Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2021 Blz. 1  
Programmabegroting 2021 Blz. 2  
Blz. 3  
0. Begroting in één beeld Blz. 4  
Begroting in één beeld Blz. 5  
1. Samenvatting Blz. 6  
1.1. Inleiding Blz. 7  
1.1. Inleiding Blz. 8  
1.1.1 Financiën Blz. 9  
1.1.2 Algemene reserve Blz. 10  
1.1.3 Pakket aan maatregelen Blz. 11  
1.1.4 Woonlasten Blz. 12  
1.2. Financiële uitkomsten Blz. 13  
1.2. Financiële uitkomsten Blz. 14  
1.2.1. Bestaand beleid Blz. 15  
2.0 Inleiding programma's Blz. 16  
2.0 Inleiding programma's Blz. 17  
2.1.01 Relatie inwoners en bestuur Blz. 18  
01.1 Missie Blz. 19  
01.2 Context en achtergronden Blz. 20  
01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’. Blz. 23  
Een gemeente-app ontwikkelen waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven. Blz. 24  
Het communicatiebeleidsplan uitvoeren Blz. 25  
Opnieuw een budget voor de kernen van onze gemeente uittrekken dat in hoge mate door de kernen naar eigen inzicht kan worden ingezet voor verbetering van de leefbaarheid Blz. 26  
Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. Tevens mogelijkheden onderzoeken om continue te kunnen meten. Blz. 27  
Het toepassen van het participatiekader, waarin is opgenomen hoe we in samenwerking met onze inwoners werken aan het vormgeven en uitvoeren van beleid en projecten. Blz. 28  
Het versterken van het huidige vergadermodel met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van inwoners. Blz. 29  
Het doorzetten van het project Lean. Blz. 30  
01.5 Financiën Blz. 31  
01.6 Verbonden partijen Blz. 32  
2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 33  
02.1 Missie Blz. 34  
02.2 Context en achtergronden Blz. 35  
02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's Blz. 36  
02.4 Programmaonderdelen Blz. 37  
2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen Blz. 38  
Wat willen we bereiken? Blz. 39  
De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren Blz. 40  
Afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties Blz. 41  
We (blijven) de starterslening Montferland voeren Blz. 42  
We continueren de afspraak met Plavei om jongeren tot 23jr met voorrang te huisvesten en onderzoeken de mogelijkheden de leeftijdsgrens te verhogen Blz. 43  
Minimaal 100 opgeleverde woningen Blz. 44  
Bestemmingsplannen voorbereiden en tot besluitvorming brengen Blz. 45  
Nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling nemen (transformatie en uitbreiding) Blz. 46  
2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling Blz. 47  
Wat willen we bereiken? Blz. 48  
Populaties van beschermde soorten instandhouden Blz. 49  
Inventariseren beschermde soorten in kernen Blz. 50  
02.5 Financiën Blz. 51  
2.1.03 Beheer leefomgeving Blz. 52  
03.1 Missie Blz. 53  
03.2 Context en achtergonden Blz. 54  
03.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 55  
03.4 Programmaonderdelen Blz. 56  
3.4.1 Openbare ruimte Blz. 57  
Wat willen we bereiken? Blz. 58  
1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde. Blz. 59  
Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat Blz. 60  
Uitvoering IVVP Blz. 61  
Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen Blz. 62  
Revitalisering Bloemenbuurt Didam Blz. 63  
Goed onderhoud onverharde buitenwegen Blz. 64  
2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018. Blz. 65  
Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting Blz. 66  
3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit Blz. 67  
l.      Goed onderhoud onverharde buitenwegen. Blz. 68  
Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat Blz. 69  
Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2021 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil Blz. 70  
Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen Blz. 71  
Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan Blz. 72  
Revitalisering Bloemenbuurt Didam Blz. 73  
4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar. Blz. 74  
l.      Goed onderhoud onverharde buitenwegen. Blz. 75  
Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat Blz. 76  
Uitvoering IVVP Blz. 77  
Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2021 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil Blz. 78  
Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen Blz. 79  
Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan Blz. 80  
Revitalisering Bloemenbuurt Didam Blz. 81  
3.4.2 Duurzaamheid Blz. 82  
Wat willen we bereiken? Blz. 83  
Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna. Blz. 84  
implementatie tariefdifferentiatie hoogbouw (mits raad akkoord met kredietvoorstel) Blz. 85  
besluit (in RDL-verband) over openhouden aanbiedstation 's-Heerenberg Blz. 86  
Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10% Blz. 87  
Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd) Blz. 88  
Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming Blz. 89  
Opstellen (2018) en uitvoeren (2018 e.v.) lokale uitvoeringsagenda klimaat Blz. 90  
Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes). Hierin wordt ook aangegeven door wie en hoe Blz. 91  
Opstellen transitievisie Warmte Blz. 92  
Ontwikkelen warmtenet Bloemenbuurt Blz. 93  
project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige bedrijven) Blz. 94  
03.5 Financiën Blz. 95  
2.1.04 Economie en toerisme Blz. 96  
04.1 Missie Blz. 97  
04.2 Context en achtergronden Blz. 98  
04.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 99  
04.4 Wat willen we bereiken? Blz. 100  
In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek. Blz. 101  
Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid Blz. 102  
Investeren in de toeristische promotie van Montferland Blz. 103  
Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen Blz. 104  
Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T Blz. 105  
In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019. Blz. 106  
Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T Blz. 107  
Investeren in de toeristische promotie van Montferland Blz. 108  
Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid Blz. 109  
Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen Blz. 110  
In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland. Blz. 111  
Ondernemerspeiling in 2024 verrichten Blz. 112  
Aantal bedrijfsbezoeken vanuit gemeente (bestuur en ambtelijk) intensiveren Blz. 113  
Voorbereiding realisatie DOCKSNLD-2 Blz. 114  
Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid. Blz. 115  
In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Blz. 116  
Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T Blz. 117  
Investeren in de toeristische promotie van Montferland Blz. 118  
Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid Blz. 119  
Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74 Blz. 120  
Een ondernemerspeiling verrichten Blz. 121  
Structuurvisie DocksNLD uitwerken in bestemmingsplan DocksNLD, fase 2 Blz. 122  
Uitvoering geven aan de economische visie Montferland Blz. 123  
Locatieonderzoek voor een traditioneel bedrijventerrein Blz. 124  
Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ Blz. 125  
Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74 Blz. 126  
Een ondernemerspeiling verrichten Blz. 127  
Structuurvisie DocksNLD uitwerken in bestemmingsplan DocksNLD, fase 2 Blz. 128  
Uitvoering geven aan de economische visie Montferland Blz. 129  
Locatieonderzoek voor een traditioneel bedrijventerrein Blz. 130  
Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ Blz. 131  
Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente. Blz. 132  
Een ondernemerspeiling verrichten Blz. 133  
Structuurvisie DocksNLD uitwerken in bestemmingsplan DocksNLD, fase 2 Blz. 134  
Uitvoering geven aan de economische visie Montferland Blz. 135  
Locatieonderzoek voor een traditioneel bedrijventerrein Blz. 136  
Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ Blz. 137  
04.5 Financiën Blz. 138  
2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl Blz. 139  
5.1 Missie Blz. 140  
5.2 Context en achtergronden Blz. 141  
5.3 kaderstellende (beleids) nota's Blz. 142  
5.4 Wat willen we bereiken? Blz. 143  
Meer inwoners ervaren een goede gezondheid. Blz. 144  
De verbinding tussen zorg en sport realiseren door het sluiten van een lokaal sport- en preventieakkoord Blz. 145  
Het uitrollen van een goed dekkend netwerk van de Gecombineerde Leefstijl Interventie SLIMMER Blz. 146  
Het stimuleren van rookvrije omgevingen Blz. 147  
Het stimuleren van gezonde sportkantines Blz. 148  
Beweeggedrag bij jonge kinderen stimuleren door het Nijntje Beweegdiploma Blz. 149  
De ketenaanpak overgewicht jeugd (voorheen GKGK) weer activeren Blz. 150  
Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) Blz. 151  
Het contineren van het aanbieden van (extra) bewegingsonderwijs op scholen Blz. 152  
Vergroten en stimuleren van het sportaanbod voor senioren Blz. 153  
Inwoners helpen om een passende sport te vinden door de zichtbaarheid van het sportaanbod beter in beeld te brengen Blz. 154  
Verenigingen stimuleren om de stap te zetten op weg naar een open club Blz. 155  
De buurtsportcoaches brengen kwetsbare groepen in beweging Blz. 156  
Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte creëren Blz. 157  
Versterken en ontwikkelen van sportaccommodaties op basis van de behoefte van de inwoners Blz. 158  
Breedtesportevenementen inzetten als middel om de sport- en beweegdeelname te bevorderen Blz. 159  
5.5 Financiën Blz. 160  
2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur Blz. 161  
6.1 Missie Blz. 162  
6.2 Context en achtergronden Blz. 163  
6.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 164  
6.4 Wat willen we bereiken? Blz. 165  
10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024 Blz. 166  
Meer jeugdigen toeleiden naar voorliggende voorzieningen Blz. 167  
Aantal voorzieningen zo mogelijk uitbreiden zodat er meer alternatieven zijn voor geindiceerd aanbod Blz. 168  
Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen Blz. 169  
Efficiënt werken (lean) zodat de medewerker alleen taken doet die bijdragen aan de uitvoer van zorg Blz. 170  
Voldoende formatie en deskundigheid behouden Blz. 171  
Afname van het aantal (niet-passende) externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers Blz. 172  
Actief bespreken van verwijzingen door huisarts (via POH) en jeugdbescherming Blz. 173  
Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten Blz. 174  
Deskundigheidsbevordering organiseren in samenspraak met de vve-organisaties Blz. 175  
Aantal peuters die bereikt worden met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95% Blz. 176  
Het huidige beleid blijven uitvoeren en bijsturen wanneer nodig Blz. 177  
Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek stabiliseert tussen de 19% en 24% over 4 jaar Blz. 178  
Tussen de 90 en 100% van de jongeren in Montferland komt in aanraking met muziekonderwijs in 2024 Blz. 179  
6.5 Financiën Blz. 180  
2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid Blz. 181  
7.1 Missie Blz. 182  
7.2 Context en achtergronden Blz. 183  
7.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 184  
7.4 Programmaonderdelen Blz. 185  
7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
Het aantal door Welcom ondersteunde bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak neemt toe met 5% Blz. 188  
Met Welcom maken we werkafspraken en leggen deze vast. Blz. 189  
Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5% Blz. 190  
Het Sociaal Team biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen Blz. 191  
Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe Blz. 192  
We richten onze werkprocessen zodanig in en benutten de maatschappelijke basis, zodat de groei van het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening maximaal 5% is. Blz. 193  
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10% Blz. 194  
We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om de groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH af te vlakken op maximaal 10-15% in 2021 en daarna jaarlijks tot 10%. Blz. 195  
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8% Blz. 196  
Het Sociaal Team en het Sociaal Werk ontwikkelen samen laagdrempelig groepsaanbod ter vervanging van geïndiceerde ondersteuning. Blz. 197  
Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt Blz. 198  
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk Blz. 199  
We richten onze werkprocessen zo in dat het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen gelijk blijft. Blz. 200  
Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85% Blz. 201  
Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning en naar meer inzet door het voorliggend veld Blz. 202  
7.4.2 Veiligheid Blz. 203  
Wat willen we bereiken? Blz. 204  
Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde. Blz. 205  
Uitvoering geven aan aspecten die betrekking hebben op de aanpak om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dan wel te voorkomen Blz. 206  
Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan Blz. 207  
Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten. Blz. 208  
Alle ontvangen signalen over ondermijning, binnengekomen bij het meldpunt of Meld Misdaad Anoniem, screenen en indien nodig verder verrijken met aanvullende informatie Blz. 209  
Uitrol Keurmerk Veilig Buitengebied Blz. 210  
Periodiek een ondermijningsoverleg organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal worden besproken Blz. 211  
Aanpakken van drugsproductie, - vervaardiging, -verstrekking, -aanwezigheid of -handel vanuit woonhuizen en andere gebouwen Blz. 212  
De samenleving meer betrekken bij het borgen van een veilige leefomgeving. Blz. 213  
Met verschillende communicatieberichten de samenleving bewuster maken van hun rol en bijdrage aan een veilig Montferland Blz. 214  
Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8. Blz. 215  
Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’ Blz. 216  
Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9. Blz. 217  
Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’ Blz. 218  
Balans tussen preventie, zorg en repressie, waarbij we zoveel mogelijk naar de voorkant van het probleem willen gaan. Blz. 219  
Het inrichten van periodiek georganiseerd lokaal overleg tussen veiligheid en zorg om escalaties naar de veiligheidskamer te voorkomen Blz. 220  
7.5 Financiën Blz. 221  
2.1.08 Werk en inkomen Blz. 222  
8.1 Missie Blz. 223  
8.2 Context en achtergronden Blz. 224  
8.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 225  
8.4 Wat willen we bereiken? Blz. 226  
Het aantal uitkeringsgerechtigden zal als gevolg van de Coronacrisis aanzienlijk stijgen. Wij willen de stijgen beperken tot maximaal 25% t.o.v. 31-12-2020. Blz. 227  
Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering Blz. 228  
Instroom voorkomen door een baan aan te bieden voordat er een uitkering wordt ingezet Blz. 229  
Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratieinstrumenten. In het bijzonder richten we ons op het zoeken van banen Blz. 230  
Er naar streven dat mensen hun baan behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van Jobcoaching en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz) Blz. 231  
Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie gelijk houden. Blz. 232  
We gaan accountmanagers inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen. Blz. 233  
Hiernaast gaan we jobcoaching inzetten om mensen met een beperking aan het werk te houden. Blz. 234  
We willen dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie. Blz. 235  
De regeling Meedoeninmontferland.info bij de doelgroep met een laag inkomen blijvend onder de aandacht. Blz. 236  
We willen dat kinderen van minima op het gebied van educatie en ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als kinderen van ouder met een hoger inkomen. Blz. 237  
De gemeentelijke educatieve regeling bij de doelgroep met een laag inkomen promoten. We gaan de zogenaamde Klijnsmagelden inzetten voor deze regeling. Blz. 238  
We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018. Blz. 239  
We gaan mensen met een budgetbeheerrekening begeleiden naar grotere mate van financiële zelfstandigheid door de inzet van budgetcoaching. Blz. 240  
We willen mensen met (problematische) schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen. Blz. 241  
We gaan aan iedere inwoner waarvan we een signaal van (problematische) schulden ontvangen een aanbod voor schuldhulpverlening doen. Blz. 242  
8.5 Financiën Blz. 243  
2.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 244  
Toelichting Blz. 245  
Context en achtergronden Blz. 246  
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds Blz. 247  
Financiën Blz. 248  
Mutaties reserves Blz. 249  
2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur Blz. 250  
Inleiding Blz. 251  
Overhead definitie Blz. 252  
Overheadkosten Blz. 253  
Kostprijsberekening Blz. 254  
Financiën Blz. 255  
2.4 Vennootschapsbelasting Blz. 256  
Vennootschapsbelasting Blz. 257  
Financiën Blz. 258  
2.5 Paragrafen Blz. 259  
2.5 Paragrafen Blz. 260  
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 261  
1. Missie Blz. 262  
2. Context en achtergronden Blz. 263  
3. Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 264  
4. Ontwikkelingen Blz. 265  
5. Financiële kengetallen Blz. 266  
Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen: Blz. 267  
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 268  
Missie Blz. 269  
Context en achtergronden Blz. 270  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 271  
Ontwikkelingen Blz. 272  
Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen Blz. 273  
Paragraaf C. Financiering Blz. 274  
1. Missie Blz. 275  
2. Context en achtergronden Blz. 276  
3. Kaderstellende (beleids) nota's Blz. 277  
4. Ontwikkelingen Blz. 278  
a. Renteontwikkeling Blz. 279  
b. Financieringsbehoefte Blz. 280  
c. Kasgeldnorm Blz. 281  
d. Renterisiconorm Blz. 282  
e. Overige risico's Blz. 283  
Paragraaf D. Bedrijfsvoering Blz. 284  
Inleiding Blz. 285  
Formatie en budget ambtelijke organisatie Blz. 286  
Apparaatskosten Blz. 287  
Verdieping van enkele onderwerpen Blz. 288  
Paragraafgegevens Blz. 289  
Paragraaf E. Verbonden partijen Blz. 290  
Inleiding Blz. 291  
Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels Blz. 292  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 293  
Overig Blz. 294  
Paragraaf F. Grondbeleid Blz. 295  
1. Missie Blz. 296  
2. Context en achtergronden Blz. 297  
3. Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 298  
4. Doelstellingen Blz. 299  
5. Ontwikkelingen Blz. 300  
6. Financiële bijlagen grondexploitatie Blz. 301  
Paragraaf G. Lokale heffingen Blz. 302  
Beleid Blz. 303  
Tarieven Blz. 304  
Onroerende zaakbelastingen Blz. 305  
Afvalstoffenheffing Blz. 306  
Rioolheffing Blz. 307  
Hondenbelasting Blz. 308  
Toeristenbelasting Blz. 309  
Reclamebelasting Blz. 310  
Rechten en leges Blz. 311  
Marktgelden Blz. 312  
Rechten begraafplaats Blz. 313  
Opbrengst lokale heffingen Blz. 314  
Belastingen, rechten en leges Blz. 315  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 316  
Paragraaf H. Transities Sociaal Domein Blz. 317  
Inleiding Blz. 318  
Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen: Blz. 319  
3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit Blz. 320  
3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit Blz. 321  
4. Bijlagen Blz. 322  
4.1 Nieuw beleid 2021-2024 Blz. 323  
4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022 Blz. 324  
Toelichting "Extra" nieuw beleid Blz. 325  
4.2 Investeringsplan Blz. 326  
Overzicht investeringen Blz. 327  
4.3 (Vervangings)investeringen Blz. 328  
4.4 (Vervangins) investeringen Blz. 329  
4.4 Reserves en voorzieningen Blz. 330  
4.5.1 Reserves Blz. 331  
4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 332  
4.5.3 Voorzieningen Blz. 333  
4.5 Financiële gegevens Blz. 334  
Begrote inkomsten en uitgaven Blz. 335  
Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld Blz. 336  
(Geprognosticeerde) balans 2018-2021 Blz. 337  
EMU-overzicht Blz. 338  
Renteschema Begroting Blz. 339  
4.6 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 340  
4.7 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 341  
4.7 Programmagegevens Blz. 342  
Programma 1 Blz. 343  
Programma 2 Blz. 344  
Programma 3 Blz. 345  
Programma 4 Blz. 346  
Programma 5 Blz. 347  
Programma 6 Blz. 348  
Programma 7 Blz. 349  
Programma 8 Blz. 350  
Publicatiedatum: 18-09-2020

Inhoud