Sitemap

Begroting 2017 Blz. 1
Begroting 2017 Blz. 2
Programma’s Blz. 3
Over deze website Blz. 4
Over deze website Blz. 5
Navigeren op de website Blz. 6
Financiën Blz. 7
Adres Blz. 8
Samenvatting Blz. 9
Inleiding Blz. 10
Financiële uitkomsten Blz. 11
Kerntakendiscussie Blz. 12
Vennootschapsbelasting (Vpb) Blz. 13
Relatie inwoners en bestuur Blz. 14
Missie Blz. 15
Context en achtergronden Blz. 16
Overzicht kaderstellende (beleids)nota's Blz. 17
Gemeentelijke producten en diensten Blz. 18
Wat willen we bereiken? Blz. 19
Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij een 7 op het onderdeel ‘Gemeentelijke dienstverlening’ Blz. 20
Klanttevredenheidsonderzoeken uitvoeren Blz. 21
Het aantal producten en diensten dat digitaal wordt aangevraagd stijgt met 2000 stuks Blz. 22
Doorzetten van de campagne 'Montferland digitaal' Blz. 23
Dat wij in 95% van de gevallen de servicenormen naleven. Blz. 24
Sturen op en monitoren van onze servicenormen Blz. 25
Communicatie en voorlichting Blz. 26
Wat willen we bereiken? Blz. 27
Bij het klanttevredenheidsonderzoek van het kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten ‘Waar staat je gemeente’ scoren wij gelijk aan de benchmark op het onderdeel ‘Relatie burger-gemeente’, zijnde een 6,1. Blz. 28
Enquête houden om te onderzoeken welk percentage van de personen die wij aanschrijven onze brieven begrijpelijk vindt Blz. 29
Instellen van een burgerpanel op het terrein van zorg Blz. 30
Inzet van actuele communicatiemiddelen Blz. 31
Klanttevredenheidsonderzoeken uit laten voeren Blz. 32
Uitgebreid aandacht besteden aan het onderwerp burgerparticipatie Blz. 33
Van de personen die wij aanschrijven vindt 90% onze brieven begrijpelijk Blz. 34
Continueren van het project 'begrijpelijke taal' waarbij ook in 2017 kritisch wordt gekeken naar onze uitgaande correspondentie om deze indien nodig korter, leesbaarder en dus begrijpelijker op te stellen Blz. 35
Financiën Blz. 36
Programmagegevens Blz. 37
Ruimtelijke Ontwikkeling Blz. 38
Missie Blz. 39
Context en achtergronden Blz. 40
Kaderstellende ( beleids ) nota's Blz. 41
Ruimtelijke ordening Blz. 42
Wat willen we bereiken? Blz. 43
Voldoende landschappelijke inpassing: bij minimaal 50% van de functie-veranderingsinitatieven toepassen Blz. 44
Invulling geven aan functieveranderingsinitiatieven en landgoederenbeleid Blz. 45
Afname leegstand gebouwen (woningen en niet-woningen) Blz. 46
Geconcentreerde detailhandel in het centrum van 's-Heerenberg en Didam: Uitbreiding van het percentage winkels dat is gesitueerd in het centrum met 3% Blz. 47
Bestemmingen in centra van ’s-Heerenberg en Didam flexibiliseren Blz. 48
Plannen van ondernemers/winkeliers faciliteren via inzet bedrijfscontactfunctionaris Blz. 49
Als gevolg van functieverandering wordt jaarlijks 1.000 m2 aan bebouwing in het buitengebied gesloopt Blz. 50
Goede parkeerfaciliteiten binnen deze centra: overbelasting parkeerfaciliteiten 0 buiten de bijzondere dagen zoals marktdagen en festiviteiten Blz. 51
Masterplan Didam; herinrichtingsplan openbaar gebied centrum Didam vormgeven; Blz. 52
Uitvoeren Masterplan 's-Heerenberg; ontwikkelingen faciliteren (Villersgengske, Lidl-locatie en Plantsoensingel Zuid) Blz. 53
Vitale bebouwing in deze centra: minder leegstaande panden in het centrum Blz. 54
Volkshuisvesting Blz. 55
Wat willen we bereiken? Blz. 56
Een positief migratiesaldo: > 0 Blz. 57
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 58
Evenwicht in woningvraag en woningaanbod: door uitbreiding woningvoorraad met 75 eenheden Blz. 59
De bouw van circa 75 woningen faciliteren Blz. 60
Op sub regionaal niveau (Liemers) overleg voeren en input leveren voor afstemming en monitoring woningbouwprogramma Blz. 61
Uitbreiding areaal levensloopbestendinge woningen: door aanpassing van 50 bestaande woningen Blz. 62
Beschikken op aanvragen subsidie langer zelfstandig wonen Blz. 63
Inzetten op de bewustwordingscampagne ‘Thuis in Montferland’ Blz. 64
Natuur- en landschapsontwikkeling Blz. 65
Wat willen we bereiken? Blz. 66
Meer natuur- en landschapselementen door uitbreiding van natuur en landschap met minimaal 5 ha Blz. 67
Subsidiëren particuliere initiatieven Blz. 68
Toename van belevingsmogelijkheden van landschap en natuur Blz. 69
Realisatie 1 Interreg project Blz. 70
Monumenten Blz. 71
Wat willen we bereiken? Blz. 72
Uitbreiding van het aantal eigenaren van monumenten dat lid is van de monumentenwacht met minimaal 5% Blz. 73
Verbeteren van de voorlichting via de gemeentelijke website Blz. 74
Het aantal monumenten dat een goede staat van onderhoud heeft neemt met toe met 5%. Blz. 75
Stimuleren van het herbestemmen van historische gebouwen Blz. 76
Voorlichting geven aan monumenteneigenaren over actualiteiten - waaronder energiebesparende maatregelen - bij het hebben en houden van monumenten Blz. 77
Financiën Blz. 78
Programmagegevens Blz. 79
Beheer leefomgeving Blz. 80
Missie Blz. 81
Context en achtergonden Blz. 82
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 83
Programmaonderdelen Blz. 84
Afval Blz. 85
Wat willen we bereiken? Blz. 86
Van de ingezamelde huishoudelijke afvalstoffen wordt ten opzichte van de laatste meting in 2015 3% meer hergebruikt of nuttig toegepast Blz. 87
Informatievoorzieningen (website, afvalapp) optimaliseren, beheer en regievoeren op de inzamelstructuur huishoudelijk afval incluis aanbiedstations Blz. 88
Tijdens de jaarlijkse lokale opschoondag worden scholen, verenigingen, wijk- en dorpsraden, ondersteund met het beschikbaar stellen van inzamelmiddelen, zoals hesjes, grijpers en zakken en een attentie Blz. 89
Via inhuur van Technotrend worden daarnaast scholen ondersteund in de educatie op gebied van zwerfafval en afval scheiden Blz. 90
Zoveel mogelijk afval verzamelen dat geschikt is voor hergebruik en dus zo min mogelijk restafval, waarbij de kosten van afvalinzameling zo laag mogelijk zijn Blz. 91
Meer dan 89% hergebruik/nuttige toepassing afvalstromen aanbiedstation Blz. 92
Milieu Blz. 93
Wat willen we bereiken? Blz. 94
Montferland energieneutraal in 2030; in 2020 is de energieneutraliteit 20% Blz. 95
Continueren inkoop groene stroom Gemeente Montferland Blz. 96
Participeren in Achterhoekse Groene Energie Maatschappij ( AGEM ) t.b.v. opwekken duurzame energie Blz. 97
Plaatsen van publicaties over duurzaamheid Blz. 98
Stimuleren en faciliteren van initiatieven van particulieren, instellingen en bedrijven m.b.t. duurzaamheid ( o.a. verstrekken ( provinciale )subsidie in kader actiewoningisolatie Achterhoek bespaart ) Blz. 99
Openbare ruimte Blz. 100
Wat willen we bereiken? Blz. 101
100% houtig restmateriaal gebruiken voor duurzaam verwerken Blz. 102
100% van alle projecten en grote onderhoudsrondes in de openbare ruimte betrekken bij de wijk- en dorpsraden Blz. 103
Projecten en groot onderhoud publiceren in de gemeentelijke media. (website, krant, facebook en twitter) Blz. 104
10% energiebesparing bereiken in de openbare verlichting Blz. 105
Bij vervangen van de huidige armaturen LED toepassen ( 493 stuks t/m 2018 ) Blz. 106
10% minder verkeersbewegingen in de kern Didam Blz. 107
Als uitwerking van het Masterplan Didam wordt onderzocht of de Pittelderstraat afgesloten kan worden voor gemotoriseerd verkeer tussen de Bergvredestraat en de Dijksestraat Blz. 108
Starten Kerkwijk fase 3 en centrumplan Didam Blz. 109
5% minder verkeersongevallen Blz. 110
Bij alle nieuwe inrichtingen van de openbare ruimte in deze raadsperiode willen we de uitgangspunten van het Integraal Verkeer en Vervoer Plan hanteren Blz. 111
Voorbereiden plan afwaardering van de drie Heuvelenweg na aanbesteding van de ontbrekende schakel N316 in 2017, zodat na gereedkomen N316 de afwaardering kan worden uitgevoerd Blz. 112
Financiën Blz. 113
Economie en toerisme Blz. 114
Missie Blz. 115
Context en achtergronden Blz. 116
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 117
Economie Blz. 118
Wat willen we bereiken? Blz. 119
Jaarlijkse toename van het aantal arbeidsplaatsen tot tenminste 650 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 120
Bevorderen van het voorzien in voldoende werk- en stageplekken bij het bedrijfsleven Blz. 121
Opstellen van een economische visie op de ontwikkeling van Montferland Blz. 122
Structureel in overleg met (o.a.) MKB over mogelijkheden toename werkgelegenheid Blz. 123
Jaarlijkse toename van het aantal bedrijfsvestigingen tot tenminste 120 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 - 64 Blz. 124
Instellen van een innovatiefonds Blz. 125
Verkoop van Docks NLD Blz. 126
Via actieve acquisitie stimuleren van verkoop van bedrijfsterreinen Blz. 127
Toename van het Bruto Gemeentelijk Product tot boven de 20 Blz. 128
Bestuurlijk en ambtelijk overleg en gezamenlijke activiteiten met (m.n.) onze buren uit Emmerich Blz. 129
Voorbereidingen treffen voor realisering van dubbel spoor tussen Zevenaar en Didam Blz. 130
Toename van het aandeel lokale/regionale inkopen tot ten minste 45% Blz. 131
Interne voorlichting over mogelijkheden lokale inkoop Blz. 132
Lokale/regionale bedrijven actief benaderen om mee te doen aan onze aanbestedingen Blz. 133
Toerisme Blz. 134
Wat willen we bereiken? Blz. 135
Toename van het aantal toeristische overnachtingen met tenminste 5% per jaar Blz. 136
Geen verhoging van de toeristenbelasting t/m 2018 Blz. 137
Ontwikkelen en ondersteunen van evenementen(beleid) Blz. 138
Toename van het aantal arbeidsplaatsen in de sector T&R tot tenminste 55 per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 64 Blz. 139
Verminderen van beperkingen van T&R activiteiten Blz. 140
Ontwikkeling van tenminste 2 nieuwe T&R producten per jaar Blz. 141
Ontwikkeling en promotie van het TR-product Montferland i.s.m. de VVV Blz. 142
Financiën Blz. 143
Programmagegegevens Blz. 144
Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl Blz. 145
Missie Blz. 146
Context en achtergronden Blz. 147
Kaderstellende (beleids) nota's Blz. 148
Sportbevordering Blz. 149
Wat willen we bereiken? Blz. 150
Percentage volwassenen dat voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen stabiliseert op 52 % Blz. 151
Inzet van combinatiefunctionarissen en buurtsportcoaches Blz. 152
Regionaal coördinator inzetten om mensen met een beperking te ondersteunen bij het vinden van een passend sportaanbod en/of evenement Blz. 153
Sportinitiatieven van verenigingen, combinatiefunctionarissen, scholen ondersteunen met financiële middelen en promotie Blz. 154
Sportverenigingen ondersteunen met subsidie, informatie en samenwerkingsmogelijkheden Blz. 155
Percentage inwoners dat sport blijft gelijk (50 %) Blz. 156
Leefstijlprojecten Blz. 157
Wat willen we bereiken? Blz. 158
Percentage kinderen met overgewicht in de leeftijd tot 12 jaar daalt met 1% Blz. 159
Beweegtuinen ontwikkelen en realiseren Blz. 160
Het regisseren van het GKGK-project Blz. 161
Het regisseren van de “Ketenaanpak Overgewicht jeugd” Blz. 162
Regisseren van het project “Slimmer” als aanpak voor mensen met een verhoogd risico op Diabetes Blz. 163
Senioren stimuleren tot gezonde leefstijl en veilig huis via ontwikkeling en uitvoering project “Vitaal Veilig Wonen Montferland” ontwikkelen en regisseren Blz. 164
Percentage senioren (65-75 jaar) dat voldoende beweegt (NNGB-norm ) stabiliseert op 81 % Blz. 165
Het percentage valongelukken onder ouderen boven de 65 jaar daalt met 10 % Blz. 166
Het percentage jongeren van 12 tot 16 jaar dat op tenminste 5 dagen minstens 1 uur beweegt stabiliseert op 65 % Blz. 167
Sportaccommodaties en speellocaties Blz. 168
Wat willen we bereiken? Blz. 169
Aandeel speellocaties dat voldoet aan de nieuwe visie op spelen stijgt naar 20% in 2017 Blz. 170
(Bestaande) speellocaties opheffen en (her)inrichten tot groene, natuurlijke speelplekken en/of waarbij de actieve leefstijl voor alle leeftijden wordt gestimuleerd Blz. 171
Gezondheid Blz. 172
Wat willen we bereiken? Blz. 173
Het percentage inwoners dat de eigen gezondheid als goed beoordeelt blijft 78 % Blz. 174
Het percentage volwassen inwoners dat meer alcohol gebruikt dan geadviseerd door Gezondheidsraad daalt met 2% Blz. 175
Organiseren van voorlichtingsactiviteiten over leefgewoonten Blz. 176
Het percentage jongeren (klas 2 en 4 voortgezet onderwijs) dat recentelijk alcohol heeft gedronken daalt met 5% Blz. 177
Gerichte voorlichting geven o.a. door de GGD op scholen Blz. 178
Met het opstellen van een ‘Preventie –en Handhavingsplan Drank –en Horecawet’ het alcoholgebruik beïnvloeden Blz. 179
Percentage van gevallen, waarbij binnen 6 minuten na hartstilstand reanimatie en AED inzetbaar is, stijgt met 10 % Blz. 180
Uitvoering geven aan Project Hartveilig wonen en first-respondertaak brandweer. Blz. 181
Het percentage oproepen die voldoen aan de normen van de aanrijtijden van de ambulances stijgt met 5 % Blz. 182
Overleg organiseren met ambulancevervoerders over hun resultaten t.a.v. de aanrijtijden Blz. 183
Financiën Blz. 184
Programmagegevens Blz. 185
Jeugd, onderwijs en cultuur Blz. 186
Missie Blz. 187
Context en achtergronden Blz. 188
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 189
Jeugd Blz. 190
Wat willen we bereiken? Blz. 191
Het percentage jeugdigen dat een beroep doet op de jeugdhulp neemt af met 2% in de periode 2017-2020. Daarbinnen een verschuiving laten plaatsvinden van dure naar goedkope zorg. Blz. 192
Binnen het sociaal team-afdeling Jeugd en gezin gespecialiseerde kennis inzetten op het terrein van GGZ Blz. 193
De gemeente gaat investeren op lichte en goedkopere zorgvormen en voorlichtingen, om zo de vraag naar duurdere zorg te verminderen Blz. 194
De gemeente subsidieert het bezoek van een voor- en vroegschoolse voorziening, aan ouders van een VVE- doelgroepkind Blz. 195
De huisartsen informeren over de hulpverleningstrajecten binnen het sociaal team, en de mogelijkheden om snel hulp in te zetten. Blz. 196
Kortdurende ambulante hulp door het sociaal team inzetten Blz. 197
Het percentage kinderen dat gebruik maakt van een VVE neemt toe met 10% Blz. 198
De gemeente subsidieert het bezoek van een reguliere peuterplek voor alleen verdienende ouders Blz. 199
Het verzuimpercentage van het aantal leerplichtige leerlingen neemt af met 0,3% Blz. 200
De gemeente voert gesprekken met de jongeren en ouders als er sprake is van relatief of absoluut verzuim Blz. 201
Het percentage meldingen van overlast door jongeren neemt af met 10% Blz. 202
Controles uitvoeren in de openbare ruimte, op plekken waar veel jongeren tezamen komen Blz. 203
Onderwijs Blz. 204
Wat willen we bereiken? Blz. 205
Afname van de leegstand in de basisscholen met 1100 m2 op termijn. Blz. 206
De mogelijkheden onderzoeken voor centrale huisvesting in s-Heerenberg voor de 3 basisscholen. Blz. 207
Het percentage leerlingen dat verwezen wordt naar het speciaal onderwijs neemt af met 1,7% Blz. 208
Leerlingen extra ondersteuning bieden op het reguliere onderwijs, zodat verwijzing naar speciaal onderwijs indien mogelijk voorkomen wordt. Blz. 209
Het percentage leerlingen, dat vervoerd wordt naar scholen voor speciaal onderwijs neemt af met 10% Blz. 210
Met de ouders van leerlingen die recht hebben op leerlingenvervoer, kijken naar alternatieve vormen: eigen vervoer, per fiets etc. Blz. 211
Cultuur & ontmoeting Blz. 212
Wat willen we bereiken? Blz. 213
Het aantal subsidiabele leden van de muziekscholen blijft stabiel op 933 vocaal/instrumentaal en AMV/PRIMO. Blz. 214
Wij ondersteunen de muziekscholen om daarmee muziekeducatie in het primair onderwijs te verzorgen en toegankelijk muziekonderwijs voor de jeugd aan te bieden. Blz. 215
Het aantal geregistreerde leden van de stichting basisbibliotheek Montferland wordt gestabiliseerd op het niveau van 2015 Blz. 216
Wij ondersteunen de bibliotheek zodat zij activiteiten kan uitvoeren ten behoeve van leesbevordering, vnl. onder de doelgroep jeugd. Blz. 217
De taalachterstand van onze inwoners neemt af en de digitale vaardigheden nemen toe. Blz. 218
Wij ondersteunen de bibliotheek t.b.v. de Taalhuizen en Digisterker. Blz. 219
Het aantal inwoners dat actieve cultuurparticipatie uitoefent in verenigingsverband blijft stabiel. Blz. 220
Combinatiefunctionarissen inzetten om de belangstelling onder de jeugd voor cultuur aan te wakkeren Blz. 221
Wij ondersteunen de culturele verenigingen met periodieke subsidies Blz. 222
Het aantal welzijnsaccommodaties dat door de gemeenschap wordt beheerd neemt toe met 2 in 2017 Blz. 223
De gemeenschappen motiveren om het beheer van de gemeenschapshuizen over te nemen en daar de randvoorwaarden voor scheppen Blz. 224
Financiën Blz. 225
Programmagegevens Blz. 226
Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid Blz. 227
Missie Blz. 228
Context en achtergronden Blz. 229
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 230
Vrijwilligerswerk en mantelzorg Blz. 231
Wat willen we bereiken? Blz. 232
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan buren stijgt met minimaal 2% t.o.v. 2015. Blz. 233
Het ondersteunen van bewonersinitiatieven die informele ondersteuning door buurtgenoten bevorderen. Blz. 234
Het % van de bevolking dat hulp biedt aan een hulpbehoevende naaste (mantelzorg) blijft stabiel. Blz. 235
Faciliteren van mantelzorgondersteuning in de vorm van begeleiding, educatie en lotgenotencontact Blz. 236
Het % van de bevolking dat vrijwilligerswerk doet stijgt met minimaal 2% t.o.v. 2015. Blz. 237
Stimuleren van vrijwilligerswerk door het faciliteren van een vacaturebank, promotie-activiteiten en het aanbieden van begeleiding bij het vinden van passend vrijwilligerswerk Blz. 238
Maatschappelijke opvang Blz. 239
Wat willen we bereiken? Blz. 240
Het handhaven van een regionaal aanbod van tenminste 60 plaatsen maatschappelijke opvang Blz. 241
In regionaal verband afspraken maken met Centrumgemeente Doetinchem over opvangplaatsen maatschappelijke opvang Blz. 242
Het aantal inwoners dat aangewezen is op Beschermd wonen neemt met 5% af Blz. 243
Sluitende afspraken over financiering en taakverdeling tussen centrumgemeente Doetinchem en de regiogemeenten rondom Beschermd Wonen Blz. 244
Voorzieningen WMO (algemeen en individueel) Blz. 245
Wat willen we bereiken? Blz. 246
Het aantal unieke inwoners met geïndiceerde ondersteuning op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 247
De gemeente biedt kortdurende ondersteuning zelf aan om daarmee doorverwijzing naar duurdere vormen van zorg te voorkomen Blz. 248
De gemeente zet in op inzet van eigen kracht, het sociaal netwerk en algemene voorzieningen. Blz. 249
Het aantal maatwerkvoorzieningen op grond van de Wmo blijft stabiel Blz. 250
Het aanbod van algemene voorzieningen wordt versterkt en sluit aan bij de vraag Blz. 251
Het voorliggend veld waaronder de algemene voorzieningen wordt in samenwerking met de partners versterkt Blz. 252
Minimaal 85% van de inwoners ervaart de kwaliteit van de ondersteuning als goed en passend bij de hulpvraag Blz. 253
Bij de inkoop van ondersteuning en de gesprekken met aanbieders streven wij naar kwaliteitsverbetering van de geboden ondersteuning Blz. 254
Veiligheid Blz. 255
Wat willen we bereiken? Blz. 256
Het aantal woninginbraken, diefstallen van fietsen en motorvoertuigen neemt met 2% af Blz. 257
Actief communiceren over preventie om veiligheidsbewustzijn en zelfredzaamheid te vergroten Blz. 258
Continueren van de samenwerking met de politie voor een vroegtijdige signalering van mogelijke trends om daarop actief te kunnen inzetten Blz. 259
Het % inwoners dat zich veilig voelt neemt met 2% toe Blz. 260
Vanuit veiligheid samenwerken in het bestaande project toezicht openbare ruimte en participeren in het Donkere Dagen Offensief (preventieve maatregelen tegen woninginbraak oktober - december) van de politie Blz. 261
Tenminste 80 % gemeentelijke functionarissen binnen de rampenbestrijding en crisisbeheersing hebben hiervoor een opleiding, training of oefening gevolgd Blz. 262
Binnen de regionale context inzetten op het vakbekwaam worden en blijven van de functionarissen in de crisisbeheersing (college en medewerkers) uit de gemeentelijke organisatie Blz. 263
Financiën Blz. 264
Programmagegevens Blz. 265
Werk en inkomen Blz. 266
Missie Blz. 267
Context en achtergronden Blz. 268
Kaderstellende (beleids)nota's Blz. 269
Participatie en activering Blz. 270
Wat willen we bereiken? Blz. 271
Het aantal uitkeringen neemt met 5% af t.o.v. 2015. Blz. 272
Instroom beperken door een uitgebreid onderzoek bij een aanvraag voor een uitkering Blz. 273
Uitstroom bevorderen door inzet van re-integratie instrumenten Blz. 274
Het aantal mensen dat met langdurige loonkostensubsidie arbeid verricht neemt toe met 15 personen Blz. 275
Het instrument loonkostensubsidie profileren als instrument bij werkgevers om inwoners met een arbeidsbeperking ook deel te laten nemen aan het arbeidsproces Blz. 276
Het aantal uitkeringsgerechtigden dat parttime inkomsten uit arbeid heeft neemt met 5% toe t.o.v. 2015. Blz. 277
Re-integratieinstrumenten benutten om mensen in de gelegenheid te stellen parttime inkomsten te verwerven Blz. 278
Het aantal mensen dat een tegenprestatie levert voor de uitkering neemt met 5% toe t.o.v. 2015. Blz. 279
In samenwerking met onze maatschappelijke instelling en gemeentelijke serviceteams inwoners uit de doelgroep toeleiden tot maatschappelijk nuttige activiteiten Blz. 280
Minimabeleid en schuldhulpverlening Blz. 281
Wat willen we bereiken? Blz. 282
Het aantal personen dat gebruik maakt van de regeling ‘Meedoen in Montferland’ neemt toe met 5% t.o.v. 2016 Blz. 283
De regeling ‘Meedoen in Montferland’ bij zowel de doelgroep met een laag inkomen als bij de aanbieders van maatschappelijke activiteiten promoten Blz. 284
Indien noodzakelijk worden inwoners aanvullend financieel ondersteund op basis van maatwerk. Blz. 285
Onze financiële regelingen uitvoeren conform het vastgestelde beleidsplan en de samenwerking met maatschappelijke initiatieven als de Voedselbank, stichting Leergeld e.d. intensiveren Blz. 286
Het % geslaagde schuldhulptrajecten stabiliseert op het niveau van 2015. Blz. 287
De schuldhulpverlening conform de gestelde kaders in het beleidsplan schuldhulpverlening 2016-2020 (i.o.) uitvoeren waarbij het project schuldhulpmaatje wordt uitgebreid Blz. 288
Nieuwkomers Blz. 289
Wat willen we bereiken? Blz. 290
De taakstelling voor 2017 (nog niet bekend) wordt gerealiseerd. Blz. 291
Wij gaan in samenwerking met COA, de woningstichting Plavei en mogelijke particuliere verhuurders de huisvesting van statushouders organiseren Blz. 292
Minimaal 40% van de nieuwkomers verricht tijdens de inburgeringsperiode (onbetaalde) maatschappelijk nuttige activiteiten en/of participeert in het arbeidsproces naar vermogen. Blz. 293
Wij gaan in samenwerking met de maatschappelijke partners de toeleiding tot maatschappelijk nuttige activiteiten (bijv. vrijwilligerswerk) en betaalde arbeid organiseren. Blz. 294
Wij gaan in samenwerking met Welcom, Graafschap college en de bibliotheek (waaronder het Taalhuis) de integratie optimaliseren Blz. 295
Voormalige WSW Blz. 296
Wat willen we bereiken? Blz. 297
Zoveel mogelijk inwoners met een Wsw-indicatie werken bij een reguliere werkgever (via detachering of begeleid werken) Blz. 298
Wij hebben de uitvoering van de Wsw momenteel gemandateerd aan Laborijn en Presikhaaf Bedrijven. Met deze sociale werkbedrijven maken we prestatieafspraken over het aantal te realiseren externe plaatsingen Blz. 299
Wij organiseren een lokale organisatie om werkzaamheden van een deel van de oud-SW doelgroep onder te brengen. Blz. 300
Financiën Blz. 301
Programmagegevens Blz. 302
Algemene dekkingsmiddelen Blz. 303
Toelichting Blz. 304
Context en achtergronden Blz. 305
Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds Blz. 306
Mutaties reserves Blz. 307
Financiën Blz. 308
Overhead, ondersteuning organisatie en bestuur Blz. 309
Inleiding Blz. 310
Overhead definitie Blz. 311
Overheadkosten Blz. 312
Kostprijsberekening Blz. 313
Financiën Blz. 314
Zoeken
Bijlagen
Contact
PrivacyStatement
Sitemap