Inleiding

Voor u ligt de Kadernota 2024, het eerste document uit de begrotingscyclus 2024. Deze Kader-nota is de tweede in deze raadsperiode en is qua opzet vergelijkbaar met de Kadernota van vorig jaar. 
Vanwege het demissionaire college betreft het “een beleidsarme kadernota”. Enkel zaken die voortvloeien uit (nieuwe) wet- en regelgeving en/of bedrijfsvoering zijn meegenomen als nieuw beleid in deze kadernota.

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2023 heeft de gemeenteraad een motie aange-nomen met het besluit een traject te starten richting een zo breed mogelijk raadsakkoord, waarbij de personele invulling van het college als slotstuk plaats zal vinden. 
Het raadsakkoord vormt in de basis de opdracht voor het vormen van een collegeprogramma van het college van Burgemeester en Wethouders. Het raadsakkoord is op 1 mei gepresen-teerd en is vastgesteld in de gemeenteraad op 11 mei.

Bij het ter perse gaan van deze kadernota was het raadsakkoord nog niet bekend, daardoor is de kadernota met name gericht op het in beeld brengen van de financiële kaders en het vast-leggen van de te hanteren uitgangspunten voor de Programmabegroting 2024 - 2027. De uit-werking van het nieuwe raadsakkoord zal naar verwachting in de komende begroting 2024 - 2027 een prominente plek innemen.

De behandeling van de Kadernota op is 3 momenten gepland, namelijk op 25 mei (beeldvor-mend), 15 juni (oordeelsvormend) en 29 juni a.s. (besluitvormend).

Doel Kadernota 2024

Terug naar navigatie - Doel Kadernota 2024

De Kadernota 2024 – 2027 heeft als doel u te informeren over de beleidsmatige en financiële ontwikkelingen en de kaders vast te leggen waarbinnen de begroting wordt opgesteld. We schetsen het financieel perspectief voor de jaren 2024 - 2027. 
Op basis van deze informatie wordt een financieel scenario in beeld gebracht, waarbij u in staat wordt gesteld aan de voorkant te sturen en kaders mee te geven aan het college in de op te stellen Programmabegroting 2024 - 2027. Naast dit scenario worden ook in deze Kadernota de beleids- en rekentechnische uitgangspunten voor de aanstaande begroting vastgesteld. 
Besluitvorming zal uiteindelijk bij het vaststellen van de Programmabegroting 2024 - 2027 zijn beslag krijgen.

P & C – cyclus 2024 


 
 

Samenvatting

Terug naar navigatie - Samenvatting

De saldi van de Kadernota geven aanleiding tot beschouwing van onze financiële positie.

 

Begrotingssaldi Kadernota 2024 - 2027                                                      (bedrag x € 1.000, "-" = nadeel)

 

We hebben evenals vorig jaar positieve saldi op alle jaarschijven. De vraag is nu hoe daarmee om te gaan (met name meerjarig).

 

We zien dat het gepresenteerde overschot voor het grootste gedeelte voor rekening komt van een grotere bijdrage vanuit de Rijksoverheid. De bijdragen van het Gemeentefonds en de algemene uitkering zijn en blijven een onzekere factor.

 

Het nieuwe verdeelmodel aangaande het Gemeentefonds is per 1 januari 2023 ingevoerd. De gemeente Montferland behoort tot de voordeelgemeenten en derhalve ontvangen wij per 2023

€ 7,50, 2024 € 22,50 en 2025 € 37,50 per inwoner extra. In de periode 2023 t/m 2025 zijn er diverse onderzoeken om te komen tot een eerlijk(er) verdeelmodel. Deze onderzoeken worden in 2025 afgerond. Of daarna aanpassing van het verdeelmodel volgt en wat daarvan de gevolgen voor Montferland zijn, is onzeker. In paragraaf 1.2.4 van deze Kadernota zullen we u een update geven over de stand van zaken.

Vanaf jaarschijf 2026 is een terugval te zien in het totaalsaldo. Dit heeft te maken met het feit dat de positieve bijstellingen binnen de algemene uitkering beperkt zijn tot de regeerperiode 2022-2025. Mogelijk is er meer duidelijkheid bij de meicirculaire 2023 of volgen er richtlijnen van de provincie hoe gemeenten met jaarschijven na 2025 om kunnen gaan ten aanzien van de meerjarenbegroting. Daarnaast is een onzekere factor in hoeverre de rijksoverheid de komende jaren gaat bezuinigen en wat daarvan de gevolgen zijn voor het gemeentefonds. De eerste voortekenen van bezuinigingen zijn er inmiddels en daarmee neemt de onzekerheid over gemeentelijke inkomsten toe.

Ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2023

Terug naar navigatie - Ontwikkelingen na vaststelling van de begroting 2023

Om “de toekomst richting te kunnen geven” is kennis van het verleden vereist. Wat is er in de tussentijd, na vaststelling van de begroting 2023, onder andere gebeurd?

 

Oorlog in Oekraïne

De Oekraïne-crisis woedt nog in alle hevigheid. Er zijn en er komen nog steeds vluchtelingen naar Nederland die ook in onze gemeente opgevangen worden. Op verschillende plekken binnen onze gemeente zijn opvangplekken gerealiseerd. Naast woonruimte is ook aandacht voor medische en psychologische assistentie, scholing voor kinderen, sport en beweging voor zowel volwassenen als kinderen, financiële ondersteuning e.d..

Een speciaal projectteam waar diverse disciplines van onze gemeente inzitten (onder leiding van de burgemeester) coördineert dit alles. Een einde van de opvang is nog niet in zicht en omdat een deel van de locaties een tijdelijk karakter hebben wordt op dit moment nog met meerdere partijen gesproken voor extra opvangplekken.

 

De rijksoverheid heeft aangegeven alle kosten aangaande de opvang van deze vluchtelingen te vergoeden. Hoe dit concreet uit gaat pakken is nog niet duidelijk en kan in de toekomst een claim leggen op onze positieve begrotingssaldi. Bij de vaststelling van de jaarrekening is voorgesteld om de overgebleven middelen in 2022 toe te voegen aan een bestemmingsreserve voor dit doel. Daarmee creëren we een buffer voor mogelijke toekomstige kosten. Hoe het vervolg uit gaat pakken is nog niet duidelijk.

Inflatie

Inflatie domineert nog altijd het (economische) nieuws, de oorzaken daarvan zijn divers en voor ons niet beïnvloedbaar. Een sterke stijging van het algemene prijspeil is nadelig voor de koopkracht van huishoudens en zet ook druk op de gemeentelijke begroting.

Op dit moment lijkt er een stilstand te komen in de stijgende energie-, voedsel- en grondstoffenprijzen, maar de prijzen bevinden zich nog op een hoog niveau en er zijn nog altijd verstoringen in de internationale handel.

 

Het CPB, onze leidraad in deze kadernota, gaat uit van een prijsindex van 3,9% en een loonindex van 4,7% voor 2024. In de afgelopen maanden hebben we te maken gehad met veel hogere inflatie dan de genoemde indexcijfers.

De inflatie in maart 2023 kwam in Nederland uit op 6,6%. In hoeverre deze inflatie zich doorzet in 2024 en hoe we eventueel door de Rijksoverheid gecompenseerd gaan worden is uiterst onzeker en blijft een groot financieel risico voor onze begroting.

 

Voor 2023 (huidig jaarschijf) is bij de ramingen uitgegaan van een indexatie (IMOC) van 2,3%. Naar aanleiding van de meest recente berekeningen van het CPB dienen we uit te gaan van een indexatie van 5,9%. De impact van dit nieuwe indexcijfer is nog niet meegenomen in de ramingen van deze kadernota aangezien we nog niet weten in hoeverre we hiervoor gecompenseerd worden vanuit de rijksoverheid. Dit zal bij de meicirculaire 2023 bekend worden en meegenomen worden bij de Programmabegroting 2024-2027.

 

De onzekerheid over de mate van compensatie vormt voor onze gemeentelijke financiën een groot risico en dient bij de financiële beschouwingen in ogenschouw genomen te worden. Het niet volledig benutten van de financiële ruimte in deze kadernota zou een hogere inflatie kunnen dekken. Zo voorkomen we dat bij iedere tegenvaller gelijk een bezuinigingsronde ingezet moet worden. Een onwenselijke situatie, zowel voor onze inwoners als voor de gemeente Montferland.

 

Krapte op arbeidsmarkt

Een ander financieel risico voor onze gemeente is de krapte op de arbeidsmarkt. Er is veel dynamiek op de arbeidsmarkt en in specifieke (technische) beroepen is er sprake van krapte. Dit maakt dat veel inspanningen en kosten gaan zitten in het werven en behouden van personeel (en kennis). Enerzijds genereren vacatures vrijval in het personeelsbudget anderzijds zorgt het voor wachtlijsten en vertraging bij de uitvoering, waardoor er middelen zijn die niet worden besteed. Ook als het gaat om externe inhuur – die soms nodig is ter vervanging bij ziekte of voor de invulling van tijdelijke functies- is merkbaar dat er sprake is van krapte, dat heeft weer gevolgen voor de tarieven en brengt in dat op zich een risico met zich mee

 

Sociaal domein

Met de 8 Achterhoekse gemeenten zijn we een nieuwe inkoop Sociaal Domein gestart.

Vanaf 1 juli 2022 is gestart met een andere manier van financieren van onze zorg, namelijk op basis van lumpsum. De doelgroep die in het sociaal domein wordt bediend groeit, daarnaast is ook hier sprake van aanzienlijke prijsstijgingen (loonkosten). We verwachten hierdoor een stijging van de kosten in het hele sociale domein. Na 1 juli 2023 vindt er bovendien een afrekening plaats met aanbieders na toepassing van de afgesproken bandbreedte. Deze is nog erg ongewis en we weten niet hoe dat gaat uit pakken.

Vorming Raadsakkoord

Terug naar navigatie - Vorming Raadsakkoord

De basis voor het bepalen van de financiële toekomstige ontwikkelingen vormt de op 10 november 2022 vastgestelde begroting 2023 – 2026.

 

Tijdens de raadsvergadering van 16 februari 2023 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen met het besluit een traject te starten richting een zo breed mogelijk raadsakkoord, waarbij de personele invulling van het college als slotstuk plaats zal vinden.

 

Ter uitvoering heeft de burgemeester (ondersteund door de griffie en de gemeentesecretaris) een procedurevoorstel opgesteld voor het raadsakkoord met daarin ook een voorstel hoe de toetsing van wethouders door de raad plaats kan vinden aan de hand van objectieve criteria (ondersteund door een extern bureau dat kandidaten toetst aan deze criteria en de raad adviseert over de geschiktheid van de kandidaten).

Het plan van aanpak voorziet verder in het opstellen van een onderhandelingsdocument. Beide documenten vormen de basis voor het vormen van een college van Burgemeester en Wethouders.  Vervolgens zal het college beide documenten door vertalen naar een “college uitvoeringsprogramma”.

 

Het raadsakkoord vormt de basis voor het vormen van een college uitvoeringsprogramma door het college van Burgemeester en Wethouders. Op 1 mei is het raadsakkoord gepresenteerd. De inhoudelijke en financiële vertaling was ten tijde van het afsluiten van deze Kadernota 2024 niet mogelijk zodat er in de Kadernota geen financiële doorrekening naar 2024 en volgende jaren kan worden gepresenteerd voor dit deel.

 

Volgens planning heeft de gemeenteraad op 11 mei het raadsakkoord vastgesteld. De uitkomsten waren ten tijde van het afsluiten van deze Kadernota 2024 niet bekend zodat er in de Kadernota geen financiële doorrekening naar 2024 en volgende jaren kan worden gepresenteerd.

 

De inhoud van het raadsakkoord en de uitwerking daarvan in het collegeprogramma zullen leidend zijn voor het beleid van de gemeente Montferland voor de jaren 2023-2026. De financiële consequenties zullen dan ook prominent deel uitmaken van de komende Programmabegroting 2024. Hierin wordt ook het beleid inzake de welzijnsinstellingen meegenomen.

 

Ontwikkelingen binnen de programma’s (autonome en wettelijke ontwikkelingen) worden toegelicht in paragraaf 2.3 Autonome ontwikkelingen.

 

Vanwege het demissionaire college is de kadernota beleidsarm. Enkel zaken die voortvloeien uit (nieuwe) wet- en regelgeving en/of bedrijfsvoering nemen we mee als nieuw beleid in de kadernota 2024. Een overzicht van de voorstellen nieuw beleid 2024 is te vinden in paragraaf 2.2 Nieuw beleid 2024.

 

Kwaliteitsverbetering presentatie programma’s in de Planning & Control stukken

De organisatie is in samenwerking met de auditcommissie begin 2023 gestart met initiatieven die moeten leiden tot een kwaliteitsverbetering van de programma’s 1 tot en met 8 in de Programmabegroting (en – rekening). De initiatieven voor de beoogde kwaliteitsverbetering zijn mede geïnitieerd door de motie “Regeren Is Vooruitzien” waarin het van groot belang wordt geacht dat er een financieel/economische visie, gebaseerd op concrete kaders wordt opgesteld.

In dit traject speelt de Auditcommissie een belangrijke rol en het spreekt voor zich dat hier een relatie ligt met de inhoud van het raadsakkoord en uitvoeringsprogramma. In de komende Programmabegroting 2024 zal dit alles zijn beslag moeten krijgen.

 

Conclusie

 

Positief saldo

Net als in 2023 hebben we positieve saldi op alle jaarschijven. De vraag is nu hoe daarmee om te gaan (met name meerjarig).

We hebben de volgende aandachtspunten c.q. risico’s benoemd:

  • Oekraïne-crisis
  • Inflatie
  • Krapte op de arbeidsmarkt
  • Sociaal domein
  • Raadsakkoord 11 mei 2023

 

Dit leidt tot de volgende conclusie:

 

Toekomst

Er worden mooie zwarte cijfers gepresenteerd en het blijft verstandig om de aandachtspunten in ogenschouw te nemen. Er zijn behoorlijke onzekerheden ten aanzien van prijsontwikkelingen en de financiering van het gemeentefonds. Het niet volledig benutten van de financiële ruimte in de kadernota kan als buffer werken om (onverwachte) risico’s het hoofd te kunnen bieden. Zo beperken we het risico op bezuinigingsrondes bij elke tegenvaller.

 

Overweging

De begrotingscijfers zijn voor het derde jaar op rij positief. Geadviseerd wordt om rekening te houden met bovenstaande risico’s en het feit dat er op 11 mei 2023 een nieuw raadsakkoord is vastgesteld. Dit Raadsakkoord is nog niet financieel vertaald in deze kadernota en zal worden meegenomen bij het opstellen van de begroting 2024.

Leeswijzer

Terug naar navigatie - Leeswijzer

De Kadernota is als volgt opgebouwd:

  • In hoofdstuk 2 komen de strategische thema’s aan bod. Hier rapporteren wij over het nieuw beleid en de overige ontwikkelingen binnen de programma’s. Naast de genoemde onderwerpen komen aanvullend de grondexploitatie en de woonlasten aan bod. Binnen al deze onderwerpen kunt u als raad nog diverse keuzes maken;
  • In hoofdstuk 3 is het financiële meerjarenperspectief opgenomen. Deze is gesplitst in exploitatie en vermogen. Ook wordt u een scenario voorgelegd ter besluitvorming;
  • In hoofdstuk 4 zijn de beleids- en reken technische uitgangspunten voor de begroting 2024 opgenomen;
  • In hoofdstuk 5 het besluit tot vaststelling.