Meer
Publicatiedatum: 07-11-2017

Inhoud

Sitemap

Begroting 2018 Blz. 1  
Programmabegroting 2018 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Samenvatting Blz. 4  
Inleiding Blz. 5  
Inleiding Blz. 6  
Financiën Blz. 7  
Algemene reserve Blz. 8  
Nieuw beleid 2018 - 2021 Blz. 9  
Woonlasten Blz. 10  
Financiële uitkomsten Blz. 11  
Financiële uitkomsten Blz. 12  
Bestaand beleid Blz. 13  
Kerntakendiscussie - eindrapportage Blz. 14  
Voorgeschiedenis Blz. 15  
Resultaten Blz. 16  
KTD – niet gerealiseerd Blz. 17  
Uitputting reserve ontvlechtingskosten KTD Blz. 18  
Conclusie Blz. 19  
Inleiding programma's Blz. 20  
Inleiding programma's Blz. 21  
Relatie inwoners en bestuur Blz. 22  
Missie Blz. 23  
Context en achtergronden Blz. 24  
Overzicht kaderstellende (beleids)nota's Blz. 25  
Programmaonderdelen Blz. 26  
Gemeentelijke producten en diensten Blz. 27  
Wat willen we bereiken? Blz. 28  
Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij een 7 op het onderdeel ‘Gemeentelijke dienstverlening’ Blz. 29  
Klanttevredenheidsonderzoek uitvoeren Blz. 30  
Het aantal producten en diensten dat digitaal wordt aangevraagd stijgt naar 10.000 stuks Blz. 31  
Doorzetten van de campagne 'Montferland digitaal', aantal digitale producten uitbreiden, bezien of bestaande digitale producten vereenvoudigd kunnen worden. Blz. 32  
Dat wij in 90% van de gevallen de meetbare servicenormen naleven. Blz. 33  
Monitoren van en sturen op onze servicenormen Blz. 34  
Communicatie en voorlichting Blz. 35  
Wat willen we bereiken? Blz. 36  
Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij gelijk aan de benchmark op het onderdeel ‘Relatie burger-gemeente’, zijnde een 6,1. Blz. 37  
Enquête houden om te onderzoeken welk percentage van de personen die wij aanschrijven onze brieven begrijpelijk vindt Blz. 38  
Instellen van een burgerpanel op het terrein van zorg Blz. 39  
Inzet van actuele communicatiemiddelen Blz. 40  
Klanttevredenheidsonderzoeken uit laten voeren Blz. 41  
Uitgebreid aandacht besteden aan het onderwerp burgerparticipatie Blz. 42  
Van de personen die wij aanschrijven vindt 90% onze brieven begrijpelijk Blz. 43  
Aandacht blijven schenken aan het project 'begrijpelijke taal' waarbij ook in 2018 kritisch wordt gekeken naar onze uitgaande correspondentie om deze indien nodig korter, leesbaarder en dus begrijpelijker op te stellen Blz. 44  
De opkomst bij de gemeenteraadsverkiezingen bevorderen naar 55%. Blz. 45  
Programmagegevens Blz. 46  
Financiën Blz. 47  
Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 48  
Missie Blz. 49  
Context en achtergronden Blz. 50  
Kaderstellende ( beleids ) nota's Blz. 51  
Programmaonderdelen Blz. 52  
Ruimtelijke ordening Blz. 53  
Wat willen we bereiken? Blz. 54  
Goede landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functieveranderingsinitiatieven landschappelijke inpassing toepassen Blz. 55  
Invulling geven aan functieveranderingsinitiatieven en landgoederenbeleid Blz. 56  
Afname leegstand gebouwen buitengebied (woningen en niet-woningen) Blz. 57  
Door functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 bebouwing in het buitengebied gesloopt Blz. 58  
Vitale bebouwing in kernen: minder leegstaande panden in het centrum Blz. 59  
Grondtransacties en kaveluitgifte begeleiden Blz. 60  
Planologische procedures voeren Blz. 61  
Transformatie- en herontwikkelingsplannen begeleiden Blz. 62  
Revitalisering centrum Didam: herinrichtingsplan deelgebied 1 Blz. 63  
Uitwerken herinrichtingsplan openbaar gebied voor het centrum van Didam Blz. 64  
Volkshuisvesting Blz. 65  
Wat willen we bereiken? Blz. 66  
Een positief migratiesaldo: > 0 Blz. 67  
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 68  
Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden Blz. 69  
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 70  
Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma Blz. 71  
Inwoners stimuleren om langer zelfstandig te blijven wonen met voldoende aangepaste (levensloopbestendige) woningen Blz. 72  
Vanaf 2018 maken we gebruik van de blijverslening van Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn) Blz. 73  
Door toepassing te blijven geven aan de starterslening blijven we de woningmarkt in Montferland stimuleren door meer koopwoningen bereikbaar te maken voor jonge en startende woningzoekenden Blz. 74  
Continueren van de starterslening op basis van een ‘revolving fund’ Blz. 75  
Natuur- en landschapsontwikkeling Blz. 76  
Wat willen we bereiken? Blz. 77  
Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha Blz. 78  
Faciliteren particuliere initiatieven Blz. 79  
Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur Blz. 80  
Realisatie 1 Interreg project Blz. 81  
Ruimtelijke initiatieven in het buitengebeid die passen in het landschap Blz. 82  
Invulling geven aan landschappelijk inpassingsbeleid Blz. 83  
Monumenten Blz. 84  
Wat willen we bereiken? Blz. 85  
Uitbreiding van het aantal eigenaren van monumenten dat lid is van de monumentenwacht Blz. 86  
Bij aanvragen instandhoudingssubsidie eigenaren wijzen op nut/noodzaak inspectierapport monumentenwacht en de gemeentelijke vergoeding (abonnement) en bijdrage (subsidie) hierin Blz. 87  
Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website Blz. 88  
Het aantal monumenten dat een goede staat van onderhoud heeft neemt met 5% toe. Blz. 89  
Stimuleren instandhouding monumenten door het bieden van diverse subsidiemogelijkheden (koppelsubsidie gemeente en subsidie) Blz. 90  
Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen Blz. 91  
Voorlichting geven aan monumenteneigenaren over actualiteiten - waaronder energiebesparende maatregelen - bij het hebben en houden van monumenten Blz. 92  
Programmagegevens Blz. 93  
Financiën Blz. 94  
Beheer leefomgeving Blz. 95  
Missie Blz. 96  
Context en achtergonden Blz. 97  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 98  
Programmaonderdelen Blz. 99  
Afval Blz. 100  
Wat willen we bereiken? Blz. 101  
Van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen wordt tenminste 67% hergebruikt of nuttig toegepast Blz. 102  
Informatievoorzieningen (website, afvalapp) optimaliseren, beheer en regievoeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incluis aanbiedstations Blz. 103  
Tijdens de jaarlijkse lokale opschoondag worden scholen, verenigingen, wijk- en dorpsraden, ondersteund met het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen, zoals hesjes, grijpers en zakken en een attentie Blz. 104  
Via inhuur van Technotrend worden daarnaast scholen ondersteund in de educatie op gebied van zwerfafval en afval scheiden Blz. 105  
Zoveel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn Blz. 106  
Meer dan 89% hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation Blz. 107  
Milieu Blz. 108  
Wat willen we bereiken? Blz. 109  
Montferland energieneutraal in 2030; in 2020 is de energieneutraliteit 20% Blz. 110  
Inkoop groene energie Blz. 111  
Participeren in Achterhoekse Groene Energie Maatschappij ( AGEM ) t.b.v. opwekken duurzame energie Blz. 112  
Stimuleren en faciliteren van initiatieven van particulieren, instellingen en bedrijven m.b.t. duurzaamheid Blz. 113  
Verduurzaming van woningen en/of opwekking van duurzame energie door inwoners om zo invulling te geven aan de gemeentelijke klimaatambitie Blz. 114  
Plaatsen van publicaties over duurzaamheid Blz. 115  
Sanering van asbestdaken en asbest uit woningen Blz. 116  
Stimuleringslening opzetten waarbij woningeigenaren een lening kunnen aanvragen voor het verwijderen van asbest Blz. 117  
Beter naleving van wet- en regelgeving (handhaving) Blz. 118  
Uitbreiden personele capaciteit (m.n. BOA’s) om personele capaciteit beter af te stemmen op toegenomen werkaanbod (handhaving) Blz. 119  
Openbare ruimte Blz. 120  
Wat willen we bereiken? Blz. 121  
10% minder klachten in de openbare ruimte (KCC) Blz. 122  
100% houtig restmateriaal gebruiken voor duurzaam verwerken Blz. 123  
100% van alle projecten en grote onderhoudsrondes in de openbare ruimte betrekken bij de wijk- en dorpsraden Blz. 124  
Projecten en groot onderhoud publiceren in de gemeentelijke media. (website, krant, facebook en twitter) Blz. 125  
10% energiebesparing bereiken in de openbare verlichting Blz. 126  
Bij vervangen van de huidige armaturen LED toepassen ( 493 stuks t/m 2018 ) Blz. 127  
10% minder verkeersbewegingen in de kern Didam Blz. 128  
Als uitwerking van het Masterplan Didam wordt onderzocht of de Pittelderstraat afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer tussen de Bergvredestraat en de Dijksestraat Blz. 129  
Starten Kerkwijk fase 3 Didam Blz. 130  
5% minder verkeersongevallen Blz. 131  
Bij alle nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte in deze raadsperiode willen we de uitgangspunten van het Integraal Verkeer en Vervoer Plan hanteren Blz. 132  
Voorbereiden plan afwaardering van de drie Heuvelenweg na aanbesteding van de ontbrekende schakel N316 in 2017, zodat na gereedkomen N316 de afwaardering kan worden uitgevoerd Blz. 133  
Aantrekkelijk en goed woon- en leefomgeving creëren aan de Graaf Hendrikstraat in Braamt Blz. 134  
De 10 technisch gedateerde woningen aan de Graaf Hendrikstraat worden gesloopt. Hiervoor worden 12 tot maximaal 16 duurzame levensloopbestendige en eengezinswoningen teruggebouwd. Ook het omliggende straatbeeld wordt aangepakt. Blz. 135  
Veilige begaanbare weg voor voetgangers en andere weggebruikers Blz. 136  
Vervangen van straatmateriaal dat ‘op’ is Blz. 137  
Een bomenbestand dat voldoet aan de veiligheidseisen Blz. 138  
Reconstructie van de Sint Jansgildestraat, waarbij de bestaande bomen worden vervangen door een nieuwe bomenstructuur Blz. 139  
Wegwerken achterstand onderhoud bomen en uitvoeren van het noodzakelijke onderhoud Blz. 140  
Het openbaar groen moet voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit (IBOR) Blz. 141  
IBOR verder professionaliseren en gemeten resultaten interpreteren omzetten naar verbeter maatregelen Blz. 142  
Inhuur van extra personeel om het groen te onderhouden en verouderd openbaar groen te vervangen volgens het IBOR Blz. 143  
Programmagegevens Blz. 144  
Financiën Blz. 145  
Economie en toerisme Blz. 146  
Missie Blz. 147  
Context en achtergronden Blz. 148  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 149  
Programmaonderdelen Blz. 150  
Economie Blz. 151  
Wat willen we bereiken? Blz. 152  
Jaarlijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen tot tenminste 650 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 153  
Bestuurlijk en ambtelijk overleg en gezamenlijke activiteiten met (m.n.) onze buren uit Emmerich Blz. 154  
Bevorderen van het voorzien in voldoende werk- en stageplekken bij het bedrijfsleven Blz. 155  
Opstellen van een economische visie op de ontwikkeling van Montferland Blz. 156  
Structureel in overleg met (o.a.) MKB over mogelijkheden toename werkgelegenheid Blz. 157  
Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam Blz. 158  
Jaarlijkse toename van het aantal bedrijfsvestigingen tot tenminste 120 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 Blz. 159  
Verkoop van Docks NLD Blz. 160  
Via actieve acquisitie stimuleren van verkoop van bedrijfsterreinen Blz. 161  
Toename van het aandeel lokale/regionale inkopen tot ten minste 45% Blz. 162  
Interne voorlichting over mogelijkheden lokale inkoop Blz. 163  
Lokale/regionale bedrijven actief benaderen om mee te doen aan onze aanbestedingen Blz. 164  
Toerisme Blz. 165  
Wat willen we bereiken? Blz. 166  
Toename van het aantal toeristische overnachtingen met tenminste 5% per jaar Blz. 167  
Geen verhoging van de toeristenbelasting t/m 2018 Blz. 168  
Toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector T&R tot tenminste 55 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 169  
Verminderen van beperkingen van T&R activiteiten Blz. 170  
Ontwikkeling van tenminste 2 nieuwe T&R producten per jaar Blz. 171  
Ontwikkeling en promotie van het TR-product Montferland i.s.m. de VVV Blz. 172  
Programmagegevens Blz. 173  
Financiën Blz. 174  
Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl Blz. 175  
Missie Blz. 176  
Context en achtergronden Blz. 177  
Kaderstellende (beleids) nota's Blz. 178  
Programmaonderdelen Blz. 179  
Sportbevordering Blz. 180  
Wat willen we bereiken? Blz. 181  
Percentage volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen stabiliseert op 52 % Blz. 182  
Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches Blz. 183  
Regionaal coördinator inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een passend sportaanbod en/of evenement Blz. 184  
Sportinitiatieven van verenigingen, combinatiefunctionarissen, scholen ondersteunen met financiële middelen en promotie Blz. 185  
Sportverenigingen ondersteunen met subsidie, informatie en samenwerkingsmogelijkheden Blz. 186  
Percentage inwoners dat sport blijft gelijk (50 %) Blz. 187  
Leefstijlprojecten Blz. 188  
Wat willen we bereiken? Blz. 189  
Percentage kinderen met overgewicht in de leeftijd tot 12 jaar daalt met 1% Blz. 190  
Het regisseren van het GKGK-project Blz. 191  
Het regisseren van de “Ketenaanpak Overgewicht” Blz. 192  
Regisseren van het project “Slimmer” (verhoogd risico op diabetes) Blz. 193  
Senioren stimuleren tot gezonde leefstijl en veilig huis via ontwikkeling en uitvoering project “Vitaal Veilig Wonen Montferland” Blz. 194  
Percentage senioren (65-75 jaar) dat voldoende beweegt (NNGB-norm ) stabiliseert op 81 % Blz. 195  
Het percentage valongelukken onder ouderen boven de 65 jaar daalt met 10 % Blz. 196  
Het percentage jongeren van 12 tot 16 jaar dat op tenminste 5 dagen minstens 1 uur beweegt stabiliseert op 65 % Blz. 197  
Sportaccommodaties en speellocaties Blz. 198  
Wat willen we bereiken? Blz. 199  
Aandeel speellocaties dat voldoet aan de nieuwe visie op spelen stijgt naar 30% in 2018 Blz. 200  
(Bestaande) speellocaties opheffen en (her)inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken en/of waarbij de actieve leefstijl voor alle leeftijden wordt gestimuleerd Blz. 201  
Onderzoek moet een gedegen resultaat opleveren ten aanzien van de vraag of hoe en waar een nieuw zwembad in Didam gebouwd moet worden Blz. 202  
Met inbreng van een extern gespecialiseerd bedrijf onderzoek uitvoeren en daarbij in ieder geval de zwemverenigingen bij betrekken. Na een “go or na go” voorbereidingen treffen voor de bouw van een zwembad in 2020 Blz. 203  
De aankomende jaren wil de gemeente 11 voetbalaccommodaties clusteren Blz. 204  
Met een extern bureau voetbalaccommodaties clusteren in samenwerking met de verenigingen en de gemeente Blz. 205  
Gezondheid Blz. 206  
Wat willen we bereiken? Blz. 207  
Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt is 76 % Blz. 208  
Het percentage volwassen inwoners dat meer alcohol gebruikt dan geadviseerd door Gezondheidsraad daalt met 2% Blz. 209  
Organiseren van voorlichtingsactiviteiten over leefgewoonten Blz. 210  
Het percentage jongeren (klas 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat recentelijk alcohol heeft gedronken daalt met 5% Blz. 211  
Gerichte voorlichting geven o.a. door de GGD op scholen Blz. 212  
Met het opstellen van een ‘Preventie –en Handhavingsplan Drank –en Horecawet’ het alcoholgebruik beïnvloeden Blz. 213  
Percentage van gevallen, waarbij binnen 6 minuten na hartstilstand reanimatie en AED inzetbaar is, blijft 95% Blz. 214  
Uitvoering geven aan Project Hartveilig wonen en first-respondertaak brandweer. Blz. 215  
He percentage oproepen die voldoen aan de normen van de aanrijtijden van de ambulances stijgt met 5 % Blz. 216  
Overleg organiseren met ambulancevervoerders over hun resultaten t.a.v. de aanrijtijden Blz. 217  
Programmagegevens Blz. 218  
Financiën Blz. 219  
Jeugd, onderwijs en cultuur Blz. 220  
Missie Blz. 221  
Context en achtergronden Blz. 222  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 223  
Programmaonderdelen Blz. 224  
Jeugd Blz. 225  
Wat willen we bereiken? Blz. 226  
Het percentage jeugdigen dat een beroep doet op de geïndiceerde jeugdhulp neemt af met 2% in de periode 2017-2020. Daarbinnen een verschuiving laten plaatsvinden van dure naar goedkope zorg. Blz. 227  
Binnen het sociaal team-afdeling Jeugd en gezin gespecialiseerde kennis inzetten op het terrein van GGZ Blz. 228  
De gemeente gaat investeren op lichte en goedkopere zorgvormen en voorlichtingen, om zo de vraag naar duurdere zorg te verminderen Blz. 229  
De gemeente subsidieert het bezoek van een voor- en vroegschoolse voorziening, aan ouders van een VVE- doelgroepkind Blz. 230  
De huisartsen informeren over de hulpverleningstrajecten binnen het sociaal team, en de mogelijkheden om snel hulp in te zetten. Blz. 231  
Kortdurende ambulante hulp door het sociaal team inzetten Blz. 232  
Het percentage kinderen dat gebruik maakt van VVE stabiliseren op 95% Blz. 233  
De gemeente subsidieert deelname aan VVE voor kinderen met een indicatie Blz. 234  
Het percentage vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie neemt af met 0,3% Blz. 235  
De gemeente voert gesprekken met de jongeren en ouders als er sprake is van relatief of absoluut verzuim Blz. 236  
Het percentage meldingen van overlast door jongeren neemt af met 10% Blz. 237  
Controles uitvoeren in de openbare ruimte, op plekken waar veel jongeren tezamen komen Blz. 238  
Onderwijs Blz. 239  
Wat willen we bereiken? Blz. 240  
Afname van de leegstand in de basisscholen met 1100 m2 op termijn. Blz. 241  
De mogelijkheden onderzoeken voor centrale huisvesting in s-Heerenberg voor de 3 basisscholen. Blz. 242  
Het aantal leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs neemt af Blz. 243  
Leerlingen extra ondersteuning bieden op het reguliere onderwijs, zodat verwijzing naar speciaal onderwijs indien mogelijk voorkomen wordt. Blz. 244  
Het percentage leerlingen, dat vervoerd wordt naar scholen voor speciaal onderwijs neemt af met 10% Blz. 245  
Met de ouders van leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer, kijken naar alternatieve vormen: eigen vervoer, per fiets etc. Blz. 246  
Cultuur & ontmoeting Blz. 247  
Wat willen we bereiken? Blz. 248  
Het percentage Montferlandse leerlingen dat onderwijs volgt op de muziekscholen neemt toe. Blz. 249  
Wij ondersteunen de muziekscholen om daarmee muziekeducatie in het primair onderwijs te verzorgen en toegankelijk muziekonderwijs voor de jeugd aan te bieden. Blz. 250  
Het percentage leden van de Bibliotheek Montferland blijft stabiel (niveau 2016). Blz. 251  
Wij ondersteunen de bibliotheek zodat zij activiteiten kan uitvoeren ten behoeve van leesbevordering, vnl. onder de doelgroep jeugd. Daarnaast het organiseren van activiteiten voor volwassenen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Blz. 252  
De taalachterstand van onze inwoners neemt af en de digitale vaardigheden nemen toe. Blz. 253  
Wij ondersteunen de bibliotheek t.b.v. de Taalhuizen en Digisterker. Blz. 254  
Het aantal welzijnsaccommodaties dat door de gemeenschap wordt beheerd neemt met één toe. Blz. 255  
De gemeenschappen motiveren om het beheer van de gemeenschapshuizen over te nemen en daar de randvoorwaarden voor scheppen Blz. 256  
Programmagegevens Blz. 257  
Financiën Blz. 258  
Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid Blz. 259  
Missie Blz. 260  
Context en achtergronden Blz. 261  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 262  
Programmaonderdelen Blz. 263  
Vrijwilligerswerk en mantelzorg Blz. 264  
Wat willen we bereiken? Blz. 265  
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan buren stijgt met 2% t.o.v. 2016. Blz. 266  
Het ondersteunen van bewonersinitiatieven die informele ondersteuning door buurtgenoten bevorderen. Blz. 267  
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) stijgt met 2%. Blz. 268  
Faciliteren van mantelzorgondersteuning in de vorm van begeleiding, educatie en lotgenotencontact Blz. 269  
Het % van de bevolking dat vrijwilligerswerk stijgt met 2% t.o.v. 2016. Blz. 270  
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het faciliteren van een vacaturebank, promotie-activiteiten en het aanbieden van begeleiding bij het vinden van passend vrijwilligerswerk Blz. 271  
Maatschappelijke opvang Blz. 272  
Wat willen we bereiken? Blz. 273  
Het handhaven van een regionaal aanbod van tenminste 60 plaatsen maatschappelijke opvang Blz. 274  
In regionaal verband afspraken maken met Centrumgemeente Doetinchem over opvangplaatsen maatschappelijke opvang Blz. 275  
Het aantal inwoners dat aangewezen is op Beschermd wonen neemt met 5% af Blz. 276  
Sluitende afspraken over financiering en taakverdeling tussen centrumgemeente Doetinchem en de regiogemeenten rondom Beschermd Wonen Blz. 277  
Voorzieningen WMO (algemeen en individueel) Blz. 278  
Wat willen we bereiken? Blz. 279  
Het aantal unieke inwoners met geïndiceerde ondersteuning op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 280  
De gemeente biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van zorg te voorkomen Blz. 281  
De gemeente zet in op inzet van eigen kracht, het sociaal netwerk en algemene voorzieningen. Blz. 282  
Het aantal maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 283  
Het aanbod van algemene voorzieningen wordt versterkt en sluit aan bij de vraag Blz. 284  
Het voorliggend veld waaronder de algemene voorzieningen wordt in samenwerking met de partners versterkt Blz. 285  
Minimaal 85% van de inwoners ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend bij de hulpvraag Blz. 286  
Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning Blz. 287  
Veiligheid Blz. 288  
Wat willen we bereiken? Blz. 289  
Het aantal woninginbraken en diefstallen van fietsen neemt met 2% af Blz. 290  
Actief communiceren over en met burgers over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten Blz. 291  
Continueren van de samenwerking met de politie voor een vroegtijdige signalering van mogelijke trends om daarop actief te kunnen inzetten Blz. 292  
Het % inwoners dat zich veilig voelt neemt met 2% toe Blz. 293  
Vanuit veiligheid samenwerken in het bestaande project toezicht openbare ruimte en participeren in het Donkere Dagen Offensief (preventieve maatregelen tegen woninginbraak oktober - december) van de politie Blz. 294  
Tenminste 80 % gemeentelijke functionarissen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben hiervoor een opleiding, training of oefening gevolgd Blz. 295  
Binnen de regionale context inzetten op het vakbekwaam worden en blijven van de functionarissen in de crisisbeheersing (college en medewerkers) uit de gemeentelijke organisatie Blz. 296  
Programmagegevens Blz. 297  
Financiën Blz. 298  
Werk en inkomen Blz. 299  
Missie Blz. 300  
Context en achtergronden Blz. 301  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 302  
Programmaonderdelen Blz. 303  
Participatie en activering Blz. 304  
Wat willen we bereiken? Blz. 305  
Het aantal uitkeringen daalt met 5 gezinnen t.o.v. 2017. Blz. 306  
Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering Blz. 307  
Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratie instrumenten Blz. 308  
Het aantal mensen dat met langdurige loonkostensubsidie arbeid verricht neemt jaarlijks toe met 10 personen Blz. 309  
Het instrument loonkostensubsidie profileren als instrument bij werkgevers om inwoners met een arbeidsbeperking ook deel te laten nemen aan het arbeidsproces Blz. 310  
Het aantal uitkeringsgerechtigden dat parttime inkomsten uit arbeid heeft stijgt t.o.v. 2017. Blz. 311  
Re-integratieinstrumenten benutten om mensen in de gelegenheid te stellen parttime inkomsten te verwerven Blz. 312  
Het aantal mensen dat een tegenprestatie levert voor de uitkering stijgt met 5% t.o.v. 2017. Blz. 313  
In samenwerking met onze maatschappelijke instelling en gemeentelijke serviceteams inwoners uit de doelgroep toeleiden tot maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 314  
Minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 315  
Minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 316  
Wat willen we bereiken? Blz. 317  
Het aantal personen dat gebruik maakt van de regeling ‘Meedoen in Montferland’ neemt toe met 5% t.o.v. 2017 Blz. 318  
De regeling ‘Meedoen in Montferland’ promoten bij de doelgroep met een laag inkomen Blz. 319  
Tenminste 80 aanbieders op de webshop "meedoen in Montferland" Blz. 320  
De regeling ‘Meedoen in Montferland’ promoten bij de aanbieders van maatschappelijke activiteiten Blz. 321  
Het percentage succesvol afgeronde minnelijke schuldregelingen stabiliseert op het niveau van 2017. Blz. 322  
De schuldhulpverlening conform de gestelde kaders in het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 (i.o.) uitvoeren waarbij het project schuldhulpmaatje wordt uitgebreid Blz. 323  
Indien noodzakelijk worden inwoners aanvullend financieel ondersteund op basis van maatwerk. Blz. 324  
Onze financiële regelingen uitvoeren conform het vastgestelde beleidsplan en de samenwerking met maatschappelijke initiatieven als de Voedselbank, stichting Leergeld e.d. intensiveren Blz. 325  
Nieuwkomers Blz. 326  
Wat willen we bereiken? Blz. 327  
De taakstelling voor 2018 (nog niet bekend) wordt gerealiseerd. Blz. 328  
Wij gaan in samenwerking met COA, de woningstichting Plavei en mogelijke particuliere verhuurders de huisvesting van statushouders organiseren Blz. 329  
Minimaal 40% van de nieuwkomers verricht tijdens de inburgeringsperiode (onbetaalde) maatschappelijk nuttige activiteiten en/of participeert in het arbeidsproces naar vermogen. Blz. 330  
Wij gaan in samenwerking met de maatschappelijke partners de toeleiding tot maatschappelijk nuttige activiteiten (bijv. vrijwilligerswerk) en betaalde arbeid organiseren. Blz. 331  
Wij gaan in samenwerking met Welcom, Graafschap college en de bibliotheek (waaronder het Taalhuis) de integratie optimaliseren Blz. 332  
Uitvoering Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) Blz. 333  
Wat willen we bereiken? Blz. 334  
Zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie werken bij een reguliere werkgever (via detachering of begeleid werken) Blz. 335  
De dienstverleningsovereenkomst voor het groenonderhoud wordt niet meer verlengd. De gemeente biedt de betrokken medewerkers van Laborijn een dienstverband aan onder begeleid werken. Blz. 336  
De gemeente heeft de gemeenschappelijke regeling Laborijn aangewezen als uitvoeringsorganisatie voor de Wsw. Het dienstverband van alle Wsw-werknemers van Presikhaaf zal uiterljk per 01-01-2018 worden overgenomen door Laborijn. Blz. 337  
Programmagegevens Blz. 338  
Financiën Blz. 339  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 340  
Toelichting Blz. 341  
Context en achtergronden Blz. 342  
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds Blz. 343  
Mutaties reserves Blz. 344  
Financiën Blz. 345  
Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur Blz. 346  
Inleiding Blz. 347  
Overhead definitie Blz. 348  
Overheadkosten Blz. 349  
Kostprijsberekening Blz. 350  
Financiën Blz. 351