Inleiding

Voor u ligt de eerste tussenrapportage 2023. 
In 2022 is een start gemaakt met de pilot kwartaalafsluiting.
In het kader van de organisatieontwikkeling en de daarmee samenhangende sleutelwoorden 'verantwoordelijkheid, eigenaarschap en kwaliteit' is het project kwartaalafsluiting ingevoerd. Op deze manier kan de organisatie (sneller) anticiperen op (actuele) ontwikkelingen en resultaten en zo grip houden op onze financiën. In het pilotjaar is de verslagperiode 4 maanden in tegenstelling tot wat de naam kwartaalrapportage suggereert. 
In de raadsbrief over de Planning & Controle kalender 2023 hebben wij u geïnformeerd over de evaluatie hierover en het besluit om de pilot voort te zetten voor 2023 om de 4 maanden afsluiten en rapporteren) en (nog) niet over te gaan naar een kwartaalrapportage. Begin 2024 zal dan de definitieve evaluatie plaatsvinden.

In deze 1e tussenrapportage wordt u tussentijds geïnformeerd over de belangrijkste zaken uit het begrotingsjaar 2023: 
I.    Financiële voortgang programma’s, incl. prognoses
II.    Belangrijkste afwijkingen op de programmadoelen en de kredieten
III.    Verdere ontwikkelingen    
Bijlagen:
o    Bijlage 1: Afwijkingen en prognoses per programma    
o    Bijlage 2: Begrotingswijziging 1e tussenrapportage jan-april 2023