Uitgaven

1,54%
€ 1.411
x € 1.000
1,54% Complete

Inkomsten

0,27%
€ 239
x € 1.000
0,27% Complete

Saldo

47,82%
€ -1.172
x € 1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

1,54%
€ 1.411
x € 1.000
1,54% Complete

Inkomsten

0,27%
€ 239
x € 1.000
0,27% Complete

Saldo

47,82%
€ -1.172
x € 1.000

02.1 Missie

Terug naar navigatie - 02.1 Missie

Montferland is een gemeente waar het prettig wonen en leven is. Een gezonde woningmarkt en een duurzame, leefbare woon- en leefomgeving zijn daarbij van belang.

02.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening en Wonen

Doel:
Samen met inwoners en externe partijen de aantrekkelijkheid en leefbaarheid van de woon- en leefomgeving voor onze inwoners optimaliseren

In 2021 ligt de focus op het versnellen van de woningbouw. Er is daarbij nadrukkelijk aandacht voor de betaalbaarheid van woningen en in het verlengde daarvan het verbeteren van de positie van starters op de woningmarkt. Om te kunnen voorzien in de woningbouwopgave die op ons afkomt en om de doorstroming op de woningmarkt te verbeteren zullen nieuwe woningbouwlocaties in 'ontwikkeling' worden genomen. Om de leefbaarheid in kernen te verbeteren benutten we kansen op transformatielocaties en willen in nieuwbouw zoveel mogelijk inzetten op wat de bestaande voorraad onvoldoende of (nog) niet kan bieden. In de bestaande voorraad ligt de uitdaging om meer woningen te verduurzamen en toekomstbestendiger te maken. In kwetsbare wijken bekijken we met onze partners wat er nodig is om de leefbaarheid te vergroten.

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

Doel:
De verscheidenheid in landschap en natuur behouden en daar waar mogelijk versterken.

Gebleken is dat de biodiversiteit wereldwijd drastisch is afgenomen. De gevarieerdheid in landschap en natuur neemt daarmee af waar door de omgeving minder aantrekkelijk wordt als woon- en leefklimaat. Om als gemeente een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel wordt een plan opgesteld met te nemen maatregelen.

 

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

Terug naar navigatie - 02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's
 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Liemerse Woonagnda: de koers voor 2020-2025
 • Notitie woningbouwbehoefte 2019-2030 (2019)
 • Woonvisie (2016 - 2020)
 • Prestatieafspraken wonen Plavei en Woonzorg NL 2021

02.4 Programmaonderdelen

Terug naar navigatie - 02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening en Wonen
 • Natuur- en landschapsontwikkeling

2.4.1 Ruimtelijke ordening en Wonen

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren

Terug naar navigatie - De positie van jongeren en starters op de woningmarkt versterken, door minimaal 50% van de op te leveren woningen in de categorie betaalbaar (< 225.000 euro) te realiseren
Van de opgeleverde woningen is 50 % in de categorie betaalbaar < € 225.000 v.o.n.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 50 % 50 % 50 % 50 % 50 %

Aantal verleende startersleningen
Waardesoort 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 10 10 10 10
Streefwaarde ondergrens 5 5 5 5

Wat gaan we daarvoor doen?

Minimaal 100 opgeleverde woningen

Terug naar navigatie - Minimaal 100 opgeleverde woningen
Aantal opgeleverde woningen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 100 100 100 100 100

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.2 Natuur- en landschapsontwikkeling

02.5 Financiën

Terug naar navigatie - 02.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -5.561 -1.399 -1.411 -1.221 -1.302 -1.341
Baten 4.750 195 165 153 1.663 317
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -811 -1.204 -1.246 -1.068 361 -1.024
Onttrekkingen 2.290 782 74 74 74 74
Stortingen -827 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 1.463 782 74 74 74 74