingh advocaten - notarissen N.V., Negometrix B.V., Idox Netherlands B.V. en Sdu Klantenservice 55.694 Bestuursondersteuning college Betreft hoofdzakelijk aanvragen extern juridisch advies, waar de budgethouder zeer beperkt op kan sturen. Capra wordt beperkt ingeschakeld door P&O voor complexe arbeidskwesties. Nysingh alleen als we de betreffende juridische discipline niet zelf in huis hebben en als in een gerechtelijke procedure vertegenwoordiging door een advocaat verplicht is. Negometrix is redelijk nieuw Inkoopprogramma op basis van een lopende overeenkomst, wellicht een geringe besparing mogelijk bij de licenties, hetgeen nu wordt onderzocht. Ook Sdu betreft een lopende overeenkomst met een looptijd tot 3 maart 2022.   
Betreft Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding, Vereniging van Nederlandse Gemeente en Stichting Arbeidsmarkt en Opleiding 177.095 Bestuurlijke samenwerking SAO moet nog worden onderzocht (ism P&O) De hoogte van de VNG contributie wordt jaarlijks vastgesteld door de ledenvergadering VNG, waarbij verzoeken tot verlaging in 2021 niet zijn overgenomen. De budgethouder (of de gemeente Montferland) kan hier geen (weinig) invloed op uitoefenen.  
Besparing door recyclen borden. 10.711 Straatnaamgeving/huisnummering Het opnieuw gebruiken van borden doen we. Gedurende het jaar zal blijken wat de besparing uiteindelijk is.  
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar 1.419 Beheer huisvesting brandweer post Bergh 1x ipv 2 x glasbewassing minder onderhoud vloeren  
Selecta Netherlands B.V.; kijken naar bezuiniging op contract 555 Beheer huisvesting brandweer post Bergh door corona behaald  
Betreft Legionella Wacht en Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. PM Beheer huisvesting brandweer post Bergh op afroep terughoudend in opdrachten  
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar 966 Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln 1x ipv 2 x glasbewassing minder onderhoud vloeren  
Betreft Selecta Netherlands B.V.; kijken naar bezuiniging op contract 658 Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln we gebruiken minder materialen  
Betreft Legionella Wacht en Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. PM Beheer huisv. brandweer post Didam; Burg. Kronenb.ln op afroep terughoudend in opdrachten  
Betreft Gebra Infra B.V. en Rusch Asfalt B.V. 49.496 Wegbeheer Maatregelen inkoop: betreft Gebra Infra BV en Rusch Asfalt BV voor een bedrag van € 1.354 structureel. Deze besparing moet geboekt worden op kostensoort 43573
Ingaande 2024 moet dit budget op nul uitkomen (bijstellen bij de monitor bezuinigingen).
- Maatregelen overige taakvelden: geen extra onderhoud van bepaalde fietsroutes:
€ 50.000 afgeraamd in de jaren 2021 tot en met 2023 (zie kostensoort 43230); Deze maatregel is abusievelijk opgeboekt bij kostensoort 43573, maar moet hier verwerkt worden. Budget op deze kostensoort wordt derhalve nul.
 
Gebra Infra B.V.; Opnieuw aanbesteden contracten onderhoud drukriolering en onderhoud elementenverharding. Nieuwe contracten gaan in m.iv. 1/1/2021. Hulp nodig bij het aanbesteden: 1:1 levert een lagere inschrijving op. 32.672 Wegbeheer De kolom info is niet van toepassing op dit budget. Hierin worden straatmeubilair (banken/afzetpalen/hekwerken e.d) en straatmateriaal benodigd voor de uitvoering van de eigen dienst(buitendienst) op geboekt. Afhankelijk van de inzet zal blijken of de besparing gerealiseerd is.  
Betreft Gebra Infra B.V., Rusch Asfalt B.V. en Cyber B.V. 433.056 Wegbeheer Beleidsschouw wordt niet uitgevoerd dus deze bezuiniging is bereikt (€ 5.747) Het restant is niet haalbaar door het wegbezuinigingen van het budget Toegankelijkheid openbare ruimte zijn hier geen kosten en dus ook geen bezuinigingen op mogelijk. Kan alleen door verzoeken van bewoners e.d. niet te honeren.
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld. 13.458 Wegbeheer Beleidsschouw wordt niet uitgevoerd dus deze bezuiniging is bereikt (€ 754)   
Betreft Gebra Infra B.V. en POL Heteren B.V. 3.024 Verkeersveiligheid Betreft onderhoud aan de VRI Hengelderweg. Na afloop begrotingsjaar werkelijk gemaakte kosten in beeld  
POL Heteren B.V.; Besparing door recyclen borden. -4.004 Verkeersveiligheid De vervanging wordt lopende het jaar uitgevoerd. De werkelijke besparing is na afloop van het begrotingsjaar in beeld. Overigens is het begrootte bedrag € 26.675.                                                                                                                                                   Er wordt in het tweede kwartaal een nieuwe uitvoeringsopdracht bebording opgesteld. Exacte besparing kunnen we dan in beeld brengen.  
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld. 24.377 Openbaar groen Cyber heeft dit jaar alleen nog opdracht voor het uitvoeren van de besteksschouwen en niet meer voor de beleidsschouwen.  
  612.670 Openbaar groen voor 'groen' 2021 worden de bezuinigingen gerealiseerd op de bestrijding van de EPR, het niet meer uitvoeren van de beleidsschouwen en 10% op de inkoop (lees: werken derden). Meer opdrachten gunnen naar de buitendienst kan op den duur voordeel op leveren, hoeveel dat wordt is nu niet inzichtelijk. Proces hiertoe is nog in de maak. Volgend jaar (2022 e.v.) zal vanzelf blijken welke effecten de inzet van de buitendienst heeft in financieel opzicht
Sportfondsen Didam B.V. en Laco Montferland B.V. 119.213 Algemeen lokaal onderwijsbeleid dit gaat niet lukken,contractueel vastgelegd niet aanwezig, 77/m is haalbaar als mogelijke nieuwe sportvoorziening niet doorgaat. Hier heeft de raad 153.000, gedurende 10 jaar of eenmalig 1,5 miljoen voor beschikbaar gesteld.Dit wordt in loop 2021 bekend.
Betreft Legionella Wacht en Kremer Installatietechniek  BV PM Beheer gebouw Muziekschool beheer en klachten onderhoud zo veel mogelijk beperken  
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart 4.605 Beheer gebouw Zwembad de Hoevert verzekerd voor sloopwaarde  
Betreft Legionella Wacht, Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f. en Boerstal Bouw B.V. PM Beheer gebouw Gymlokaal Kilder door corona behaald  
Sportvereniging Wilskracht 6.635 Beheer gebouw Gymlokaal Kilder    
GrasMeesters; Advieskosten sportaccomodaties. Onderhandelen over uurloon.   8.068 Buitensportaccommodaties    
Betreft Rosendaal Schilderwerken B.V., Legionella Wacht, Loodgietersbedrijf Kupers v.o.f., Otis B.V., Kremer Installatietechniek  BV en Boerstal Bouw B.V. PM Beheer gebouw Willem van den Berghcentrum Minimaal onderhoud uitvoeren  
Ausems en Kerkvliet Arbeidsmedisch, raamcontract met Aussems opstellen,  in de maatregelen SD is juist gekozen voor het vaker inzetten van medische adviezen. Actie ontwikkeling --> richtlijnen voor wanneer wel/geen medisch advies 6.755 WMO - Vervoersvoorzieningen    
Sportfondsen Didam B.V.; Zwembad wordt gesloten op 31-12-2020 34.129 Jeugdgezondheidszorg minimale beheerskosten maken  
Stec Groep BV; Eenmalig: onderzoek brede school  112.908 Volkshuisvestingsbeleid Bezuiniging 834 euro vindt plaats op alternatieve wijze Nadere informatie over alternatieve bezuiniging volgt.
Betreft AGEM Gemeentelijke Energie B.V., Liander N.V. en Kenter B.V. 114 Woningen en woonwagens In totaal dient 94 euro bezuinigd te worden op energie, verzekering en onderhoud woonwagens. Dit gebeurt door cluster Vastgoed als onderdeel van een breder pakket. In overleg wordt bekeken of dit haalbaar is, anders volgt alternatieve bezuiniging. Nadere informatie over alternatieve bezuiniging volgt.
Insurance Managers B.V.; Net nieuwe contractperiode gestart 820 Woningen en woonwagens 7 woningen verkocht  
Betreft G.J. Kuppens en Zoon B.V. en Boerstal Bouw B.V. 0 Woningen en woonwagens    
Cyber B.V.; De beleidsschouwen (viermaal per jaar) niet meer uitvoeren. Het zicht op het algemene beeld is hierdoor minder in beeld. 122.497 Kp buitendienst openbare werken    
Sportzaal Het Raland; Beheerder wellicht openbreken 23.833 Kp Middelen Contracten bekeken, vraag is of het in de huidige situatie opportuun is om op het contract te bezuinigen  
Betreft Capra  advocaten en adviseurs, EFK Belastingadviseurs B.V., Bestuursacademie Nederland Opleiding en LeanEnt B.V. 30.490 Kp Middelen Mogelijkheden raamovereenkomsten worden onderzocht  
EFK Belastingadviseurs B.V.; Raamcontract afspreken 12.740 Kp Middelen Voorstel voor raamovereenkomst is ontvangen.  
PS Media BV; Tijdschriften heroverwegen 7.884 Kp Middelen Overzicht lopende abonnementen wordt gegenereerd obv voorstellen doen  
WagenPlan BV; Voertuigen lease inhuur 6.390 Kp Middelen Nieuwe auto's zijn niet meer van Wagenplan, uitzoeken of deze kosten nog ontstaan.  
Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B.; Glasbewassing naar 1x per jaar 17.134 Beheer gemeentewerf Loerbeek 1 x glasbewassing en minder vloeren  
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B. en G4S Security Services B.V. 88.434 Beheer gemeentehuis Bergvredestraat Didam 1 x glasbewassing en minder vloeren  
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B. en G4S Security Services B.V. 43.416 Beheer Huisvesting Gouden Handen 1 x glasbewassing en minder vloeren  
Stichting Woonzorg Nederland; Opzeggen huur Gouden Handen 13-12-23 99.442 Beheer Huisvesting Gouden Handen Opzeggen op een later tijdstip voor 31-12-2022  
Betreft Fidato B.V., Legionella Wacht en Kremer Installatietechniek  BV 3.314 Beheer Huisvesting Gouden Handen Minimaal storingen enonderhoudsacties  
Betreft Schoonmaakbedrijf Drost en Zonen B., Hanos Doetinchem B.V., Selecta Netherlands B.V., Uniqcare Facility Services, Renewi Nederland B.V. 28.272 Hukp facilitaire zaken 1 x glasbewassing en minder vloeren  
Betreft Hanos Doetinchem B.V. en Human Office 14.881 Hukp facilitaire zaken door corona behaald  
Betreft Hanos Doetinchem B.V. en Selecta Netherlands B.V. 27.768 Hukp facilitaire zaken door corona behaald  
Betreft Rozijn Repro B.V. en Lyreco Nederland BV 14.969 Hukp facilitaire zaken door corona behaald  
Renewi Nederland B.V.; Afval inzameling 10.280 Hukp facilitaire zaken Kosten inzameling afhankelijk van onder andere scheiding meer afvaLstromen hogere kosten  
Stg Zozijn; Heroverwegen 84.690 Kantine Montferland Oude overeenkomst niet verlengd. Nieuwe overeenkomst wordt afgerond  
Hanos Doetinchem B.V.; beperkt afnemen raamcontract 10.481 Kantine Montferland door corona behaald  
Hanos Doetinchem B.V.; beperkt afnemen raamcontract 36.313 Kantine Montferland door corona behaald  
Betreft Stg Zozijn en Hanos Doetinchem B.V. -184 Hukp P & O-beleid en uitvoering Bezuiniging dient overgeboekt te worden op 41110 (onkosten personeel)  
Vitacon Luteijn B.V.; raamcontract bespreken 14.824 Hukp P & O-beleid en uitvoering Raamcontract wordt besproken; kostenreductie is te behalen door minder assessments af te nemen dan wel ons voor bepaalde functies te bepreken tot online assessments
Vitacon Luteijn update 9 maart 2021: 12 maart overleg met hen over prijs en mogelijkheden tot een 'deelassessment'(Focus-assessment)
Update 15 april 2021: er zijn met Vitacon Luteijn staffelkortingen overeengekomen.
Standaard = 5% korting; >10k/jr = 10%.
 
Eijkenaar & de Hoop; Betreft arbeidsdeskundig onderzoeken ihkv Wet verbetering Poortwachter/WIA 89.814 Hukp P & O-beleid en uitvoering Wellicht dat een andere leverancier een lagere prijs hanteert. Eijkenaar&de Hoop is wel toegespitst op onze SW-situaties.
Update 15 april 2021: vraag voor arbeidskundigonderzoek bij bv VitaMee is uitgezet. Dit zal overigens niet veel besparen, aangezien in 2020 er 'slechts' 8k aan arbeidskundigonderzoek bij Eijkenaar & de Hoop is besteed.
Update 15 april 2021: wisseling bedrijfsarts naar VitaMee lijkt financieel positief. Als trend van Q1 zich over heel 2021 doorzet, kan dat een besparing van zo'n 15k opleveren.
 
PS Media BV; Tijdschriften heroverwegen -12 Hukp P & O-beleid en uitvoering Dit is een org.brede aangelegenheid; Inkoop houdt dit tegen het licht  
Participatiebudget inkoop (breed); Onder andere het verlagen van de werkaanvaardingspremie (€ 1.500 naar € 500). Verder zal de taakstelling van € 50.000 gerealiseerd worden door een strak budgetbeheer. 118.000 Part.wet - Overige arbeidsparticipatie De taakstelling inkoop van € 50.000,- hogen wij op met die € 10.000,- van V&H en dat totale bedrag geven we minder uit binnen het Participatiebudget, dus die bezuiniging wordt gehaald   
         
Begrotingswijziging ov taakveld        
Groenstructuurplan/groenbeleidsplan 612.670 Openbaar groen Mindere uitgaven aan de bestrijding van de EPR ter grootte van € 50.000,=. De overig haalbare bezuiniging zal lopende het jaar duidelijk worden.  
Aanjaagfonds 0 Duurzaamheid mogelijk aansluiting bij landelijk fonds; er behoeft mogelijk geen toevoeging aan voorziening plaats te vinden  
Niet uitvoeren landbouwverkeer te ontsluiten. Krediet zit in de Staat C, dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten. -63.000 Verkeersveiligheid Bedrag is 'wegbezuinigd', dus er is geen budget meer voor maatregelen. Er is nog wel overleg met de  provincie over landbouwverkeer etc..                                                                       Het krediet zit nog in de staat C. dus deze stelpost tzt verrekenen met de lagere kapitaallasten.
Het negatieve bedrag is wel correct.
 
IVVP deels/gefaseerd uitvoeren 135.000 Verkeersveiligheid Er wordt in 2021 maximaal € 100.000,= uitgegeven aan de uitvoeringsmaatregelen IVVP. Daarnaast is € 35.000,= geraamd voor overig werkzamheden. Gaandeweg het jaar blijkt wat er daar aan wort uitgegeven. Afhankelijk van wensen/klachten inwoners.  
Geen extra onderhoud van bepaalde (fiets)routes 433.056 Wegbeheer Dit moet met de Berap gecorrigeerd worden. Dit budget staat op 18010-43230. Staat fout in de begroting. Dit budget moet weer omhoog met € 50.000. Na correctie kan deze op gerealiseerd worden gezet  
Eikenprocessierups bestrijding 612.670 Openbaar groen Mindere uitgaven aan de bestrijding van de EPR ter grootte van € 50.000,=. De overig haalbare bezuiniging zal lopende het jaar duidelijk worden.  
Bijhouding Geo-informatie 42.817 Bijhouding Geo-informatie    
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen 14.306 Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar 0   
Werkbudget wijk- en kerngericht vervallen 15.000 Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) Werkelijke besparing op het werkbudget wordt in de loop van dit jaar duidelijk  
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen -1.494.000 OZB niet-woningen De bezuiniging is gebaseerd op de extra verhoging van 4%. Deze is opgelegd.
Dit is nog niet het definitieve bedrag omdat er in de loop van het jaar nog aanvullende kohieren komen.Er moet nog voor een bedrag van € 52.726 aan aanvulledne cohieren binnen komen om de raming te halen.
 
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen -977.000 OZB niet-woningen Zie hierboven. Er moet nog voor een bedrag van € 22.897 aan aanvullende cohieren binnen komen om de raming te halen.  
Extra verhoging met 4% van de OZB voor zowel woningen als niet woningen -5.137.000 OZB woningen Zie hierboven. Er moet nog voor een bedrag van € 7.147 aan aanvullende cohieren binnen komen om de raming te halen.  
Toename aantal overnachtingen toeristenbelasting -397.500 Toeristenbelasting Afdeling Informatie heeft hier geen invloed op. De vraag is of dit niet te optimistisch geraamd is, zeker in de coronaperiode. Voor 2020 gaan we overigens uit van een bedrag dat we binnenhalen van € 310.000. Er moet een bedrag van € 398.877 worden binnengehaald om bezuiniging te halen.  
Toegankelijkheid Openbare ruimte vervallen 433.056 Wegbeheer Dit wordt niet uitgevoerd in 2021 volgens afspraak is wegbezuinigd, Bezuiniging € 100.000 is al van budget af  
Vervallen subsidie IJselgroep Psychologische Dienstverlening 48.875 Algemeen lokaal onderwijsbeleid    
Thuis in Montferland niet meer subsidiëren 0 Thuis in Montferland Subsidie Thuis in Montferland is inmiddels gestaakt.  
Montferland Run niet meer subsidiëren 199.435 Sportbeleid/-bevordering    
Gefaseerd verlagen van de grens van het minimabeleid van 120% naar 110% 296.804 Armoede en schuldenbeleid    
Amendement 6: verlaging van het mi nimabeleid pas ingaande 2023 naar 110%. Dekking reserve grondexploitatie. -71.000 Mutatie reserves programma 08    
Amendement 7: Werkbudget wijk- en kerngericht werken (ondersteuning leefbaarheidsinitiatieven) 15.000 Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) Werkelijke besparing op het budget wordt in de loop van dit jaar duidelijk  
Amendement 8: Werkbudget wijk- en kerngericht werken (buurtbemiddeling) 14.306 Wijk- en kerngericht (organisatiekosten) Komende tijd wordt duidelijk of het budget voor buurtbemiddeling (€ 10.000,=) kan worden afgeraamd naar nul.  

4.9 Programmagegevens

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1

Kern Aantal inwoners in de kern Aantal inwoners buitengebied Totaal aantal inwoners Peildatum Info komt uit
Didam 12.754 2400 16975 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk 831 - - 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Loil 990 - - 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek 2013 739 2752 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg 8465 19 8484 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Zeddam 2478 190 2668 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Braamt 704 372 1076 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Kilder 1016 512 1528 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Azewijn 508 276 784 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Stokkum 749 416 1165 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Lengel 327 123 450 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen - 242 242 23-3-2021 BRP/Nedbrowser
Totaal 30.835 5.289 36.124    

 

 

Gemeentelijke producten en diensten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peildatum/peiljaar

Informatie komt uit

1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)

6,82 6,77 7-4-2021

WSJG

2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,80 6,88 7-4-2021

WSJG

3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

6,3 6,6 23-4-2021

WSJG

4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)

14% 13% 7-4-2021

WSJG

5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)

25% 20% 23-4-2021

WSJG

6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

83% 77% 7-4-2021

WSJG

7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

56% 54% 23-4-2021

WSJG

8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt

83% 73% 7-4-2021

WSJG

9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt

50% 43% 23-4-2021

WSJG

10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

82% 75% 7-4-2021

WSJG

11.   Percentage bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

59% 56% 23-4-2021

WSJG

12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

58% 42% 7-4-2021

WSJG

13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

25% 30% 23-4-2021

WSJG

14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt

25% 31% 23-4-2021

WSJG

15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)

7,11 7,00 7-4-2021

WSJG

16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)

6,2 6,4 23-4-2021

WSJG

17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners

83% 77% 2019 (laatste meting vanuit BZK)

Ministerie BZK

18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven

78% 64% 2019 (laatste meting vanuit BZK)

Ministerie BZK

 

 


Communicatie en voorlichting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peildatum/peiljaar

Informatie komt uit

1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)

6,26 6,17 7-4-2021

WSJG

2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)

6,92 6,69 7-4-2021

WSJG

3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)

5,9 6,0 23-4-2021

WSJG

4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

77 66 7-4-2021

WSJG

         

5.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt

73 65 7-4-2021 WSJG

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Kern

Oppervlakte bebouwde kom

(in ha)

Oppervlakte Buitengebied
(in ha)

Totale oppervlakte (in ha)

Peildatum

Info komt uit

Didam

345

2803

3206

25-8-2018

GIS

Nieuw-Dijk

24

-

-

25-8-2018

GIS

Loil

34

-

-

25-8-2018

GIS

Beek/Loerbeek

160

1709

1869

25-8-2018

GIS

‘s-Heerenberg

319

65

584

25-8-2018

GIS

Zeddam

100

927

1027

25-8-2018

GIS

Braamt

32

373

405

25-8-2018

GIS

Azewijn

28

1121

1149

25-8-2018

GIS

Kilder

45

785

830

25-8-2018

GIS

Stokkum

28

572

600

25-8-2018

GIS

Lengel

25

205

230

25-8-2018

GIS

Vethuizen/Wijnbergen

-

762

762

25-8-2018

GIS

Totaal

 

 

10664

 

 

 

Kern

Aantal woningen bebouwde kom

Aantal woningen buitengebied

Totaal aantal woningen

Peildatum

Info komt uit

Didam

5747

864

7317

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

321

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Loil

385

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

817

265

1082

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

3945

9

3954

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Zeddam

1145

65

1210

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Braamt

301

137

438

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Azewijn

182

107

289

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Kilder

415

190

605

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Stokkum

314

160

474

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Lengel

109

47

156

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

85

85

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Totaal

 

 

15610

 

 

 

 

 

Volkshuisvesting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal huishoudens

15.356

 

2018

CBS Huishoudens 2018

2.   Verdeling woningen

   

 

 
 • koop

64,6%

56,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

 • huur

35,4%

43,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

3.   Verdeling woningen naar type

 

 

 

 

 •  eengezinswoningen

82,1%

64,3 %

2019

BAG-bewerking ABF research

 •  meergezinswoningen

17,9%

35,7 %

2019

BAG-bewerking ABF research

4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen

6,9

7,2

2016

ABF

5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen

€ 202.000,--

 

2019

Meerdere

6.   Aantal personen per huishouden

2,32

2,19

2018

CBS Huishoudens

7.   Huishoudsamenstelling

 

 

 

 

 • alleenstaand

28,7%

38,1%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend zonder kinderen

35,1%

28,8%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend met kinderen

36,1%

33,0 %

2018

CBS Huishoudens

8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag

0,93

1,0

2016

WSJG

9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning

0,83

0,85

2016

WSJG

10.         Passend gehuisveste huishoudens

73,4%

74,9%

2016

WSJG

11.         Percentage scheefwoners

       
 • Goedkope scheefwoners

11,4%

12,0%

2017

WSJG

 • Dure scheefwoners

12,9%

11,9%

2017

WSJG

12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype

     

 

 • < 25 jaar

28,2%

 

2016

WSJG

 • 1phh 25 jr tot AOW

29,5%

 

2016

WSJG

 • 1phh AOW of ouder

28,6%

 

2016

WSJG

 •  paar zonder kinderen 25 jr-AOW

21,2%

 

2016

WSJG

 • paar zonder kinderen AOW of ouder

20,6%

 

2016

WSJG

 • paar met kind(eren)

18,2%

 

2016

WSJG

 • eenoudergezin

19,2%

 

2016

WSJG

13.         Gemiddelde woonquote

32,1%

31,5%

2016

WSJG

14.         Samenstelling woningvoorraad

   

 

 

 • koop

64,6%

56,5%

2017

WSJG

 • particuliere huur

10,59%

13,9%

2017

WSJG

 • huurwoningen woningcorporatie

24,9%

29,6%

2017

WSJG

15.         Verhouding kale huur/maximale huur

73%

73%

2015

WSJG

16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

14,2%

12,2%

2016

WSJG

17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel

159

149

2016

WSJG

18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen

 

 

 

 

 • tot kwaliteitskortingsgrens

6,9%

13,1 %

2016

WSJG

 • kwaliteits-korting en aftoppingsgrens

58,5%

55,5%

2016

WSJG

 •  tussen aftopping en liberalisatiegrens

25%

22%

2016

WSJG

 • boven liberalisatiegrens

4,3%

5,2%

2016

WSJG

 •  onbekend

5,2%

4,2%

2016

WSJG

19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen

   

 

 

 • < € 170.000

27,2%

26,0%

2016

WSJG

 • € 170.000-215.000

23,9%

22,9%

2016

WSJG

 • € 215.000-300.000

26,9%

26,3%

2016

WSJG

 • >300.000

21,9%

24,0%

2016

WSJG

 • onbekend

 

0,8%

2016

WSJG

20.         Doelgroep huurtoeslag

 

 

 

 

 • in koopwoning

31,9%

16,1%

2016

WSJG

 • in corporatiewoning

48,5%

53%

2016

WSJG

 • in particuliere woning

12,3%

12,4%

2016

WSJG

21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

€ 236.800,--

€ 254.000,--

2016

WSJG

22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners

6,2

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

-1,4

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

24.         Huur corporatiewoningen

   

 

 
 • Bruto huur:

€ 556,00

 € 539,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Huurtoeslag:

€ 118,00

€ 108,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Netto huur:

 € 435,00

€ 415,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

25.         Mutatiegraad corporatiewoningen

8,6%

6,2%

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap

10

 

2018

subsidieregister gemeente

 

Monumenten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal gemeentelijke monumenten

164

 

2018

gemeente

2.   Aantal rijksmonumenten

49

 

2018

gemeente

3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten

23

 

Sept. 18

gemeente

4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten

68.000

(40.000 door gemeente / 28.000 door provincie)

 

Sept. 18

gemeente

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
01. Duurzaamheid 2019 2020  raming 2021 raming 2022
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016), 2019: mits nieuw beleid vastgesteld door raad 173 85 100 100
Aantal deelnemers "Zonnige bedrijven" (zonnepanelen op grote bedrijfsdaken)     25 25
02 Afval 2019 2020 raming 2021 raming 2022
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval        
Restafval 3360 3390 3550 3600
Groente-, Fruit- en Tuinafval 4582 5477 4700 4600
Papier/Karton 2258 2172 2.100 1.900
Glas 802 901 825 850
PMD (plastc, metaal en drankenkartons) 923 1037 800 900
03 Openbare ruimte
2019 2020 raming 2021 raming 2022

Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.) 

 

 

 

 

 • verharde wegen 
183 192 192 192
 • onverharde wegen

48

53 53 53
 • fietspaden

 37

37

 37

37

Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)

       
 • verharde wegen
169 185 186 187
 • fietspaden
9,7 9,7 9,7 9,7
Bermen (in m2) 1.001.739 1.232.286 1.454.097 1.715.834
Sloten (in m1) 113.996 111.102 111.102 111.102
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)  15 km 15km 15 km 15 km
Aantal ongevallen per 1.000 inwoners 5,4 3,5 1,3 1,3
 • dodelijke slachtoffers
0 1 0 0

 

 

Afval

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Huishoudelijk restafval, kg per inwoner

94

119

2020

RDL/gemeente/CBS

 

Milieu

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Duurzaamheidsscore (0-10)

5,8

5,8

2019

gemeentelijke duurzaamheid index

2.      Windenergie (MJ) per inwoner

738

1378

2019

Klimaatmonitor databank

3.      Woningen met zonnepanelen

   20,9%

12,3%

2019

CBS Zonnestroom

4.      Opgesteld vermogen zonne-energie KW per 1.000 inwoners

652,2

-

2019

CBS Zonnestroom

5.      Hernieuwbare energie

7,0%

8,5%

2019

RWS Klimaatmonitor

6.      Elektrische oplaadpunten per 1.000 inwoners

2,1

4,2

2021

RWS Klimaatmonitor

7.      Bedrijfs- en personenauto’s op aardgas en elektriciteit per 10.000 inwoners

56

125

2019

RDW

8.      Gasverbruik woningen m3

1355

-

2019

CBS

9.      Elektriciteitsgebruik woningen kWh

2950

2650

2019

CBS

 

 

 

Openbare ruimte

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)

       

a.     Verharde wegen

192

139.691

2020

opendata.cbs.nl

b.    Onverharde wegen

53

--

2020

 

c.     fietspaden

37

35.000

2019

opendata.cbs.nl

2.      Wegen en paden binnen de bebouwde kom

       

a.     Verharde wegen

185

 

2020

 

b.    Fietspaden

14

 

2020

 

3.      Lengte rioleringsstelsel

308

 

 

 

 • DWA (vuilwaterriolering) km

107

 

2020

Beheersysteem

 • HWA (regenwaterriolering) km

71

 

2020

idem

 • Gemengd riool km 

135

 

2020

idem

 • Drukriool km 

153

 

2020

idem

4.      Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners

6,0

7,8

2020

WSJG

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

Economie

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

107,6

129,6

2019

WSJG

2.      Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

561,4

677,1

2019

WSJG

3.      Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen

18,5

19

2018

CBS Lokale economie

4.      Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

45,4

47,1

2019

WSJG

5.      Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen

7,4

6,2

2019

CBS Lokale economie

6.      De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)

49,6

53,2

2019

WSJG

7.      Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen

11,1

11,4

2018

CBS Lokale economie

8.      Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)

35,7

37,5

2017

CBS Lokale economie

9.      Aantal ZZP-ers met een laag inkomen tot € 15.000

5,3

9,5

2017

CBS Lokale economie

10.   Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen

2,6

2,3

2019

CBS Lokale economie

11.   Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen

75,5

100,6

2018

CBS Lokale economie

12.   Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen

48,7

61,6

2018

CBS Lokale economie

13.   Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking

2,8

3,4

2019

CBS arbeidsdeelname

14.   Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,47

6,73

2017

WSJG

15.   Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,17

6,61

2017

WSJG

16.   Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)

24%

15%

2017

WSJG

17.   Hoogte regeldruk

31,4%

28,7

WSJG

2017

 

 

 

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5

Sportbevordering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Beweegt voldoende

64,8%

63%

2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

2.      % Niet sporters

46%

48,7

2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

3.      Aantal verleende sportsubsidies structureel

42

x

2019

Montferland

4.      Aantal verleende sportsubsidies incidenteel

15

x

2019

Montferland

5.      Percentage kinderen uit armoederegelingen Montferland dat een bijdrage ontvangt voor sport

2,1%

x

2018

Gem. Montferland

6.      Lichamelijke activiteit van kinderen: percentage dat 7 uur of meer per week beweegt

81%

x

2017

Kindmonitor GGD

7.      Lichamelijke activiteit van jongeren: percentage dat 5 of meer dagen per week minimaal één uur beweegt.

50%

x

2019

Gezondheidsmonitors Jeugd en Jongvolwassenen GGD

8.      Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging/sportbond

29,2%

28,2

2018

VSG Monitor

9.      Aantal uitgevoerde projecten gericht op sportbevordering

8

x

2019

Montferland

10. percentage verenigingen dat zichzelf als financieel (zeer) gezond beschouwd

55%

x

2020

Verenigingsmonitor Achterhoek

 

 

 

Sportaccommodaties/speellocaties

Omschrijving

Montferland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal gym en sportzalen

10

2019

Montferland

2.      Aantal sporthallen

4

2019

Montferland

3.      Bezettingsgraad gym- en sportzalen, sporthallen (gemiddeld)

30%

2019

Montferland

4. Percentage verenigingen dat aangeeft over voldoende velden/binnensportruimte te beschikken

90

2020

Verenigingsmonitor Achterhoek

      Aantal gesubsidieerde sportverenigingen

     

a.     Buitensport

14

2019

Montferland

b.    Binnensport

28

2019

Montferland

5.      Aantal tennisbanen

24

2019

Montferland

6.      Aantal voetbalaccommodaties

8

2019

Montferland

7.      Aantal graswedstrijdvelden voor de voetbalsport

14

2019

Montferland

8.   Aantal kunstgras wedstrijdvelden voor de voetbalsport

6,5

2019

Montferland

9.   Aantal formele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

20

2019

Montferland

10.   Aantal speellocaties

64

2019

Montferland

11.   Tevredenheid over speelvoorzieningen

55%

2016

WSJG

 

Gezondheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Levensverwachting, gemiddelde leeftijd in jaren

81,6

81,5

2016

RIVM

2.    Inwoners met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

36.0%

33,4%

2016

GGD

3.      Gebruik huisartsenzorg

79,3%

78,4%

2016

Vektis

4.      Gebruik GGZ

4,0%

4,0%

2016

Vektis

5.      Gebruik wijkverpleging

4,1%

3,2%

2016

Vektis

6.      Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts

18,3%

20,5%

2016

Vektis

7.      Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van 
(gezondheids-)voorzieningen in de nabije omgeving

83%

81%

2018

VNG Burgerpeiling

 

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6

 

Jeugd

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal inwoners 0-18 jaar.

6.017

x

1-1-2021

GBA

2.   Aantal inwoners 18-25 jaar

2.888

x

1-1-2021

GBA

3.   Jongeren met jeugdhulp

10,0%

9,4%

2020 (voorlopige cijfers)

CBS Jeugd

4.   Jongeren met jeugdhulp naar soort

       
 •  zonder verblijf

9,4%

8,8%

2020  (voorlopige cijfers)

CBS Jeugd

 •  met verblijf

1,0%

0,9%

2020 (voorlopige cijfers)

CBS Jeugd

 • met jeugdbescherming

1,5%

1,2%

2020 (voorlopige cijfers)

CBS Jeugd

         

 

Onderwijs

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal leerlingen

       
 • basisonderwijs

2.363

x

1-10-2019

DUO

 • voortgezet onderwijs*

469

x

1-10-2019

DUO

 •  Praktijkonderwijs

201

x

1-10-2019

DUO

2.      Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

x

2019

regionaal leerplichtjaarverslag 2018-2019

3.      Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

34

x

2019

regionaal leerplicht jaarverslag 2018-2019

4.      Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

     

 

 • RMC VSV

1,80%

2,01%

2019

DUO- RMC Achterhoek

 • MBO VSV

3,81%

5,30%

2019

DUO- RMC Achterhoek

 • VO  VSV

0,69%

0,49%

 

DUO- RMC Achterhoek

5.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee eens)

87%

92%

2016

WSJG

6.   Onderwijs (score 0-100)

50

52

2017

Telos-Db

7.   Aantal leerlingen speciaal onderwijs

       

a.     SO

120

x

1-10-2019

DUO

b.    VSO

120

x

1-10-2019

DUO

8   Aantal scholen voor gewoon Bao

13

 

2020

Montferland

9.   Aantal scholen voor Speciaal Onderwijs

       

a.     SO

1

x

2020

Montferland

b.    VSO

1

x

2020

Montferland

c.     SBO

0

x

20202

Montferland

10.   Aantal kindercentra

     

 

a.     BSO

8

x

2020

LRK

b.    kinderdagopvang

16

x

2020

LRK

c.    Voorschoolse en vroegschoolse educatie locaties

10

x

2020

LRK
* aantal leerlingen op Liemers College locatie Didam

 

 

 

 

 

 

Cultuur/ontmoeting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven

65%

57%

2016

Montferland

2.      Aantal zangverenigingen en koren

8

x

2021

Montferland

3.      Aantal dansverenigingen

6

x

2021

Montferland

4.      Aantal muziekverenigingen

19

x

2021

Montferland

5.      Aantal toneelverenigingen

8

x

2021

Montferland

6.      Aantal theaters

2

x

2021

Montferland

7.      Aantal filmhuizen

2

x

2021

Montferland

8.      Aantal dorpshuizen

7

x

2017

Montferland

9.   Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek

7273

x

2020

Montferland

10.  Aantal verleende subsidies zang, dans en tonaal 22 x 2021

Montferland

11.   Tevredenheid over welzijnsvoorzieningen

57%

x

2016

Montferland

 

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.  Verbondenheid buurt (waardering 1-10)

7,66

7,32

2016

WSJG

2.  Vrijwilligerswerk

45%

44%

2016

WSJG

3.  het percentage inwoners dat zich inzet voor de buren

68%

67%

2016

WSJG

4.  Het percentage inwoners dat actief is in het Verenigingsleven

65%

57%

2016

WSJG

5.  Mantelzorg

17,2%

14,2%

2016

Gezondheidsmonitor

 

 

 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   De mate waarin een inwoners naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten

6,79

6.76

2017

WSJG

2.   De mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving

8,43

8,31

2017

WSJG

 

Algemene en maatwerkvoorzieningen WMO

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen

59

 

74

2de helft 2017

CBS MSD WMO

2.    Huishoudens met voorziening per wet per 1.000 inw.:

   

 

 

 • Alleen jeugd

34

28

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen P-wet

28

51

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen Wmo

94

87

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en P-wet

2

4

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en Wmo

3

2

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • P-wet en Wmo

6

13

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd, P-wet en Wmo

1

0

2de helft 2017

CBS MSD WMO

3.   Huishoudens zonder voorzieningen

83,2%

82,3%

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 

 

 

Veiligheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Criminaliteitsindex (2012=100)

74

81

2016

CBS

2.   Misdrijven totaal per 10.000 inwoners

28,4

48,9

2017

CBS Gereg. Crimi.

3.   Vernielingen en openbare orde per 10.000 inwoners

4,8

6,0

2017

CBS Gereg. Crimi.

4.    Gewelds- en seksuele misdrijven per 10.000 inwoners

2,6

5,0

2017

CBS Gereg. Crimi.

5.    Verkeersmisdrijven per 1.000 inwoners

4,0

6,5

2017

CBS Gereg. Crimi.

6.    Diefstallen per 1.000 inwoners

12,7

4,4

2017

CBS Diefstallen

7.    Diefstallen naar type per 1.000 inwoners:

       
 • Diefstal uit/vanaf auto

1,6

0,1

2017

CBS Diefstallen

 • Diefstal uit woning

2,1

0,3

2017

CBS Diefstallen

 • Diefstal van fiets

2,3

0,2

2017

CBS Diefstallen

 • Winkeldiefstal

0,6

2,1

2017

CBS Diefstallen

Programma 8

Terug naar navigatie - Programma 8

 

 

Participatie en activering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal banen per 1.000 inw.

638,1

758,2

2017

LISA

2.   Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inw. (18 jaar en ouder)

22,2

41,9

2017

CBS Participatiewet

3.   Banen naar sector

       
 • Industrie:

22,7%

 

2017

LISA

 • Landbouw:

3,7%

 

2017

LISA

 • Handel:

17,6%

 

2017

LISA

 • Collectieve dienstverl:

19,8%

 

2017

LISA

 • Zakelijke dienstverl:

33,9%

 

2017

LISA

 • Overige dienstver:

2,3%

 

2017

LISA

4.   Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% van totaal)

3,0%

5,7%

2017

CBS Participatiewet

5.   Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (personen per 1.000 inw. 65 jr en ouder)

7,6

16,0

2017

CBS Participatiewet

6.   Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (% tov huishoudens alleenstaand)

6,3

9,7

2017

CBS Participatiewet

7.   Lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) personen per 1.000 inw. 15-64 jr.

9,9

15,0

2015

CBS Participatiewet

8.   Nieuwe re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

12,6

15,0

2016

CBS Participatiewet

9.   Beëindigde re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

5,4

12,0

2016

CBS Participatiewet

10.          Werkloze beroepsbevolking personen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

0

25

2017

CBS Arb.deeelname

11.          Beroepsbevolking opleiding laag per 1.000 inw. 15-65 jr.

223

170

2017

CBS Arb.deeelname

12.         Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron (per 1.000 inw. 15-65 jr.)

       
 • Werkend zonder WWB

1,3

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • Werkend met WWB

 0,9

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • WWB (zonder werk)

7,2

10,7

2015

CBS Participatiewet

 • Overige

 0,4

1,3

2015

CBS Participatiewet

13.         Inkomen als zelfstandige zzp-ers (dzd euro)

28,5

33,7

2014

CBS Lokale economie

14.         Aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal)

3,0

5,7

2017

CBS Participatiewet

 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.    Huishoudens met laag inkomen

7,5%

 

2014

CBS Rio

2.    Huishoudens hoog inkomen

8,2%

 

2014

CBS Rio

3.   Kinderen opgroeiend in armoede

4,02%

6,85%

2015

WSJG

 

Uitvoering wet sociale werkvoorziening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

Aantal inwoners met een WSW-dienstverband

205,72 SE

 x

2017

Begr Laborijn