3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

Terug naar navigatie - 3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Montferland;

Besluit:

 1. De Programmabegroting 2021 – 2024 overeenkomstig het u aangeboden ontwerp vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2021 en hiermee het college te autoriseren voor de baten en lasten 2021 conform het overzicht in bijlage 4.5.

  Met het vaststellen hiervan wordt tevens ingestemd met:
 2.  De financiële vertaling van het Nieuw beleid 2021 – 2024 zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.1 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 540.030;
 3.  Het investeringsplan 2021 – 2024 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.2 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 1.385.000;
 4.  Het overzicht vervangingsinvesteringen 2021 – 2024 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.3 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2021 voor een bedrag van € 5.281.000;
 5.  De Programmabegroting 2021-2024 voor de jaren 2022 t/m 2024 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;
 6. Incidentele en structurele meevallers die zich eventueel voordoen in 2021 rechtstreeks toe te voegen aan de Algemene reserve;
 7. De gronduitgifte prijzen voor het jaar 2021 vast te stellen op:
  Woningbouw (sociaal max. VON € 172.000)

  € 175,00

  (was € 175,00)

  Woningbouw (sociaal max. VON € 210.000) € 180,00 (was € 180,00)
  Woningbouw (sociaal max. VON € 280.000) € 190,00 (was € 190,00)
  Woningbouw (overig) € 231,00 (was € 231,00)
  Woningbouw gedifferentieerd (Kerkwijk) € 251,50 (was € 251,50)
  Bedrijventerrein (EBT) € 124,00 (was € 124,00)
 8. In 2021 en verdere jaren invulling te geven aan een pakket aan maatregelen op de 'overige taakvelden' om te voldoen aan de opdracht 'Realisering taakstelling Kadernota' (taakstelling 20201€ 0,25 miljoen oplopend tot € 1,05 miljoen in 2024).
 9. In 2021 en verdere jaren invulling te geven aan een pakket aan maatregelen in de bedrijfsvoering om te voldoen aan de opdracht 'Realisering taakstelling Kadernota' (taakstelling 2021 € 0,55 miljoen oplopend tot € 2,25 miljoen vanaf 2024)

 

 

’s-Heerenberg, 12 november 2020

De raad van de gemeente Montferland

de griffier de voorzitter
A.A. Meijer MA mr. P. de Baat MPM