Uitgaven

16,77%
€ 15.328
x € 1.000
16,77% Complete

Inkomsten

10,55%
€ 9.383
x € 1.000
10,55% Complete

Saldo

242,61%
€ -5.945
x € 1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

16,77%
€ 15.328
x € 1.000
16,77% Complete

Inkomsten

10,55%
€ 9.383
x € 1.000
10,55% Complete

Saldo

242,61%
€ -5.945
x € 1.000

03.1 Missie

Terug naar navigatie - 03.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is met een goede en veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen.

De inrichting en instandhouding van de openbare ruimte is juist op die aspecten gericht. Duurzaamheid is bij dat alles een vast aandachtspunt.

03.2 Context en achtergonden

Terug naar navigatie - 03.2 Context en achtergonden

Openbare ruimte

Programma doel
Wij hebben een openbare ruimte, die jaarlijks  veiliger wordt om aan het verkeer deel te nemen, aantrekkelijker wordt om er te wonen en te recreëren en duurzamer wordt.

De komende jaren gaan wij extra gaan investeren in het aanpassen van de inrichting van wegen, zodanig dat de inrichting in overeenstemming wordt gebracht met het daar geldende snelheidsrigime waardoor het gevoel van verkeersveiligheid toeneemt.
Door de klimaatontwikkeling is het noodzakelijk om de openbare ruimte waar nodig te verduurzamen om de effecten van die klimaatontwikkeling te beperken door het tegen gaan van hittestress en wateroverlast en zo bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.
Technische ontwikkelingen in de openbare verlichting geven ons mogelijkheden om het energieverbruik daarvan te verminderen en zo bij te dragen aan het meer duurzaam maken van de openbare ruimte.
De beleving van het woon- en werkklimaat in de openbare ruimte wordt mede beïnvloed door de mate van onderhoud daarvan. De raad heeft de beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld en daarop is de onderhoudsstrategie afgestemd.

 

Duurzaamheid

Programmadoel
Minder huishoudelijk restafval. 

 

Beter afval scheiden is beter recyclen. De landelijke doelstelling is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna. Dit betekent max. 100 kg restafval/inwoner per jaar. Om de doelstelling te benaderen is in 2019 de gescheiden inzameling van GFT verbeterd door GFT gratis aan te laten bieden en hiervoor aparte Gft-containers in te zetten (in plaats van duobakken). Deze doelstelling is eind 2019 bereikt. In 2020 is aan de raad voorgesteld om een krediet beschikbaar te stellen om tariefdifferentiatie ook voor de hoogbouw te kunnen invoeren. Afhankelijk van het raadsbesluit zal implementatie vanaf 2021 plaatsvinden.. In het verlengde van besluitvorming over een nieuw centraal aanbiedstation in Zevenaar zal er in 2021 duidelijkheid worden gegeven over de status en toekomst van het aanbiedstation in 's-Heerenberg (en Lobith) in RDL-verband.

Rol gemeente: samenwerkingsgericht met Zevenaar n RDL-verband. Regulerend, faciliterend en stimulerend in relatie tot burgers.

Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers.

 

Programmadoel

Minder klimaatverandering

 

De centrale doelstelling voor het klimaatbeleid is minder klimaatverandering. Om klimaatverandering te beperken is, in lijn met het klimaatakkoord, meer bewuste omgang van burgers, bedrijven en instellingen met energie noodzakelijk. Hierbij wordt met name ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. Doelstelling is 100% energieneutraliteit in het jaar 2030 (en 10% in 2021). Om deze doelstelling te kunnen behalen is in 2018 een lokale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze is in 2019 in uitvoering genomen en zal ook in 2021 de basis vormen voor uitvoering en monitoring. In 2020 is een ruimtelijk kader voor duurzame energieprojecten vastgesteld, nadat het participatieproces is doorlopen. Dit ruimtelijke kader en een regionaal of landelijk  aanjaagfonds moeten de opwekking van duurzame energie bevorderen. Versnelling is noodzakelijk want volgens de meest recente cijfers (peiljaar 2017) loopt Montferland (4,9%) achter op het landelijke gemiddelde (6,8%), terwijl Montferland (energieneutraal in 2030) een hogere ambitie heeft dan Rijk en Provincie (energieneutraal in 2050). Montferland loopt met zonne-energie voor en met windenergie achter op het landelijke gemiddelde. Speerpunten in 2021 zijn o.a. het opstellen van een transitievisie warmte, ontwikkelen warmtenet Bloemenbuurt, project zonnepanelen bedrijfsdaken (Zonnige Bedrijven), beoordelen initiatieven grootschalige opwekking duurzame energie. Verwacht wordt dat inzet op deze speerpunten zal bijdragen aan doelbereiking.

Rol gemeente: voorwaardescheppend, faciliterend, stimulerend en regisserend.  Doelbereiking is in grote mate afhankelijk van inzet en resultaten van burgers, bedrijven, instellingen en overige partners.

 

Verbonden partijen

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

Met de gemeente Zevenaar wordt in deze gemeenschappelijke regeling RDL samengewerkt om de huishoudelijke afvalstoffen in de beide gemeenten  op een efficiënte (kosten) en effectieve (milieu en service) wijze in te zamelen.

 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De ODA voert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregelgeving uit. De ODA draagt samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

 

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

 

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Wij nemen deel aan deze coöperatie om samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek in 2030 de energieneutraliteit in de Achterhoek te bereiken. De AGEM jaagt de opwekking en het gebruik van groene energie en energiebesparing in de Achterhoek aan. Hierbij streeft men ook na het geld en de werkgelegenheid in de Achterhoek te houden door samen met lokale partners aan de opwekking van groene energie te werken.

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 03.3 Kaderstellende (beleids)nota's
 • Coalitieprogramma Montferland 2018 - 2022
 • Milieuprogramma
 • Uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal 2030 (2018-2022)
 • Ruimtelijk kader opwekking duurzame energie (2020)
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving)
 • Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving (2018)
 •  Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (Verbreed GRP 2016 – 2020) + 2021
 •  Groenbeleidsplan 2020 - 2024
 •  Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan 2020 - 2024
 •  Hondenbeleidsplan
 •  Speelbeleid (2015 - 2030)
 •  Beleidsplan wegen (2018 - 2021)
 •  Beleidsplan zand- en halfverhardingswegen (2019 – 2028)
 •  Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2019 - 2023)
 •  Beleidsplan Openbare Verlichting (2020 - 2024)
 •  Beleidsplan Toegankelijkheid Openbare Ruimte (2017 - 2021)
 •  Beleidsplan Gladheidsbestrijding ( 2016 - 2021)
 •  Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding (2020 - 2021)
 •  Bomenbeleidsplan 2020

3.4.1 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.

Terug naar navigatie - 1. Ons doel is dat het aantal geregistreerde ongevallen lager blijft dan het landelijk gemiddelde.

In de voorgaande jaren daalde het aantal landelijke verkeersslachtoffers jaarlijks. Aan deze trendmatige daling is ondanks alle infrastructurele maatregelen een eind gekomen en deze is veranderd in een lichte stijging. De oorzaak van de toename hangt volgens SIMN (Stichting Incident Management Nederland) samen met het toenemend gebruik van smartphones in het verkeer.
Daartegenover is de gemeente Montferland een verkeersveilige gemeente met in 2018 5,1 ongevallen per 1.000 inwoners tegenover een landelijk gemiddelde van 7,5 per 1.000 inwoners. Wij zetten ons in om, in onze gemeente jaarlijks minder geregistreerde ongevallen te hebben dan het landelijk gemiddelde. Gelet op de cijfers van de afgelopen jaren en het landelijk stijgende aantal geregistreerde ongevallen streven wij naar een aantal dat ligt tussen de 5,0 – 7,0 per 1.000 inwoners.

 

Afname aantal geregistreerde ongevallen (st) per 1.000 inwoners met 2% per jaar
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 7 per 1.000 inwoners 7 per 1.000 inwoners 7 per 1.000 inwoners 7 per 1.000 inwoners 7 per 1.000 inwoners
Streefwaarde ondergrens 5 per 1.000 inwoners 5 per 1.000 inwoners 5 per 1.000 inwoners 5 per 1.000 inwoners 5 per 1.000 inwoners

Wat gaan we daarvoor doen?

2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.

Terug naar navigatie - 2. Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.

De jaarlijkse besparing op de energie fluctueert omdat deze afhankelijk is van het aantal armaturen dat op basis van leeftijd vervangen wordt. In de periode 2019 – 2023 is een besparing haalbaar van 10%.

Energiebesparing in de openbare verlichting met 10% in 2023 t.o.v 2018.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023
Streefwaarde 1291 kWh (energieverbruik) 1264 kWh (energieverbruik) 1237 kWh (energieverbruik) 1210 kWh (energieverbruik)

Wat gaan we daarvoor doen?

3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Terug naar navigatie - 3. Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Jaarlijks vinden er meerdere schouwen van de openbare ruimte plaats. Daarbij worden duizend locaties geschouwd. Over het jaar heen moet volgens de CROW (CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid) 90% van de schouwpunten voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Vooral in het groeiseizoen (mei – okt) is dat nagenoeg niet haalbaar op het onderdeel groen. Met een score van 93% in 2019 voldeden wij echter wel aan de norm.

Percentage van de openbare ruimte dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

Wat gaan we daarvoor doen?

4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.

Terug naar navigatie - 4. Wij streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.

Jaarlijks wordt middels het klanttevredenheidsonderzoek ook een waarderingscijfer gegeven voor de fysieke leefomgeving. De waardering van de fysieke leefomgeving in Montferland ligt met een cijfer van 6,68 in 2018 0,15 punt boven het landelijk gemiddelde van 6,58. Wij streven naar een waarderingscijfer dat hoger ligt dan het landelijk gemiddelde en ons waarderingscijfer ligt tussen
6,5 – 7,0.

Streven naar een waardering van de fysieke woon- en leefomgeving die hoger ligt dan het landelijk gemiddelde van dat jaar.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 7 waarderingscijfer 7 waarderingscijfer 7 waarderingscijfer 7 waarderingscijfer 7 waarderingscijfer
Streefwaarde ondergrens 6,5 waarderingscijfer 6,5 waarderingscijfer 6,5 waarderingscijfer 6,5 waarderingscijfer 6,5 waarderingscijfer

Wat gaan we daarvoor doen?

3.4.2 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna.

Terug naar navigatie - Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2021, met verdere groei daarna.

Bron: RDL. Jaarlijkse berekening (t-1) na ontvangst jaarcijfers RDL.

Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 80 % 80 % 81 % 82 % 83 %
Streefwaarde ondergrens 75 % 75 % 76 % 77 % 78 %

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10%

Terug naar navigatie - Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 10%

Bron: https://www.waarstaatjegemeente.nl/dashboard/Energietransitie/

Moniitoring resultaten loopt 2 tot 3 jaar achter op de inspanningen.

Grootste versnelling in doelbereiking komt na realisatie projecten grootschalige duurzame energieopwekking (windturbines en zonnevelden), dus naar verwachting na 2024.

 

Percentage energieneutraliteit (percentage hernieuwbare energie)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 9 % 10 % 12 % 15 % 20 %

Wat gaan we daarvoor doen?

03.5 Financiën

Terug naar navigatie - 03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -12.733 -15.339 -15.328 -15.849 -16.332 -16.608
Baten 7.984 9.247 9.383 9.613 9.766 9.974
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -4.749 -6.092 -5.945 -6.235 -6.566 -6.634
Onttrekkingen 260 456 0 0 0 0
Stortingen -466 -284 0 0 0 0
Mutaties reserves -206 172 0 0 0 0