Uitgaven

0,34%
€ 310
x €1.000
0,34% Complete

Inkomsten

0,48%
€ 423
x €1.000
0,48% Complete

Saldo

4,61%
€ 113
x €1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

0,34%
€ 310
x €1.000
0,34% Complete

Inkomsten

0,48%
€ 423
x €1.000
0,48% Complete

Saldo

4,61%
€ 113
x €1.000

04.1 Missie

Terug naar navigatie - 04.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een excellent economisch klimaat, voor onze gemeente, met name gericht op logistiek en leisure, waardoor duurzame werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft, is van essentieel belang voor het economisch goed functioneren van de gemeente.

04.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 04.2 Context en achtergronden

Doel:
Ondernemers zorgen voor werkgelegenheid en hebben een belangrijke bijdrage in de sociale structuur van onze gemeenschap. Montferland streeft daarom, met inachtneming van de geldende wet- en regelgeving,  naar een sterker ondernemersklimaat en ondernemersvriendelijkere dienstverlening voor alle ondernemers. Daarbij is er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, specifieke aandacht is voor logistiek en leisure.  Hierbij wordt gezocht naar meer balans met de omgeving en wordt rekening gehouden met de  draagkracht van het gebied.

 

Achtergrond:

Montferland is uniek gelegen aan de A12/BAB-3, één van de belangrijkste transportassen naar het Europese achterland.

Met name door deze ligging is het gebied interessant voor vestiging van logistieke functies. Door de voorgenomen doortrekking van de A15, de verbreding van de A12, de korte afstand tot het goederenspoor en de containerhaven van Emmerik, ‘scoort’ ’s-Heerenberg hoog waar het gaat om het vestigingsklimaat voor met name logistieke bedrijven. Ontwikkelingen als uitbreiding van de haven en de nieuwe op-/afrit op de BAB-3 nabij Netterden zullen de positie van Montferland en specifiek ’s-Heerenberg, nog verder versterken. De kansen voor de werkgelegenheid van de gemeente liggen dan ook met name in de verwachte groei van de logistieke sector. Wij zetten de komende tijd vol in op het creëren van voldoende vestigingsmogelijkheden voor logistieke en daaraan gelieerde bedrijven nabij ’s-Heerenberg en het voorzien in een op de vraag afgestemde voorraad aanuitgeef bare, traditionele bedrijventerreinen voor, onder andere, de maakindustrie.

De natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze kansen moeten benut worden door samenwerking met de branche vanuit een gedegen toeristisch beleid vanuit een gezamenlijke visie. De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte houding en integrale en grensoverschrijdende benadering. Daarbij moet een balans worden gevonden met de draagkracht van het gebied.

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 04.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Coalitieprogramma 2018-2022: 'Samen krijgen we het voor elkaar'
  • Regionaal Programma Werklocaties: 'Ruimte voor economische ontwikkeling' (Regio Arnhem-Nijmegen (2020)
  • Economische beleidsnota tot 2030, (2018)
  • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2017)
  • nota Grondbeleid
  • Structuurvisie Montferland (2009)
  • Structuurvisie DocksNLD (2019
  • Nota 'Grip op Verandering'
  • Liemers Economische Visie

04.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 04.4 Wat willen we bereiken?

In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.

Terug naar navigatie - In 2024 heeft Montferland 1-2% meer groei in het aantal R&T-banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar, dan de gemiddelde groei in de Achterhoek.

Op dit moment scoort Montferland ten opzichte van de andere gemeenten in de Achterhoek op deze indicator al erg goed. Enkel Oost-Gelre en Winterswijk hebben meer banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar. Met ons nieuwe R&T-beleid beogen we harder te groeien op dit vlak dan de andere gemeenten in de Achterhoek.

 

Ter verduidelijking: onder de Achterhoekse gemeenten worden de volgende gerekend (op basis van Stichting Achterhoek Toerisme): Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

Groei aantal R&T-Banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar t.o.v. gemiddelde groei Achterhoek (Achterhoek = benchmark)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 0 % 1 % 1,5 % 2 % 2 %
Streefwaarde ondergrens 0 % 0 % 0,5 % 1 % 1 %

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.

Terug naar navigatie - In 2024 is het aantal recreatieve overnachtingen boven het niveau van 2019.

De coronacrisis in 2020, met naar alle waarschijnlijkheid een effect op de jaren erna, maakt dat het streven naar stabilisatie van het aantal recreatieve overnachtingen een belangrijke doelstelling is. De NBTC voorspelt ('Verblijfstoerisme in Nederland in 2020 - Verwachting verblijfstoerisme in 3 varianten' d.d. 2 juni 2020) in 2020 een daling van -58% tot -74% van inkomend toerisme en een daling van -43% tot -58% van het binnenlands toerisme. Het is niet reëel te verwachten dat dit doel binnen een jaar weer ingelopen is, daarom is het vierjarige doel om in 2024 boven het niveau van 2019 te zitten wat betreft toeristische overnachtingen.

Aantal recreatieve overnachtingen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 155000 318000 328000 338000 348000
Streefwaarde ondergrens 145000 195000 245000 295000 320000

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.

Terug naar navigatie - In 2024 moet de score van gemeente Montferland op het vlak van ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat minimaal gelijk zijn met het gemiddelde van Nederland.

De huidige score van het ondernemingsklimaat en vestigingsklimaat (respectievelijk 6,47 en 6,17) liggen onder het landelijk gemiddelde (6,73 en 6,61). In 2024 willen we deze achterstand hebben ingehaald.

Waarderingscijfer Ondernemersklimaat
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7

Wat gaan we daarvoor doen?

In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

Terug naar navigatie - In 2024 staat Montferland binnen de Achterhoek in de top 8 van het aantal R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar.

In 2019 staat Montferland samen met Oost-Gelre en Aalten op een gedeelde 10e plek in de Achterhoek wat betreft het aantal R&T-vestigingen. Dit is opvallend, omdat Montferland ook samen met Oost-Geldre in de top 3 staat van het aantal R&T-banen. Dit betekent dat Montferland (en ook Oost-Gelre) voor haar toeristische overnachtingen afhankelijk is van een beperkt aantal grote vestigingen. Voor stabiliteit van de R&T-sector in de gemeente is het van belang om deze afhankelijkheid te verkleinen en dus te streven naar een groter aantal R&T-vestigingen.

 

Ter verduidelijking: onder de Achterhoekse gemeenten worden de volgende gerekend (op basis van Stichting Achterhoek Toerisme): Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Doesburg, Lochem, Montferland, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk en Zutphen.

R&T-vestigingen per 1.000 inwoners in leeftijd 15-74 jaar: plaats van Montferland in de ranglijst van Achterhoekse gemeenten (Achterhoek = benchmark)
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 10 10 9 9 8

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
Aantal banen per inwoner
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 561 566 571 576 581

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74

Terug naar navigatie - Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 74
Aantal bedrijfsvestingen per inwoner
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 107 114 115 116 117

Wat gaan we daarvoor doen?

Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.

Terug naar navigatie - Meer ondernemers hebben een positief beeld over het economisch beleid van de gemeente.
Waarderingscijfer Ondernemersklimaat
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 6,4 6,4 6,6 6,6 6,7

Regeldruk
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 32 31 30 29 28

Verkocht aantal m2's bedrijventerreinen
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 43000 34400 27520 22000 17000

Waarderingscijfer vestigingsklimaat
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 6,1 6,1 6,2 6,2 6,6

Wat gaan we daarvoor doen?

04.5 Financiën

Terug naar navigatie - 04.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -20.065 -292 -310 -280 -237 -237
Baten 22.460 329 423 423 423 423
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.395 37 113 143 186 186
Onttrekkingen 25 0 0 0 0 0
Stortingen -1.517 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -1.492 0 0 0 0 0