Uitgaven

3,66%
€ 3.344
x € 1.000
3,66% Complete

Inkomsten

0,77%
€ 684
x € 1.000
0,77% Complete

Saldo

108,53%
€ -2.660
x € 1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

3,66%
€ 3.344
x € 1.000
3,66% Complete

Inkomsten

0,77%
€ 684
x € 1.000
0,77% Complete

Saldo

108,53%
€ -2.660
x € 1.000

5.1 Missie

Terug naar navigatie - 5.1 Missie

In Montferland kan iedere inwoner in goede gezondheid wonen, werken en recreëren. Alle kinderen hebben gelijke kansen om gezond en zelfstandig op te groeien. Alle ouderen genieten van een vitale en zorgeloze oude dag in een vertrouwde omgeving. Iedereen doet mee in de eigen omgeving en naar eigen mogelijkheden in Montferland!


Eigen veerkracht en verantwoordelijkheid van onze inwoners is het belangrijkste vertrekpunt. We voelen ons mede verantwoordelijk voor een gezonde omgeving met goede toegankelijke zorg en een basisniveau aan voorzieningen. Deze voorzieningen nodigen uit tot sport, bewegen en een gezonde leefstijl. Samen komen we verder, dus we werken vanuit een integrale aanpak samen met onze inwoners en (maatschappelijk) organisaties.

5.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 5.2 Context en achtergronden

Doel
In Montferland zijn er meer inwoners met gezondheidsachterstanden en ongezonde leefgewoonten dan gemiddeld in Nederland. Vooral in bepaalde wijken in 's-Heerenberg en Didam wonen naar verhouding veel inwoners met een lage sociaal economische status (SES). Hier gaan ongezonde gewoonten en probleemgedrag van generatie op generatie over. Een gezond leven lijkt hier niet de basis te zijn. We gaan sport, bewegen en een gezonde leefstijl nog meer als middel inzetten om maatschappelijke effecten te bereiken.

Door een goede gezondheid zijn inwoners beter en langer in staat om zelfstandig regie te voeren over het eigen leven. Dit voorkomt niet alleen - dure - zorgafhankelijkheid, maar geeft vooral meerwaarde aan het eigen leven én dat van een ander. 'Voorkomen is beter dan genezen' is een bekend spreekwoord dat hier zeker van toepassing is. De gemeentelijke taak ligt vooral bij preventie. Goede voorlichting, een goed functionerende gezondheidszorg en projecten gericht op het stimuleren van een gezonde leefstijl kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Verbonden partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG): de GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voeren de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeenten uit.

Achterhoek in Beweging: Achterhoek in Beweging is een initiatief van de Achterhoekse gemeenten. Samen met betrokken partners in o.a. zorg, onderwijs, cultuur, bedrijfsleven en sport stelt de organisatie de kracht van bewegen en een gezonde leefstijl (met sport als katalysator) in de Achterhoek centraal.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

Terug naar navigatie - 5.3 kaderstellende (beleids) nota's
  • Coalitieprogramma 'Samen krijgen wij het voor elkaar' 2018-2022
  • Sportnota 'Montferland Beweegt'2020-2023
  • Uitvoeringsagenda Achterhoek in Beweging 2020-2024
  • Regionaal Preventie Akkoord: Gezondheid en geluk voorop in de Achterhoek 2020-2030
  • Beleidsplan Spelen in Montferland: Spelen, bewegen en ontmoeten voor jong en oud 2015-2030

5.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 5.4 Wat willen we bereiken?

Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Terug naar navigatie - Meer inwoners ervaren een goede gezondheid.

Het percentage bij de volwassenen neemt met 2 tot 4% toe: van 75% (2020) naar 77% tot 79% (2024).

Het percentage bij de jeugd bij de jeugd neemt met 1 tot 2% toe: van 87% (2020) naar 88% tot 89% (2024). In 2015 ervaarde nog 91% van de jeugd zijn/haar gezondheid als (zeer) goed.

het percentage van de volwassen dat de gezondheid als goed ervaart.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 76 % 76 % 77 % 78 % 79 %
Streefwaarde ondergrens 75 % 75 % 76 % 76 % 77 %

het percentage van de jeugd dat de gezondheid als goed ervaart
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 87 % 87 % 88 % 88 % 89 %
Streefwaarde ondergrens 87 % 87 % 87 % 87 % 88 %

Wat gaan we daar voor doen?

Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Terug naar navigatie - Meer inwoners gaan voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB)

Het percentage bij volwassenen neemt 3 tot 5% toe van 65% (2020) naar 68 tot 70% (2024). Het percentage kinderen dat minimaal zeven uur per week beweegt neemt 2 tot 4% toe van 81% (2020) naar 83 tot 85% (2024).

Beweegnorm volwassenen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 66 % 67 % 68 % 69 % 70 %
Streefwaarde ondergrens 65 % 66 % 66 % 67 % 68 %

Beweeggedrag van kinderen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 81 % 82 % 83 % 84 % 85 %
Streefwaarde ondergrens 81 % 81 % 82 % 82 % 83 %

Wat gaan we daar voor doen?

5.5 Financiën

Terug naar navigatie - 5.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -4.537 -4.116 -3.344 -3.365 -3.356 -3.350
Baten 897 618 684 709 709 709
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.640 -3.499 -2.660 -2.655 -2.646 -2.641
Onttrekkingen 481 511 0 0 0 0