Uitgaven

20,95%
€ 19.140
x € 1.000
20,95% Complete

Inkomsten

2,57%
€ 2.283
x € 1.000
2,57% Complete

Saldo

687,87%
€ -16.857
x € 1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

20,95%
€ 19.140
x € 1.000
20,95% Complete

Inkomsten

2,57%
€ 2.283
x € 1.000
2,57% Complete

Saldo

687,87%
€ -16.857
x € 1.000

6.1 Missie

Terug naar navigatie - 6.1 Missie

Montferland is een gemeente waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en ontwikkelkansen hebben. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in hun woonomgeving.

6.2 Context en achtergronden

Terug naar navigatie - 6.2 Context en achtergronden

Jeugd

Programmadoel

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning om beperkingen op te heffen en achterstanden te voorkomen specifiek voor de jongeren die dat nodig hebben.

We willen normaliseren en accepteren dat elk kind zijn eigen ontwikkelingspad doorloopt en dat dit grillig kan zijn. Als de ontwikkeling van een kind vastloopt is ondersteuning beschikbaar, maar niet alles is zorg.

De uitvoering van de Jeugdwet vraagt blijvend aandacht. De kosten van de Jeugdzorg blijven hoog en overstijgen de budgetten de we vanuit het Rijk ontvangen. De gemeente is verantwoordelijk voor de beschikbaarheid en kwaliteit van de jeugdhulp. Kostenbeheersing en handhaving van voldoende kwalitatief aanbod lijken soms op gespannen voet te staan. Voor de ontwikkeling van jongeren kan zorg noodzakelijk zijn.
Daarbij is de invloed van de gemeente op een groot deel van de jeugdzorg slechts indirect; via andere partijen die de zorg toewijzen of uitvoeren. Dit maakt beheersbaarheid ingewikkeld en daarom is optimale samenwerking van belang.

Onze gemeente heeft een grote bevolkingsgroep die taalarm opgroeit en daardoor een taalachterstand dreigt op te lopen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt gezien als voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.


Onderwijs

Programmadoel

De gemeente streeft naar goede kwantiteit en kwaliteit van onderwijshuisvesting om de ontwikkelkansen van de Montferlandse kinderen te faciliteren.

Onderwijs is van essentieel belang om talenten te ontwikkelen. Goede onderwijsvoorzieningen helpen daarbij. De gemeente blijft dan ook investeren in onderwijsvoorzieningen, zodat deze voldoen aan de eisen van deze tijd.

De eerste prioriteit is het realiseren van een brede school in 's-Heerenberg zodra er een keuze is gemaakt wat betreft locatie. In dit gebouw zullen alle leerlingen van ‘s-Heerenberg onderwijs gaan volgen. Ook zal daar de bibliotheek in gehuisvest worden en kinderopvang. Dit alles vanuit het oogmerk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden in een prettige omgeving


Leefbaarheid en Cultuur

Programmadoel

De gemeente streeft naar handhaving van een divers aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien. Daarbij is het van belang is dat draagvlak en initiatief vanuit de gemeenschappen en inwoners zelf komt.

Cultuur en leefbaarheid dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur heeft een positieve invloed op het brein van mensen en draagt bij aan saamhorigheid in onze samenleving. De instandhouding van culturele voorzieningen vraagt om een nauw samenspel tussen de gemeente en de gemeenschap.

Cultuur is een middel om mensen te betrekken bij de samenleving, ze te activeren en daarmee langer actief en zelfstandig te houden. Cultuur draagt positief bij aan de leefbaarheid in de gemeente en de persoonlijke ontwikkeling van de inwoners. Daarnaast levert het een positieve bijdrage aan de saamhorigheid in de wijken en dorpen, kortweg de Montferlandse gemeenschap. Het –bestaande- (volks)culturele aanbod in de gemeente is zeer divers. Montferland hanteert als uitgangspunt de zelfredzaamheid van culturele verenigingen in de gemeente alsmede het lokale draagvlak daarvoor. Daarnaast vindt de gemeente een ‘persoonlijk ontwikkel/leerelement’ belangrijk.

De culturele infrastructuur is vooral kleinschalig en dicht bij huis. Dat betekent dat de inwoners van Montferland voor een meer professioneel cultuur-en theateraanbod zijn aangewezen op voorzieningen in de regio

 

Verbonden partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland (GGD NOG): de GGD is de gezondheidsdienst van 22 gemeente. De GGD NOG bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van de inwoners. Zij voeren de taken vanuit de Wet Publieke Gezondheid namens de gemeenten uit.

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Het ECAL is een gemeenschappelijke regeling voor de  gemeenten in de Achterhoek en voert de wettelijke archieftaken uit conform de Archiefwet. Daarnaast voert de ECAL ook voor de provincie en drie andere gemeenten overige erfgoedtaken uit, zoals documentatie en onderzoek en heeft een publieksfunctie. 

Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
De uitvoering, financiering en bekostiging van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar is aan deze gemeenschappelijke regeling opgedragen.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

Terug naar navigatie - 6.3 Kaderstellende (beleids)nota's
  • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Coalitieprogramma 'Samen krijgen wij het voor elkaar' 2018-2022
  • Nota Grip op Verandering
  • Beleidsplan Jeugdbeleid
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020

6.4 Wat willen we bereiken?

Terug naar navigatie - 6.4 Wat willen we bereiken?

10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024

Terug naar navigatie - 10% stijging van alternatieven voor geïndiceerd zorgaanbod (zoals eigen zorgaanbod of voorliggende voorzieningen) in 2024
Inzet van voorliggende voorzieningen stijgt met 10% over 4 jaar
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 25 28 28 33 35
Streefwaarde ondergrens 20 23 23 28 30

Wat gaan we daar voor doen?

Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen

Terug naar navigatie - Het aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd stijgt naar 110 tot 125 casussen
Aantal voorzieningen uitgevoerd door het sociaal team Jeugd
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 110 115 120 125 125
Streefwaarde ondergrens 95 100 105 110 110

Wat gaan we daar voor doen?

Afname van het aantal (niet-passende) externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers

Terug naar navigatie - Afname van het aantal (niet-passende) externe verwijzingen met 15% in 2024 door actieve samenwerking met externe verwijzers
Daling van externe verwijzigingen tot maximaal 30 a 40 procent
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde bovengrens 55 % 50 % 45 % 40 % 40 %
Streefwaarde ondergrens 45 % 40 % 35 % 30 % 30 %

Wat gaan we daar voor doen?

Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten

Terug naar navigatie - Na 4 jaar heeft 100% van de pedagogisch medewerkers deskundigheidsbevordering gevolgd om de kwaliteit van de VVE te vergroten
Percentage medewerkers dat deskundigheidsbevordering hebben gevolgd
Waardesoort 2020 2021 2022 2023 2024
Streefwaarde 0 % 20 % 50 % 100 % 100 %

Wat gaan we daar voor doen?

6.5 Financiën

Terug naar navigatie - 6.5 Financiën
Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2019 Begroting 2020 Begroting 2021 MJB 2022 MJB 2023 MJB 2024
Lasten -19.798 -18.971 -19.090 -18.842 -19.284 -19.277
Baten 1.699 2.150 2.156 2.156 2.156 2.156
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.099 -16.821 -16.934 -16.686 -17.128 -17.121
Onttrekkingen 152 867 127 127 127 127
Stortingen -86 -765 -50 -50 -50 -50
Mutaties reserves 66 102 77 77 77 77