Besluit tot vaststelling kadernota

Raadsbesluit


Onderwerp: Kadernota 2024 t.b.v. de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 - 2027


De raad van de gemeente Montferland;

 

BESLUIT:

•    De Kadernota 2024 vast te stellen en deze te hanteren als uitgangspunt voor de door het college op te stellen ontwerpbegroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027;

•    De vrijvallende kapitaallasten IKC in 2025 van € 884.000 toe te voegen aan de reserve huisvesting onderwijs;

•    Nieuw beleid 2024 - 2027 zoals verwoord op pagina 16 van de kadernota mee te nemen in de voorbereidingen van de Programmabegroting 2024 – 2027;

•    Het raadsakkoord 2023-2026 mee te nemen in de voorbereidingen van de Programma-begroting 2024 – 2027.

 

 

 

 


’s-Heerenberg, 29 juni 2023

 

De raad van de gemeente Montferland,

De griffier,            De voorzitter,


A. Meijer            H.H. de Vries