4. Bijlagen

4.1 Nieuw beleid 2021-2024

Terug naar navigatie - 4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022

Bedrag * € 1.000

Nr Onderwerp 2021 2022 2023 2024
1 Instellen van een Omgevingslab          35          -            -            -  
2 Logistieke Ontwikkeling EMZ          25  P.M.   P.M.   P.M. 
3 Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040          43          43          -            -  
4 Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg / Brede School Noord          -            26          26          26
5 SDE-subsidie en besparing energiekosten          -          -26        -26        -26
6 Aanschaf apparatuur documentcontrole en gezichtsvergelijking           19          19          19          19
7 Personele capaciteit BOA's          72          72          72          72
8 Budget Omgevingsvisie          20          -            -            -  
9 Reconstructie Sint Jansgildestraat en Eltenseweg          -            30          30          30
10 Uitvoering nieuw beleid recreatie en toerisme:        
11
 • Marketing
         20          -            -            -  
12
 • Inhuur tbv aanvraag fondsen/subsidies
          5           5           5           5
13
 • Opzet digitaal arrangementennetwerk
         19          19          19          -  
14
 • Subsidiepot nieuw beleid/ondersteuning nadelige gevolgen coronavirus
         25          25          25          25
           
15 Beveiliging van de IT-omgeving          55          55          55          55
16 Pilot straathoekwerker          32          32          -            -  
17 Stimuleren sportdeelname ouderen          50          50          50          50
18 Bloemenbuurt Didam          -            -            39          78
19 Provinciale bijdrage          -            -          -39        -78
20 Bestuursopdracht programma 's-Heerenberg-Oost          90          -            -            -  
21 Mediabeleidsplan          25          25          25          25
22 Pilot Hollands Kroon           5          15          15          15
23 Regio Arnhem Nijmegen  P.M.   P.M.   P.M.   P.M. 
  Totaal         540         390         315         296

Toelichting "Extra" nieuw beleid

Terug naar navigatie - Toelichting "Extra" nieuw beleid
 1. Invulling omgevingslab (komt voort uit implementatietraject Omgevingswet). Gelden beschikbaarstellen voor communicatie en software.
 2. Aanbevelingen uit onderzoek Grensoverschrijdende regionale analyse EMZ uitvoeren. Structureel op de kaart zetten van de EMZ hotspot.
 3. Uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2040
 4. Zonnepanelen en warmtepompen ten behoeve van de sporthal de Muizenberg en de tafeltennishal in de Brede School Noord te Didam. Kredietvraag € 300.000.
 5. Ivm subsidie en besparing energiekosten een gelijk bedrag aan kapitaallast.
 6. De aanschaf van Oribi ID-burger voor de balies burgerzaken
 7. Aanleiding is het raadsbesluit van 7/11/2019 om de inzet van het particuliere beveiligingsbedrijf (RP Security) per 1/1/2021 te beëindigen. Daarnaast is aan de raad een notitie over de personele capaciteit van de BOA’s toegezegd. Verzoek is 1,12 fte uitbreiding. Formatie-uitbreiding BOA (1,12 fte + bijkomende kosten, totaal 72.000,-) niet invullen; gevolgen: inzet blijft 3,5 fte, geen extra inzet avonduren en weekend (jeugdoverlast). Huidige vacature a.g.v. vertrek BOA (1 fte = 59.000,--) slechts voor de helft invullen (besparing 29.500,-); gevolgen: inzet neemt af tot 3,0 fte, o.a. geen handhaving hondenpoep en blauwe zone; slechts beperkt mogelijk om te surveilleren in tweetallen. In 2024 ontstaat wegens pensionering opnieuw een vacature van 1,0 fte (59.000,-). Overwogen kan worden om deze vacature niet in te vullen en de inzet van BOA's in 2024 af te bouwen van 3,0 fte naar 2,0 fte in 2025 en uiteindelijk naar 0 in 2028. De taken die BOA's uitvoeren dienen dan te worden afgeschaft of overgedragen te worden aan de politie en/of de samenleving. Het draagvlak hiervoor wordt ingeschat als laag.
 8. Ivm wijziging in procesvoering (uitgebreider proces) Omgevingsvisie moeten structureel extra werkzaamheden worden uitgevoerd.
 9. Ivm veranderende inzichten aangaande omvang project huidig kredietbedrag verhogen met € 460.000 van € 900.000 naar € 1.360.000
 10. Uitstel van vaststelling van nieuw gemeentelijk beleid voor recreatie en toerisme is gewenst, gezien de gevolgen van het coronavirus voor de sector.
 11. Het budget voor recreatie en toerisme in de kadernota éénmalig te verhogen in 2021 met € 20.000 t.b.v. marketing, promotie en communicatie, teneinde Montferland als zelfstandig gebied op de kaart te kunnen zetten.
 12. Inhuren van kennis en kunde bij de aanvraag van fondsen en subsidies en zo de publieke, private en publiek-private samenwerking te stimuleren.
 13. Bouwen digitaal arrangementennetwerk voor de Montferlandse vrijetijdssector. 
 14. Een extra subsidiepot voor projecten die aansluiten bij de uitvoering van het nieuwe beleid. Deze subsidiepot kan in 2021 t/m 2023 geheel of gedeeltelijk gebruikt worden om de gehele sector te ondersteunen in de nadelige gevolgen van Corona.
 15. Diverse maatregelen om de IT omgeving te beveiligen tegen data-lekken en bescherming gevoelige informatie
 16. In de praktijk is er behoefte aan trajecten die formeel niet onder de jeugdwet vallen maar voorkomen dat jongeren verder afzakken of ontsporen en zo afglijden naar dure jeugdzorg. Overlast risicojeugd beperken door inzet straathoekmedeweker, 24 uur per week duur van 2 jaar.
 17. Inzet tweetal buurtsportcoaches in cofinanciering met het Rijk en het veld om ouderen aan het sporten te krijgen om vitaliteit te verhogen.
 18. Inmiddels is – op basis van het voorontwerp inrichtingsplan - een doorberekening gemaakt van de te verwachte kosten. Om het inrichtingsplan Bloemenbuurt – zoals gepresenteerd tijdens de themabijeenkomst op 9 december 2019 - te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er een aanvullende bedrag beschikbaar wordt gesteld, waarbij de volgende indeling wordt voorgesteld:
  • 2022: € 600.000
  • 2023: € 600.000
 19. De kapitaallasten worden mogelijk gedekt door een ontvangen subsidiebedrag van de provincie Gelderland.
 20. Extern inhuren voor voor het opstellen van een programma voor 's-Heerenberg-Oost.
 21. Betreft de vorming van streekomroepen. Bijdrage gaat van € 1,30 per huishouden naar € 1,25 per inwoner
 22. Betreft een mobiel servicepunt in de vorm van een camper. Deze staat door de weeks op verschillende plaatsen binnen die gemeente. De gemeente krijgt daardoor een ‘gezicht’ en komt dichter bij de burger. Investering € 125.000 incl en € 87.000 excl, afschrijving in 10 jaar. Daarnaast vaste kosten € 5.430 (verzekering, onderhoud ect.)
 23. Bedrijfsplan voor de nieuwe samenwerking regio Arnhem-Nijmegen. Verwachting is € 60.000 structureel.

4.2 Investeringsplan

Overzicht investeringen

Terug naar navigatie - Overzicht investeringen

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

Bij de paragraaf 4.1 ziet u welke kapitaallasten worden gedekt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

 

2021

2022

2023

2024

 • Bloemenbuurt Didam

300

600

600

 

 • Inrichten Energiefonds - Bijdrage

200

200

100

100

 • Realisatie brede school 's-Heerenberg

 

12.000

 

 

 • Zonnepanelen en warmtepomp Muizenberg / brede school Noord

300

 

 

 

 • Reconstructie Sint Jansgildestraat en Eltenseweg

460

 

 

 

 • Pilot Hollands Kroon

125

 

 

 

Totaal

1.385

12.800

700

100

 

4.3 (Vervangings)investeringen

Terug naar navigatie - 4.4 (Vervangins) investeringen
Omschrijving 2021 2022 2023 2024 Techn.
levensd.
Gemeentelijk Riolerings Plan           
Verbeteringen          
Wateroverlast         50         50         50         50 30
Ombouw vgs Vaanhorst (Beek) en Molenveld (Kilder)           20     60
Ombouw vgs de Heegh (Didam)             80   60
Vervangingen          
Diverse vervangingen vrijvervalriolering       500        1.250 60
Rioolverv+afkoppelen ZeddamZuid Gebied 2         500       500    
Rioolverv+afkoppelen ZeddamZuid Gebied 3          1.250  
Vervanging objecten          
Renovatie drukriolering en gemalen       238       238       238   15
Vervanging pompunits drukriolering en gemalen         92         92         92   40
Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt         70       60
Maatregelen Hogenendsweg en Parallelweg         76       60
Diekmansweide GRP 2021-2025 wateroverlast         120     60
Rodingsveen GRP 2021-2025 wateroverlast           600   60
Tamboerstraat vervangen drainage             19   20
Totaal investeringen GRP 2021-2024  1.026  1.020  1.579  2.550  
Overige investeringen          
Aanschaf computerapparatuur raad/college           35     4
Strooier Stratos         34       15
Hoogwerker Haulotte         71       15
Kipwagen en hefinrichting         27       8
vervangingen straatmateriaal       530       530       530       530 20
Iveco Stralis BX-JP-97         166       10
Vorkheftruck  TFG 425             26     10
Stratos B40-36 PCLN-490 2012           39     10
Snippermachine van Daele            22     5
Fiat Doblo Cargo VD-151-T vd Born opbouw             33   10
DAF FAN CF75 00-BBV-3 vrachtwagen kipper           173   10
Iveco Daily 50C15ZD VD-453-P              69   10
Iveco Daily 50C15ZD VD-452-P              64   10
Iveco Daily 50C15ZD VD-454-P 2013             64   10
Fiat Doblo Cargo VD-984-S vd Born opbouw             33   10
Fiat Doblo Cargo VD-577-S vd Born opbouw             29   10
Stratos B11-24 S2B37255 strooier             28   10
Stratos B11-24 S2B37256 strooier             28   10
John Deere trekker 6230 2012               78 12
John Deere trekker 5080 GF 2012               62 12
Netwerkserver       200       4
Inrichting uitwijk           22     4
Plotter/scanner Openbare Werken             15   4
Ultrabooks         60       5
Data base server           15     4
Vervanging Oracle server           50     4
Scanners           15     4
Vervanging I-Phones 2023           145   3
Vervanging I-pads 2023             48   3
Back up server               45 4
Programmatuur beheer openbare ruimte           51     5
Programmatuur Geo informatiesysteem           65     5
Aanschaf software BGT           15     5
Document-en recordmanagementsysteem             75   4
Programmatuur midoffice           100   5
Aanschaf landmeetkundige GPS             25   5
Totaal overige vervangingsinvesteringen 1.088 885 1.459 715  
Totaal 2.114 1.905 3.038 3.265  
Openbare ruimte Centrumplan Didam          
1. Pittelderstraat         20
2. Oranje-erf         20
3. Spoorstraat         20
4. Parkeerplaats kerk         20
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)    2.370       20
6. Wilhelminastraat         670     20
7. Hoofdstraat/Schoolstraat         806     20
8. Raadhuisstraat           542   20
9. Stationslocatie           871   20
10. Supermarktlocatie             631 20
Subtotaal  2.370  1.476  1.413     631  
           
Riolering Centrumplan Didam          
2. Oranje-erf         60
3. Spoorstraat         60
4. Parkeerplaats kerk         60
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)       405       60
6. Wilhelminastraat       392       60
7. Hoofdstraat/Schoolstraat         120     60
8. Raadhuisstraat           318   60
10. Supermarktlocatie               36 60
11. Groene parkeerplaats supermarktlocatie             325 60
Subtotaal      797     120     318     361  
Totaal Centrumplan  3.167  1.596  1.731     992  

4.4 Reserves en voorzieningen

4.5.1 Reserves

Terug naar navigatie - 4.5.1 Reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Saldo per
01-01-2021

Rente
toevoeging

overige
vermeer-
deringen

vermin-
dering
en

Saldo per
31-12-2021
Saldo per
31-12-2022
Saldo per
31-12-2023
Saldo per
31-12-2024
Algemene reserves                
Algemene Reserve* 1.585     -83 1.502 2.824 3.564 3.850
Verkoop aandelen NUON 15.337       15.337 15.337 15.337 15.337
Grondexploitatie 4.388   394 -24 4.758 5.000 4.976 5.000
Totaal Algemene reserves 21.310   394 -107 21.597 23.161 23.877 24.187
Bestemmingsreserves                
Bestedingsfunctie                
Monumentenzorg Svn  90       90 90 90 90
Masterplan 's-Heerenberg 413       413 413 413 413
Klimaatmiddelen 241       241 241 241 241
Dekkingsreserve kapitaallasten                
Onderwijshuisvesting 753 11 1.902 -1.575 1.092 1.464 1.391 1.346
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) 856 13   -127 741 625 507 387
Centrumplan Didam 1.030 15   -50 996 961 925 889
Egalisatiefunctie                
Kwaliteitsimpuls gem.organisatie 321       321 321 321 321
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 723       723 723 723 723
Kunstgrasvelden 200   50   250 300 350 400
Speellocaties 108       108 108 108 108
Totaal bestemmingsreserves 4.736 40 1.952 -1.752 4.975 5.247 5.070 4.919
                 
Eindtotaal 26.046 40 2.346 -1.859 26.573 28.408 28.947 29.106

 

* Voor de jaren 2021 en 2022 zijn de tekorten van respectievelijk ruim € 2,4 mln. en afgerond € 0,9 mln. nog niet verwerkt in de Algemene Reserve. Dit kan formeel pas na besluitvorming van de raad. de stand van onze Algemene Reserve zal in 2021 dan niet toereikend zijn waardoor overheveling vanuit onze reserve Grondexploitatie noodzakelijk zal zijn. Ook deze overheveling is in dit overzicht nog niet zichtbaar gemaakt (en gebeurt pas na besluitvorming van de raad).

4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Terug naar navigatie - 4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
Programma  Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023 Begroting 2024

2. Wonen

       

Baten

       
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
16 16 16 16
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden voormalig Bergh)
8 8 8 8
 • Onttrekking aan de reserve centrumplan Didam (deel kapitaallasten centrumplan)
50 50 50 50
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl        
Baten        
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127 127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur        
Lasten        
 • Toevoeging reserve kunstgrasvelden
-50 -50 -50 -50
 • Toevoeging aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
-327 -356    
Baten        
 • Onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
    95 66

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

-176 -205 246 217

 

4.5.3 Voorzieningen

Terug naar navigatie - 4.5.3 Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
01-01-2021
Vermeer-
deringen
Verminderingen Saldo per
31-12-2021
Saldo per
31-12-2022
Saldo per
31-12-2023
Saldo per
31-12-2024
Risicovoorziening              
Verplichtingen personeel 929 37   966 1.003 1.040 1.077
Verplichtingen wethouders 2.968 104 -125 2.947 2.926 2.906 2.885
Voorziening grondexploitatie A18 bedrijvenpark D'chem 463     463 463 463 463
Totaal Risicovoorzieningen 4.359 191 -125 4.425 4.492 4.558 4.625
Egalisatievoorzieningen              
Groot onderhoud sportcomplex  461 70   531 602 672 742
Openbare ruimte 632 1.080 -1.094 617 603 589 574
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.311 470 -621 1.160 1.252 1.302 870
Totaal Egalisatievoorzieningen 2.404 1.620 -1.714 2.309 2.457 2.562 2.186
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven              
Riolering (vervangingsinv.) 441 702 -441 702 952 1.254 1.598
               
Eindtotaal 7.204 2.513 -2.280 7.436 7.901 8.375 8.409

4.5 Financiële gegevens

Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Terug naar navigatie - Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Dit overzicht is nieuw als gevolg van de gewijzigde voorschriften BBV.

(Bedragen x € 1.000)

Hoofdtaak  Baten   Lasten   Saldo totaal 
0 Bestuur en ondersteuning      
Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds  €             55.920  €                -  €         55.920
Beheer overige gebouwen en gronden  €                   34  €             -92  €              -59
Belastingen overig  €                  360  €           -111  €             248
Bestuur  €                      -  €        -2.002  €         -2.002
Burgerzaken  €                  579  €        -1.292  €            -714
Mutaties reserves  €               1.859  €        -1.994  €            -135
Overhead  €                  809  €      -12.046  €        -11.237
Overige baten en lasten  €                      -  €            709  €             709
OZB niet-woningen  €               2.334  €           -149  €          2.185
OZB woningen  €               4.938  €           -282  €          4.656
Treasury  €               2.064  €        -1.693  €             371
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning  €             68.896  €      -18.953  €         49.943
1 Veiligheid      
Crisisbeheersing en brandweer  €                      -  €        -2.157  €         -2.157
Openbare orde en veiligheid  €                     8  €           -604  €            -596
Totaal 1 Veiligheid  €                     8  €        -2.761  €         -2.753
2 Vervoer      
Openbaar vervoer  €                      -  €                -  €                 -
Verkeer en vervoer  €                   64  €        -4.019  €         -3.955
Totaal 2 Vervoer  €                   64  €        -4.019  €         -3.955
3 Economie      
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen  €                   29  €             -36  €                -7
Economische ontwikkeling  €                      -  €           -244  €            -244
Economische promotie  €                  412  €           -622  €            -210
Totaal 3 Economie  €                  441  €           -902  €            -461
4 Onderwijs      
Onderwijsbeleid en leerlingzaken  €                  973  €        -2.182  €         -1.209
Onderwijshuisvesting  €                  647  €        -2.004  €         -1.357
Totaal 4 Onderwijs  €               1.620  €        -4.185  €         -2.565
5 Sport, cultuur en recreatie      
Cultureel erfgoed  €                   29  €           -164  €            -135
Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie  €                   15  €           -583  €            -568
Media  €                   82  €           -825  €            -743
Musea  €                      -  €           -165  €            -165
Openbaar groen en (openlucht) recreatie  €                   90  €        -2.504  €         -2.414
Sportaccommodaties  €                  649  €        -2.396  €         -1.747
Sportbeleid en activering  €                   35  €           -785  €            -750
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie  €                  900  €        -7.422  €         -6.522
6 Sociaal domein      
Arbeidsparticipatie  €                      -  €        -1.299  €         -1.299
Begeleide participatie  €                      -  €        -4.580  €         -4.580
Geëscaleerde zorg 18-  €                      -  €           -829  €            -829
Geëscaleerde zorg 18+  €                      -  €             -80  €              -80
Inkomensregelingen  €               6.856  €      -10.256  €         -3.400
Maatwerkdienstverlening 18-  €                      -  €        -7.950  €         -7.950
Maatwerkdienstverlening 18+  €                  300  €        -8.276  €         -7.976
Maatwerkvoorziening (WMO)  €                   75  €        -1.614  €         -1.539
Samenkracht en burgerparticipatie  €                  374  €        -3.101  €         -2.727
Wijkteams  €                      -  €        -3.262  €         -3.262
Totaal 6 Sociaal domein  €               7.606  €      -41.247  €        -33.641
7 Volksgezondheid en milieu      
Afval  €               3.647  €        -2.669  €             978
Begraafplaatsen en crematoria  €                  104  €           -164  €              -61
Milieubeheer  €                     3  €        -1.237  €         -1.234
Riolering  €               4.437  €        -3.423  €          1.014
Volksgezondheid  €                      -  €        -1.879  €         -1.879
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu  €               8.191  €        -9.373  €         -1.182
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing      
Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)  €                      -  €             -18  €              -18
Ruimtelijke ordening  €                   94  €           -924  €            -830
Wonen en bouwen  €               1.109  €        -1.575  €            -466
Totaal 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing  €               1.203  €        -2.517  €         -1.313
Saldo totaal  €             88.929  €      -91.380  €         -2.451

 

 

(Geprognosticeerde) balans 2018-2021

Terug naar navigatie - (Geprognosticeerde) balans 2018-2021

(Bedragen x € 1.000)

Prognose meerjaren balans  Realisatie  Begroting
  2019 2020 2021 2022 2023 2024
ACTIVA            
Vaste activa            
Immateriële vaste activa            
a. Kosten verbonden aan sluiten geldlening en saldo agio/disagio            
b. Kosten onderzoek en ontwikkeling voor een bepaald actief            
c. bijdr. aan activa in eigendom van derden 392 344 296 248 199 149
             
Materiële vaste activa            
a. gronden en terreinen 6.016 5.665 6.016 6.016 6.016 6.016
b. investeringen met economisch nut 86.950 86.107 83.394 80.266 78.082 76.335
c. Investeringen met maatschappelijk nut 2.183 13.001 10.978 12.932 13.943 14.529
             
Financiële vaste activa            
Kapitaalverstrekking aan: 0 0 0 0 0 0
a. deelnemingen 97 97 97 97 97 97
b. gemeenschappelijke regelingen 0 0 0 0 0 0
Leningen aan: 0 0 0 0 0 0
a. woningbouwcorporaties 2.370 2.156 2.370 2.370 2.370 2.370
b. Leningen aan deelnemingen 310 155 0 0 0 0
overige langlopende leningen u/g 4.989 7.705 6.119 6.319 6.519 6.519
             
Totaal vaste activa 103.305 115.230 109.269 108.247 107.225 106.014
             
Vlottende activa            
Voorraden            
a. gronden in exploitatie 6.867 3.771 -4.042 -5.023 -5.033 -5.119
b. overige voorraden 9 9 9 9 9 9
             
Uitzettingen korter dan 1 jaar 13.171 0 0   3.632  
Liquide middelen  805 805 805 805 805 805
Overlopende activa 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213 2.213
             
Totaal vlottende activa 23.064 6.798 -1.015 -1.996 1.625 -2.093
             
Totaal activa 126.370 122.028 108.255 106.251 108.850 103.922
             
Prognose meerjaren balans  Realisatie  Begroting
  2019 2020 2021 2022 2023 2024
PASSIVA            
Vaste passiva            
Reserves            
a. algemene reserve 26.415 21.310 20.481 22.359 23.075 23.979
b. bestemmingsreserves 4.854 4.736 4.975 5.247 5.070 4.919
c. gerealiseerd resultaat 305 -305 -305 -305 -305 -305
Voorzieningen            
a.Verplichtingen, verliezen en risico's 3.913 4.359 4.481 4.603 4.724 4.846
b.onderhoudsegalisatievoorziening 2.160 2.404 2.299 2.449 2.556 2.189
c.toekomstige vervangingen 337 441 702 952 1.254 1.598
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van 1 jaar of langer            
a. binnenlandse pensioenfondsen en verzekeringsinstellingen            
b. binnenlandse banken en overige financiele instellingen 69.906 61.937 62.959 64.972 67.475 61.470
c. door derden beklemde middelen 12 4 4 4 4 4
             
Totaal vaste passiva 107.902 94.885 95.591 100.276 103.850 98.697
             
Vlottende passiva            
Nettoschulden met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar 6.941 22.143 7.664 975   225
Overlopende passiva 11.527 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000
             
Totaal vlottende passiva 18.468 27.143 12.664 5.975 5.000 5.225
             
Totaal passiva 126.370 122.028 108.255 106.251 108.850 103.922

EMU-overzicht

Terug naar navigatie - EMU-overzicht

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

  Omschrijving 2020 2021 2022 2023 2024
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) -4.331 -2.316 -625 228 127
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie 4.508 4.319 4.794 5.034 5.134
3 Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie 2.610 2.513 2.676 2.890 3.112
4 Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd 3.370 7.659 4.536 5.372 4.905
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie 0 0 0 0 0
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:          
  Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord 492 693 764 1.361 981
7 Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord 1.925 2.254 1.037 907 648
8 Baten bouwgrondexploitatie:          
  Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord 5.685 10.067 2.018 917 734
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties 1.122 1.348 1.714 1.473 1.514
  met derden betreffen          
10 Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht 0 0 0 0 0
11 Verkoop van effecten:          
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) Nee Nee Nee Nee Nee
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? 0 0 0 0 0
  Berekend EMU-saldo 2.547 4.014 2.340 2.678 3.021

Renteschema Begroting

Terug naar navigatie - Renteschema Begroting

(Bedragen x € 1.000)

Renteschema      2020   2021   2022   2023   2024
a. De externe rentelasten over korte en lange financiering +/+    €       1.802    €       1.727    €       1.584    €       1.370    €       1.142
b. De externe rentebaten over de korte en lange financiering  -/-    €               5    €             10    €             10    €             10    €             10
Saldo externe rentelasten en rentebaten      €   1.797    €   1.717    €   1.574    €   1.360    €   1.132
                       
                       
c1. Doorberekende rente aan de grondexploitatie  -/-  €       292    €       118    €         69    €        -20    €     -128  
c2. Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden  -/-  €            -    €            -    €            -    €            -    €            -  
c3. Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen  -/-  €       120    €       105    €         94    €         82    €         73  
Aan taakvelden toe te rekenen externe rente      €      412    €      223    €      162    €        63    €       -55
                       
d1. Rente over eigen vermogen +/+  €            -    €            -    €            -    €            -    €            -  
d2. Rente over voorzieningen +/+  €            -    €            -    €            -    €            -    €            -  
Aan taakvelden toe te rekenen interne rente      €           -    €           -    €           -    €           -    €           -
                       
Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente      €   1.385    €   1.495    €   1.412    €   1.297    €   1.188
                       
e. De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente  -/-    €       1.588    €       1.713    €       1.746    €       1.724    €       1.669
                       
f. Renteresultaat op het taakveld Treasury      €      203    €      219    €      334    €      427    €      482

 

4.6 Overzicht incidentele baten en lasten

Terug naar navigatie - 4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten (> €25.000). Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Deze treft u aan op de volgende pagina.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Begroting
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Begroting
2024
2. Wonen        
Lasten        
Instellen van een Omgevingslab.  -35      
Flora en fauna onderzoek -51      
Bestuursopdracht programma 's-Heerenberg Oost -90      
Baten        
Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving     1.385  
3. Beheer leefomgeving        
Lasten        
Onderzoek aanleg snelfietspaden   -41    
Bodemverontreiniging Meursweg Didam -85      
4. Economie en toerisme        
Lasten        
Logistiek Ontwikkeling EMZ (Emmerich/Montferland/Zevenaar) -25      
Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040 -43 -43    
Opzet digitaal arrangementennetwerk -19 -19 -19  

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Frictiekosten Muziekschool Oost Gelderland -84

 

 

 

Pilot straathoekwerker -32

-32

 

 

50. Overhead en ondersteuning

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

ICT Beveiligingsplan

-83

 

 

 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek

  -35  

 

Baten

     

 

Onttrekking Algemene Reserve (dekking incidentele last ICT Beveiligingsplan)

83    

 

Totaal

-464

-170

1.366

0

De conclusie is dat het saldo van incidentele lasten en baten jaarlijks sterk fluctueert. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

Het positieve saldo in 2023 wordt bepaald door de verwachte opbrengst uit de koop-/samenwerkingsovereenkomst van de voormalige gemeentehuislocatie Didam en omgeving.

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2021

2022

2023

2024

Saldo baten en lasten

- 2.249

- 503

123

 36

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

-202

-366

315

272

Begrotingssaldo na bestemming

-2451

-869

438

308

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-464

-170

1.366

0

Structureel begrotingssaldo

-2.915

-1.039

1.804

308

 

Onderstaande een toelichting op alle incidentele lasten en baten.

Programma 2 Wonen

Instellen van een Omgevingslab.: Dit bedrag van € 35.000 vloeit voort uit het implementatietraject van de Omgevingswet.  De gelden worden beschikbaar gesteld voor communicatie en software.

Bestuursopdracht programma 's-Heerenberg Oost: Extern inhuren voor voor het opstellen van een programma voor 's-Heerenberg-Oost. De incidentele last bedraagt € 90.000 in 2021.

Flora en faunaonderzoek in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet: In 2021 is nog een bedrag van € 51.000 beschikbaar.

Opbrengst koop-/samenwerkingsovereenkomst voormalige gemeentehuislocatie  e.o.:  verwacht wordt dat we deze eenmalige opbrengst in 2023 ontvangen.  De overeenkomst is inmiddels door beide partijen ondertekend. Het bedrag zullen we ontvangen zodra met de bouw kan worden gestart.

 

Programma 3 Beheer leefomgeving

Onderzoek aanleg snelfietspaden:  In 2022 is een bedrag van € 41.000 beschikbaar voor dit onderzoek.

Bodemverontreiniging Meursweg: deze kosten worden verwacht in 2021. Voor ons is dit een verplichte uitgaaf,

 

Programma 4 Economie en toerisme

Logistieke Ontwikkeling EMZ (Emmerich/Montferland/Zevenaar): Dit bedrag van € 25.000 is beschikbaar om de aanbevelingen uit het onderzoek "Grensoverschrijdende regionale analyse EMZ" uit te voeren. Betreft het op de kaart zetten van de EMZ hotspot.

Bekostiging uitvoering Liemerse Economische Visie 2040: Zowel in 2021 als in 2022 is een bedrag van € 43.000 beschikbaar voor uitvoering van de Liemerse Economische Visie 2040.

Opzet digitaal arrangementennetwerk: In de jaren 2021 tot en met 2023 is jaarlijks € 19.000 beschikbaar voor het bouwen van een digitaal arrangementennetwerk voor de Montferlandse vrijetijdssector.

 

Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur

Frictiekosten Muziekschool Oost Gelderland: deze kosten treden eenmalig op in 2021.

Pilot straathoekwerker: In de praktijk is er behoefte aan trajecten die formeel niet onder de jeugdwet vallen maar voorkomen dat jongeren verder afzakken of ontsporen en zo afglijden naar dure jeugdzorg. Overlast risicojeugd beperken door inzet straathoekmedeweker, gedurende 2 jaar 24 uur per week. 

 

Programma 40 Bedrijfsvoering

ICT beveiligingsplan: In 2020 is het ICT beveiligingsplan vastgesteld.  De incidentele lasten bedragen 83.000 in 2021 en worden gedekt middels een onttrekking aan de Algemene Reserve. De structurele lasten van € 55.000 zijn in de begroting verwerkt.

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek: Eens in de drie jaren vindt er een periodiek geneeskundig onderzoek plaats. Het budget voor 2022 bedraagt € 35.000.

4.7 Programmagegevens

Programma 1

Terug naar navigatie - Programma 1
Kern Aantal inwoners in de kern Aantal inwoners buitengebied Totaal aantal inwoners Peildatum Info komt uit
Didam 12805 2381 16997 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk 840 - - 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Loil 971 - - 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek 2065 715 2780 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg 8474 19 8493 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Zeddam 2468 179 2647 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Braamt 706 360 1066 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Kilder 982 524 1506 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Azewijn 484 280 764 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Stokkum 738 414 1152 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Lengel 340 127 467 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen - 241 241 23-7-2020 BRP/Nedbrowser
Totaal 30.873 5.240 36.113    

 

 

Gemeentelijke producten en diensten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)

6,74 6,61 2018

WSJG

2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,83 6,75 2018

WSJG

3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

6,60 6,40 2017

WSJG

4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)

12% 13% 2018

WSJG

5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)

25% 28% 2017

WSJG

6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

78% 80% 2018

WSJG

7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

58% 59% 2017

WSJG

8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt

76% 75% 2018

WSJG

9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt

49% 47% 2017

WSJG

10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

80% 76% 2018

WSJG

11.   Percentage `bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

59% 54% 2017

WSJG

12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

50% 43% 2018

WSJG

13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

33% 35% 2017

WSJG

14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt

33% 24% 2017

WSJG

15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)

7,05 6,85 2018

WSJG

16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)

6,50 6,13 2017

WSJG

17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners

83% 77% 2019

Ministerie BZK

18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven

78% 64% 2019

Ministerie BZK

 

 


Communicatie en voorlichting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)

6,09 6,08 2018

WSJG

2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)

6,76 6,63 2018

WSJG

3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)

5,97 5,99 2017

WSJG

4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

74 69 2018

WSJG

5.      Percentage bedrijven dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

46 26 2017

WSJG

6.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt

68 65 2018 WSJG

Programma 2

Terug naar navigatie - Programma 2

Kern

Oppervlakte bebouwde kom

(in ha)

Oppervlakte Buitengebied
(in ha)

Totale oppervlakte (in ha)

Peildatum

Info komt uit

Didam

345

2803

3206

25-8-2018

GIS

Nieuw-Dijk

24

-

-

25-8-2018

GIS

Loil

34

-

-

25-8-2018

GIS

Beek/Loerbeek

160

1709

1869

25-8-2018

GIS

‘s-Heerenberg

319

65

584

25-8-2018

GIS

Zeddam

100

927

1027

25-8-2018

GIS

Braamt

32

373

405

25-8-2018

GIS

Azewijn

28

1121

1149

25-8-2018

GIS

Kilder

45

785

830

25-8-2018

GIS

Stokkum

28

572

600

25-8-2018

GIS

Lengel

25

205

230

25-8-2018

GIS

Vethuizen/Wijnbergen

-

762

762

25-8-2018

GIS

Totaal

 

 

10664

 

 

 

Kern

Aantal woningen bebouwde kom

Aantal woningen buitengebied

Totaal aantal woningen

Peildatum

Info komt uit

Didam

5747

864

7317

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

321

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Loil

385

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

817

265

1082

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

3945

9

3954

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Zeddam

1145

65

1210

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Braamt

301

137

438

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Azewijn

182

107

289

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Kilder

415

190

605

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Stokkum

314

160

474

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Lengel

109

47

156

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

85

85

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Totaal

 

 

15610

 

 

 

 

 

Volkshuisvesting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal huishoudens

15.356

 

2018

CBS Huishoudens 2018

2.   Verdeling woningen

   

 

 
 • koop

64,6%

56,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

 • huur

35,4%

43,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

3.   Verdeling woningen naar type

 

 

 

 

 •  eengezinswoningen

82,1%

64,3 %

2019

BAG-bewerking ABF research

 •  meergezinswoningen

17,9%

35,7 %

2019

BAG-bewerking ABF research

4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen

6,9

7,2

2016

ABF

5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen

€ 202.000,--

 

2019

Meerdere

6.   Aantal personen per huishouden

2,32

2,19

2018

CBS Huishoudens

7.   Huishoudsamenstelling

 

 

 

 

 • alleenstaand

28,7%

38,1%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend zonder kinderen

35,1%

28,8%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend met kinderen

36,1%

33,0 %

2018

CBS Huishoudens

8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag

0,93

1,0

2016

WSJG

9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning

0,83

0,85

2016

WSJG

10.         Passend gehuisveste huishoudens

73,4%

74,9%

2016

WSJG

11.         Percentage scheefwoners

       
 • Goedkope scheefwoners

11,4%

12,0%

2017

WSJG

 • Dure scheefwoners

12,9%

11,9%

2017

WSJG

12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype

     

 

 • < 25 jaar

28,2%

 

2016

WSJG

 • 1phh 25 jr tot AOW

29,5%

 

2016

WSJG

 • 1phh AOW of ouder

28,6%

 

2016

WSJG

 •  paar zonder kinderen 25 jr-AOW

21,2%

 

2016

WSJG

 • paar zonder kinderen AOW of ouder

20,6%

 

2016

WSJG

 • paar met kind(eren)

18,2%

 

2016

WSJG

 • eenoudergezin

19,2%

 

2016

WSJG

13.         Gemiddelde woonquote

32,1%

31,5%

2016

WSJG

14.         Samenstelling woningvoorraad

   

 

 

 • koop

64,6%

56,5%

2017

WSJG

 • particuliere huur

10,59%

13,9%

2017

WSJG

 • huurwoningen woningcorporatie

24,9%

29,6%

2017

WSJG

15.         Verhouding kale huur/maximale huur

73%

73%

2015

WSJG

16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

14,2%

12,2%

2016

WSJG

17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel

159

149

2016

WSJG

18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen

 

 

 

 

 • tot kwaliteitskortingsgrens

6,9%

13,1 %

2016

WSJG

 • kwaliteits-korting en aftoppingsgrens

58,5%

55,5%

2016

WSJG

 •  tussen aftopping en liberalisatiegrens

25%

22%

2016

WSJG

 • boven liberalisatiegrens

4,3%

5,2%

2016

WSJG

 •  onbekend

5,2%

4,2%

2016

WSJG

19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen

   

 

 

 • < € 170.000

27,2%

26,0%

2016

WSJG

 • € 170.000-215.000

23,9%

22,9%

2016

WSJG

 • € 215.000-300.000

26,9%

26,3%

2016

WSJG

 • >300.000

21,9%

24,0%

2016

WSJG

 • onbekend

 

0,8%

2016

WSJG

20.         Doelgroep huurtoeslag

 

 

 

 

 • in koopwoning

31,9%

16,1%

2016

WSJG

 • in corporatiewoning

48,5%

53%

2016

WSJG

 • in particuliere woning

12,3%

12,4%

2016

WSJG

21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

€ 236.800,--

€ 254.000,--

2016

WSJG

22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners

6,2

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

-1,4

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

24.         Huur corporatiewoningen

   

 

 
 • Bruto huur:

€ 556,00

 € 539,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Huurtoeslag:

€ 118,00

€ 108,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Netto huur:

 € 435,00

€ 415,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

25.         Mutatiegraad corporatiewoningen

8,6%

6,2%

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap

10

 

2018

subsidieregister gemeente

 

Monumenten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal gemeentelijke monumenten

164

 

2018

gemeente

2.   Aantal rijksmonumenten

49

 

2018

gemeente

3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten

23

 

Sept. 18

gemeente

4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten

68.000

(40.000 door gemeente / 28.000 door provincie)

 

Sept. 18

gemeente

Programma 3

Terug naar navigatie - Programma 3
01. Duurzaamheid 2018 2019 raming 2020 raming 2021
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016), 2019: mits nieuw beleid vastgesteld door raad 169 173 120 100
Aantal deelnemers "Zonnige bedrijven" (zonnepanelen op grote bedrijfsdaken)       25
02 Afval 2018 2019 raming 2020 raming 2021
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval        
Restafval 4.956 3360 3250 3550
Groente-, Fruit- en Tuinafval 2.466 4582 3500 4700
Papier/Karton 2.268 2258 2.200 2.100
Glas 723 802 750 825
PMD (plastc, metaal en drankenkartons) 819 923 825 800
03 Openbare ruimte
2017 2018 raming 2019 raming 2020

Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.) 

 

 

 

 

 • verharde wegen 
183 183 183 188
 • onverharde wegen

49

49

49

49

 • fietspaden

 37,2

37,2

 37,2

41,2

Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)

       
 • verharde wegen
167 168 169 171
 • fietspaden
9,3 9,7 9,7 9,7
Bermen (in m2) 886.976 1.001.739 1.001.739 1.232.286
Sloten (in m1) 109.669 110.000 111.848 111.848
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)  15 km 15km 15 km 15 km
Aantal ongevallen 198 194 194 180
 • dodelijke slachtoffers
1 1 1 0

 

 

Afval

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Huishoudelijk restafval, kg per inwoner

94

-

2019

RDL/gemeente/CBS

 

Milieu

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Duurzaamheidsscore (0-10)

5,8

5,8

2019

gemeentelijke duurzaamheid index

2.      Windenergie (MJ) per inwoner

689

1378

2018

Klimaatmonitor databank

3.      Woningen met zonnepanelen

   21,1%

12,5%

2019

CBS Zonnestroom

4.      Opgesteld vermogen zonne-energie KW per 1.000 inwoners

642,7

-

2019

CBS Zonnestroom

5.      Hernieuwbare energie

4,9%

6,8%

2017

RWS Klimaatmonitor

6.      Elektrische oplaadpunten per 1.000 inwoners

1,4

3,3

2020

RWS Klimaatmonitor

7.      Bedrijfs- en personenauto’s op aardgas en elektriciteit per 10.000 inwoners

56

125

2019

RDW

8.      Gasverbruik woningen m3

1629

-

2018

WSJG

9.      Elektriciteitsgebruik woningen kWh

3077

2789

2018

CBS

 

 

 

Openbare ruimte

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)

       

a.     Verharde wegen

183

139.691

2018

opendata.cbs.nl

b.    Onverharde wegen

48

--

2019

 

c.     fietspaden

37,2

35.000

2019

opendata.cbs.nl

2.      Wegen en paden binnen de bebouwde kom

       

a.     Verharde wegen

168

 

2019

 

b.    Fietspaden

9,7

 

2019

 

c.     Bermen

886.976

 

2019

 

d.    Sloten

109.669

 

2019

 

3.      Lengte rioleringsstelsel

308

 

 

 

 • Te inspecteren

15

 

2019

 

4.      Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners

5,9

7,3

2017

WVF

5.      Geregistreerde verkeersongevallen naar soort

       
 • met uitsluitend materiële schade

87,0%

84,9%

2017

WVF

 • met letsel ziekenhuis

8,7%

9,4%

2017

WVF

 • met licht gewonde

3,8%

5,2%

2017

WVF

 • met dodelijke afloop

0,5%

0,5%

2017

WVF

6.      Verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners

9,7

12,5

2016

DVS

Programma 4

Terug naar navigatie - Programma 4

Economie

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

107,6

129,6

2019

WSJG

2.      Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

561,4

677,1

2019

WSJG

3.      Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen

18,5

19

2018

CBS Lokale economie

4.      Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

45,4

47,1

2019

WSJG

5.      Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen

7,4

6,2

2019

CBS Lokale economie

6.      De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)

49,6

53,2

2019

WSJG

7.      Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen

11,1

11,4

2018

CBS Lokale economie

8.      Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)

35,7

37,5

2017

CBS Lokale economie

9.      Aantal ZZP-ers met een laag inkomen tot € 15.000

5,3

9,5

2017

CBS Lokale economie

10.   Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen

2,6

2,3

2019

CBS Lokale economie

11.   Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen

75,5

100,6

2018

CBS Lokale economie

12.   Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen

48,7

61,6

2018

CBS Lokale economie

13.   Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking

2,8

3,4

2019

CBS arbeidsdeelname

         

14.   Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,47

6,73

2017

WSJG

15.   Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,17

6,61

2017

WSJG

16.   Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)

24%

15%

2017

WSJG

         

17.   Hoogte regeldruk

31,4%

28,7

WSJG

2017

 

 

 

Programma 5

Terug naar navigatie - Programma 5

Sportbevordering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Beweegt voldoende

64,8%

63%

2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

2.      % Niet sporters

46%

48,7

2016

Gezondheidsmonitor Volwassenen en ouderen
GGD'en, CBS en RIVM

3.      Aantal verleende sportsubsidies structureel

42

x

2019

Montferland

4.      Aantal verleende sportsubsidies incidenteel

15

x

2019

Montferland

5.      Percentage kinderen uit armoederegelingen Montferland dat een bijdrage ontvangt voor sport

2,1%

x

2018

Gem. Montferland

6.      Lichamelijke activiteit van kinderen: percentage dat 7 uur of meer per week beweegt

81%

x

2017

Kindmonitor GGD

7.      Lichamelijke activiteit van jongeren: percentage dat 5 of meer dagen per week minimaal één uur beweegt.

50%

x

2019

Gezondheidsmonitors Jeugd en Jongvolwassenen GGD

8.      Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging/sportbond

29,2%

28,2

2018

VSG Monitor

9.      Aantal uitgevoerde projecten gericht op sportbevordering

8

x

2019

Montferland

10. percentage verenigingen dat zichzelf als financieel (zeer) gezond beschouwd

55%

x

2020

Verenigingsmonitor Achterhoek

 

 

 

Sportaccommodaties/speellocaties

Omschrijving

Montferland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal gym en sportzalen

10

2019

Montferland

2.      Aantal sporthallen

4

2019

Montferland

3.      Bezettingsgraad gym- en sportzalen, sporthallen (gemiddeld)

30%

2019

Montferland

4. Percentage verenigingen dat aangeeft over voldoende velden/binnensportruimte te beschikken

90

2020

Verenigingsmonitor Achterhoek

      Aantal gesubsidieerde sportverenigingen

     

a.     Buitensport

14

2019

Montferland

b.    Binnensport

28

2019

Montferland

5.      Aantal tennisbanen

24

2019

Montferland

6.      Aantal voetbalaccommodaties

8

2019

Montferland

7.      Aantal graswedstrijdvelden voor de voetbalsport

14

2019

Montferland

8.   Aantal kunstgras wedstrijdvelden voor de voetbalsport

6,5

2019

Montferland

9.   Aantal formele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

20

2019

Montferland

10.   Aantal speellocaties

64

2019

Montferland

11.   Tevredenheid over speelvoorzieningen

55%

2016

WSJG

 

Gezondheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Levensverwachting, gemiddelde leeftijd in jaren

81,6

81,5

2016

RIVM

2.    Inwoners met één of meer langdurige ziekten of aandoeningen

36.0%

33,4%

2016

GGD

3.      Gebruik huisartsenzorg

79,3%

78,4%

2016

Vektis

4.      Gebruik GGZ

4,0%

4,0%

2016

Vektis

5.      Gebruik wijkverpleging

4,1%

3,2%

2016

Vektis

6.      Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts

18,3%

20,5%

2016

Vektis

7.      Het percentage inwoners dat (zeer) tevreden is over het aanbod van 
(gezondheids-)voorzieningen in de nabije omgeving

83%

81%

2018

VNG Burgerpeiling

 

Programma 6

Terug naar navigatie - Programma 6

 

Jeugd

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

 • 1.   Aantal inwoners 0-18 jaar.

6.141

x

1-1-2020

GBA

 • Aantal inwoners 18-25 jaar

2.824

x

1-1-2020

GBA

3.   Jongeren met jeugdhulp

9,9%

9,4%

2018

CBS Jeugd

4.   Jongeren met jeugdhulp naar soort

       
 •  zonder verblijf

9,0%

8,8%

2018

CBS Jeugd

 •  met verblijf

1,0%

1,0%

2010

CBS Jeugd

 • met jeugdbescherming

1,1%

1,2%

2018

CBS Jeugd

         

 

Onderwijs

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal leerlingen

       
 • basisonderwijs

2.363

x

1-10-2019

DUO

 • voortgezet onderwijs*

469

x

1-10-2019

DUO

 •  Praktijkonderwijs

201

x

1-10-2019

DUO

2.      Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

x

2019

regionaal leerplichtjaarverslag 2018-2019

3.      Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

34

x

2019

regionaal leerplicht jaarverslag 2018-2019

4.      Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

     

 

 • RMC VSV

1,80%

2,01%

2019

DUO- RMC Achterhoek

 • MBO VSV

3,81%

5,30%

2019

DUO- RMC Achterhoek

 • VO  VSV

0,69%

0,49%

 

DUO- RMC Achterhoek

5.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee eens)

87%

92%

2016

WSJG

6.   Onderwijs (score 0-100)

50

52

2017

Telos-Db

7.   Aantal leerlingen speciaal onderwijs

       

a.     SO

120

x

1-10-2019

DUO

b.    VSO

120

x

1-10-2019

DUO

8   Aantal scholen voor gewoon Bao

13

 

2020

Montferland

9.   Aantal scholen voor Speciaal Onderwijs

       

a.     SO

1

x

2020

Montferland

b.    VSO

1

x

2020

Montferland

c.     SBO

0

x

20202

Montferland

10.   Aantal kindercentra

     

 

a.     BSO

8

x

2020

LRK

b.    kinderdagopvang

16

x

2020

LRK

c.    Voorschoolse en vroegschoolse educatie locaties

10

x

2020

LRK
* aantal leerlingen op Liemers College locatie Didam

 

 

 

 

 

 

Cultuur/ontmoeting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

         

1.      Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven

65%

57%

2016

Montferland

2.      Aantal zangverenigingen en koren

8

x

2019

Montferland

3.      Aantal dansverenigingen

5

x

2019

Montferland

4.      Aantal muziekverenigingen

20

x

2019

Montferland

5.      Aantal toneelverenigingen

10

x

2019

Montferland

6.      Aantal theaters

2

x

2019

Montferland

7.      Aantal filmhuizen

2

x

2019

Montferland

8.      Aantal dorpshuizen

7

x

2017

Montferland

9.   Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek

7557

x

2019

Montferland

10.   Aantal leerlingen muziekonderwijs

1945

x

2019

Montferland

11.   Aantal verleende subsidies zang dans en toneel

19

x

2019

Montferland

12.   Tevredenheid over welzijnsvoorzieningen

57%

x

2016

Montferland

 

Programma 7

Terug naar navigatie - Programma 7

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.  Verbondenheid buurt (waardering 1-10)

7,66

7,32

2016

WSJG

2.  Vrijwilligerswerk

45%

44%

2016

WSJG

3.  het percentage inwoners dat zich inzet voor de buren

68%

67%

2016

WSJG

4.  Het percentage inwoners dat actief is in het Verenigingsleven

65%

57%

2016

WSJG

5.  Mantelzorg

17,2%

14,2%

2016

Gezondheidsmonitor

 

 

 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   De mate waarin een inwoners naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten

6,79

6.76

2017

WSJG

2.   De mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving

8,43

8,31

2017

WSJG

 

Algemene en maatwerkvoorzieningen WMO

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen

59

 

74

2de helft 2017

CBS MSD WMO

2.    Huishoudens met voorziening per wet per 1.000 inw.:

   

 

 

 • Alleen jeugd

34

28

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen P-wet

28

51

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen Wmo

94

87

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en P-wet

2

4

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en Wmo

3

2

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • P-wet en Wmo

6

13

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd, P-wet en Wmo

1

0

2de helft 2017

CBS MSD WMO

3.   Huishoudens zonder voorzieningen

83,2%

82,3%

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 

 

 

Veiligheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Criminaliteitsindex (2012=100)

74

81

2016

CBS

2.   Misdrijven totaal per 10.000 inwoners

28,4

48,9

2017

CBS Gereg. Crimi.

3.   Vernielingen en openbare orde per 10.000 inwoners

4,8

6,0

2017

CBS Gereg. Crimi.

4.    Gewelds- en seksuele misdrijven per 10.000 inwoners

2,6

5,0

2017

CBS Gereg. Crimi.

5.    Verkeersmisdrijven per 1.000 inwoners

4,0

6,5

2017

CBS Gereg. Crimi.

6.    Diefstallen per 1.000 inwoners

12,7

4,4

2017

CBS Diefstallen

7.    Diefstallen naar type per 1.000 inwoners:

       
 • Diefstal uit/vanaf auto

1,6

0,1

2017

CBS Diefstallen

 • Diefstal uit woning

2,1

0,3

2017

CBS Diefstallen

 • Diefstal van fiets

2,3

0,2

2017

CBS Diefstallen

 • Winkeldiefstal

0,6

2,1

2017

CBS Diefstallen

Programma 8

Terug naar navigatie - Programma 8

 

 

Participatie en activering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal banen per 1.000 inw.

638,1

758,2

2017

LISA

2.   Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inw. (18 jaar en ouder)

22,2

41,9

2017

CBS Participatiewet

3.   Banen naar sector

       
 • Industrie:

22,7%

 

2017

LISA

 • Landbouw:

3,7%

 

2017

LISA

 • Handel:

17,6%

 

2017

LISA

 • Collectieve dienstverl:

19,8%

 

2017

LISA

 • Zakelijke dienstverl:

33,9%

 

2017

LISA

 • Overige dienstver:

2,3%

 

2017

LISA

4.   Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% van totaal)

3,0%

5,7%

2017

CBS Participatiewet

5.   Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (personen per 1.000 inw. 65 jr en ouder)

7,6

16,0

2017

CBS Participatiewet

6.   Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (% tov huishoudens alleenstaand)

6,3

9,7

2017

CBS Participatiewet

7.   Lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) personen per 1.000 inw. 15-64 jr.

9,9

15,0

2015

CBS Participatiewet

8.   Nieuwe re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

12,6

15,0

2016

CBS Participatiewet

9.   Beëindigde re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

5,4

12,0

2016

CBS Participatiewet

10.          Werkloze beroepsbevolking personen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

0

25

2017

CBS Arb.deeelname

11.          Beroepsbevolking opleiding laag per 1.000 inw. 15-65 jr.

223

170

2017

CBS Arb.deeelname

12.         Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron (per 1.000 inw. 15-65 jr.)

       
 • Werkend zonder WWB

1,3

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • Werkend met WWB

 0,9

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • WWB (zonder werk)

7,2

10,7

2015

CBS Participatiewet

 • Overige

 0,4

1,3

2015

CBS Participatiewet

13.         Inkomen als zelfstandige zzp-ers (dzd euro)

28,5

33,7

2014

CBS Lokale economie

14.         Aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal)

3,0

5,7

2017

CBS Participatiewet

 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.    Huishoudens met laag inkomen

7,5%

 

2014

CBS Rio

2.    Huishoudens hoog inkomen

8,2%

 

2014

CBS Rio

3.   Kinderen opgroeiend in armoede

4,02%

6,85%

2015

WSJG

 

Uitvoering wet sociale werkvoorziening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

Aantal inwoners met een WSW-dienstverband

205,72 SE

 x

2017

Begr Laborijn