3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Montferland;

Besluit:

 1. De Programmabegroting 2022 – 2025 overeenkomstig het u aangeboden ontwerp vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2022 en hiermee het college te autoriseren voor de baten en lasten 2022 conform het overzicht in bijlage 4.5.

  Met het vaststellen hiervan wordt tevens ingestemd met:
 2. De financiële vertaling van het Nieuw beleid 2022 – 2025 zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.1 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 725.650;
 3. Het investeringsplan 2022 – 2025 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.2 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 1.700.000;
 4. Het overzicht vervangingsinvesteringen 2022 – 2025 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.3 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2022 voor een bedrag van € 6.204.000;
 5. De Programmabegroting 2022 - 2025 voor de jaren 2023 t/m 2025 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;
 6. Incidentele en structurele meevallers die zich eventueel voordoen in 2022 rechtstreeks toe te voegen aan de Algemene reserve;
 7. De gronduitgifte prijzen voor het jaar 2022 vast te stellen op:

  Woningbouw (sociaal max. VON € 172.000)

  € 175,00

  (was € 175,00)

  Woningbouw (sociaal max. VON € 210.000) € 180,00 (was € 180,00)
  Woningbouw (sociaal max. VON € 280.000) € 190,00 (was € 190,00)
  Woningbouw (overig) € 231,00 (was € 231,00)
  Woningbouw gedifferentieerd (Kerkwijk) € 251,50 (was € 251,50)
  Bedrijventerrein (EBT) € 124,00 (was € 124,00)
  Bedrijventerrein (Matjeskolk) € 105,00 (was € 124,00)
  Bedrijventerrein (DockNLD) € 125,00 (was € 124,00)

 8. Het opleverdocument “Realisatie coalitieprogramma 2018 – 2022”.

’s-Heerenberg, 4 november 2021

De raad van de gemeente Montferland

de griffier de voorzitter
A.A. Meijer MA H.H. de Vries