Financiële voortgang programma’s

Tabel 1: Prognose programma's

* Toelichting “Begroting na wijzigingen”

  De kolom “Begroting na wijzigingen” bevat de verwerking van raadsbesluiten na vaststelling van de primaire begroting. Een voorbeeld is de verwerking van de reserve resultaatbestemming 2022-2023. Dit betreft goedgekeurde toevoegingen aan de desbetreffende budgetten voor een bedrag van € 1.547.000, deze mutaties zijn onttrokken aan de reserve winstbestemming. Daarnaast vinden diverse interne verschuivingen plaats die budget neutraal zijn. Het gaat met name om uitgaven waarvoor dekkingen beschikbaar zijn, veelal in de vorm van reserves. Dit verklaart de afname van het saldo van baten en lasten (van € 3.605.000 positief naar € 1.414.000 positief). Het resterende bedrag van € 600.000 wordt voornamelijk verklaard door uitgaven waarvoor dekkingen beschikbaar zijn.

 

Door de bijstellingen in deze 1e tussenrapportage met negatief € 509.000 wordt het verwachte jaarresultaat bijgesteld van € 1.431.000 naar € 923.000.
De bijstelling met € 509.000 wordt verrekend met de Reserve “Saldo rekening van baten en lasten”. Dit saldo zal vrijvallen na het opstellen van de jaarrekening 2023 en worden verrekend met de Algemene reserve.

Zie verder bijlage 1 voor een totaaloverzicht afwijkingen op programmaniveau (vanaf € 25.000).

Hierbij past nog een kanttekeningen over de Algemene uitkering uit het Gemeentefonds: In deze 1e tussenrapportage anticiperen we op bijstellingen/ inkomsten uit de meicirculaire 2023. Deze is bij het opstellen van deze rapportage nog niet volledig bekend. De definitieve bijstellingen worden verwerkt in de volgende tussenrapportage.

 

Tot slot:

Naar aanleiding van de diverse bijstellingen, zoals vermeld in de kolom “Begroting na wijziging” en “Bijstelling t.o.v. gewijzigde begroting” merken we op dat we door het aanwenden van dekkingsmiddelen momenteel geen financieel risico lopen. Dit geldt zolang er sprake is van voldoende dekkingsmiddelen. Voor de langere termijn is het van belang om bij de keuze van extra uitgaven de goede afwegingen te maken.

 

Relatie Kadernota

De bijstellingen zijn voor het grootste deel incidenteel van aard. Indien het structurele bijstellingen betreft zijn deze verwerkt in de Kadernota 2024.

 

Hieronder de belangrijkste afwijkingen – inclusief correctie reserve - die het negatieve saldo van € 509.000 veroorzaken: