Uitgaven

1,72%
€ 1.569
x €1.000
1,72% Complete

Inkomsten

73,88%
€ 65.699
x €1.000
73,88% Complete

Saldo

2616,93%
€ 64.129
x €1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

1,72%
€ 1.569
x €1.000
1,72% Complete

Inkomsten

73,88%
€ 65.699
x €1.000
73,88% Complete

Saldo

2616,93%
€ 64.129
x €1.000

Toelichting

Terug naar navigatie - Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Terug naar navigatie - Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota;
  • Coalitieprogramma 2018-2022: "De lokale belastingen en de OZB moeten zo min mogelijk verhoogd worden waarbij het verhogen van deze belastingen als laatste maatregel gezien moet worden";
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

 

 

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's:

 Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Tevens is de gemeente aandeelhouder in volgende besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid:

Leisurelands B.V.

Ter uitvoering van de verplichting van het RAL (Recreatieschap Achterhoek Liemers) hebben wij in 2020 op basis van de gesloten overeenkomst en het besluit tot ontmanteling en liquidatie 1225 aandelen Leisurelands ontvangen. Leisurelands heeft 20 recreatiegebieden in eigendom en exploitatie in Gelderland en Noord-Limburg.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

 

De uitkomsten van de meicirculaire zijn in deze begroting verwerkt. In  2021 ontvangen we  nog extra middelen voor jeugdzorg voor een bedrag van € 550.000 . Momenteel is er nog geen duidelijkheid of en in welke mate er na 2021 extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar worden gesteld. Gemeenten mogen dit bedrag wel structureel doortrekken in hun begroting, in afwachting van een onderzoek naar de kosten van de jeugdzorg. In onze Kadernota 2021 hebben wij dit bedrag al structureel doorgetrokken tot en met 2024. Voorwaarde is wel dat gemeenten tevens zelf maatregelen nemen op dit taakveld gericht op beheersing van de kosten. De invoering van het nieuwe verdeelstelsel is met een jaar doorgeschoven, het ingangsjaar is nu 2022.

 Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

  Werkelijk
2019
Begroting
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Begroting
2024
Algemene uitkering   55.675 55.920 55.983 55.696 55.954
Deelnemingen/beleggingen   430 322 322 322 322
Gemeentelijke belastingen   226 248 254 248 254
Onvoorzien + stelposten   -10 708 1.501 1.693 2.543
Overige alg dekkingsmiddelen   -1 0 0 0 0
OZB + WOZ   6.676 6.841 6.856 6.841 6.856
Financiering (treasury)   91 49 186 214 300
Totaal algemene dekkingsmiddelen   63.088 64.089 65.101 65.013 66.228

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

Financiën

Terug naar navigatie - Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -2.993 -2.391 -1.527 -1.069 -1.245 -294
Baten 62.944 65.479 65.616 66.170 63.285 66.522
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 59.951 63.089 64.088 65.101 62.041 66.228
Onttrekkingen 3.649 4.736 83 0 0 0
Stortingen -2.826 -2.087 -42 -39 -36 -36
Mutaties reserves 823 2.649 41 -39 -36 -36

Mutaties reserves

Terug naar navigatie - Mutaties reserves
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Onttrekkingen
75102 Mutatie reserves programma 02 2.290 782 74 74 74 74
75103 Mutatie reserves programma 03 260 456 0 0 0 0
75104 Mutatie reserves programma 04 25 0 0 0 0 0
75105 Mutatie reserves programma 05 481 511 0 0 0 0
75106 Mutatie reserves programma 06 152 867 127 127 127 127
75107 Mutatie reserves programma 07 3.276 1.980 1.575 1.546 1.997 1.968
75140 Mutatie reserves programma 40 3.649 4.736 83 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 10.133 9.332 1.859 1.747 2.198 2.169
Stortingen
75102 Mutatie reserves programma 02 -827 0 0 0 0 0
75103 Mutatie reserves programma 03 -466 -284 0 0 0 0
75104 Mutatie reserves programma 04 -1.517 0 0 0 0 0
75106 Mutatie reserves programma 06 -86 -765 -50 -50 -50 -50
75107 Mutatie reserves programma 07 -1.845 -1.865 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902
75108 Mutatie reserves programma 08 -980 0 0 0 0 0
75140 Mutatie reserves programma 40 -2.826 -2.087 -42 -39 -36 -36
Totaal Stortingen -8.547 -5.001 -1.994 -1.991 -1.988 -1.988