Belangrijkste afwijkingen programmadoelen en kredieten

In totaal zijn er 86 programmadoelen benoemd. Hieronder staan de programmadoelen die afwijken op uitvoering en/of geld. 
Verklaring van de kleuren:

  • Groen        : Actiepunt is afgerond en men verwacht geen wijzigingen meer;
  • Oranje       : Actiepunt is lopende en wordt later afgerond;
  • Rood         : Actiepunt wijkt af. 

Bij een rood actiepunt staat een toelichting vermeld. 

 

Programmadoelen:

Toelichting: 
Van de 86 benoemde programma doelen zijn 2 doelen gerapporteerd die afwijken van de planning in uitvoering of in geld. 

 

Investeringen (kredieten):
De lopende investeringen en projecten zijn beoordeeld aan de hand van de werkelijke uitgaven in de eerste 4 maanden en de verwachtingen voor de rest 2023 en verder.

In deze kwartaalrapportage wordt voorgesteld om € 472.000 aan kredieten bij te ramen. Dit betreft diverse investeringen van Openbare werken. Naast een verhoging van het krediet van een vrachtwagen en gronddumper/kipper wordt ook een investering aangevraagd voor huisvesting van de gemeentewerf. De aanschaf van de gronddumper wordt uit eigen middelen gedekt en is budgetneutraal.
Door uitbreiding van het personeelsbestand is op de gemeentewerf behoefte aan uitbreiding van het aantal werkplekken, daarvoor zijn bouwkundige aanpassingen en aanpassingen aan de (klimaat)installaties noodzakelijk. Een tijdelijke oplossing kost extra geld, waarbij medewerkers nog steeds in een suboptimale werkomgeving moeten werken. Dit is een zeer onwenselijke situatie, zeker gezien de krapte op de arbeidsmarkt, waarbij een fijne werkplek onderdeel vormt van de arbeidsvoorwaarden. 
De genoemde werkzaamheden zijn onuitstelbaar en onontkoombaar. Daarom wordt voorgesteld om deze kredieten al in 2023 te voteren.

 

 

Per saldo is sprake van een bijraming van kredieten met € 472.000. In de begroting 2024 zullen de  financiële gevolgen van deze bijstellingen worden verwerkt.


Mutatie reserves:
In deze 1e tussenrapportage wordt voorgesteld de volgende bedragen toe te voegen/te onttrekken aan de volgende reserves:

 Per saldo een onttrekking aan reserves van € 1.517.000.