Sitemap

Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1  
Begroting 2017 Blz. 2  
Programma’s Blz. 3  
Zoeken Blz. 4  
Bijlagen Blz. 5  
Sitemap Blz. 6  
Over deze website Blz. 7  
Over deze website Blz. 8  
Navigeren op de website Blz. 9  
Financiën Blz. 10  
Adres Blz. 11  
Samenvatting Blz. 12  
Inleiding Blz. 13  
Financiële uitkomsten Blz. 14  
Kerntakendiscussie Blz. 15  
Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 16  
Relatie inwoners en bestuur Blz. 17  
Missie Blz. 18  
Context en achtergronden Blz. 19  
Overzicht kaderstellende (beleids)nota's Blz. 20  
Gemeentelijke producten en diensten Blz. 21  
Wat willen we bereiken? Blz. 22  
Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij een 7 op het onderdeel ‘Gemeentelijke dienstverlening’ Blz. 23  
Klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren Blz. 24  
Het aantal producten en diensten dat digitaal wordt aangevraagd stijgt met 2000 stuks Blz. 25  
Doorzetten van de campagne 'Montferland digitaal' Blz. 26  
Dat wij in 95% van de gevallen de servicenormen naleven. Blz. 27  
Sturen op en monitoren van onze servicenormen Blz. 28  
Communicatie en voorlichting Blz. 29  
Wat willen we bereiken? Blz. 30  
Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij gelijk aan de benchmark op het onderdeel ‘Relatie burger-gemeente’, zijnde een 6,1. Blz. 31  
Enquête houden om te onderzoeken welk percentage van de personen die wij aanschrijven onze brieven begrijpelijk vindt Blz. 32  
Instellen van een burgerpanel op het terrein van zorg Blz. 33  
Inzet van actuele communicatiemiddelen Blz. 34  
Klanttevredenheidsonderzoeken uit laten voeren Blz. 35  
Uitgebreid aandacht besteden aan het onderwerp burgerparticipatie Blz. 36  
Van de personen die wij aanschrijven vindt 90% onze brieven begrijpelijk Blz. 37  
Continueren van het project 'begrijpelijke taal' waarbij ook in 2017 kritisch wordt gekeken naar onze uitgaande correspondentie om deze indien nodig korter, leesbaarder en dus begrijpelijker op te stellen Blz. 38  
Financiën Blz. 39  
Programmagegevens Blz. 40  
Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 41  
Missie Blz. 42  
Context en achtergronden Blz. 43  
Kaderstellende ( beleids ) nota's Blz. 44  
Ruimtelijke ordening Blz. 45  
Wat willen we bereiken? Blz. 46  
Voldoende landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functie-veranderingsinitatieven toepassen Blz. 47  
Invulling geven aan functieveranderingsinitiatieven en landgoederenbeleid Blz. 48  
Afname leegstand gebouwen (woningen en niet-woningen) Blz. 49  
Geconcentreerde detailhandel in het centrum van 's-Heerenberg en Didam: Uitbreiding van het percentage winkels dat is gesitueerd in het centrum met 3% Blz. 50  
Bestemmingen in centra van ’s-Heerenberg en Didam flexibiliseren Blz. 51  
Plannen van ondernemers/winkeliers faciliteren via inzet bedrijfscontactfunctionaris Blz. 52  
Als gevolg van functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 aan bebouwing in het buitengebied gesloopt Blz. 53  
Goede parkeerfaciliteiten binnen deze centra: overbelasting parkeerfaciliteiten 0 buiten de bijzondere dagen zoals marktdagen en festiviteiten Blz. 54  
Masterplan Didam; herinrichtingsplan openbaar gebied centrum Didam vormgeven; Blz. 55  
Uitvoeren Masterplan 's-Heerenberg; ontwikkelingen faciliteren (Villersgengske, Lidl-locatie en Plantsoensingel Zuid) Blz. 56  
Vitale bebouwing in deze centra: minder leegstaande panden in het centrum Blz. 57  
Volkshuisvesting Blz. 58  
Wat willen we bereiken? Blz. 59  
Een positief migratiesaldo: > 0 Blz. 60  
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 61  
Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden Blz. 62  
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 63  
Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma Blz. 64  
Uitbreiding areaal levensloopbestendinge woningen: door aanpassing van 50 bestaande woningen Blz. 65  
Beschikken op aanvragen subsidie langer zelfstandig wonen Blz. 66  
Inzetten op de bewustwordingscampagne ‘Thuis in Montferland’ Blz. 67  
Natuur- en landschapsontwikkeling Blz. 68  
Wat willen we bereiken? Blz. 69  
Meer natuur- en landschapselementen door uitbreiding van natuur en landschap met minimaal 5 ha Blz. 70  
Subsidiëren particuliere initiatieven Blz. 71  
Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur Blz. 72  
Realisatie 1 Interreg project Blz. 73  
Monumenten Blz. 74  
Wat willen we bereiken? Blz. 75  
Uitbreiding van het aantal eigenaren van monumenten dat lid is van de monumentenwacht met minimaal 5% Blz. 76  
Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website Blz. 77  
Het aantal monumenten dat een goede staat van onderhoud heeft neemt met toe met 5%. Blz. 78  
Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen Blz. 79  
Voorlichting geven aan monumenteneigenaren over actualiteiten - waaronder energiebesparende maatregelen - bij het hebben en houden van monumenten Blz. 80  
Financiën Blz. 81  
Programmagegevens Blz. 82  
Beheer leefomgeving Blz. 83  
Missie Blz. 84  
Context en achtergonden Blz. 85  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 86  
Programmaonderdelen Blz. 87  
Afval Blz. 88  
Wat willen we bereiken? Blz. 89  
Van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen wordt ten opzichte van de laatste meting in 2015 3% meer hergebruikt of nuttig toegepast Blz. 90  
Informatievoorzieningen (website, afvalapp) optimaliseren, beheer en regievoeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incluis aanbiedstations Blz. 91  
Tijdens de jaarlijkse lokale opschoondag worden scholen, verenigingen, wijk- en dorpsraden, ondersteund met het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen, zoals hesjes, grijpers en zakken en een attentie Blz. 92  
Via inhuur van Technotrend worden daarnaast scholen ondersteund in de educatie op gebied van zwerfafval en afval scheiden Blz. 93  
Zoveel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn Blz. 94  
Meer dan 89% hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation Blz. 95  
Milieu Blz. 96  
Wat willen we bereiken? Blz. 97  
Montferland energieneutraal in 2030; in 2020 is de energieneutraliteit 20% Blz. 98  
Continueren inkoop groene stroom Gemeente Montferland Blz. 99  
Participeren in Achterhoekse Groene Energie Maatschappij ( AGEM ) t.b.v. opwekken duurzame energie Blz. 100  
Plaatsen van publicaties over duurzaamheid Blz. 101  
Stimuleren en faciliteren van initiatieven van particulieren, instellingen en bedrijven m.b.t. duurzaamheid ( o.a. verstrekken ( provinciale )subsidie in kader actiewoningisolatie Achterhoek bespaart ) Blz. 102  
Openbare ruimte Blz. 103  
Wat willen we bereiken? Blz. 104  
100% houtig restmateriaal gebruiken voor duurzaam verwerken Blz. 105  
100% van alle projecten en grote onderhoudsrondes in de openbare ruimte betrekken bij de wijk- en dorpsraden Blz. 106  
Projecten en groot onderhoud publiceren in de gemeentelijke media. (website, krant, facebook en twitter) Blz. 107  
10% energiebesparing bereiken in de openbare verlichting Blz. 108  
Bij vervangen van de huidige armaturen LED toepassen ( 493 stuks t/m 2018 ) Blz. 109  
10% minder verkeersbewegingen in de kern Didam Blz. 110  
Als uitwerking van het Masterplan Didam wordt onderzocht of de Pittelderstraat afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer tussen de Bergvredestraat en de Dijksestraat Blz. 111  
Starten Kerkwijk fase 3 en centrumplan Didam Blz. 112  
5% minder verkeersongevallen Blz. 113  
Bij alle nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte in deze raadsperiode willen we de uitgangspunten van het Integraal Verkeer en Vervoer Plan hanteren Blz. 114  
Voorbereiden plan afwaardering van de drie Heuvelenweg na aanbesteding van de ontbrekende schakel N316 in 2017, zodat na gereedkomen N316 de afwaardering kan worden uitgevoerd Blz. 115  
Financiën Blz. 116  
Economie en toerisme Blz. 117  
Missie Blz. 118  
Context en achtergronden Blz. 119  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 120  
Economie Blz. 121  
Wat willen we bereiken? Blz. 122  
Jaarlijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen tot tenminste 650 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 123  
Bevorderen van het voorzien in voldoende werk- en stageplekken bij het bedrijfsleven Blz. 124  
Opstellen van een economische visie op de ontwikkeling van Montferland Blz. 125  
Structureel in overleg met (o.a.) MKB over mogelijkheden toename werkgelegenheid Blz. 126  
Jaarlijkse toename van het aantal bedrijfsvestigingen tot tenminste 120 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 Blz. 127  
Instellen van een innovatiefonds Blz. 128  
Verkoop van Docks NLD Blz. 129  
Via actieve acquisitie stimuleren van verkoop van bedrijfsterreinen Blz. 130  
Toename van het Bruto Gemeentelijk Product tot boven de 20 Blz. 131  
Bestuurlijk en ambtelijk overleg en gezamenlijke activiteiten met (m.n.) onze buren uit Emmerich Blz. 132  
Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam Blz. 133  
Toename van het aandeel lokale/regionale inkopen tot ten minste 45% Blz. 134  
Interne voorlichting over mogelijkheden lokale inkoop Blz. 135  
Lokale/regionale bedrijven actief benaderen om mee te doen aan onze aanbestedingen Blz. 136  
Toerisme Blz. 137  
Wat willen we bereiken? Blz. 138  
Toename van het aantal toeristische overnachtingen met tenminste 5% per jaar Blz. 139  
Geen verhoging van de toeristenbelasting t/m 2018 Blz. 140  
Ontwikkelen en ondersteunen van evenementen(beleid) Blz. 141  
Toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector T&R tot tenminste 55 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 142  
Verminderen van beperkingen van T&R activiteiten Blz. 143  
Ontwikkeling van tenminste 2 nieuwe T&R producten per jaar Blz. 144  
Ontwikkeling en promotie van het TR-product Montferland i.s.m. de VVV Blz. 145  
Financiën Blz. 146  
Programmagegegevens Blz. 147  
Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl Blz. 148  
Missie Blz. 149  
Context en achtergronden Blz. 150  
Kaderstellende (beleids) nota's Blz. 151  
Sportbevordering Blz. 152  
Wat willen we bereiken? Blz. 153  
Percentage volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen stabiliseert op 52 % Blz. 154  
Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches Blz. 155  
Regionaal coördinator inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een passend sportaanbod en/of evenement Blz. 156  
Sportinitiatieven van verenigingen, combinatiefunctionarissen, scholen ondersteunen met financiële middelen en promotie Blz. 157  
Sportverenigingen ondersteunen met subsidie, informatie en samenwerkingsmogelijkheden Blz. 158  
Percentage inwoners dat sport blijft gelijk (50 %) Blz. 159  
Leefstijlprojecten Blz. 160  
Wat willen we bereiken? Blz. 161  
Percentage kinderen met overgewicht in de leeftijd tot 12 jaar daalt met 1% Blz. 162  
Beweegtuinen ontwikkelen en realiseren Blz. 163  
Het regisseren van het GKGK-project Blz. 164  
Het regisseren van de “Ketenaanpak Overgewicht jeugd” Blz. 165  
Regisseren van het project “Slimmer” als aanpak voor mensen met een verhoogd risico op Diabetes Blz. 166  
Senioren stimuleren tot gezonde leefstijl en veilig huis via ontwikkeling en uitvoering project “Vitaal Veilig Wonen Montferland” ontwikkelen en regisseren Blz. 167  
Percentage senioren (65-75 jaar) dat voldoende beweegt (NNGB-norm ) stabiliseert op 81 % Blz. 168  
Het percentage valongelukken onder ouderen boven de 65 jaar daalt met 10 % Blz. 169  
Het percentage jongeren van 12 tot 16 jaar dat op tenminste 5 dagen minstens 1 uur beweegt stabiliseert op 65 % Blz. 170  
Sportaccommodaties en speellocaties Blz. 171  
Wat willen we bereiken? Blz. 172  
Aandeel speellocaties dat voldoet aan de nieuwe visie op spelen stijgt naar 20% in 2017 Blz. 173  
(Bestaande) speellocaties opheffen en (her)inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken en/of waarbij de actieve leefstijl voor alle leeftijden wordt gestimuleerd Blz. 174  
Gezondheid Blz. 175  
Wat willen we bereiken? Blz. 176  
Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt blijft 78 % Blz. 177  
Het percentage volwassen inwoners dat meer alcohol gebruikt dan geadviseerd door Gezondheidsraad daalt met 2% Blz. 178  
Organiseren van voorlichtingsactiviteiten over leefgewoonten Blz. 179  
Het percentage jongeren (klas 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat recentelijk alcohol heeft gedronken daalt met 5% Blz. 180  
Gerichte voorlichting geven o.a. door de GGD op scholen Blz. 181  
Met het opstellen van een ‘Preventie –en Handhavingsplan Drank –en Horecawet’ het alcoholgebruik beïnvloeden Blz. 182  
Percentage van gevallen, waarbij binnen 6 minuten na hartstilstand reanimatie en AED inzetbaar is, stijgt met 10 % Blz. 183  
Uitvoering geven aan Project Hartveilig wonen en first-respondertaak brandweer. Blz. 184  
Het percentage oproepen die voldoen aan de normen van de aanrijtijden van de ambulances stijgt met 5 % Blz. 185  
Overleg organiseren met ambulancevervoerders over hun resultaten t.a.v. de aanrijtijden Blz. 186  
Financiën Blz. 187  
Programmagegevens Blz. 188  
Jeugd, onderwijs en cultuur Blz. 189  
Missie Blz. 190  
Context en achtergronden Blz. 191  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 192  
Jeugd Blz. 193  
Wat willen we bereiken? Blz. 194  
Het percentage jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdhulp neemt af met 2% in de periode 2017-2020. Daarbinnen een verschuiving laten plaatsvinden van dure naar goedkope zorg. Blz. 195  
Binnen het sociaal team-afdeling Jeugd en gezin gespecialiseerde kennis inzetten op het terrein van GGZ Blz. 196  
De gemeente gaat investeren op lichte en goedkopere zorgvormen en voorlichtingen, om zo de vraag naar duurdere zorg te verminderen Blz. 197  
De gemeente subsidieert het bezoek van een voor- en vroegschoolse voorziening, aan ouders van een VVE- doelgroepkind Blz. 198  
De huisartsen informeren over de hulpverleningstrajecten binnen het sociaal team, en de mogelijkheden om snel hulp in te zetten. Blz. 199  
Kortdurende ambulante hulp door het sociaal team inzetten Blz. 200  
Het percentage kinderen dat gebruik maakt van een VVE neemt toe met 10% Blz. 201  
De gemeente subsidieert het bezoek van een reguliere peuterplek voor alleen verdienende ouders Blz. 202  
Het verzuimpercentage van het aantal leerplichtige leerlingen neemt af met 0,3% Blz. 203  
De gemeente voert gesprekken met de jongeren en ouders als er sprake is van relatief of absoluut verzuim Blz. 204  
Het percentage meldingen van overlast door jongeren neemt af met 10% Blz. 205  
Controles uitvoeren in de openbare ruimte, op plekken waar veel jongeren tezamen komen Blz. 206  
Onderwijs Blz. 207  
Wat willen we bereiken? Blz. 208  
Afname van de leegstand in de basisscholen met 1100 m2 op termijn. Blz. 209  
De mogelijkheden onderzoeken voor centrale huisvesting in s-Heerenberg voor de 3 basisscholen. Blz. 210  
Het percentage leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs neemt af met 1,7% Blz. 211  
Leerlingen extra ondersteuning bieden op het reguliere onderwijs, zodat verwijzing naar speciaal onderwijs indien mogelijk voorkomen wordt. Blz. 212  
Het percentage leerlingen, dat vervoerd wordt naar scholen voor speciaal onderwijs neemt af met 10% Blz. 213  
Met de ouders van leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer, kijken naar alternatieve vormen: eigen vervoer, per fiets etc. Blz. 214  
Cultuur & ontmoeting Blz. 215  
Wat willen we bereiken? Blz. 216  
Het aantal subsidiabele leden van de muziekscholen blijft stabiel op 933 vocaal/instrumentaal en AMV/PRIMO. Blz. 217  
Wij ondersteunen de muziekscholen om daarmee muziekeducatie in het primair onderwijs te verzorgen en toegankelijk muziekonderwijs voor de jeugd aan te bieden. Blz. 218  
Het aantal geregistreerde leden van de stichting basisbibliotheek Montferland wordt gestabiliseerd op het niveau van 2015 Blz. 219  
Wij ondersteunen de bibliotheek zodat zij activiteiten kan uitvoeren ten behoeve van leesbevordering, vnl. onder de doelgroep jeugd. Blz. 220  
De taalachterstand van onze inwoners neemt af en de digitale vaardigheden nemen toe. Blz. 221  
Wij ondersteunen de bibliotheek t.b.v. de Taalhuizen en Digisterker. Blz. 222  
Het aantal inwoners dat actieve cultuurparticipatie uitoefent in verenigingsverband blijft stabiel. Blz. 223  
Combinatiefunctionarissen inzetten om de belangstelling onder de jeugd voor cultuur aan te wakkeren Blz. 224  
Wij ondersteunen de culturele verenigingen met periodieke subsidies Blz. 225  
Het aantal welzijnsaccommodaties dat door de gemeenschap wordt beheerd neemt toe met 2 in 2017 Blz. 226  
De gemeenschappen motiveren om het beheer van de gemeenschapshuizen over te nemen en daar de randvoorwaarden voor scheppen Blz. 227  
Financiën Blz. 228  
Programmagegevens Blz. 229  
Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid Blz. 230  
Missie Blz. 231  
Context en achtergronden Blz. 232  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 233  
Vrijwilligerswerk en mantelzorg Blz. 234  
Wat willen we bereiken? Blz. 235  
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan buren stijgt met minimaal 2% t.o.v. 2015. Blz. 236  
Het ondersteunen van bewonersinitiatieven die informele ondersteuning door buurtgenoten bevorderen. Blz. 237  
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) blijft stabiel. Blz. 238  
Faciliteren van mantelzorgondersteuning in de vorm van begeleiding, educatie en lotgenotencontact Blz. 239  
Het % van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet stijgt met minimaal 2% t.o.v. 2015. Blz. 240  
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het faciliteren van een vacaturebank, promotie-activiteiten en het aanbieden van begeleiding bij het vinden van passend vrijwilligerswerk Blz. 241  
Maatschappelijke opvang Blz. 242  
Wat willen we bereiken? Blz. 243  
Het handhaven van een regionaal aanbod van tenminste 60 plaatsen maatschappelijke opvang Blz. 244  
In regionaal verband afspraken maken met Centrumgemeente Doetinchem over opvangplaatsen maatschappelijke opvang Blz. 245  
Het aantal inwoners dat aangewezen is op Beschermd wonen neemt met 5% af Blz. 246  
Sluitende afspraken over financiering en taakverdeling tussen centrumgemeente Doetinchem en de regiogemeenten rondom Beschermd Wonen Blz. 247  
Voorzieningen WMO (algemeen en individueel) Blz. 248  
Wat willen we bereiken? Blz. 249  
Het aantal unieke inwoners met geïndiceerde ondersteuning op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 250  
De gemeente biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van zorg te voorkomen Blz. 251  
De gemeente zet in op inzet van eigen kracht, het sociaal netwerk en algemene voorzieningen. Blz. 252  
Het aantal maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 253  
Het aanbod van algemene voorzieningen wordt versterkt en sluit aan bij de vraag Blz. 254  
Het voorliggend veld waaronder de algemene voorzieningen wordt in samenwerking met de partners versterkt Blz. 255  
Minimaal 85% van de inwoners ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend bij de hulpvraag Blz. 256  
Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning Blz. 257  
Veiligheid Blz. 258  
Wat willen we bereiken? Blz. 259  
Het aantal woninginbraken, diefstallen van fietsen en motorvoertuigen neemt met 2% af Blz. 260  
Actief communiceren over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten Blz. 261  
Continueren van de samenwerking met de politie voor een vroegtijdige signalering van mogelijke trends om daarop actief te kunnen inzetten Blz. 262  
Het % inwoners dat zich veilig voelt neemt met 2% toe Blz. 263  
Vanuit veiligheid samenwerken in het bestaande project toezicht openbare ruimte en participeren in het Donkere Dagen Offensief (preventieve maatregelen tegen woninginbraak oktober - december) van de politie Blz. 264  
Tenminste 80 % gemeentelijke functionarissen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben hiervoor een opleiding, training of oefening gevolgd Blz. 265  
Binnen de regionale context inzetten op het vakbekwaam worden en blijven van de functionarissen in de crisisbeheersing (college en medewerkers) uit de gemeentelijke organisatie Blz. 266  
Financiën Blz. 267  
Programmagegevens Blz. 268  
Werk en inkomen Blz. 269  
Missie Blz. 270  
Context en achtergronden Blz. 271  
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 272  
Participatie en activering Blz. 273  
Wat willen we bereiken? Blz. 274  
Het aantal uitkeringen neemt met 5% af t.o.v. 2015. Blz. 275  
Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering Blz. 276  
Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratie instrumenten Blz. 277  
Het aantal mensen dat met langdurige loonkostensubsidie arbeid verricht neemt toe met 15 personen Blz. 278  
Het instrument loonkostensubsidie profileren als instrument bij werkgevers om inwoners met een arbeidsbeperking ook deel te laten nemen aan het arbeidsproces Blz. 279  
Het aantal uitkeringsgerechtigden dat parttime inkomsten uit arbeid heeft neemt met 5% toe t.o.v. 2015. Blz. 280  
Re-integratieinstrumenten benutten om mensen in de gelegenheid te stellen parttime inkomsten te verwerven Blz. 281  
Het aantal mensen dat een tegenprestatie levert voor de uitkering neemt met 5% toe t.o.v. 2015. Blz. 282  
In samenwerking met onze maatschappelijke instelling en gemeentelijke serviceteams inwoners uit de doelgroep toeleiden tot maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 283  
Minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 284  
Wat willen we bereiken? Blz. 285  
Het aantal personen dat gebruik maakt van de regeling ‘Meedoen in Montferland’ neemt toe met 5% t.o.v. 2016 Blz. 286  
De regeling ‘Meedoen in Montferland’ bij zowel de doelgroep met een laag inkomen als bij de aanbieders van maatschappelijke activiteiten promoten Blz. 287  
Indien noodzakelijk worden inwoners aanvullend financieel ondersteund op basis van maatwerk. Blz. 288  
Onze financiële regelingen uitvoeren conform het vastgestelde beleidsplan en de samenwerking met maatschappelijke initiatieven als de Voedselbank, stichting Leergeld e.d. intensiveren Blz. 289  
Het % geslaagde schuldhulptrajecten stabiliseert op het niveau van 2015. Blz. 290  
De schuldhulpverlening conform de gestelde kaders in het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 (i.o.) uitvoeren waarbij het project schuldhulpmaatje wordt uitgebreid Blz. 291  
Nieuwkomers Blz. 292  
Wat willen we bereiken? Blz. 293  
De taakstelling voor 2017 (nog niet bekend) wordt gerealiseerd. Blz. 294  
Wij gaan in samenwerking met COA, de woningstichting Plavei en mogelijke particuliere verhuurders de huisvesting van statushouders organiseren Blz. 295  
Minimaal 40% van de nieuwkomers verricht tijdens de inburgeringsperiode (onbetaalde) maatschappelijk nuttige activiteiten en/of participeert in het arbeidsproces naar vermogen. Blz. 296  
Wij gaan in samenwerking met de maatschappelijke partners de toeleiding tot maatschappelijk nuttige activiteiten (bijv. vrijwilligerswerk) en betaalde arbeid organiseren. Blz. 297  
Wij gaan in samenwerking met Welcom, Graafschap college en de bibliotheek (waaronder het Taalhuis) de integratie optimaliseren Blz. 298  
Voormalige WSW Blz. 299  
Wat willen we bereiken? Blz. 300  
Zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie werken bij een reguliere werkgever (via detachering of begeleid werken) Blz. 301  
Wij hebben de uitvoering van de Wsw momenteel gemandateerd aan Laborijn en Presikhaaf Bedrijven. Met deze sociale werkbedrijven maken we prestatieafspraken over het aantal te realiseren externe plaatsingen Blz. 302  
Wij organiseren een lokale organisatie om werkzaamheden van een deel van de oud-SW doelgroep onder te brengen. Blz. 303  
Financiën Blz. 304  
Programmagegevens Blz. 305  
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 306  
Toelichting Blz. 307  
Context en achtergronden Blz. 308  
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds Blz. 309  
Mutaties reserves Blz. 310  
Financiën Blz. 311  
Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur Blz. 312  
Inleiding Blz. 313  
Overhead definitie Blz. 314  
Overheadkosten Blz. 315  
Kostprijsberekening Blz. 316  
Financiën Blz. 317