Sitemap

Sitemap

Programmabegroting 2020 Blz. 1  
Programmabegroting 2020 Blz. 2  
Blz. 3  
0. Begroting in één beeld Blz. 4  
Begroting in één beeld Blz. 5  
1. Samenvatting Blz. 6  
1.1. Inleiding Blz. 7  
1.1. Inleiding Blz. 8  
1.1.1 Financiën Blz. 9  
1.1.2 Algemene reserve Blz. 10  
1.1.3 Coalitieprogramma 2018 - 2022 Blz. 11  
1.1.4 "Extra" nieuw beleid 2019 -2022 Blz. 12  
1.1.5 'Hervormen om vooruit te kunnen' Blz. 13  
1.1.6 Budget neutraliteit transities Blz. 14  
1.1.7 Woonlasten Blz. 15  
1.2. Financiële uitkomsten Blz. 16  
1.2. Financiële uitkomsten Blz. 17  
1.2.1. Bestaand beleid Blz. 18  
2.0 Inleiding programma's Blz. 19  
2.0 Inleiding programma's Blz. 20  
2.1.01 Relatie inwoners en bestuur Blz. 21  
01.1 Missie Blz. 22  
01.2 Context en achtergronden Blz. 23  
01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's Blz. 24  
01.4 Wat willen we bereiken? Blz. 25  
Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘Alle inspanningen van de gemeente’ en ‘Samenwerken met inwoners’. Blz. 26  
De nieuwe vergaderstructuur die de gemeenteraad in de tweede helft van 2019 gaat hanteren zal in 2020 worden geëvalueerd Blz. 27  
Een gemeente-app ontwikkelen waarmee de inwoners op eenvoudige wijze informatie van de gemeente kunnen verkrijgen en daar bekendheid aan geven. Blz. 28  
Een hogere score dan de benchmark bij de Burgerpeiling van de VNG op de onderdelen ‘directe dienstverlening’ en ‘digitale dienstverlening’ zowel bij inwoners als bij bedrijven. Blz. 29  
Heroriëntatie op wijk- en dorpsraden en wijk- en kerngericht werken Blz. 30  
Het communicatiebeleidsplan uitvoeren Blz. 31  
Het project ‘bestuurlijke vernieuwing’ uitvoeren Blz. 32  
Nieuwe communicatiemiddelen inzetten Blz. 33  
Opnieuw een budget voor de kernen van onze gemeente uittrekken dat in hoge mate door de kernen naar eigen inzicht kan worden ingezet voor verbetering van de leefbaarheid Blz. 34  
Overleg plegen met een klankbordgroep voor jongeren, om de jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van plannen in onze gemeente Blz. 35  
Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. Tevens mogelijkheden onderzoeken om continue te kunnen meten. Blz. 36  
01.5 Financiën Blz. 37  
01.6 Verbonden partijen Blz. 38  
2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 39  
02.1 Missie Blz. 40  
02.2 Context en achtergronden Blz. 41  
02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's Blz. 42  
02.4 Programmaonderdelen Blz. 43  
2.4.1 Ruimtelijke ordening Blz. 44  
Wat willen we bereiken? Blz. 45  
Afname van het aantal leegstaande gebouwen Blz. 46  
Samen met Plavei wordt aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een omvangrijke herstructurering (200 á 250 woningen inclusief openbare ruimte) van de Bloemenbuurt in Didam (gereed in 2021) Blz. 47  
Aantrekkelijke kernen door het faciliteren van herontwikkelings- en herinrichtingsplannen die bijdragen aan de verfraaiing van kernen. Blz. 48  
In nauwe samenwerking met de kernen ontwikkeling van gebiedsvisies/voorzieningenplannen voor de kernen Loil, Nieuw Dijk, Braamt, Stokkum, Azewijn en Beek/Loerbeek Blz. 49  
Revitalisering centrum Didam Blz. 50  
Uitvoering geven aan de Omgevingswet (realisatie 2021) Blz. 51  
2.4.2 Volkshuisvesting Blz. 52  
Wat willen we bereiken? Blz. 53  
Een positief migratiesaldo Blz. 54  
Gebruik maken van de blijverslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Blz. 55  
Uitbreiding van het aantal woningen met 100 Blz. 56  
De bouw van circa 100 woningen faciliteren Blz. 57  
Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma Blz. 58  
Minimaal 50% van de nieuwe woningen vallen onder de categorie “betaalbaar”(prijs maximaal € 172.000,00 VON) Blz. 59  
Continuering van der starterlening Blz. 60  
2.4.3 Natuur- en landschapsontwikkeling Blz. 61  
Wat willen we bereiken? Blz. 62  
Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha Blz. 63  
Het faciliteren van particulieren om aanpassingen te plegen om zodoende de biodiversiteit in onze gemeente te bevorderen Blz. 64  
Inventariseren veel voorkomende diersoorten in de kernen met veel ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 65  
Opstellen biodiversiteitsplan Blz. 66  
2.4.4 Monumenten Blz. 67  
Wat willen we bereiken? Blz. 68  
Uitbreiding van het aantal monumenteneigenaren dat lid is van de monumentenwacht, bij voorkeur met 5% Blz. 69  
Toename van het aantal gemeentelijke en rijksmonumenten dat in goede staat van onderhoud verkeert met 5 % Blz. 70  
Herstel/instandhouding monumentale graven op de Martinus begraafplaats in Didam en begraafplaats de Goede Herder in ’s-Heerenberg Blz. 71  
Opknappen Joodse begraafplaats in 's-Heerenberg Blz. 72  
Stimuleren instandhouding monumenten door het bieden van diverse subsidiemogelijkheden (koppelsubsidie gemeente en provinciale subsidie) Blz. 73  
Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen Blz. 74  
02.5 Financiën Blz. 75  
2.1.03 Beheer leefomgeving Blz. 76  
03.1 Missie Blz. 77  
03.2 Context en achtergonden Blz. 78  
03.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 79  
03.4 Programmaonderdelen Blz. 80  
3.4.1 Openbare ruimte Blz. 81  
Wat willen we bereiken? Blz. 82  
Afname aantal geregistreerde verkeersongevallen met 2% per jaar. Blz. 83  
Goed onderhoud onverharde buitenwegen Blz. 84  
Goed onderhouden bermen en wegranden Blz. 85  
Goede ontsluiting landbouwverkeer Blz. 86  
Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2020 de kern van Beek wordt heringericht Blz. 87  
Meer capaciteit vrijmaken voor het aanpakken van verkeersovertredingen. Blz. 88  
Revitalisering Bloemenbuurt Didam Blz. 89  
Uitvoering IVVP, maatregelen 2020 worden nog bepaald Blz. 90  
Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Spoorstraat, parkeerplaatsen bij kerk en het Lieve Vrouweplein Blz. 91  
Verkeersovertredingen voorkomen door een goede mix van inrichting openbare ruimte en handhaving in te zetten. Blz. 92  
Energiebesparing in de openbare verlichting met 2,5% per jaar. Blz. 93  
Vervangen van armaturen ouder dan 25 jaar door nieuwe armaturen met LED verlichting Blz. 94  
Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit Blz. 95  
Goed onderhoud onverharde buitenwegen Blz. 96  
Goed onderhouden bermen en wegranden Blz. 97  
Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2020 de kern van Beek wordt heringericht Blz. 98  
Monumentale graven restaureren Blz. 99  
Reactivering van het Groenstructuurplan (GSP) Blz. 100  
Revitalisering Bloemenbuurt Didam Blz. 101  
Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Spoorstraat, parkeerplaatsen bij kerk en het Lieve Vrouweplein Blz. 102  
Vergroten waardering van het woon- en leefklimaat door onze inwoners met 2% per jaar. Blz. 103  
Goed onderhoud onverharde buitenwegen Blz. 104  
Goed onderhouden bermen en wegranden Blz. 105  
Goede ontsluiting landbouwverkeer Blz. 106  
Goede ruimtelijke inrichting van kernen waarbij in 2020 de kern van Beek wordt heringericht Blz. 107  
Opstellen maatregelplan klimaatadaptie, als onderdeel van het GRP 2021-2026 Blz. 108  
Reactivering van het Groenstructuurplan (GSP) Blz. 109  
Uitvoering IVVP, maatregelen 2020 worden nog bepaald Blz. 110  
Uitvoering van het Centrumplan Didam wat betreft de deelgebieden Spoorstraat, parkeerplaatsen bij kerk en het Lieve Vrouweplein Blz. 111  
3.4.2 Duurzaamheid Blz. 112  
Wat willen we bereiken? Blz. 113  
Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna. Blz. 114  
Onderzoek (in RDL-verband) mogelijkheden tariefdifferentiatie gestapelde bouw Blz. 115  
Het percentage hernieuwbare energie neemt toe tot 9% Blz. 116  
Aanjagen/faciliteren/stimuleren duurzame energieprojecten/initiatieven (inzet van 1 fte extra gerealiseerd) Blz. 117  
Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming Blz. 118  
Opstellen (2018) en uitvoeren (2018 e.v.) lokale uitvoeringsagenda klimaat Blz. 119  
Opzetten en uitvoeren participatietraject (o.a. ruimtelijke keuzes). Hierin wordt ook aangegeven door wie en hoe Blz. 120  
03.5 Financiën Blz. 121  
2.1.04 Economie en toerisme Blz. 122  
04.1 Missie Blz. 123  
04.2 Context en achtergronden Blz. 124  
04.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 125  
04.4 Wat willen we bereiken? Blz. 126  
Inzicht in het beeld van ondernemers in het beleid en dienstverlening van de gemeente Blz. 127  
Een ondernemerspeiling verrichten Blz. 128  
Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 75 Blz. 129  
Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 75 Blz. 130  
Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 75 Blz. 131  
Stabiliseren van het aantal recreatieve overnachtingen Blz. 132  
In samenwerking met betrokken partijen een Economische Visie voor de Liemers opstellen Blz. 133  
In samenwerking met het toeristisch veld beleid uitwerken, met inachtneming van initiatieven uit de sector Blz. 134  
Inzet Toeristenbelasting enkel voor R&T Blz. 135  
Onderzoek naar de mogelijkheden tot verbreding van de landbouw met functies op het gebied van zorg, recreatie en natuur Blz. 136  
Onderzoeken van mogelijkheden om horeca en voorzieningen samen te brengen Blz. 137  
Ontwikkelen van nieuwe (grensoverschrijdende) routes in samenwerking met Emmerik en andere buurgemeenten en promotie via de VVV Blz. 138  
Ontwikkelen van nieuwe toeristische producten in samenwerking met de VVV Blz. 139  
Ontwikkeling van een ‘Klompenpad’ (wandelroute over boerenland, via o.a. een app) Blz. 140  
Verder inzetten op ontwikkeling van de gemeente als logistieke hotspot, via (o.a.) lobby t.b.v. ontwikkeling van DocksNld-2, grondverwerving, uitwerking van de conclusies van de logistieke studie EMZ, inzetten op nieuwe verbinding BAB-3 – DocksNld-2 Blz. 141  
04.5 Financiën Blz. 142  
2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl Blz. 143  
5.1 Missie Blz. 144  
5.2 Context en achtergronden Blz. 145  
5.3 kaderstellende (beleids) nota's Blz. 146  
5.4 Wat willen we bereiken? Blz. 147  
Beperkte daling aantal leden sportverenigingen met slechts 1 % per jaar Bron: NOC*NSF Blz. 148  
Toename van het aantal volwassen inwoners dat de gezondheid als goed ervaart met 1 % Blz. 149  
Gerichte gezondheidsvoorlichting over leefgewoonten zoals alcohol, roken en overgewicht, door onze Preventiemedewerker. Blz. 150  
Uitvoering projecten als Vitaal Veilig Wonen, GKGK, Slimmer, Nijntje beweegdiploma Blz. 151  
Toename van het het percentage inwoners waarvan het beweeggedrag voldoet aan de Norm gezond bewegen met 2 %van inwoners jaarlijks met 2% Blz. 152  
Aan de hand van een nieuw sportbeleid 2020-2023 i.s.m. partners aanbod van sportvoorzieningen aansluiten op behoefte van inwoners Blz. 153  
Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches op scholen, sportparken en in de openbare ruimte Blz. 154  
Nota sportbeleid opstellen Blz. 155  
Ondersteuning Open Club trajecten van samenwerkende sportverenigingen, door bijvoorbeeld DVC'26 te faciliteren. Blz. 156  
Via regionaal samenwerkingsverband “Achterhoek in Beweging” sport en bewegen stimuleren voor jongeren, senioren, werknemers en mensen met een beperking Blz. 157  
5.5 Financiën Blz. 158  
2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur Blz. 159  
6.1 Missie Blz. 160  
6.2 Context en achtergronden Blz. 161  
6.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 162  
6.4 Wat willen we bereiken? Blz. 163  
Afname van het aantal m2 overcapaciteit in het basisonderwijs met 6 % Blz. 164  
In s’-Heerenberg voorbereidingen treffen voor het realiseren van een nieuwe school voor basisonderwijs Blz. 165  
De inzet van voorliggende voorzieningen nemen toe met 20% Blz. 166  
Versterken voorliggende voorzieningen als alternatief voor geïndiceerde zorg, zoals bijvoorbeeld meer inzet door Welcom. Blz. 167  
De kosten per jongere voor de duurdere vorm van jeugdzorg nemen af met 15% Blz. 168  
Inzet Praktijk Ondersteuner Huisartsen in 2020 ook in ’s-Heerenberg Blz. 169  
Versterken voorliggende voorzieningen als alternatief voor geïndiceerde zorg, zoals bijvoorbeeld meer inzet door Welcom. Blz. 170  
De tevredenheid van het aantal cliënten blijft stabiel. Blz. 171  
Subsidie verstrekken voor kinderen die een voorschoolse voorziening bezoeken Blz. 172  
Ondersteuning, uitgevoerd door hert Sociaal Team neemt toe met 15% Blz. 173  
Casusoverleg tussen jeugdteam en het onderwijs Blz. 174  
Doorontwikkeling van de medewerkers van het Sociaal Team afdeling Jeugd, met het oog op de eigen dienstverlening en beroepsregistratie Blz. 175  
Toename van aantal peuters dat een voorschoolse voorziening bezoekt met 5% Blz. 176  
In 2020 het aantal uren VVE verhogen van 8 naar 16 Blz. 177  
Met de aanbieders van VVE resultaatafspraken maken Blz. 178  
Toename van het aantal doelgroepkinderen die een voorziening bezoeken met 3% Blz. 179  
6.5 Financiën Blz. 180  
2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid Blz. 181  
7.1 Missie Blz. 182  
7.2 Context en achtergronden Blz. 183  
7.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 184  
7.4 Programmaonderdelen Blz. 185  
7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
Het aantal door Welcom ondersteunde bewonersinitiatieven op maatschappelijk vlak neemt toe met 5% Blz. 188  
Het Sociaal Team biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van ondersteuning te voorkomen Blz. 189  
Het voorliggend veld (bijvoorbeeld het Sociaal Werk, mantelzorgondersteuning, sociaal raadsliedenwerk en algemene inloop- en activeringsactiviteiten) wordt in samenwerking met de partners versterkt Blz. 190  
Kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning betrekken we bij de inkoop Blz. 191  
Het aantal mensen dat deelneemt aan een traject Sociaal werk/voorliggend veld neemt toe met 5% Blz. 192  
Het aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft gelijk Blz. 193  
Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt toe met 5% Blz. 194  
Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt met 15% toe Blz. 195  
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt toe met 15% Blz. 196  
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt toe met 5% Blz. 197  
Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen neemt toe met 5% Blz. 198  
7.4.2 Veiligheid Blz. 199  
Wat willen we bereiken? Blz. 200  
Ieder signaal dat binnenkomt bij het Meldpunt Ondermijning wordt binnen 14 dagen opgepakt Blz. 201  
Alle ontvangen signalen die binnenkomen bij het Meldpunt Ondermijning binnen 14 dagen screenen en indien nodig verder op te pakken Blz. 202  
Het actualiseren van de APV Blz. 203  
Het Meldpunt Ondermijning onder de aandacht brengen van burgers, bedrijven en (gemeentelijke) organisaties Blz. 204  
Het ontwikkelen van een adequate voorziening voor de brandweer in Didam Blz. 205  
Per kwartaal, of zoveel vaker als nodig blijkt, een ondermijningstafel organiseren waarin ontvangen meldingen met van belang zijnde partners integraal wordt besproken Blz. 206  
Uitrol van het Keurmerk Veilig Buitengebied Blz. 207  
Vaststellen Integraal Veiligheidsbeleid 2020-2024, mede gebaseerd op uitkomsten Inwonerspanel Montferland Spreekt Blz. 208  
Vaststellen van Plan van aanpak Ondermijning Blz. 209  
7.5 Financiën Blz. 210  
2.1.08 Werk en inkomen Blz. 211  
8.1 Missie Blz. 212  
8.2 Context en achtergronden Blz. 213  
8.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 214  
8.4 Wat willen we bereiken? Blz. 215  
Dat 100% van de personen met een arbeidsbeperking langer dan 1 jaar bij een reguliere werkgever aan het werk is Blz. 216  
Van personen met een arbeidsbeperking registreren Blz. 217  
Dat minimaal 95% van de personen met een arbeidsbeperking langer dan 2 jaar bij een reguliere werkgever aan het werk is Blz. 218  
We gaan de werkbeëindigingen van personen met een arbeidsbeperking registreren en afzetten tegen de werkduur Blz. 219  
We willen dat 55% van de personen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn Blz. 220  
We gaan jobcoaching structureel inzetten Blz. 221  
8.5 Financiën Blz. 222  
2.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 223  
Toelichting Blz. 224  
Context en achtergronden Blz. 225  
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds Blz. 226  
Financiën Blz. 227  
Mutaties reserves Blz. 228  
2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur Blz. 229  
Inleiding Blz. 230  
Overhead definitie Blz. 231  
Overheadkosten Blz. 232  
Kostprijsberekening Blz. 233  
Financiën Blz. 234  
2.4 Vennootschapsbelasting Blz. 235  
Vennootschapsbelasting Blz. 236  
Financiën Blz. 237  
2.5 Paragrafen Blz. 238  
2.5 Paragrafen Blz. 239  
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 240  
1. Missie Blz. 241  
2. Context en achtergronden Blz. 242  
3. Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 243  
4. Ontwikkelingen Blz. 244  
5. Financiële kengetallen Blz. 245  
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 246  
Missie Blz. 247  
Context en achtergronden Blz. 248  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 249  
Ontwikkelingen Blz. 250  
Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen Blz. 251  
Paragraaf C. Financiering Blz. 252  
1. Missie Blz. 253  
2. Context en achtergronden Blz. 254  
3. Kaderstellende (beleids) nota's Blz. 255  
4. Ontwikkelingen Blz. 256  
a. Renteontwikkeling Blz. 257  
b. Financieringsbehoefte Blz. 258  
c. Kasgeldnorm Blz. 259  
d. Renterisiconorm Blz. 260  
e. Overige risico's Blz. 261  
Paragraaf D. Bedrijfsvoering Blz. 262  
Inleiding Blz. 263  
Formatie en budget ambtelijke organisatie Blz. 264  
Apparaatskosten Blz. 265  
Verdieping van enkele onderwerpen Blz. 266  
Paragraafgegevens Blz. 267  
Paragraaf E. Verbonden partijen Blz. 268  
Inleiding Blz. 269  
Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels Blz. 270  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 271  
Overig Blz. 272  
Paragraaf F. Grondbeleid Blz. 273  
1. Missie Blz. 274  
2. Context en achtergronden Blz. 275  
3. Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 276  
4. Doelstellingen Blz. 277  
5. Ontwikkelingen Blz. 278  
6. Financiële bijlagen grondexploitatie Blz. 279  
Paragraaf G. Lokale heffingen Blz. 280  
Beleid Blz. 281  
Tarieven Blz. 282  
Onroerende zaakbelastingen Blz. 283  
Afvalstoffenheffing Blz. 284  
Rioolheffing Blz. 285  
Hondenbelasting Blz. 286  
Toeristenbelasting Blz. 287  
Reclamebelasting Blz. 288  
Rechten en leges Blz. 289  
Marktgelden Blz. 290  
Rechten begraafplaats Blz. 291  
Opbrengst lokale heffingen Blz. 292  
Belastingen, rechten en leges Blz. 293  
Kwijtscheldingsbeleid Blz. 294  
Paragraaf H. Transities Sociaal Domein Blz. 295  
Inleiding Blz. 296  
3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit Blz. 297  
3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit Blz. 298  
4. Bijlagen Blz. 299  
4.1 Coalitieprogramma 2018 - 2022 Blz. 300  
Coalitieprogramma 2018 - 2022 Blz. 301  
4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022 Blz. 302  
4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022 Blz. 303  
4.3 Investeringsplan Blz. 304  
Overzicht investeringen Blz. 305  
4.4 (Vervangings)investeringen Blz. 306  
4.4 (Vervangins) investeringen Blz. 307  
4.5 Reserves en voorzieningen Blz. 308  
4.5.1 Reserves Blz. 309  
4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 310  
4.5.3 Voorzieningen Blz. 311  
4.6 Financiële gegevens Blz. 312  
Begrote inkomsten en uitgaven Blz. 313  
Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld Blz. 314  
(Geprognosticeerde) balans 2018-2021 Blz. 315  
EMU-overzicht Blz. 316  
Renteschema Begroting Blz. 317  
4.7 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 318  
4.7 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 319  
4.8 Programmagegevens Blz. 320  
Programma 1 Blz. 321  
Programma 2 Blz. 322  
Programma 3 Blz. 323  
Programma 4 Blz. 324  
Programma 5 Blz. 325  
Programma 6 Blz. 326  
Programma 7 Blz. 327  
Programma 8 Blz. 328  
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud