Meer
Publicatiedatum: 27-11-2018

Inhoud

Sitemap

Begroting 2019 Blz. 1  
Programmabegroting 2019 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
1. Samenvatting Blz. 4  
1.1. Inleiding Blz. 5  
1.1. Inleiding Blz. 6  
1.1.1 Financiën Blz. 7  
1.1.2 Algemene reserve Blz. 8  
1.1.3 Coalitieprogramma 2018 - 2022 Blz. 9  
1.1.4 "Extra" nieuw beleid 2019 -2022 Blz. 10  
1.1.5 Interbestuurlijk Programma (IBP) Blz. 11  
1.1.6 Budget neutraliteit transities Blz. 12  
1.1.7 Woonlasten Blz. 13  
1.2. Financiële uitkomsten Blz. 14  
1.2. Financiële uitkomsten Blz. 15  
1.2.1. Bestaand beleid Blz. 16  
2.0 Inleiding programma's Blz. 17  
2.0 Inleiding programma's Blz. 18  
2.1.01 Relatie inwoners en bestuur Blz. 19  
01.1 Missie Blz. 20  
01.2 Context en achtergronden Blz. 21  
01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's Blz. 22  
0.1.4 Programmaonderdelen Blz. 23  
01.4.1 Gemeentelijke producten en diensten Blz. 24  
Wat willen we bereiken? Blz. 25  
Bij de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij bij de eerstvolgende peiling beter dan de benchmark op het onderdeel ‘Gemeentelijke dienstverlening’ Blz. 26  
Doorzetten van de campagne ‘Montferland digitaal’, waarbij ook bekeken wordt of bestaande digitale formulieren vereenvoudigd kunnen. Blz. 27  
Hernieuwde visie op dienstverlening opstellen. Blz. 28  
Nieuwe manieren van dienstverlening onderzoeken en daar waar mogelijk implementeren, denk hierbij aan structurele inbedding van chat, onderzoeken en eventueel implementeren van WhatsApp, onderzoeken van de mogelijkheden voor een gemeente-app. Blz. 29  
Structureel monitoren van en sturen op onze servicenormen. Blz. 30  
Telefonische bereikbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Ditmaal niet onder het gehele personeel maar onder de doelgroep die de vorige keren niet optimaal heeft gescoord. Blz. 31  
01.4.2 Communicatie en voorlichting Blz. 32  
Wat willen we bereiken? Blz. 33  
Bij de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij bij de eerstvolgende peiling beter dan de benchmark op het onderdeel ‘waardering communicatie en voorlichting’. Blz. 34  
Aandacht blijven schenken aan het project 'begrijpelijke taal' waarbij ook in 2018 kritisch wordt gekeken naar onze uitgaande correspondentie om deze indien nodig korter, leesbaarder en dus begrijpelijker op te stellen Blz. 35  
Bijdrage aan de Regio Arnhem-Nijmegen ingaande 2019 structureel verhogen met € 50.000 voor het realiseren van diverse regionale programma’s. Blz. 36  
Een klankbordgroep voor jongeren opzetten om de jongeren te betrekken bij het ontwikkelen van plannen in onze gemeente. Blz. 37  
Een nieuw communicatiebeleidsplan opstellen. Blz. 38  
Het project ‘bestuurlijke vernieuwing’ concretiseren/vormgeven en uitrollen, waarbij wordt ingegaan op het beter stimuleren en ondersteunen van ideeën en projecten die vanuit de samenleving komen. Blz. 39  
Het vergadermodel van de gemeenteraad herzien en kijken naar andere vormen. Blz. 40  
Ideeën en projecten die vanuit de samenleving komen beter stimuleren en ondersteunen. Blz. 41  
Inzet van nieuwe communicatiemiddelen Blz. 42  
Bij de burgerpeiling van ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij bij de eerstvolgende peiling beter dan de benchmark op het onderdeel ‘relatie inwoner-gemeente’. Blz. 43  
01.5 Programmagegevens Blz. 44  
01.6 Financiën Blz. 45  
2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 46  
02.1 Missie Blz. 47  
02.2 Context en achtergronden Blz. 48  
02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's Blz. 49  
02.4 Programmaonderdelen Blz. 50  
2.4.1 Ruimtelijke ordening Blz. 51  
Wat willen we bereiken? Blz. 52  
Een adequate thuisbasis (kazerne) voor de brandweer in Didam creëren, waardoor het korps op een arbo technisch verantwoorde en efficiënte wijze kan reageren op calamiteiten binnen haar werkgebied Blz. 53  
In het najaar van 2018 wordt een scenariostudie brandweerkazerne Didam voorgelegd aan de Raad Blz. 54  
We willen een aantrekkelijk en goede woon- en leefomgeving creëren in de Bloemenbuurt in Didam Blz. 55  
Samen met Plavei wordt aan de slag gegaan met de voorbereidingen voor een omvangrijke herstructurering (200 á 250 woningen inclusief openbare ruimte) van de Bloemenbuurt in Didam (gereed in 2021) Blz. 56  
Goede landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functieveranderingsinitiatieven landschappelijke inpassing toepassen Blz. 57  
Invulling geven aan functieveranderingsinitiatieven en landgoederenbeleid Blz. 58  
Afname leegstand gebouwen buitengebied (woningen en niet-woningen) Blz. 59  
Uitvoering geven aan de Omgevingswet (realisatie 2021) Blz. 60  
Door functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 bebouwing in het buitengebied gesloopt Blz. 61  
Vitale bebouwing in kernen: minder leegstaande panden in het centrum Blz. 62  
Grondtransacties en kaveluitgifte begeleiden Blz. 63  
Planologische procedures voeren Blz. 64  
Transformatie- en herontwikkelingsplannen begeleiden Blz. 65  
Revitalisering centrum Didam: herinrichtingsplannen deelgebieden vormgeven Blz. 66  
Uitwerken herinrichtingsplan openbaar gebied voor het centrum van Didam Blz. 67  
2.4.2 Volkshuisvesting Blz. 68  
Wat willen we bereiken? Blz. 69  
Een positief migratiesaldo: > 0 Blz. 70  
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 71  
Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden Blz. 72  
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 73  
Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma Blz. 74  
Bijdragen aan de toename van een levensloopbestendige voorraad Blz. 75  
Vanaf 2018 maken we gebruik van de blijverslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Blz. 76  
We willen (koop)woningen bereikbaar houden voor jonge en startende woningzoekenden Blz. 77  
Continuering van der starterlening Blz. 78  
2.4.3 Natuur- en landschapsontwikkeling Blz. 79  
Wat willen we bereiken? Blz. 80  
Beter inzicht in de aanwezigheid van beschermde diersoorten in de kernen in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet Blz. 81  
Inventariseren veel voorkomende diersoorten in de kernen met veel ruimtelijke ontwikkelingen Blz. 82  
Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha Blz. 83  
Faciliteren particuliere initiatieven Blz. 84  
Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur Blz. 85  
Realisatie 1 Interreg project Blz. 86  
Ruimtelijke initiatieven in het buitengebeid die passen in het landschap Blz. 87  
Invulling geven aan landschappelijk inpassingsbeleid Blz. 88  
2.4.4 Monumenten Blz. 89  
Wat willen we bereiken? Blz. 90  
Uitbreiding van het aantal eigenaren van monumenten dat lid is van de monumentenwacht Blz. 91  
Bij aanvragen instandhoudingssubsidie eigenaren wijzen op nut/noodzaak inspectierapport monumentenwacht en de gemeentelijke vergoeding (abonnement) en bijdrage (subsidie) hierin Blz. 92  
Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website Blz. 93  
Het aantal monumenten dat een goede staat van onderhoud heeft neemt met 5% toe. Blz. 94  
Herstel/instandhouding monumentale graven op de Martinus begraafplaats in Didam en begraafplaats de Goede Herder in ’s-Heerenberg Blz. 95  
Stimuleren instandhouding monumenten door het bieden van diverse subsidiemogelijkheden (koppelsubsidie gemeente en subsidie) Blz. 96  
Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen Blz. 97  
Voorlichting geven aan monumenteneigenaren over actualiteiten - waaronder energiebesparende maatregelen - bij het hebben en houden van monumenten Blz. 98  
02.5 Programmagegevens Blz. 99  
02.6 Financiën Blz. 100  
2.1.03 Beheer leefomgeving Blz. 101  
03.1 Missie Blz. 102  
03.2 Context en achtergonden Blz. 103  
03.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 104  
03.4 Programmaonderdelen Blz. 105  
3.4.1 Afval Blz. 106  
Wat willen we bereiken? Blz. 107  
Van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen wordt tenminste 75 % hergebruikt of nuttig toegepast Blz. 108  
Beheer en regie voeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval inclusief aanbiedstations Blz. 109  
GFT apart inzamelen en gratis laten aanbieden Blz. 110  
Tijdens de jaarlijkse lokale opschoondag worden scholen, verenigingen, wijk- en dorpsraden, ondersteund met het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen, zoals hesjes, grijpers en zakken en een attentie Blz. 111  
Via inhuur van Technotrend worden daarnaast scholen ondersteund in de educatie op gebied van zwerfafval en afval scheiden Blz. 112  
Zoveel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn Blz. 113  
Meer dan 89% hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation Blz. 114  
3.4.2 Duurzaamheid Blz. 115  
Wat willen we bereiken? Blz. 116  
Montferland energieneutraal in 2030; in 2020 is de energieneutraliteit 20%. Blz. 117  
Bijdrage verstrekken voor inrichten Regionaal Energiefonds Blz. 118  
Inkoop groene energie Blz. 119  
Ontwikkelen ruimtelijk kader duurzame energieopwekking Blz. 120  
Participeren in Achterhoekse Groene Energie Maatschappij ( AGEM ) t.b.v. opwekken duurzame energie Blz. 121  
Promoten duurzaamheidsloket (Verduursaam Energieloket AGEM) Blz. 122  
Stimuleren en faciliteren van initiatieven van burgers, instellingen en bedrijven m.b.t. duurzaamheid Blz. 123  
Stimuleren sanering asbestdaken Blz. 124  
Stimuleringslening opzetten waarbij woningeigenaren een lening kunnen aanvragen voor het verwijderen van asbest Blz. 125  
Verstrekken asbestleningen Blz. 126  
3.4.3 Openbare ruimte Blz. 127  
Wat willen we bereiken? Blz. 128  
Ambitie is dat 90% van de schouwpunten voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit Blz. 129  
Afsluiting Pittelderstraat Didam Blz. 130  
Herinrichting Bloemenbuurt Didam. Woningbouwvereniging Plavei gaat woningen slopen en vervangen door nieuwbouw en woningen renoveren. De openbare ruimte van de wijk wordt volledig heringericht. Blz. 131  
Reconstructie van de Sint Jansgildestraat in Beek. De bruikbaarheid van de weg is slecht door wordtelopdruk. Dit heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. Herstel is niet meer mogelijk en reconstructie dus noodzakelijk. Blz. 132  
Regulier beheer van wegen, bermen, openbare verlichting, bewegwijzering, verkeers- en straatnaam borden, openbaar groen en riolering Blz. 133  
Voorbereiding en uitvoering verschillende fases van het Masterplan Didam. In 2019 wordt de Spoorstraat heringericht. Dit is fase 1 van het Masterplan. Tegelijkertijd worden de volgende fases in voorbereiding genomen. Blz. 134  
Afname aantal verkeersongevallen met 2% per jaar Blz. 135  
Herinrichting Bloemenbuurt Didam. Woningbouwvereniging Plavei gaat woningen slopen en vervangen door nieuwbouw en woningen renoveren. De openbare ruimte van de wijk wordt volledig heringericht. Blz. 136  
In 2019 starten we met het opstellen van een nieuw IVVP (Integraal Verkeer en Vervoer Plan). Het oude plan uit 2013 moet volledig worden herzien vanwege een groter aantal ontwikkelingen w.o. de aanleg van de ontbrekende schakel bij 's-Heerenberg. Blz. 137  
Kruising aanpassen rotonde Bievanckweg-Ruighoek Blz. 138  
Reconstructie van de Sint Jansgildestraat in Beek. De bruikbaarheid van de weg is slecht door wordtelopdruk. Dit heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. Herstel is niet meer mogelijk en reconstructie dus noodzakelijk. Blz. 139  
Regulier beheer van wegen, bermen, openbare verlichting, bewegwijzering, verkeers- en straatnaam borden, openbaar groen en riolering Blz. 140  
Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte. In 2019 wordt het meer toegankelijk maken van de openbare gecontinueerd volgens het beleidsplan ‘toegankelijkheid openbare ruimte 2017 -2021’. Blz. 141  
Verkeersremmende maatregelen Zuidermarkweg in Beek Blz. 142  
Vervanging verouderd straatmateriaal. Vanaf het begrotingsjaar 2018 is er structureel geld beschikbaar voor het vervangen van verouderd straatmateriaal. Ook in 2019 staan er een aantal wegen op de planning waarvan het straatmateriaal wordt vervangen. Blz. 143  
Voorbereiding en uitvoering verschillende fases van het Masterplan Didam. In 2019 wordt de Spoorstraat heringericht. Dit is fase 1 van het Masterplan. Tegelijkertijd worden de volgende fases in voorbereiding genomen. Blz. 144  
Energieverbruik openbare verlichting verminderen met 2,5 % per jaar Blz. 145  
Led verlichting toepassen in de openbare verlichting bij vervanging en nieuwe plaatsing. Blz. 146  
Vergoten waardering van de inwoners voor de woon- en leefomgeving met 2% per jaar Blz. 147  
Aanleg glasvezel in het buitengebied. In het buitengebied is/wordt gestart met de aanleg van glasvezel om zodoende het buitengebied van de gemeente te voorzien van snel internet. Blz. 148  
Beginnen met het opstellen van een nieuw GRP voor de periode 2021-2026. Hierin worden ook maatregelen opgenomen die in het kader van klimaatadaptie noodzakelijkerwijs genomen moeten worden om een klimaatbestendige woonomgeving te realiseren. Blz. 149  
Herinrichting Bloemenbuurt Didam. Woningbouwvereniging Plavei gaat woningen slopen en vervangen door nieuwbouw en woningen renoveren. De openbare ruimte van de wijk wordt volledig heringericht. Blz. 150  
In 2019 starten we met het opstellen van een nieuw IVVP (Integraal Verkeer en Vervoer Plan). Het oude plan uit 2013 moet volledig worden herzien vanwege een groter aantal ontwikkelingen w.o. de aanleg van de ontbrekende schakel bij 's-Heerenberg. Blz. 151  
Meer onderhoud plegen aan wegranden. Blz. 152  
Opstellen bermenbeleidsplan met voorstellen voor een andere manier van bermenonderhoud waardoor meer natuurlijke bermen en bermen met een biodiversiteit ontstaan. Blz. 153  
Opstellen nieuw groenstructuurplan met als doel de woon- en leefomgeving groener te maken. Blz. 154  
Reconstructie van de Sint Jansgildestraat in Beek. De bruikbaarheid van de weg is slecht door wordtelopdruk. Dit heeft een negatief effect op de verkeersveiligheid. Herstel is niet meer mogelijk en reconstructie dus noodzakelijk. Blz. 155  
Regulier beheer van wegen, bermen, openbare verlichting, bewegwijzering, verkeers- en straatnaam borden, openbaar groen en riolering Blz. 156  
Verbeteren toegankelijkheid openbare ruimte. In 2019 wordt het meer toegankelijk maken van de openbare gecontinueerd volgens het beleidsplan ‘toegankelijkheid openbare ruimte 2017 -2021’. Blz. 157  
Vervanging verouderd straatmateriaal. Vanaf het begrotingsjaar 2018 is er structureel geld beschikbaar voor het vervangen van verouderd straatmateriaal. Ook in 2019 staan er een aantal wegen op de planning waarvan het straatmateriaal wordt vervangen. Blz. 158  
Voorbereiding en uitvoering verschillende fases van het Masterplan Didam. In 2019 wordt de Spoorstraat heringericht. Dit is fase 1 van het Masterplan. Tegelijkertijd worden de volgende fases in voorbereiding genomen. Blz. 159  
03.5 Programmagegevens Blz. 160  
03.6 Financiën Blz. 161  
2.1.04 Economie en toerisme Blz. 162  
04.1 Missie Blz. 163  
04.2 Context en achtergronden Blz. 164  
04.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 165  
04.4 Programmaonderdelen Blz. 166  
4.4.1 Economie Blz. 167  
Wat willen we bereiken? Blz. 168  
Jaarlijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen tot tenminste 650 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 169  
Bestuurlijk en ambtelijk overleg en gezamenlijke activiteiten met (m.n.) onze buren uit Emmerich Blz. 170  
Bevorderen van het voorzien in voldoende werk- en stageplekken bij het bedrijfsleven Blz. 171  
Opstellen van een economische visie op de ontwikkeling van Montferland Blz. 172  
Structureel in overleg met (o.a.) MKB over mogelijkheden toename werkgelegenheid Blz. 173  
Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam Blz. 174  
Jaarlijkse toename van het aantal bedrijfsvestigingen tot tenminste 130 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 Blz. 175  
(Inter-)nationale hotelketens en fastfoodketens interesseren voor vestiging in Montferland Blz. 176  
Andere opties onderzoeken zoals vestiging megabioscoop langs de A12 Blz. 177  
Onderzoek naar de gevolgen van vestiging van de Factory Outlet Zevenaar Blz. 178  
Subsidiëring van innovatieve vernieuwingen (subsidieregeling Innovatiefonds Montferland) Blz. 179  
Verder voorbereiden van DOCKS NLD 2 (in overleg met Provincie blijven over noodzaak van ontwikkeling) Blz. 180  
Verkoop van Docks NLD Blz. 181  
Via actieve acquisitie stimuleren van verkoop van bedrijfsterreinen Blz. 182  
Toename van het aandeel lokale/regionale inkopen tot ten minste 45% Blz. 183  
Interne voorlichting over mogelijkheden lokale inkoop Blz. 184  
Lokale/regionale bedrijven actief benaderen om mee te doen aan onze aanbestedingen Blz. 185  
4.4.2 Toerisme Blz. 186  
Wat willen we bereiken? Blz. 187  
Toename van het aantal toeristische overnachtingen Blz. 188  
Toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector T&R tot tenminste 58 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 189  
Samen met het toeristisch veld zal het huidige R&T beleid verder worden uitgewerkt tot een gedegen toeristisch beleid (o.a. de promotie van Montferland en de inrichting van camperplaatsen) Blz. 190  
Ontwikkeling van tenminste 2 nieuwe T&R producten per jaar Blz. 191  
Ontwikkeling en promotie van het TR-product Montferland i.s.m. de VVV Blz. 192  
04.5 Programmagegevens Blz. 193  
04.6 Financiën Blz. 194  
2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl Blz. 195  
5.1 Missie Blz. 196  
5.2 Context en achtergronden Blz. 197  
5.3 kaderstellende (beleids) nota's Blz. 198  
5.4 Programmaonderdelen Blz. 199  
5.4.1 Sportbevordering Blz. 200  
Wat willen we bereiken? Blz. 201  
Percentage volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen stabiliseert op 65 % Blz. 202  
Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches Blz. 203  
Regionaal coördinator inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een passend sportaanbod en/of evenement Blz. 204  
Sportinitiatieven van verenigingen, combinatiefunctionarissen, scholen ondersteunen met financiële middelen en promotie Blz. 205  
Sportverenigingen ondersteunen met subsidie, informatie en samenwerkingsmogelijkheden Blz. 206  
Percentage inwoners > 19 jaar dat wekelijks sport blijft gelijk (54 %) Blz. 207  
5.4.2 Sportaccommodaties en speellocaties Blz. 208  
Wat willen we bereiken? Blz. 209  
Aandeel speellocaties dat voldoet aan de nieuwe visie op spelen stijgt naar 30% in 2018 Blz. 210  
(Bestaande) speellocaties opheffen en (her)inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken en/of waarbij de actieve leefstijl voor alle leeftijden wordt gestimuleerd Blz. 211  
Met inbreng van een extern gespecialiseerd bedrijf onderzoek uitvoeren naar de toekomst van zwembad de Hoevert en daarbij in ieder geval de zwemverenigingen bij betrekken. Blz. 212  
Mindervalidenlift de Muizenberg Blz. 213  
Verduurzaming sportzaal ’t Raland Blz. 214  
Voetbalverenigingen spelen op een kleiner aantal voetbalaccommodaties. Blz. 215  
Fusie voetbalverenigingen: investeringen uitbreidingen MVR onderzoeken Blz. 216  
Met een extern bureau voetbalverenigingen faciliteren en ondersteunen bij eventuele fusies in samenwerking met de verenigingen en de gemeente Blz. 217  
5.4.3 Leefstijlprojecten Blz. 218  
Wat willen we bereiken? Blz. 219  
Percentage kinderen van 0 tot 12 jaar met overgewicht daalt met 1%-punt Blz. 220  
Het regisseren van het project "Gezonde Kinderen in een Gezonde Kindomgeving" (GKGK). Blz. 221  
Het regisseren van de “Ketenaanpak Overgewicht” Blz. 222  
Regisseren van het project “Slimmer” (verhoogd risico op diabetes) Blz. 223  
Senioren stimuleren tot gezonde leefstijl en veilig huis via ontwikkeling en uitvoering project “Vitaal Veilig Wonen Montferland” Blz. 224  
Percentage senioren (65-75 jaar) dat voldoende beweegt (NNGB-norm ) stabiliseert op 81 % Blz. 225  
Deelnemen regionaal project Achterhoek in Beweging Blz. 226  
Het percentage valongelukken onder ouderen boven de 65 jaar daalt met 10 %-punt Blz. 227  
Het percentage jongeren van 12 tot 16 jaar dat op tenminste 5 dagen minstens 1 uur beweegt stabiliseert op 65 % Blz. 228  
5.4.4 Gezondheid Blz. 229  
Wat willen we bereiken? Blz. 230  
Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt is 76 % Blz. 231  
Het percentage volwassen inwoners dat meer alcohol gebruikt dan geadviseerd door Gezondheidsraad daalt met 2% Blz. 232  
Organiseren van voorlichtingsactiviteiten over leefgewoonten Blz. 233  
Het percentage jongeren (klas 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat recentelijk alcohol heeft gedronken daalt met 5% Blz. 234  
Gerichte voorlichting geven o.a. door de GGD op scholen Blz. 235  
Met het opstellen van een ‘Preventie –en Handhavingsplan Drank –en Horecawet’ het alcoholgebruik beïnvloeden Blz. 236  
Percentage van gevallen, waarbij binnen 6 minuten na hartstilstand reanimatie en AED inzetbaar is, blijft 95% Blz. 237  
Uitvoering geven aan Project Hartveilig wonen en first-respondertaak brandweer. Blz. 238  
He percentage oproepen die voldoen aan de normen van de aanrijtijden van de ambulances stijgt met 2 % Blz. 239  
Overleg organiseren met ambulancevervoerders over hun resultaten t.a.v. de aanrijtijden Blz. 240  
5.5 Programmagegevens Blz. 241  
5.6 Financiën Blz. 242  
2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur Blz. 243  
6.1 Missie Blz. 244  
6.2 Context en achtergronden Blz. 245  
6.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 246  
6.4 Programmaonderdelen Blz. 247  
6.4.1 Jeugd Blz. 248  
Wat willen we bereiken? Blz. 249  
We willen bereiken dat inwoners met beperkte verstandelijke vermogens minder een beroep doen op professionele begeleiding Blz. 250  
Estinea organiseert in ’s-Heerenberg wekelijks een groepsbijeenkomst. De deelnemers leren elkaar te ondersteunen, en hierdoor neemt de behoefte aan professionele begeleiding af Blz. 251  
Het percentage jeugdigen dat een beroep doet op de geïndiceerde jeugdhulp neemt af met 2% in de periode 2017-2020. Daarbinnen een verschuiving laten plaatsvinden van dure (zorg met verblijf) naar goedkopere zorg (ambulante hulp). Blz. 252  
Binnen het sociaal team-afdeling Jeugd en gezin gespecialiseerde kennis inzetten op het terrein van GGZ Blz. 253  
De gemeente gaat investeren op lichte en goedkopere zorgvormen en voorlichtingen, om zo de vraag naar duurdere zorg te verminderen Blz. 254  
De gemeente subsidieert het bezoek van een voor- en vroegschoolse voorziening, aan ouders van een VVE- doelgroepkind Blz. 255  
De huisartsen informeren over de hulpverleningstrajecten binnen het sociaal team, en de mogelijkheden om snel hulp in te zetten. Blz. 256  
Kortdurende ambulante hulp door het sociaal team inzetten Blz. 257  
Het percentage kinderen dat gebruik maakt van VVE stabiliseren op 95% Blz. 258  
De gemeente subsidieert deelname aan VVE voor kinderen met een indicatie Blz. 259  
Het percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie neemt af met 0,3% Blz. 260  
De gemeente voert gesprekken met de jongeren en ouders als er sprake is van relatief of absoluut verzuim Blz. 261  
Onderzocht wordt wat jongeren bindt en boeit binnen de gemeente Montferland (Innovation Lab) Blz. 262  
Het percentage meldingen van overlast door jongeren neemt af met 10% Blz. 263  
Controles uitvoeren in de openbare ruimte, op plekken waar veel jongeren tezamen komen Blz. 264  
6.4.2 Onderwijs Blz. 265  
Wat willen we bereiken? Blz. 266  
Goede zorg voor basisschoolleerlingen op het snijvlak van de wet Passend Onderwijs en jeugdwet Blz. 267  
In de zomer van 2019 wordt een zomerschool voor kinderen van nieuwkomers georganiseerd Blz. 268  
In overleg met de scholen wordt onderzocht in hoeverre gekwalificeerde vrijwilligers bereid zijn Duitse lessen te verzorgen. Hierbij kan wellicht aangesloten worden bij de regio Achterhoek Blz. 269  
Jaarlijks een aantal gezamenlijke trainingen voor onderwijs en sociaal team organiseren om het kennisniveau over de relevante wetgeving en de samenwerkingsafspraken te verbeteren Blz. 270  
Op basis van de wetgeving en vastgestelde plannen casussen bespreken Blz. 271  
Samenwerkingsafspraken actualiseren Blz. 272  
Afname van de leegstand in de basisscholen met 1100 m2 op termijn. Blz. 273  
De mogelijkheden onderzoeken voor centrale huisvesting in s-Heerenberg voor de 3 basisscholen. Blz. 274  
Het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs neemt jaarlijks af met een getal tussen 5 en 7. Blz. 275  
Leerlingen extra ondersteuning bieden op het reguliere onderwijs, zodat verwijzing naar speciaal onderwijs indien mogelijk voorkomen wordt. Blz. 276  
Het percentage leerlingen, dat vervoerd wordt naar scholen voor speciaal onderwijs neemt af met 10% Blz. 277  
Met de ouders van leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer, kijken naar alternatieve vormen: eigen vervoer, per fiets etc. Blz. 278  
6.4.3 Cultuur & ontmoeting Blz. 279  
Wat willen we bereiken? Blz. 280  
Het percentage Montferlandse leerlingen dat onderwijs volgt op de muziekscholen neemt toe. Blz. 281  
Wij ondersteunen de muziekscholen om daarmee muziekeducatie in het primair onderwijs te verzorgen en toegankelijk muziekonderwijs voor de jeugd aan te bieden. Blz. 282  
Het percentage leden van de Bibliotheek Montferland blijft stabiel (niveau 2016). Blz. 283  
We onderzoeken thans ook vestigingsmogelijkheden van de bibliotheek in Meulenvelden en brede school ’s-Heerenberg Blz. 284  
Wij ondersteunen de bibliotheek zodat zij activiteiten kan uitvoeren ten behoeve van leesbevordering, vnl. onder de doelgroep jeugd. Daarnaast het organiseren van activiteiten voor volwassenen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Blz. 285  
De taalachterstand van onze inwoners neemt af en de digitale vaardigheden nemen toe. Blz. 286  
Wij ondersteunen de bibliotheek t.b.v. de Taalhuizen en Digisterker. Blz. 287  
Het aantal welzijnsaccommodaties dat door de gemeenschap wordt beheerd neemt met één toe. Blz. 288  
De dorpsraden en verenigingen ondersteunen bij initiatieven om de leefbaarheid op peil te houden Blz. 289  
De gemeenschappen motiveren om het beheer van de gemeenschapshuizen over te nemen en daar de randvoorwaarden voor scheppen Blz. 290  
Voor Beek, Braamt en Azewijn wordt aan een plan gewerkt (maatwerk per kern). Het gaat hierbij overigens niet alleen om plannen voor fysieke voorzieningen) Blz. 291  
6.5 Programmagegevens Blz. 292  
6.6 Financiën Blz. 293  
2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid Blz. 294  
7.1 Missie Blz. 295  
7.2 Context en achtergronden Blz. 296  
7.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 297  
7.4 Programmaonderdelen Blz. 298  
7.4.1 Maatschappelijke inzet en mantelzorg Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan buurtgenoten blijft gelijk t.o.v. 2016. Blz. 301  
Het ondersteunen van bewonersinitiatieven die informele ondersteuning door buurtgenoten bevorderen. Blz. 302  
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan een hulpbehoevende naaste (=mantelzorg)blijft gelijk. Blz. 303  
Faciliteren van mantelzorgondersteuning in de vorm van begeleiding, educatie en lotgenotencontact Blz. 304  
Het percentage mantelzorgers dat een hoge belasting ervaart, daalt met 3% t.o.v. 2016. Blz. 305  
Het % van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet blijft gelijk t.o.v. 2016. Blz. 306  
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het faciliteren van een vacaturebank, promotie-activiteiten en het aanbieden van begeleiding bij het vinden van passend vrijwilligerswerk Blz. 307  
7.4.2 Maatschappelijke opvang Blz. 308  
Wat willen we bereiken? Blz. 309  
Het handhaven van een regionaal aanbod van tenminste 60 plaatsen maatschappelijke opvang Blz. 310  
In regionaal verband afspraken maken met Centrumgemeente Doetinchem over opvangplaatsen maatschappelijke opvang Blz. 311  
Het aantal inwoners dat aangewezen is op beschermd wonen blijft stabiel. Blz. 312  
Sluitende afspraken over financiering en taakverdeling tussen centrumgemeente Doetinchem en de regiogemeenten rondom Beschermd Wonen Blz. 313  
7.4.3 Voorzieningen WMO (algemeen en individueel) Blz. 314  
Wat willen we bereiken? Blz. 315  
Een betere samenwerking tussen sociaal en medisch domein Blz. 316  
Organiseren van netwerkbijeenkomsten van lokale partners uit het medisch domein (wijkverpleging, huisartsen, paramedici, psychologen etc.) en het sociaal domein (gemeente, bibliotheek, welzijn, woningbouwstichting, aanbieders van ondersteuning etc. Blz. 317  
Het aantal unieke inwoners met geïndiceerde ondersteuning op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 318  
De gemeente biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van zorg te voorkomen Blz. 319  
De gemeente zet in op inzet van eigen kracht, het sociaal netwerk en algemene voorzieningen. Blz. 320  
Het aantal maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 321  
Het aanbod van algemene voorzieningen wordt versterkt en sluit aan bij de vraag Blz. 322  
Het voorliggend veld waaronder de algemene voorzieningen wordt in samenwerking met de partners versterkt Blz. 323  
Minimaal 85% van de inwoners ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend bij de hulpvraag Blz. 324  
Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning Blz. 325  
7.4.4 Veiligheid Blz. 326  
Wat willen we bereiken? Blz. 327  
Doel is om met de uitbreiding van de capaciteit nog meer in te kunnen zetten op bestrijding van criminaliteit en overlast ter bevordering van de veiligheid en het leefklimaat Blz. 328  
Aan de slag met de uitkomsten van het in september 2018 op te stellen ‘ondermijningsbeeld Montferland’ Blz. 329  
Voortgezette aandacht voor overlastgevende jeugd Blz. 330  
We nemen indien nodig het initiatief, de coördinatie en afstemming voor een multidisciplinair overleg per casus. De casuïstiek kan zich voordoen op het gebied van criminaliteit, ondermijning en overlast maar zeker ook op het gebied van zorg. Blz. 331  
Zero tolerance op het gebied van productie, -logistiek en handel in hard en softdrugs (hennep) Blz. 332  
Het doel van dit toezicht in het openbaar domein door een particulier beveiliger is om de overlast in de gemeente Montferland te verminderen en de veiligheid te borgen Blz. 333  
De beveiliger voert al meerdere jaren, voor 20 uur per week, ‘toezicht in het openbaar domein’ uit in die gebieden waar overlast ervaren wordt. Dit toezicht wordt uitgevoerd op wisselende tijden verdeeld over alle dagen van de week Blz. 334  
Met dit project wordt door inzet van innovatieve technologische ontwikkelingen invulling gegeven aan ‘burgerhulp’, waardoor men in het buitengebied langer veilig thuis kan wonen Blz. 335  
Actief communiceren over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten Blz. 336  
Door deel te nemen aan dit project in de Achterhoek wordt de mogelijkheid geboden per gemeente ca. 130 huishoudens in het buitengebied te voorzien van slimme techniek en sociale alarmering, zodat zij langer veilig thuis kunnen blijven wonen Blz. 337  
Het aantal woninginbraken en diefstallen van fietsen neemt met 2% af Blz. 338  
Actief communiceren over en met burgers over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten Blz. 339  
Continueren van de samenwerking met de politie voor een vroegtijdige signalering van mogelijke trends om daarop actief te kunnen inzetten Blz. 340  
Het indexcijfer onveiligheidsgevoelens (2012 = 100) daalt Blz. 341  
Het gevoel van de inwoners over veiligheid peilen Blz. 342  
Vanuit veiligheid samenwerken in het bestaande project toezicht openbare ruimte en participeren in het Donkere Dagen Offensief (preventieve maatregelen tegen woninginbraak oktober - december) van de politie Blz. 343  
Tenminste 90 % gemeentelijke functionarissen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben hiervoor een opleiding, training of oefening gevolgd Blz. 344  
Besluitvorming voorbereiden over de brandweerkazerne Didam Blz. 345  
Binnen de regionale context inzetten op het vakbekwaam worden en blijven van de functionarissen in de crisisbeheersing (college en medewerkers) uit de gemeentelijke organisatie Blz. 346  
Vastellen van een nieuw Integraal Handhavingsbeleidsplan Blz. 347  
Vaststellen van een nieuw Integraal Veiligheidsbeleid Blz. 348  
7.5 Programmagegevens Blz. 349  
7.6 Financiën Blz. 350  
2.1.08 Werk en inkomen Blz. 351  
8.1 Missie Blz. 352  
8.2 Context en achtergronden Blz. 353  
8.3 Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 354  
8.4 Programmaonderdelen Blz. 355  
8.4.1 Participatie en activering Blz. 356  
Wat willen we bereiken? Blz. 357  
Het aantal uitkeringen daalt met 30 uitkeringen t.o.v. 2017. Blz. 358  
Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering Blz. 359  
Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratie instrumenten Blz. 360  
Het aantal mensen dat met langdurige loonkostensubsidie arbeid verricht neemt jaarlijks toe met 10 personen Blz. 361  
Het instrument loonkostensubsidie profileren als instrument bij werkgevers om inwoners met een arbeidsbeperking ook deel te laten nemen aan het arbeidsproces Blz. 362  
Het percentage van personen die een tegenprestatie voor de uitkerting levert stijgt met 10% t.o.v. 2017. Blz. 363  
In samenwerking met onze maatschappelijke instelling en gemeentelijke serviceteams inwoners uit de doelgroep toeleiden tot maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 364  
8.4.2 Minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 365  
8.4.2 Minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 366  
Wat willen we bereiken? Blz. 367  
Het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financiën kan beheren stabiliseert op het niveau van 2018 Blz. 368  
Indien noodzakelijk worden inwoners aanvullend financieel ondersteund op basis van maatwerk Blz. 369  
Een stabilisatie van het aantal personen dat gebruik maakt van de regeling ‘Meedoen in Montferland’ Blz. 370  
De regeling ‘Meedoen in Montferland’ promoten bij de doelgroep met een laag inkomen Blz. 371  
Tenminste 120 aanbieders op de webshop "meedoen in Montferland" Blz. 372  
De regeling ‘Meedoen in Montferland’ promoten bij de aanbieders van maatschappelijke activiteiten Blz. 373  
Het percentage klanten dat door middel van een budgetbeheerrekening binnen een termijn van 3 jaar zelfstandig hun financien kunnen beheren stabiliseert op het niveau van 2018. Blz. 374  
De schuldhulpverlening conform de gestelde kaders in het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 (i.o.) uitvoeren waarbij het project schuldhulpmaatje wordt uitgebreid Blz. 375  
Indien noodzakelijk worden inwoners aanvullend financieel ondersteund op basis van maatwerk. Blz. 376  
Onze financiële regelingen uitvoeren conform het vastgestelde beleidsplan en de samenwerking met maatschappelijke initiatieven als de Voedselbank, stichting Leergeld e.d. intensiveren Blz. 377  
Vroegsignaleren via BKR tools Blz. 378  
8.4.3 Nieuwkomers Blz. 379  
Wat willen we bereiken? Blz. 380  
De taakstelling voor 2019 (nog niet bekend) wordt gerealiseerd. Blz. 381  
Wij gaan in samenwerking met COA, de woningstichting Plavei en mogelijke particuliere verhuurders de huisvesting van statushouders organiseren Blz. 382  
Minimaal 40% van de nieuwkomers verricht tijdens de inburgeringsperiode (onbetaalde) maatschappelijk nuttige activiteiten en/of participeert in het arbeidsproces naar vermogen. Blz. 383  
Wij gaan in samenwerking met de maatschappelijke partners de toeleiding tot maatschappelijk nuttige activiteiten (bijv. vrijwilligerswerk) en betaalde arbeid organiseren. Blz. 384  
Wij gaan in samenwerking met Welcom, Graafschap college en de bibliotheek (waaronder het Taalhuis) de integratie optimaliseren Blz. 385  
8.4.4 Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Blz. 386  
Wat willen we bereiken? Blz. 387  
Zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie werken bij een reguliere werkgever (via detachering of begeleid werken) Blz. 388  
De medewerkers van de groenploeg zijn met ingang van 1 januari 2018 in dienst van de gemeente. De groenploeg wordt aldus ingezet als reintegratie-instrument Blz. 389  
In 2019 zal Laborijn trachten met de vm. medewerkers van Presikhaaf afspraken te maken ter vergroting van hun arbeidsproductiviteit. Blz. 390  
8.5 Programmagegevens Blz. 391  
8.6 Financiën Blz. 392  
2.2 Algemene dekkingsmiddelen Blz. 393  
Toelichting Blz. 394  
Context en achtergronden Blz. 395  
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds Blz. 396  
Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *) Blz. 397  
Financiën Blz. 398  
Mutaties reserves Blz. 399  
2.3 Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur Blz. 400  
Inleiding Blz. 401  
Overhead definitie Blz. 402  
Overheadkosten Blz. 403  
Kostprijsberekening Blz. 404  
Financiën Blz. 405  
2.4 Vennootschapsbelasting Blz. 406  
Vennootschapsbelasting Blz. 407  
Financiën Blz. 408  
2.5 Paragrafen Blz. 409  
2.5 Paragrafen Blz. 410  
Paragraaf A. Weerstandsvermogen en risicobeheersing Blz. 411  
1. Missie Blz. 412  
2. Context en achtergronden Blz. 413  
3. Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 414  
4. Ontwikkelingen Blz. 415  
5. Financiële kengetallen Blz. 416  
Paragraaf B. Onderhoud kapitaalgoederen Blz. 417  
Missie Blz. 418  
Context en achtergronden Blz. 419  
Kaderstellende beleidsnota's Blz. 420  
Ontwikkelingen Blz. 421  
Uitgaven onderhoud kapitaalgoederen Blz. 422  
Paragraaf C. Financiering Blz. 423  
1. Missie Blz. 424  
2. Context en achtergronden Blz. 425  
3. Kaderstellende (beleids) nota's Blz. 426  
4. Ontwikkelingen Blz. 427  
a. Renteontwikkeling Blz. 428  
b. Financieringsbehoefte Blz. 429  
c. Kasgeldnorm Blz. 430  
d. Renterisiconorm Blz. 431  
e. Overige risico's Blz. 432  
Paragraaf D. Bedrijfsvoering Blz. 433  
Inleiding Blz. 434  
Formatie en budget ambtelijke organisatie Blz. 435  
Apparaatskosten Blz. 436  
Verdieping van enkele onderwerpen Blz. 437  
Paragraafgegevens Blz. 438  
Paragraaf E. Verbonden partijen Blz. 439  
Inleiding Blz. 440  
Bestuurlijk belang - bezetting bestuurszetels Blz. 441  
Gemeenschappelijke regelingen Blz. 442  
Vennootschappen en coöperaties Blz. 443  
Overig Blz. 444  
Paragraaf F. Grondbeleid Blz. 445  
1. Missie Blz. 446  
2. Context en achtergronden Blz. 447  
3. Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 448  
4. Doelstellingen Blz. 449  
5. Ontwikkelingen Blz. 450  
6. Financiële bijlagen grondexploitatie Blz. 451  
Paragraaf G. Lokale heffingen Blz. 452  
Beleid Blz. 453  
Tarieven Blz. 454  
Onroerende zaakbelastingen Blz. 455  
Afvalstoffenheffing Blz. 456  
Rioolheffing Blz. 457  
Hondenbelasting Blz. 458  
Toeristenbelasting Blz. 459  
Reclamebelasting Blz. 460  
Rechten en leges Blz. 461  
Marktgelden Blz. 462  
Rechten begraafplaats Blz. 463  
Opbrengst lokale heffingen Blz. 464  
Belastingen, rechten en leges Blz. 465  
Kwijtscheldingsbeleid 2019 Blz. 466  
Paragraaf H. Transities Sociaal Domein Blz. 467  
Inleiding Blz. 468  
Business Intelligence Tool Blz. 469  
Stand van zaken budgetten en ontwikkelingen transities Blz. 470  
3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit Blz. 471  
3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit Blz. 472  
4. Bijlagen Blz. 473  
4.1 Coalitieprogramma 2018 - 2022 Blz. 474  
Coalitieprogramma 2018 - 2022 Blz. 475  
4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022 Blz. 476  
4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022 Blz. 477  
4.3 Investeringsplan Blz. 478  
Overzicht investeringen Blz. 479  
4.4 (Vervangings)investeringen Blz. 480  
4.4 (Vervangings)investeringen Blz. 481  
4.5 Reserves en voorzieningen Blz. 482  
4.5.1 Reserves Blz. 483  
4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves Blz. 484  
4.5.3 Voorzieningen Blz. 485  
4.6 Financiële gegevens Blz. 486  
Begrote inkomsten en uitgaven Blz. 487  
Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld Blz. 488  
(Geprognoticeerde) balans 2018-2021 Blz. 489  
EMU-overzicht Blz. 490  
Renteschema Begroting Blz. 491  
4.7 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 492  
4.7 Overzicht incidentele baten en lasten Blz. 493