Sitemap

 1. Blz. 1 Programmabegroting 2021
  1. Blz. 2 Programmabegroting 2021
  2. Blz. 3 Programma’s
   1. Blz. 4 0. Begroting in één beeld
    1. Blz. 5 Begroting in één beeld
   2. Blz. 6 1. Samenvatting
    1. Blz. 7 1.1. Inleiding
     1. Blz. 8 1.1. Inleiding
     2. Blz. 9 1.1.1 Financiën
     3. Blz. 10 1.1.2 Algemene reserve
     4. Blz. 11 1.1.3 Pakket aan maatregelen
     5. Blz. 12 1.1.4 Woonlasten
    2. Blz. 13 1.2. Financiële uitkomsten
     1. Blz. 14 1.2. Financiële uitkomsten
     2. Blz. 15 1.2.1. Bestaand beleid
   3. Blz. 16 2.0 Inleiding programma's
    1. Blz. 17 2.0 Inleiding programma's
   4. Blz. 18 2.1.01 Relatie inwoners en bestuur
    1. Blz. 19 01.1 Missie
    2. Blz. 20 01.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 21 01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 22 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 23 Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’.
      1. Blz. 24 Een gemeente-app ontwikkelen waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven.
      2. Blz. 25 Het communicatiebeleidsplan uitvoeren
      3. Blz. 26 Opnieuw een budget voor de kernen van onze gemeente uittrekken dat in hoge mate door de kernen naar eigen inzicht kan worden ingezet voor verbetering van de leefbaarheid
      4. Blz. 27 Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. Tevens mogelijkheden onderzoeken om continue te kunnen meten.
      5. Blz. 28 Het toepassen van het participatiekader, waarin is opgenomen hoe we in samenwerking met onze inwoners werken aan het vormgeven en uitvoeren van beleid en projecten.
      6. Blz. 29 Het versterken van het huidige vergadermodel met daarbij nadrukkelijk aandacht voor het betrekken van inwoners.
      7. Blz. 30 Het doorzetten van het project Lean.
    5. Blz. 31 01.5 Financiën
    6. Blz. 32 01.6 Verbonden partijen
   5. Blz. 33 2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling
    1. Blz. 34 02.1 Missie
    2. Blz. 35 02.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 36 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
    4. Blz. 37 02.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 38 2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen
     1. Blz. 39 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 40 De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren
       1. Blz. 41 Afspraken maken met ontwikkelaars en corporaties
       2. Blz. 42 We (blijven) de starterslening Montferland voeren
       3. Blz. 43 We continueren de afspraak met Plavei om jongeren tot 23jr met voorrang te huisvesten en onderzoeken de mogelijkheden de leeftijdsgrens te verhogen
      2. Blz. 44 Minimaal 100 opgeleverde woningen
       1. Blz. 45 Bestemmingsplannen voorbereiden en tot besluitvorming brengen
       2. Blz. 46 Nieuwe woningbouwlocaties in ontwikkeling nemen (transformatie en uitbreiding)
    6. Blz. 47 2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling
     1. Blz. 48 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 49 Populaties van beschermde soorten instandhouden
       1. Blz. 50 Inventariseren beschermde soorten in kernen
    7. Blz. 51 02.5 Financiën
   6. Blz. 52 2.1.03 Beheer leefomgeving
    1. Blz. 53 03.1 Missie
    2. Blz. 54 03.2 Context en achtergonden
    3. Blz. 55 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 56 03.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 57 3.4.1 Openbare ruimte
     1. Blz. 58 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 59 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.
       1. Blz. 60 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat
       2. Blz. 61 Uitvoering IVVP
       3. Blz. 62 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       4. Blz. 63 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
       5. Blz. 64 Goed onderhoud onverharde buitenwegen
      2. Blz. 65 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
       1. Blz. 66 Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting
      3. Blz. 67 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit
       1. Blz. 68 l.      Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       2. Blz. 69 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat
       3. Blz. 70 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2021 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
       4. Blz. 71 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       5. Blz. 72 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       6. Blz. 73 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
      4. Blz. 74 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
       1. Blz. 75 l.      Goed onderhoud onverharde buitenwegen.
       2. Blz. 76 Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Lieve Vrouweplein, Wilhelminastraat, Raadhuisstraat, Schoolstraat en de Hoofdstraat
       3. Blz. 77 Uitvoering IVVP
       4. Blz. 78 Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2021 verder wordt gegaan met de planvorming voor de herinrichting van de kernen van Azewijn, Braamt, Stokkum Nieuw Dijk en Loil
       5. Blz. 79 Goed onderhouden bermen en wegranden als onderdeel van het reguliere onderhoud wegen
       6. Blz. 80 Uitvoering geven aan het groenbeleidsplan
       7. Blz. 81 Revitalisering Bloemenbuurt Didam
    6. Blz. 82 3.4.2 Duurzaamheid
     1. Blz. 83 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 84 Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna.
       1. Blz. 85 implementatie tariefdifferentiatie hoogbouw (mits raad akkoord met kredietvoorstel)
       2. Blz. 86 besluit (in RDL-verband) over openhouden aanbiedstation 's-Heerenberg
      2. Blz. 87 Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10%
       1. Blz. 88 Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd)
       2. Blz. 89 Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming
       3. Blz. 90 Opstellen (2018) en uitvoeren (2018 e.v.) lokale uitvoeringsagenda klimaat
       4. Blz. 91 Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes). Hierin wordt ook aangegeven door wie en hoe
       5. Blz. 92 Opstellen transitievisie Warmte
       6. Blz. 93 Ontwikkelen warmtenet Bloemenbuurt
       7. Blz. 94 project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige bedrijven)
    7. Blz. 95 03.5 Financiën
   7. Blz. 96 2.1.04 Economie en toerisme
    1. Blz. 97 04.1 Missie
    2. Blz. 98 04.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 99 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 100 04.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 101 In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.
      1. Blz. 102 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
      2. Blz. 103 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 104 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
      4. Blz. 105 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
     2. Blz. 106 In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.
      1. Blz. 107 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      2. Blz. 108 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 109 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
      4. Blz. 110 Gesprekken voeren met grotere toeristische ondernemingen in Montferland over eventuele toekomstplannen
     3. Blz. 111 In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.
      1. Blz. 112 Ondernemerspeiling in 2024 verrichten
      2. Blz. 113 Aantal bedrijfsbezoeken vanuit gemeente (bestuur en ambtelijk) intensiveren
      3. Blz. 114 Voorbereiding realisatie DOCKSNLD-2
      4. Blz. 115 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid.
     4. Blz. 116 In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.
      1. Blz. 117 Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T
      2. Blz. 118 Investeren in de toeristische promotie van Montferland
      3. Blz. 119 Uitvoering geven aan het gezamenlijk ontwikkelde R&T-beleid
     5. Blz. 120 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 121 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 122 Structuurvisie DocksNLD uitwerken in bestemmingsplan DocksNLD, fase 2
      3. Blz. 123 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      4. Blz. 124 Locatieonderzoek voor een traditioneel bedrijventerrein
      5. Blz. 125 Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ
     6. Blz. 126 Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
      1. Blz. 127 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 128 Structuurvisie DocksNLD uitwerken in bestemmingsplan DocksNLD, fase 2
      3. Blz. 129 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      4. Blz. 130 Locatieonderzoek voor een traditioneel bedrijventerrein
      5. Blz. 131 Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ
     7. Blz. 132 Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.
      1. Blz. 133 Een ondernemerspeiling verrichten
      2. Blz. 134 Structuurvisie DocksNLD uitwerken in bestemmingsplan DocksNLD, fase 2
      3. Blz. 135 Uitvoering geven aan de economische visie Montferland
      4. Blz. 136 Locatieonderzoek voor een traditioneel bedrijventerrein
      5. Blz. 137 Grensoverschrijdende studie naar de betekenis en branding van het logistieke knooppunt EMZ
    5. Blz. 138 04.5 Financiën
   8. Blz. 139 2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl
    1. Blz. 140 5.1 Missie
    2. Blz. 141 5.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 142 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
    4. Blz. 143 5.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 144 Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.
      1. Blz. 145 De verbinding tussen zorg en sport realiseren door het sluiten van een lokaal sport- en preventieakkoord
      2. Blz. 146 Het uitrollen van een goed dekkend netwerk van de Gecombineerde Leefstijl Interventie SLIMMER
      3. Blz. 147 Het stimuleren van rookvrije omgevingen
      4. Blz. 148 Het stimuleren van gezonde sportkantines
      5. Blz. 149 Beweeggedrag bij jonge kinderen stimuleren door het Nijntje Beweegdiploma
      6. Blz. 150 De ketenaanpak overgewicht jeugd (voorheen GKGK) weer activeren
     2. Blz. 151 Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)
      1. Blz. 152 Het contineren van het aanbieden van (extra) bewegingsonderwijs op scholen
      2. Blz. 153 Vergroten en stimuleren van het sportaanbod voor senioren
      3. Blz. 154 Inwoners helpen om een passende sport te vinden door de zichtbaarheid van het sportaanbod beter in beeld te brengen
      4. Blz. 155 Verenigingen stimuleren om de stap te zetten op weg naar een open club
      5. Blz. 156 De buurtsportcoaches brengen kwetsbare groepen in beweging
      6. Blz. 157 Toegankelijke en beweegvriendelijke openbare ruimte creëren
      7. Blz. 158 Versterken en ontwikkelen van sportaccommodaties op basis van de behoefte van de inwoners
      8. Blz. 159 Breedtesportevenementen inzetten als middel om de sport- en beweegdeelname te bevorderen
    5. Blz. 160 5.5 Financiën
   9. Blz. 161 2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur
    1. Blz. 162 6.1 Missie
    2. Blz. 163 6.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 164 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 165 6.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 166 10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
      1. Blz. 167 Meer jeugdigen toeleiden naar voorliggende voorzieningen
      2. Blz. 168 Aantal voorzieningen zo mogelijk uitbreiden zodat er meer alternatieven zijn voor geindiceerd aanbod
     2. Blz. 169 Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen
      1. Blz. 170 Efficiënt werken (lean) zodat de medewerker alleen taken doet die bijdragen aan de uitvoer van zorg
      2. Blz. 171 Voldoende formatie en deskundigheid behouden
     3. Blz. 172 Afname van het aantal (niet-passende) externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers
      1. Blz. 173 Actief bespreken van verwijzingen door huisarts (via POH) en jeugdbescherming
     4. Blz. 174 Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten
      1. Blz. 175 Deskundigheidsbevordering organiseren in samenspraak met de vve-organisaties
     5. Blz. 176 Aantal peuters die bereikt worden met het VVE programma blijft stabiel/hoog tussen de 92 en 95%
      1. Blz. 177 Het huidige beleid blijven uitvoeren en bijsturen wanneer nodig
     6. Blz. 178 Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek stabiliseert tussen de 19% en 24% over 4 jaar
     7. Blz. 179 Tussen de 90 en 100% van de jongeren in Montferland komt in aanraking met muziekonderwijs in 2024
    5. Blz. 180 6.5 Financiën
   10. Blz. 181 2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid
    1. Blz. 182 7.1 Missie
    2. Blz. 183 7.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 184 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 185 7.4 Programmaonderdelen
    5. Blz. 186 7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning
     1. Blz. 187 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 188 Het aantal door Welcom ondersteunde bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak neemt toe met 5%
       1. Blz. 189 Met Welcom maken we werkafspraken en leggen deze vast.
      2. Blz. 190 Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5%
       1. Blz. 191 Het Sociaal Team biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen
      3. Blz. 192 Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe
       1. Blz. 193 We richten onze werkprocessen zodanig in en benutten de maatschappelijke basis, zodat de groei van het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening maximaal 5% is.
      4. Blz. 194 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10%
       1. Blz. 195 We onderzoeken en benutten de mogelijkheden om de groei van het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH af te vlakken op maximaal 10-15% in 2021 en daarna jaarlijks tot 10%.
      5. Blz. 196 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8%
       1. Blz. 197 Het Sociaal Team en het Sociaal Werk ontwikkelen samen laagdrempelig groepsaanbod ter vervanging van geïndiceerde ondersteuning.
       2. Blz. 198 Het voorliggend veld waaronder het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten wordt in samenwerking met de partners versterkt
      6. Blz. 199 Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk
       1. Blz. 200 We richten onze werkprocessen zo in dat het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen gelijk blijft.
      7. Blz. 201 Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%
       1. Blz. 202 Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning en naar meer inzet door het voorliggend veld
    6. Blz. 203 7.4.2 Veiligheid
     1. Blz. 204 Wat willen we bereiken?
      1. Blz. 205 Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
       1. Blz. 206 Uitvoering geven aan aspecten die betrekking hebben op de aanpak om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan dan wel te voorkomen
       2. Blz. 207 Monitoren van de uitvoering van het Regionaal Beleidsplan
      2. Blz. 208 Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
       1. Blz. 209 Alle ontvangen signalen over ondermijning, binnengekomen bij het meldpunt of Meld Misdaad Anoniem, screenen en indien nodig verder verrijken met aanvullende informatie
       2. Blz. 210 Uitrol Keurmerk Veilig Buitengebied
       3. Blz. 211 Periodiek een ondermijningsoverleg organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal worden besproken
       4. Blz. 212 Aanpakken van drugsproductie, - vervaardiging, -verstrekking, -aanwezigheid of -handel vanuit woonhuizen en andere gebouwen
      3. Blz. 213 De samenleving meer betrekken bij het borgen van een veilige leefomgeving.
       1. Blz. 214 Met verschillende communicatieberichten de samenleving bewuster maken van hun rol en bijdrage aan een veilig Montferland
      4. Blz. 215 Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
       1. Blz. 216 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      5. Blz. 217 Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
       1. Blz. 218 Alle bij dit programmaonderdeel genoemde acties en het houden van de veiligheidsenquête onder het inwonerpanel ‘Montferland Spreekt’
      6. Blz. 219 Balans tussen preventie, zorg en repressie, waarbij we zoveel mogelijk naar de voorkant van het probleem willen gaan.
       1. Blz. 220 Het inrichten van periodiek georganiseerd lokaal overleg tussen veiligheid en zorg om escalaties naar de veiligheidskamer te voorkomen
    7. Blz. 221 7.5 Financiën
   11. Blz. 222 2.1.08 Werk en inkomen
    1. Blz. 223 8.1 Missie
    2. Blz. 224 8.2 Context en achtergronden
    3. Blz. 225 8.3 Kaderstellende (beleids)nota's
    4. Blz. 226 8.4 Wat willen we bereiken?
     1. Blz. 227 Het aantal uitkeringsgerechtigden zal als gevolg van de Coronacrisis aanzienlijk stijgen. Wij willen de stijgen beperken tot maximaal 25% t.o.v. 31-12-2020.
      1. Blz. 228 Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering
      2. Blz. 229 Instroom voorkomen door een baan aan te bieden voordat er een uitkering wordt ingezet
      3. Blz. 230 Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratieinstrumenten. In het bijzonder richten we ons op het zoeken van banen
      4. Blz. 231 Er naar streven dat mensen hun baan behouden. Bijvoorbeeld door de inzet van Jobcoaching en het Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen (Bbz)
     2. Blz. 232 Wij willen het aantal mensen met een arbeidsbeperking die aan het werk zijn met een langdurige loonkostensubsidie gelijk houden.
      1. Blz. 233 We gaan accountmanagers inzetten om mensen met een beperking aan het werk te helpen.
      2. Blz. 234 Hiernaast gaan we jobcoaching inzetten om mensen met een beperking aan het werk te houden.
     3. Blz. 235 We willen dat iedereen deel kan nemen aan de maatschappelijke activiteiten op het gebied van sport, cultuur, welzijn en educatie.
      1. Blz. 236 De regeling Meedoeninmontferland.info bij de doelgroep met een laag inkomen blijvend onder de aandacht.
     4. Blz. 237 We willen dat kinderen van minima op het gebied van educatie en ontwikkeling dezelfde kansen krijgen als kinderen van ouder met een hoger inkomen.
      1. Blz. 238 De gemeentelijke educatieve regeling bij de doelgroep met een laag inkomen promoten. We gaan de zogenaamde Klijnsmagelden inzetten voor deze regeling.
     5. Blz. 239 We willen dat het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018.
      1. Blz. 240 We gaan mensen met een budgetbeheerrekening begeleiden naar grotere mate van financiële zelfstandigheid door de inzet van budgetcoaching.
     6. Blz. 241 We willen mensen met (problematische) schulden in een zo vroeg mogelijk stadium helpen.
      1. Blz. 242 We gaan aan iedere inwoner waarvan we een signaal van (problematische) schulden ontvangen een aanbod voor schuldhulpverlening doen.
    5. Blz. 243 8.5 Financiën
   12. Blz. 244 2.2 Algemene dekkingsmiddelen
    1. Blz. 245 Toelichting
    2. Blz. 246 Context en achtergronden
    3. Blz. 247 Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds
    4. Blz. 248 Financiën
    5. Blz. 249 Mutaties reserves
   13. Blz. 250 2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur
    1. Blz. 251 Inleiding
    2. Blz. 252 Overhead definitie
    3. Blz. 253 Overheadkosten
    4. Blz. 254 Kostprijsberekening
    5. Blz. 255 Financiën
   14. Blz. 256 2.4 Vennootschapsbelasting
    1. Blz. 257 Vennootschapsbelasting
    2. Blz. 258 Financiën
   15. Blz. 259 2.5 Paragrafen
    1. Blz. 260 2.5 Paragrafen
    2. Blz. 261 Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing
     1. Blz. 262 1. Missie
     2. Blz. 263 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 264 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 265 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 266 5. Financiële kengetallen
     6. Blz. 267 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
    3. Blz. 268 Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen
     1. Blz. 269 Missie
     2. Blz. 270 Context en achtergronden
     3. Blz. 271 Kaderstellende beleidsnota's
     4. Blz. 272 Ontwikkelingen
     5. Blz. 273 Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen
    4. Blz. 274 Paragraaf C. Financiering
     1. Blz. 275 1. Missie
     2. Blz. 276 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 277 3. Kaderstellende (beleids) nota's
     4. Blz. 278 4. Ontwikkelingen
     5. Blz. 279 a. Renteontwikkeling
     6. Blz. 280 b. Financieringsbehoefte
     7. Blz. 281 c. Kasgeldnorm
     8. Blz. 282 d. Renterisiconorm
     9. Blz. 283 e. Overige risico's
    5. Blz. 284 Paragraaf D. Bedrijfsvoering
     1. Blz. 285 Inleiding
     2. Blz. 286 Formatie en budget ambtelijke organisatie
     3. Blz. 287 Apparaatskosten
     4. Blz. 288 Verdieping van enkele onderwerpen
     5. Blz. 289 Paragraafgegevens
    6. Blz. 290 Paragraaf E. Verbonden partijen
     1. Blz. 291 Inleiding
     2. Blz. 292 Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels
     3. Blz. 293 Gemeenschappelijke regelingen
     4. Blz. 294 Overig
    7. Blz. 295 Paragraaf F. Grondbeleid
     1. Blz. 296 1. Missie
     2. Blz. 297 2. Context en achtergronden
     3. Blz. 298 3. Kaderstellende (beleids)nota's
     4. Blz. 299 4. Doelstellingen
     5. Blz. 300 5. Ontwikkelingen
     6. Blz. 301 6. Financiële bijlagen grondexploitatie
    8. Blz. 302 Paragraaf G. Lokale heffingen
     1. Blz. 303 Beleid
     2. Blz. 304 Tarieven
     3. Blz. 305 Onroerende zaakbelastingen
     4. Blz. 306 Afvalstoffenheffing
     5. Blz. 307 Rioolheffing
     6. Blz. 308 Hondenbelasting
     7. Blz. 309 Toeristenbelasting
     8. Blz. 310 Reclamebelasting
     9. Blz. 311 Rechten en leges
     10. Blz. 312 Marktgelden
     11. Blz. 313 Rechten begraafplaats
     12. Blz. 314 Opbrengst lokale heffingen
     13. Blz. 315 Belastingen, rechten en leges
     14. Blz. 316 Kwijtscheldingsbeleid
    9. Blz. 317 Paragraaf H. Transities Sociaal Domein
     1. Blz. 318 Inleiding
     2. Blz. 319 Afwijkingen of nieuwe ontwikkelingen die leiden tot bijstellingen:
   16. Blz. 320 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
    1. Blz. 321 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit
   17. Blz. 322 4. Bijlagen
    1. Blz. 323 4.1 Nieuw beleid 2021-2024
     1. Blz. 324 4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022
     2. Blz. 325 Toelichting "Extra" nieuw beleid
    2. Blz. 326 4.2 Investeringsplan
     1. Blz. 327 Overzicht investeringen
    3. Blz. 328 4.3 (Vervangings)investeringen
     1. Blz. 329 4.4 (Vervangins) investeringen
    4. Blz. 330 4.4 Reserves en voorzieningen
     1. Blz. 331 4.5.1 Reserves
     2. Blz. 332 4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
     3. Blz. 333 4.5.3 Voorzieningen
    5. Blz. 334 4.5 Financiële gegevens
     1. Blz. 335 Begrote inkomsten en uitgaven
     2. Blz. 336 Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld
     3. Blz. 337 (Geprognosticeerde) balans 2018-2021
     4. Blz. 338 EMU-overzicht
     5. Blz. 339 Renteschema Begroting
    6. Blz. 340 4.6 Overzicht incidentele baten en lasten
     1. Blz. 341 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten
    7. Blz. 342 4.7 Programmagegevens
     1. Blz. 343 Programma 1
     2. Blz. 344 Programma 2
     3. Blz. 345 Programma 3
     4. Blz. 346 Programma 4
     5. Blz. 347 Programma 5
     6. Blz. 348 Programma 6
     7. Blz. 349 Programma 7
     8. Blz. 350 Programma 8
  3. Zoeken
  4. Publicatie bijlagen
  5. Contact
  6. PrivacyStatement
  7. Sitemap