Uitgaven

20,22%
€ 18.476
x € 1.000
20,22% Complete

Inkomsten

2,19%
€ 1.951
x € 1.000
2,19% Complete

Saldo

674,36%
€ -16.525
x € 1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

20,22%
€ 18.476
x € 1.000
20,22% Complete

Inkomsten

2,19%
€ 1.951
x € 1.000
2,19% Complete

Saldo

674,36%
€ -16.525
x € 1.000

7.1 Missie

Terug naar navigatie - 7.1 Missie

Montferland ondersteunt kwetsbare inwoners bij hun deelname aan de samenleving.

Montferland is een gemeente waar het veilig wonen, werken en recreëren is,

 

7.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 7.2 Context en achtergronden

Maatschappelijke ondersteuning.

Programmadoel:

De gemeente streeft er naar dat meer inwoners langer zelfstandiger thuis kunnen wonen zonder gebruik te maken van een maatwerkvoorziening.

 

Na de invoering van de wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) in 2007 volgde in 2015 een tweede tranche van decentralisaties. Sindsdien is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid tot het bieden van ondersteuning aan mensen die te kampen hebben met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. Het takenpakket van de gemeente in het kader van de Wmo ligt grotendeels vast. Dit betekent dat zowel de formatieruimte als het beschikbare budget voor 80%-90% vastligt. De gemeente heeft beleidsmatig wel ruimte ten aanzien van preventie, voorliggend veld en samenwerking. Dit zijn dan ook de speerpunten in 2021. Waarbij wel aangetekend wordt dat er voor deze taken maar beperkt budget beschikbaar is.

Als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals de vergrijzing en de ambulantisering van de zorg) en rijksbeleid (abonnementstarief) stijgt de vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze ontwikkelingen leggen een groot beslag op de beperkte financiële middelen van de gemeente.  Het is een uitdaging deze groei te beperken. Het beheersbaar houden van de kosten maken we tot speerpunt in 2021. Belangrijke thema's zijn voorliggend veld, preventie en samenwerking.

Voorliggende voorzieningen maken deel uit van de brede basis in de samenleving. We hanteren een brede definitie van het voorliggend veld. Het betreft niet alleen het welzijnswerk maar ook activiteiten en initiatieven op het terrein van gezonde leefstijl, bewegen, sport, onderwijs en cultuur. Al deze initiatieven dragen gezamenlijk bij aan een brede maatschappelijke basis. Dit helpt voorkomen dat mensen een beroep doen op maatwerkvoorzieningen.

We versterken bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak die duurzaam zijn en hebben daarbij oog voor kwetsbare mensen. We betrekken hierin zoveel mogelijk de inwoners zelf en bewaken de kwaliteit van de uitvoering.

Onze inspanning is erop gericht om ondersteuning en voorzieningen ten goede te laten komen aan inwoners die het echt nodig hebben. Centraal staat het voeren of terugleggen van de regie op het eigen leven. Het sociaal team zet kortdurende begeleiding in en maakt zoveel mogelijk gebruik van het voorliggend veld. Dit draagt bij aan een rem op de groei naar maatwerkvoorzieningen met betrekking tot individuele- en groepsbegeleiding.

We voeren een actief preventiebeleid samen met onze partners in het veld. Met preventie en vroegsignalering kunnen we problemen in een vroeg stadium opsporen en klein houden. Dit voorkomt op termijn de inzet  van dure ondersteuning of hulp. Zowel lokaal als regionaal werken we intensief en op samenhangende wijze samen met tal van organisaties en gemeenten.

Als gemeente werken we in een krachtenveld waarin we samenwerken met en mede afhankelijk zijn van vele partijen. Denk aan buurgemeenten, maatschappelijke organisaties en zorgaanbieders. Daarnaast hebben we als gemeente te maken met externe factoren waarop we veelal geen invloed hebben. Hierbij moet gedacht worden aan veranderingen in wet- en regelgeving, demografische factoren, economische ontwikkelingen en nu een onverwachte Coronacrisis.

 

Veiligheid

Programmadoel:

We streven ernaar, tezamen met onze inwoners, ondernemers en partners, om een gemeente te blijven waar het veilig wonen, werken en recreëren is.

 

In het voorjaar 2020 wordt Nederland, net als de rest van de wereld, getroffen door de verspreiding van het Corona-virus. Er worden landelijk noodzakelijke maatregelen getroffen om verspreiding van het Corona-virus tegen te gaan. Deze maatregelen hebben veel effect op onze samenleving. We houden er rekening mee dat Corona ook in 2021 nog onder ons zal zijn.  De verwachting is dat ook in 2021 maatregelen van kracht zijn of worden om verspreiding van het virus tegen te gaan.

De goede samenwerking op het gebied van veiligheid zal met diverse partners, zoals de politie en het OM, ook in 2021 worden voortgezet. Het Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022 is door de gemeenteraad vastgesteld. Eén van de thema's hierin is ondermijning, waarop onze inzet in 2021 gericht zal zijn. Door de Corona-maatregelen is de uitrol van het Keurmerk Veilig Buitengebied verschoven naar het najaar 2020-voorjaar 2021. Bij deze uitrol worden we ondersteund door het (landelijk) Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Het tegengaan van ondermijning kunnen we niet alleen en moeten we samen doen met onze inwoners, ondernemers en partners. We willen daarbij inzetten op preventie door bewustwording te vergroten bij de inwoners van Montferland, zodat zij mogelijke signalen kunnen herkennen en alert zijn op signalen in hun omgeving. Mogelijke signalen kunnen gemeld worden bij gemeente, politie en Meld Misdaad Anoniem. Uit onderzoek blijkt dat mensen soms liever anoniem willen melden en bij Meld Misdaad Anoniem is de anonimiteit van de melder gewaarborgd. Daarom willen wij  gaan aansluiten bij Meld Misdaad Anoniem.  Daarnaast is er in Montferland geen plaats voor coffeeshops. De handel in en gebruik van soft- en harddrugs pakken we aan in plaats van gedogen. We hebben oog voor de gevaren van productie van drugs in leegstaande gebouwen.   

De verbinding tussen de domeinen veiligheid en zorg moet de komende jaren beter geborgd worden. Veel interventies binnen het veiligheidsdomein hebben gevolgen voor het zorgdomein en andersom. Deze domeinen kunnen niet meer los van elkaar gezien worden. Een goede verbinding van zorg en veiligheid is nodig om escalaties te voorkomen en in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. Het is dan belangrijk om naar de juiste balans tussen preventie, zorg en repressie te streven.

De Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) streeft ernaar een toekomstbestendige veiligheidsregio te worden en te blijven. In 2020 is het proces doorlopen tot het vaststellen van het Regionaal Risicoprofiel en het Regionaal Beleidsplan. Hierin wordt ook de ontwikkeling van repressie naar meer risicobeperking en preventie aangegeven. Zowel bestuurlijk als ambtelijk worden de ontwikkelingen bij de VNOG kritisch gevolgd. Daarnaast zal, nadat de vergunningverlening en de daadwerkelijke bouw is afgerond, de brandweerkazerne in Didam naar verwachting eind 2021 worden opgeleverd.

Verbonden partijen

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

De gemeente maakt, samen met 21 andere gemeenten, deel uit van de VNOG. De VNOG  draagt zorg voor een adequate uitvoering van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening zoals is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 7.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Kadernota subsidiebeleid 2020-2024
  • Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke Participatie 2019
  • Samenwerken door elkaar te versterken 2019
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2022
  • Regionaal Risicoprofiel en Regionaal Beleidsplan 
  • Coalitieprogramma

7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5%

Terug naar navigatie - Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt met 10% toe in 2021 en daarna jaarlijks met 5%
Aantal trajecten kortdurende begeleiding sociaal team.
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 91 100 105 110 115

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe

Terug naar navigatie - Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt jaarlijks met 5% toe
Aantal unieke personen dat gebruik maakt van een Wmo-maatwerkvoorziening (ongeacht welke)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 2910 3056 3208 3368 3536

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10%

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt in 2021 toe met 10-15% en daarna jaarlijks met 10%
Aantal maatwerkvoorzieningen HbH
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 1360 1564 1720 1892 2081

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8%

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt in 2021 toe met 13% en daarna jaarlijks met 8%
Aantal maatwerkvoorzieningen individuele en groepsbegeleiding
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 533 602 650 702 758

Wat gaan we daarvoor doen?

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk

Terug naar navigatie - Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen blijft gelijk
Aantal maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 3156 3156 3156 3156 3156

Wat gaan we daarvoor doen?

Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%

Terug naar navigatie - Het percentage personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft binnen de bandbreedte van 80-85%
Aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 85 % 80 % 80 % 80 % 80 %

Wat gaan we daarvoor doen?

7.4.2 Veiligheid

Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - Wat willen we bereiken?

Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.

Terug naar navigatie - Voorkomen en bestrijden van (grootschalige) incidenten en verstoringen van de openbare orde.
Inzet van bestuurlijke instrumenten ter bestrijding van drugsoverlast en –handel op basis van bestuurlijke rapportages van politie
Periode 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 5 5 5 5 5

Wat gaan we daarvoor doen?

Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.

Terug naar navigatie - Het zo veel mogelijk tegengaan, verstoren en stoppen van ondermijnende activiteiten.
Ieder signaal dat binnenkomt bij het Meldpunt Ondermijning wordt binnen 14 dagen gescreend
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de veiligheidsbeleving in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 7 en 8.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor veiligheidsbeleving
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde ondergrens 7 7 7 7 7
Streefwaarde bovengrens 8 8 8 8 8

Wat gaan we daarvoor doen?

Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.

Terug naar navigatie - Behouden of verbeteren van de leefbaarheid in de woonbuurt met een rapportcijfer tussen de bandbreedte 8 en 9.
Uitkomst Inwonerpanel Montferland Spreekt, rapportcijfer voor leefbaarheid woonbuurt
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 9 9 9 9 9
Streefwaarde ondergrens 8 8 8 8 8

Wat gaan we daarvoor doen?

7.5 Financiën

Terug naar navigatie - 7.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -13.805 -16.953 -16.574 -16.316 -16.149 -16.222
Baten 495 374 375 377 378 378
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -13.310 -16.579 -16.199 -15.940 -15.771 -15.844
Onttrekkingen 3.276 1.980 1.575 1.546 1.997 1.968
Stortingen -1.845 -1.865 -1.902 -1.902 -1.902 -1.902
Mutaties reserves 1.431 115 -327 -356 95 66