4. Bijlagen

Inhoud

4.1 Coalitieprogramma 2018 - 2022

(bedrag x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

Programma 1

 

 

 

 

 • Bestuurlijke vernieuwing

61

50

50

50

 • Politieke Avond Montferland (PAM)

5

5

5

5

 • Inzet van nieuwe communicatiemiddelen o.a. chatten en WhatsApp

5

5

5

5

Programma 2

 

 

 

 

Centrumplan Didam (kapitaallasten)

48

256

303

486

Programma 3

 

 

 

 

 • Gemeente energieneutraal: Realistische opgave energietransitie: betrekken inwoners bij planvorming

80

80

80

80

 • Stimuleren duurzame kansen: duurzaamheidslening/ stimuleren lokale en particuliere initiatieven (rentelasten)

15

15

15

15

 • Levend landschap stimuleringsbudget beschikbaar stellen voor verbetering leven landschap

20

20

20

20

Verkeersknelpunten voor heel Montferland in beeld brengen en daar waar nodig verbeteringen aanbrengen:

       
 • Uitvoering nieuw IVVP

250

250

250

250

 • Goede ontsluiting landbouwverkeer (kapitaallasten)

63

63

63

63

Verkeerscirculatieplan (VCP)

 

 

 

11

11

Goede ruimtelijke inrichting centra van kernen (kapitaallasten)

 

 

 

84

Goed onderhouden bermen en wegranden:

       
 • Extra onderhoud bepaalde (fiets)routes gedurende vijf jaar

51

51

51

51

 • Aangepast onderhoud bermen t.b.v. biodiversiteit

30

30

30

30

Goed onderhoud onverharde buitenwegen

75

75

75

75

Reactivering van het Groen Structuurplan:

       
 • Uitvoering nieuw plan

150

150

150

150

Formatie handhaving

112

112

112

112

Programma 4

 

 

 

 

In samenwerking met branche kiezen voor een gedegen toeristisch beleid:

       
 • Uitvoering nieuw beleid (o.a. promotie Montferland; inrichting camperplaatsen)

15

15

15

15

Oog houden voor lokale tradities en cultuur: 75 jaar vrijheid in 2020 50

 

   

Programma 5

 

 

 

 

Stimuleren van samenwerking tussen sport- en cultuurvoorzieningen, de gemeente ondersteunt deze processen:

 

 

 

 

 • Ondersteunen en deelnemen "Open Clubs"

15

15

15

15

 • Deelnemen regionaal project Achterhoek in Beweging

20

20

20

20

Toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart brengen

 

p.m.

p.m.

p.m.

 • Inzet combinatiefunctionarissen en buurtcoaches

20

20

20

20

 • D.m.v. een subsidies verenigingen stimuleren nieuwe initiatieven te ontwikkelen

5

5

5

5

Voetbalverenigingen die samen willen werken of fuseren worden gefaciliteerd en ondersteund bij het komen tot een gezamenlijke accommodatie:        
 • procesbegeleiding

10

10

10

10

 • overige ondersteuning

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Programma 6

 

 

 

 

Maatwerk per kern in faciliterende zin, maar binnen de financiële kaders van 2017; Beek, Braamt en Azewijn

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Goede onderwijsvoorzieningen en onderwijshuisvesting:

 

 

 

 

 • Realisatie brede school ’s-Heerenberg (kapitaallasten)

 

 

268

268

De dorpsraden en verenigingen ondersteunen bij initiatieven om de leefbaarheid op peil te houden

35

35

35

35

Programma 7

 

 

 

 

De sociale Wijkteams zijn bereikbaar en proactief:

 

 

 

 

 • Brede intake blijven toepassen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 • Telefonische bereikbaarheid niet beperken

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

 • Werkprocessen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Ondersteuning dichtbij de inwoner aanbieden en kernen meer aandacht geven om aan de ondersteuningsvraag in de eigen woonplaats te voldoen

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

Inloopactiviteit GGZ Stadskamer

90

 

 

 

Programma 8

 

 

 

 

Vroeg signaleren van schulden:

 

 

 

 

Systeemkosten BKR

9

9

9

9

Subtotaal

1.234

1.291

1.617

1.884

Dekking:

       

Inzet toeristenbelasting enkel voor toerisme: Verhoging toeristenbelasting van € 1,00 naar € 1,25 pppo

-75

-75

-75

-75

Dekking uit jaarlijks resterend budget WKW van in totaal € 60.000

-35

-35

-35

-35

Vrijval gereserveerde gelden / bijdrage JSF

-8

-8

-8

-8

 Totaal *

1.116

1.173

1.499

1.766

 

 

4.2 "Extra" nieuw beleid 2019-2022

 

2020

2021

2022

2023

Programma 1

 

 

 

 

 • Regio Arnhem Nijmegen

50

50

50

50

Programma 2

 

 

 

 

Bloemenbuurt Didam

 

 

 

 

 • 1e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering) à kapitaallasten

7

7

21

21

 • 2e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering) à kapitaallasten

 

42

42

42

 • 3e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering) à kapitaallasten

 

 

14

14

 • 4e fase (nog niet inzichtelijk)

 

 

 

 

 • Flora- en faunaonderzoek in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet

50

50

 

 

 • Monumentale graven

41

41

41

41

Programma 3

 

 

 

 

Inrichten Regionaal Energiefonds

 

 

 

 

 • Inrichten Regionaal Energiefonds – Bijdrage (rentelast)

4

7

7

 

 • Inrichten Regionaal Energiefonds - Beheerskosten

8

12

16

15

 • Afsluiting Pittelderstraat Didam (kapitaallasten)

30

30

30

30

 • Parkeervoorzieningen zuidkant station Didam (kapitaallasten)

19

19

19

19

 • Rotonde Bievankweg-Ruighoek: kruising aanpassen (kapitaallasten)

39

39

38

38

 • Onderzoek aanleg snelfietspaden

 

 

40

 

 • Verkeersremmende maatregelen Zuidermarkweg in Beek (kapitaallasten)

4

4

4

4

Programma 4

 

 

 

 

 • Klompenpad

20

23

26

26

Programma 5

 

 

 

 

 • Fusie voetbalverenigingen: investeringen uitbreidingen MVR

94

68

68

68

 • Verduurzaming Sportzaal ’t Raland (kapitaallasten)

11

11

11

11

 • Mindervalidenlift de Muizenberg (kapitaallasten)

2

2

2

2

Programma 6

 

 

 

 

 • Betere samenwerking tussen sociaal en medisch domein

5

5

5

5

 • Zorg binnen (basis)onderwijs

5

5

 

 

Programma 7

 

 

 

 

 • Brandweerkazerne Didam (kapitaallasten)

 

 

90

90

 • Buurtcirkel ‘s-Heerenberg

25

25

25

25

 • Voortzetting toezicht openbaar domein door particulier beveiligingsbedrijf

36

36

36

36

Programma 50

 

 

 

 

 • Uitbreiding formatie i.v.m. werkdruk OOV met 0,28 fte

20

20

20

20

Subtotaal

470

496

605

557

Dekking

 

 

 

 

 • Budget klimaat (Regionaal Energiefonds)

-12

-20

-28

-28

 • Provinciaal programma "steengoed benutten".  Maximaal € 500.000 in investeringskosten

 

p.m.

p.m.

p.m.

 • Flora- en faunaonderzoek (verhoging leges)

 

 

-20

-20

 • Verduurzaming Sportzaal 't Raland (subsidie/kosten energie)

-11

-11

-11

-11

 • Klompenpad vanuit Natuur & Landschap

-10

-10

 

 

Totaal

437

455

546

498

4.3 Investeringsplan

Overzicht investeringen

In onderstaande tabel worden de uitbreidingsinvesteringen in meerjarenperspectief weergegeven.
De kapitaallasten van de investeringen zijn in het begrotingssaldo verwerkt.

Bij de paragrafen 4.1 en 4.2 ziet u welke kapitaallasten worden gedekt.

                                                                                                                              (bedrag x € 1.000)

 

2020

2021

2022

2023

Programma 2

       

Coalitieprogramma

 

 

 

 

Centrumplan Didam

 

 

 

 

 • Spoorstraat

636

 

 

 

 • Parkeerplaats kerk

351

 

 

 
 • Hoofdstraat / Schoolstraat

 

 

643

 

 • Wilhelminastraat

 

764

 

 

 • Centrale plein (Lieve Vrouweplein)

2.224

 

 

 

 • Centrale plein (Raadhuisstraat)

 

 

569

 

 • Stationslocatie

 

 

1.165

 

 • Supermarktlocatie

 

 

503

 

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

Bloemenbuurt Didam

 

 

 

 

 • 2e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering)

600

 

 

 

 • 3e fase (geen exacte calculatie, eerste reservering)

 

300

 

 

 • 4e fase (nog niet inzichtelijk)

 

 

p.m.

 

Programma 3

 

 

 

 

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

 • Inrichten Regionaal Energiefonds - Bijdrage

200

200

200

100

Programma 5

 

 

 

 

Coalitieprogramma

 

 

 

 

 • Toekomst voor een zwembad in Didam goed in kaart brengen

p.m.

 

 

 

Programma 6

 

 

 

 

Coalitieprogramma

 

 

 

 

Goede onderwijsvoorzieningen en onderwijshuisvesting:

 

 

 

 

realisatie brede school 's-Heerenberg

 

7.000

 

 

Programma 7

 

 

 

 

“Extra” nieuw beleid

 

 

 

 

Brandweerkazerne Didam

 

2.000

 

 

Totaal

4.011

10.264

3.080

100

 

Voor een verdere toelichting verwijzen wij naar de bijlagen waarin het coalitieprogramma 2018 – 2022 nader is uitgewerkt en het “extra” nieuw beleid nader wordt toegelicht.

4.4 (Vervangings)investeringen

Omschrijving 2020 2021 2022 2023 Techn. levensd.
Gemeentelijk Riolerings Plan          
Verbeteringen          
Wateroverlast           50         50         50   30
Maatregelen BRP Didam Domela Nieuwenhuisstraat           25       60
Blauwe ader Nieuwstraat en Oude Doetinchemseweg           35       60
Ombouw vgs (verbeterd gescheiden stelsel) Vaanhorst (Beek) en Molenveld (Kilder)             20   60
Ombouw vgs de Heegh (Didam)               80 60
Vervangingen          
Rioolvervanging Oude Doetinchemseweg 's-Heerenberg           81       60
Relining Muntwal ’s-Heerenberg           48       40
Rioolvervanging Koeleplekstraat Didam           37       60
Diverse vervangingen vrijvervalriolering         500       500       500 60
Vervanging objecten          
Renovatie drukriolering         275       275       275       275 15
Vervanging pompunits drukriolering           20         20         20         20 60
Vervanging rioolgemalen           31         31         31         31 15
Afvoerroute 'Zuid' GRP 2021-2025      -        600 60
Didam (kern) GRP 2021-2025 Bloemenbuurt           70     60
Maatregelen De Heegh GRP 2021-2025         150     60
Maatregelen Hogenendsweg en Parallelweg           76     60
Diekmansweide GRP 2021-2025 wateroverlast         120     60
Rodingsveen GRP 2021-2025 wateroverlast           600   60
Tamboerstraat vervangen drainage               19 20
Totaal investeringen GRP 2020-2023       602  1.292  1.496  1.525  
Overige investeringen          
Aanschaf computerapparatuur raad/college             35   4
Investering voetbalaccommodaties (renovatie velden)         471       15
Investering voetbalaccommodaties (inrichtingselementen)           30       10
Citroën C3           16       8
Citroën C3           16       8
Vervanging houten fiets-/voetgangersbrug Elsepasweg 's-Heerenberg           25       20
Strooier Stratos           34     15
Hoogwerker Haulotte           71     15
Kipwagen en hefinrichting           27     8
Tandenasser 2 ton + loofrek           40       10
vervangingen straatmateriaal         530       530       530       530 20
stabiliseren bovenlaag onverharde wegen      1.250       20
Netwerkserver         200     4
Programmatuur omgevingsvergunning           90       5
Vervanging I-phones (netto-investering)         145       3
Vervanging Ipads           48       3
Inrichting uitwijk             22   4
Plotter/scanner Openbare Werken               14 4
Ultrabooks           60     5
Durabooks Openbare Werken           18       4
Back up server           45       4
Data base server             15   4
Vervanging Oracle server             50   4
Scanners             15   4
Programmatuur t.b.v. transities           25       5
Programmatuur beheer openbare ruimte           51     5
Programmatuur Geo informatiesysteem             65   5
Aanschaf software BGT           15     5
Programmatuur midoffice             100 5
Aanschaf landmeetkundige GPS               25 5
AED's           20       10
Totaal overige vervangingsinvesteringen 2.769 988 732 669  
Riolering Centrumplan          
3. Spoorstraat         304       60
4. Parkeerplaats kerk         630       60
5. Centrale plein (Lieve Vrouweplein)         263       60
6. Wilhelminastraat         424     60
7. Hoofdstraat/Schoolstraat             97   60
8. Centrale plein (Raadhuisstraat)           336   60
10. Supermarktlocatie             32   60
11. Groene parkeerplaats supermarktlocatie           616   60
Totaal Riolering Centrumplan 1.197 424 1.081    
Totaal 4.568 2.704 3.309 2.194  

4.5 Reserves en voorzieningen

4.5.1 Reserves

Bedragen x € 1.000

Reserve Saldo per
01-01-2020

Rente
toevoeging

overige
vermeer-
deringen

vermin-
dering
en

Saldo per
31-12-2020
Saldo per
31-12-2021
Saldo per
31-12-2022
Saldo per
31-12-2023
Algemene reserves                
Algemene Reserve 3.127       3.127 3.127 3.127 3.867
Verkoop aandelen NUON 15.087       15.087 15.087 15.087 15.087
Grondexploitatie 5.627   555 -24 6.158 6.763 7.851 7.827
Totaal Algemene reserves 23.841   555 -24 24.372 24.977 26.065 26.781
Bestemmingsreserves                
Bestedingsfunctie                
Monumentenzorg Svn  90       90 90 90 90
Masterplan 's-Heerenberg 503       503 503 503 503
Dekkingsreserve kapitaallasten                
Onderwijshuisvesting 943 14 1.865 -1.980 842 767 720 705
Kap.lasten Sportcompl. Montferland (SCM) 969 15   -127 857 742 626 508
Centrumplan Didam 1.000 15     1.015 980 945 909
Egalisatiefunctie                
Kwaliteitsimpuls gem.organisatie 400       400 400 400 400
Egalisatiereserve Afvalstoffenheffing 29       29 29 29 29
Onderhoud riolering en rioolrenovaties 836   43   879 908 912 946
Sociaal Domein 126       126 126 126 126
Kunstgrasvelden 150   50   200 250 300 350
Speellocaties 132       132 132 132 132
Totaal bestemmingsreserves 5.179 44 1.958 -2.108 5.073 4.927 4.783 4.699
                 
Eindtotaal 29.019 44 2.513 -2.131 29.445 29.905 30.847 31.480

 

4.5.2 Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

Programma  Begroting 2020 Begroting 2021 Begroting 2022 Begroting 2023

2. Wonen

       

Baten

       
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (advieskosten voorbereiding bouwgrondexploitatie)
15 15 15 15
 • Onttrekking reserve grondexploitatie (rente ruilgronden voormalig Bergh)
8 8 8 8
 • Onttrekking aan de reserve centrumplan Didam (deel kapitaallasten centrumplan)
  50 50 50

3. Beheer leefomgeving

       
Lasten        
 • Toevoeging reserve onderhoud riolering en rioolrenovaties
-43 -28 -4 -35
5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl        
Baten        
 • Onttrekking reserve kapitaallasten nieuwbouw SCM (dekking kapitaallasten SCM)
127 127 127 127
6. Jeugd, onderwijs en cultuur        
Lasten        
 • Toevoeging reserve kunstgrasvelden
-50 -50 -50 -50
Baten        
 • Onttrekking aan reserve onderwijshuisvesting (verschil tussen lasten en baten onderwijshuisvesting)
115 87 59 26

Totaal (saldo toevoegingen en onttrekkingen)

172 209 205 141

 

4.5.3 Voorzieningen

Bedragen x € 1.000

Naam voorziening Saldo per
01-01-2020
Vermeer-
deringen
Vermin-deringen Saldo per
31-12-2020
Saldo per
31-12-2021
Saldo per
31-12-2022
Saldo per
31-12-2023
Risicovoorziening              
Verplichtingen personeel 525 37 -20 543 579 616 652
Verplichtingen wethouders 2.070 89 -111 2.048 2.026 2.004 1.982
Voorziening grondexploitatie A18 bedrijvenpark D'chem 1.600     1.600 1.600 1.600 1.600
Totaal Risicovoorzieningen 4.195 126 -131 4.190 4.205 4.220 4.235
Egalisatievoorzieningen              
Groot onderhoud sportcomplex  418 67   485 553 620 687
Openbare ruimte 412 1.061 -1.079 395 377 360 342
Onderhoud gebouwen en accommodaties 1.280 250 -13 1.518 1.755 1.993 2.231
Totaal Egalisatievoorzieningen 2.110 1.379 -1.092 2.398 2.685 2.973 3.260
Bijdrage aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven              
Riolering (vervangingsinv.) 337 441 -337 441 537 764 903
               
Eindtotaal 6.642 1.946 -1.559 7.029 7.428 7.956 8.398

 

4.6 Financiële gegevens

Begrote inkomsten en uitgaven

De begrote inkomsten en uitgaven van de gemeente kunnen voor het jaar 2019 als volgt worden verdeeld in categorieën:

 

 

 

Begrote inkomsten en uitgaven per taakveld

Dit overzicht is nieuw als gevolg van de gewijzigde voorschriften BBV.

 

 (Bedragen x € 1.000) 

Taaknaam  Baten   Lasten   Saldo totaal 
0 Bestuur en ondersteuning      
Algemene uitkering en ov. ink. Gemfonds €                53.176  €                          -  €             53.176
Beheer ov. gebouwen en gronden €                       36  €                    -136  €                 -100
Belastingen overig €                     346  €                    -103  €                  242
Bestuur €                          -  €                 -1.980  €              -1.980
Burgerzaken €                     596  €                 -1.260  €                 -663
Mutaties reserves €                  2.131  €                 -2.003  €                  128
Overhead €                     822  €               -11.939  €            -11.117
Overige baten en lasten €                          -  €                     928  €                  928
OZB niet-woningen €                  2.241  €                    -142  €               2.099
OZB woningen €                  4.747  €                    -268  €               4.479
Treasury €                  2.323  €                 -1.849  €                  473
Totaal 0 Bestuur en ondersteuning €              66.418  €             -18.752  €           47.666
1 Veiligheid      
Crisisbeheersing en brandweerzorg  €                          -  €                 -2.064  €              -2.064
Openbare orde en veiligheid  €                         8  €                    -619  €                 -611
Totaal 1 Veiligheid  €                        8  €               -2.683  €            -2.675
2 Vervoer      
Openbaar vervoer  €                          -  €                        -8  €                     -8
Parkeren  €                       17  €                        -9  €                      8
Verkeer en vervoer  €                       68  €                 -3.781  €              -3.713
Totaal 2 Vervoer  €                      85  €               -3.798  €            -3.712
3 Economie      
Bedrijfsloket en bedrijfsregelingen  €                       29  €                      -33  €                     -4
Economische ontwikkeling  €                          -  €                    -171  €                 -171
Economische promotie  €                     411  €                    -615  €                 -203
Totaal 3 Economie  €                    440  €                  -818  €               -378
4 Onderwijs      
Onderwijsbeleid en leerlingzaken  €                     482  €                 -2.092  €              -1.611
Onderwijshuisvesting  €                     757  €                 -2.086  €              -1.330
Totaal 4 Onderwijs  €                1.238  €               -4.178  €            -2.940
5 Sport, cultuur en recreatie      
Cultureel erfgoed  €                          -  €                    -182  €                 -182
Cultuurpresentatie, -prod. en -particip.  €                       12  €                    -489  €                 -476
Media  €                       80  €                    -766  €                 -687
Musea  €                          -  €                    -170  €                 -170
Openbaar groen en (openlucht)recreatie  €                       58  €                 -2.401  €              -2.343
Sportaccommodaties  €                     512  €                 -1.738  €              -1.225
Sportbeleid en activering  €                     122  €                 -1.513  €              -1.391
Totaal 5 Sport, cultuur en recreatie  €                    784  €               -7.259  €            -6.474
6 Sociaal domein      
Arbeidsparticipatie  €                          -  €                 -1.156  €              -1.156
Begeleide participatie  €                          -  €                 -4.962  €              -4.962
Geescaleerde zorg 18-  €                          -  €                    -724  €                 -724
Inkomensregelingen  €                  7.374  €                 -9.835  €              -2.461
Maatwerkdienstverlening 18-  €                          -  €                 -7.607  €              -7.607
Maatwerkdienstverlening 18+  €                     300  €                 -7.216  €              -6.916
Maatwerkvoorzieningen (WMO)  €                          -  €                 -1.532  €              -1.532
Samenkracht en burgerparticipatie  €                     579  €                 -2.993  €              -2.414
Wijkteams  €                          -  €                 -3.313  €              -3.313
Totaal 6 Sociaal domein  €                8.253  €             -39.338  €         -31.085
7 Volksgezondheid en milieu      
Afval  €                  3.881  €                 -2.908  €                  972
Begraafplaatsen en crematoria  €                     120  €                    -194  €                   -74
Milieubeheer  €                         3  €                 -1.331  €              -1.328
Riolering  €                  4.155  €                 -3.115  €               1.041
Volksgezondheid  €                          -  €                 -1.845  €              -1.845
Totaal 7 Volksgezondheid en milieu  €                8.159  €               -9.393  €            -1.234
8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing      
Grondexploitatie (niet-bedrijventerr.)  €                          -  €                      -17  €                   -17
Ruimtelijke ordening  €                       94  €                    -786  €                 -692
Wonen en bouwen  €                  1.110  €                 -1.451  €                 -342
Totaal 8 Volkshuisv, RO en sted. vernieuwing  €                1.204  €               -2.254  €            -1.051
Saldo totaal  €              86.590  €             -88.474  €            -1.884

(Geprognosticeerde) balans 2018-2021

(Bedragen x € 1.000)

  31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
ACTIVA            
Vaste activa            
Immateriële vaste activa              438              392              344              296              248              199
Materiële vaste activa         94.942        101.750        119.823        118.171        115.946        112.416
Financiële vaste activa           6.797           9.899         11.932         11.977         12.177         12.177
Totaal vaste activa      102.177      112.041      132.099      130.445      128.371      124.792
Vlottende activa            
Voorraden         16.399           7.560           4.590           1.358-           9.408-         10.139-
Uitzettingen; looptijd korter dan één jaar           5.276           5.276           5.276           5.276           5.276           5.276
Liquide middelen              808              808              808              808              808              808
Overlopende activa           2.163           1.500           1.500           1.500           1.500           1.500
Totaal vlottende activa        24.647        15.144        12.175          6.226          1.823-          2.555-
Totaal-generaal      126.824      127.185      144.274      136.671      126.547      122.237
             
  31-12-2018 31-12-2019 31-12-2020 31-12-2021 31-12-2022 31-12-2023
PASSIVA            
Vaste passiva            
Eigen vermogen         32.856         29.019         29.445         29.905         30.847         31.480
Voorzieningen           6.176           6.642           7.029           7.428           7.956           8.398
Vaste schulden; looptijd van één jaar of langer         77.372         73.699         89.975         81.514         69.920         64.535
Totaal vaste passiva      116.404      109.360      126.450      118.847      108.723      104.413
Vlottende passiva            
Netto vlottende schuld; looptijd korter dan één jaar           4.161         11.565         11.565         11.565         11.565         11.565
Overlopende passiva           6.259           6.259           6.259           6.259           6.259           6.259
Totaal vlottende passiva        10.420        17.824        17.824        17.824        17.824        17.824
Totaal generaal      126.824      127.185      144.274      136.671      126.548      122.237

EMU-overzicht

Aansluitend is het ook verplicht om met ingang van 2017 een overzicht in de begroting op te nemen over de verwachte ontwikkelingen in het EMU-saldo van de gemeente. Hiervoor is een model beschikbaar vanuit het CBS. Dit model is hier gevolgd.

 

 

Omschrijving

2019

2020

2021

2022

2023

1

Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)

- 4.242 -2.012 - 390 - 313

315

2

Afschrijvingen ten laste van de exploitatie

4.017

4.492

4.748

4.865

5.009

3

Dotaties aan voorzieningen ten laste van de exploitatie minus vrijval van voorzieningen ten bate van de exploitatie

466

387

399

529

441

4

Bruto investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd

2.729

4.592

3.684

3.759

1.430

5

Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, geen betrekking hebbende op bouwgrondexploitatie en niet verantwoord op de exploitatie

0

0

0

0

0

6

Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:

 

 

 

 

 

 

Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord

0

0

0

0

0

7

Aankoop van grond en uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d., alleen transacties met derden niet op de exploitatie verantwoord

2.664

1.188

1.277

791

514

8

Baten bouwgrondexploitatie:

 

 

 

 

 

 

Baten voor zover niet al op de exploitatie verantwoord

11.484

4.368

7.226

8.840

1.246

9

Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen

1.355

1.559

1.644

1.740

1.967

10

Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder vraag 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht

0

0

0

0

0

11

Verkoop van effecten:

 

 

 

 

 

a

Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

b

Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?

0

0

0

0

0

 

Berekend EMU-saldo

4.977

-105

5.377

7.631

3.100

Renteschema Begroting

Renteschema Begroting          

(Bedragen x € 1.000)

   

2019

 

2020

 

2021

 

2022

 

2023

De externe rentelasten over korte en lange financiering

 

1.802

 

1.727

 

1.584

 

1.370

 

1.142

De externe rentebaten over de korte en lange financiering

 

5

 

10

 

 10

 

10

 

 10

Saldo externe rentelasten en rentebaten

 

1.797

 

1.717

 

1.574

 

1.360

 

1.132

Doorberekende rente aan de grondexploitatie

292

 

118

 

69

 

-20

 

-128

 

Doorberekende rente van projectfinanciering taakvelden

0   0   0   0  

 0

 

Rentebaat van doorverstrekte specifieke leningen

120

 

105

 

94

 

82

 

73

 

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente

 

412

 

223

 

162

 

63

 

-55

Rente over eigen vermogen

                   

Rente over voorzieningen

                   

Aan taakvelden toe te rekenen interne rente

  0   0   0   0   0

Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente

 

1.385

 

1.495

 

1.412

 

1.297

 

1.188

De werkelijk aan taakvelden toegerekende rente

 

1.588

 

1.713

 

1.746

 

1.724

 

1.669

Renteresultaat op het taakveld Treasury

 

203

 

219

 

334

 

427

 

482

4.7 Overzicht incidentele baten en lasten

Onderstaande tabel geeft een specificatie van de incidentele baten en lasten. Dit overzicht is voorgeschreven in de BBV en geeft inzicht in hoeverre ons begrotingsbeeld wordt beïnvloed door incidentele ontwikkelingen. Na invulling van het overzicht kan het structurele begrotingssaldo worden bepaald. Deze treft u aan op de volgende pagina.

 

  (Bedragen x €1.000)

Programma

Begroting
2020

Begroting
2021

Begroting
2022

Begroting
2023

1. Bestuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Wachtgeldverplichtingen

- 122

- 74

 

 

Subsidie voor 75 jaar vrijheid

 

-50

 

 

 

2. Wonen

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

EVZ (Ecologische Verbindingszone) Montferland - Slangenburg - Veluwe

- 30

 

 

 

Flora en fauna onderzoek (Nieuw Beleid)

-51 

-51 

 

 

3. Beheer leefomgeving

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Toegankelijkheid openbare ruimte

-154

-102 

 

 

Onderzoek aanleg snelfietspaden (Nieuw Beleid)

 

 

-40

 

Bijdrage aan de ODA (Omgevingsdienst Achterhoek)

-83

 

 

 

Baten

 

 

 

 

Verkoop groenstroken

15

15

15

15

5. Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Onderzoek naar toekomst zwembad de Hoevert

-35

 

 

 

6. Jeugd, Onderwijs & Cultuur

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Onderzoek naar realisatie centrale huisvesting basisonderwijs ’s-Heerenberg

-35

 

 

 

Budget voor gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

-250

 

 

 

7. Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Bijdrage aan de VNOG

-224

 

 

 

40. Bedrijfsvoering

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

Extra middelen jeugdzorg

550

550

 

 

Software nieuw financieel systeem

-40

 

 

 

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek

 

 

-41

 

Totaal

-509

338

-66

15

De conclusie is dat het saldo van incidentele lasten en baten jaarlijks sterk fluctueert. Incidentele lasten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo positief en incidentele baten beïnvloeden het structureel begrotingssaldo negatief.

 (Bedragen x €1.000)

Presentatie van het structurele begrotingssaldo

2020

2021

2022

2023

Saldo baten en lasten

- 2.012

- 390

-313

 315

Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves

128

168

167

106

Begrotingssaldo na bestemming

-1.884

-222

-146

421

Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)

-509

338

- 66

15

Structureel begrotingssaldo

-1.375

-560

-80

406

 

Onderstaande een toelichting op alle incidentele lasten en baten.

 

Programma 1 Bestuur

Wachtgeldverplichtingen: betreft aflopende wachtgeldverplichtingen voor voormalige collegeleden.

Subsidie voor 75 jaar vrijheid: Dit item is opgenomen in het coalitieprogramma. Oog houden voor lokale tradities en cultuur: 75 jaar vrijheid in 2020. In 2020 is eenmalig een bedrag van € 50.000 beschikbaar voor  dit doel.

 

Programma 2 Wonen

EVZ Montferland - Slangenburg - Veluwe: In het kader van natuur-en landschapsontwikkeling is in 2020 eenmalig een bedrag van € 30.000 beschikbaar voor deze ecologische verbindingszone.

Flora en faunaonderzoek in relatie tot de nieuwe Natuurbeschermingswet: In het kader van het "extra" nieuw beleid bij de begroting 2019 was voor de jaren 2019 en 2020 voor de onderzoek beschikbaar. Besloten is om de jaarschijven een jaar op te schuiven.

 

Programma 3 Beheer leefomgeving

Toegankelijkheid openbare ruimte: in 2020 is een bedrag van € 154.000  beschikbaar  en in 2021 nog € 102.000. In latere jaren kunnen werkzaamheden met de eigen personeel worden uitgevoerd.

Onderzoek aanleg snelfietspaden:  In 2022 is een bedrag van € 40.000 beschikbaar voor dit onderzoek

Bijdrage aan de ODA (OmgevingsDienst Achterhoek: Voor 2020 is een bedrag van € 83.000 extra beschikbaar ten opzichte van de andere jaarschijven in verband met een taakstelling voor deze gemeenschappelijke regeling ingaande 2021.

Verkoop groenstroken: voor de verkoop van groenstroken wordt jaarlijks een bedrag van € 15.000 geraamd. Een bezit kun je maar één keer verkopen, daarom valt deze post onder de incidentele baten.

 

Programma 5 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Onderzoekskosten toekomst zwembad de Hoevert in Didam: In 2020 is een bedrag van € 35.000 beschikbaar voor dit onderzoek.

 

Programma 6 Jeugd, onderwijs & cultuur

Onderzoek naar realisatie centrale huisvesting basisonderwijs in 's-Heerenberg: Budget is doorgeschoven naar 2020 bij de bestuursrapportage 2020.

Gemeentelijk Onderwijs Achterstanden Beleid: Bij de bestuursrapportage 2019 is de gemeentelijke bijdrage voor 2019 doorgeschoven naar 2020. Dit betekent een incidentele last in 2020.

 

Programma 7 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Bijdrage aan de VNOG: Voor 2020 is een bedrag van € 224.000 extra beschikbaar ten opzichte van de andere jaarschijven in verband met een taakstelling voor deze gemeenschappelijke regeling ingaande 2021.

 

Programma 40 Bedrijfsvoering

Extra middelen jeugdzorg: De gemeenten ontvangen in de jaren 2019 tot en met 2021 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds bedragen van respectievelijk € 400 miljoen in 2019 en € 300 miljoen in de beide andere jaren. Dit betekent voor Montferland een bedrag van € 550.000 in jaren 2020 en 2021. Voor de periode daarna wordt gekeken of en in welke mate er een structureel element moet komen.

Software nieuw financieel systeem: In 2020 is eenmalig een bedrag van € 40.000 beschikbaar voor onderhoud software nieuw financieel systeem in verband met de overstap naar een nieuwe financieel systeem ingaande 2020.

Periodiek bedrijfsgeneeskundig onderzoek: Eens in de drie jaren vindt er een periodiek geneeskundig onderzoek plaats. Het budget voor 2022 bedraagt € 41.000.

4.8 Programmagegevens

Programma 1

Kern Aantal inwoners in de kern Aantal inwoners buitengebied Totaal aantal inwoners Peildatum Info komt uit
Didam 12843 2390 17019 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Nieuw-Dijk 823 - - 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Loil 963 - - 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Beek/Loerbeek 2073 724 2797 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
‘s-Heerenberg 8391 17 8408 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Zeddam 2488 181 2669 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Braamt 725 352 1077 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Kilder 998 516 1514 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Azewijn 482 276 758 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Stokkum 758 417 1175 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Lengel 342 128 470 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Vethuizen/Wijnbergen - 241 241 9-9-2019 BRP/Nedbrowser
Totaal 30.886 5.242 36.128    

 

 

Gemeentelijke producten en diensten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Alle inspanningen van de gemeente (waardering 1-10)

6,74 6,61 2018

WSJG

2.      Directe dienstverlening inwoners (waardering 1-10)

6,83 6,75 2018

WSJG

3.      Directe dienstverlening ondernemers (waardering 1-10)

6,60 6,40 2017

WSJG

4.      Ontevreden over de dienstverlening (inwoners)

12% 13% 2018

WSJG

5.      Ontevreden over de dienstverlening (ondernemers)

25% 28% 2017

WSJG

6.      Percentage inwoners dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

78% 80% 2018

WSJG

7.      Percentage bedrijven dat aanvragen of voorleggen gemakkelijk vindt

58% 59% 2017

WSJG

8.      Percentage inwoners dat afhandelingstijd acceptabel vindt

76% 75% 2018

WSJG

9.      Percentage bedrijven dat afhandelingstijd acceptabel vindt

49% 47% 2017

WSJG

10.   Percentage inwoners dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

80% 76% 2018

WSJG

11.   Percentage `bedrijven dat onze medewerkers voldoende deskundig vindt

59% 54% 2017

WSJG

12.   Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

50% 43% 2018

WSJG

13.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente hen aangenaam heeft verrast

33% 35% 2017

WSJG

14.   Percentage bedrijven dat vindt dat de gemeente zich flexibel opstelt

33% 24% 2017

WSJG

15.   Waardering digitale dienstverlening inwoners (1-10)

7,05 6,85 2018

WSJG

16.   Waardering digitale dienstverlening bedrijven (1-10)

6,50 6,13 2017

WSJG

17.   Digitale volwassenheid producten voor inwoners

83% 77% 2019

Ministerie BZK

18.   Digitale volwassenheid producten voor bedrijven

78% 64% 2019

Ministerie BZK

 

 


Communicatie en voorlichting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Samenwerking met inwoners  (waardering 1-10)

6,09 6,08 2018

WSJG

2.      Communicatie en voorlichting inwoners (waardering 1-10)

6,76 6,63 2018

WSJG

3.      Communicatie en voorlichting ondernemers (waardering 1-10)

5,97 5,99 2017

WSJG

4.      Percentage inwoners dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

74 69 2018

WSJG

5.      Percentage bedrijven dat vindt dat er voldoende communicatie is over verloop afhandeling

46 26 2017

WSJG

6.      Percentage inwoners dat vindt dat de gemeente heldere taal gebruikt

68 65 2018 WSJG

Programma 2

Kern

Oppervlakte bebouwde kom

(in ha)

Oppervlakte Buitengebied
(in ha)

Totale oppervlakte (in ha)

Peildatum

Info komt uit

Didam

345

2803

3206

25-8-2018

GIS

Nieuw-Dijk

24

-

-

25-8-2018

GIS

Loil

34

-

-

25-8-2018

GIS

Beek/Loerbeek

160

1709

1869

25-8-2018

GIS

‘s-Heerenberg

319

65

584

25-8-2018

GIS

Zeddam

100

927

1027

25-8-2018

GIS

Braamt

32

373

405

25-8-2018

GIS

Azewijn

28

1121

1149

25-8-2018

GIS

Kilder

45

785

830

25-8-2018

GIS

Stokkum

28

572

600

25-8-2018

GIS

Lengel

25

205

230

25-8-2018

GIS

Vethuizen/Wijnbergen

-

762

762

25-8-2018

GIS

Totaal

 

 

10664

 

 

 

Kern

Aantal woningen bebouwde kom

Aantal woningen buitengebied

Totaal aantal woningen

Peildatum

Info komt uit

Didam

5747

864

7317

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Nieuw-Dijk

321

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Loil

385

-

-

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Beek/Loerbeek

817

265

1082

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

‘s-Heerenberg

3945

9

3954

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Zeddam

1145

65

1210

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Braamt

301

137

438

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Azewijn

182

107

289

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Kilder

415

190

605

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Stokkum

314

160

474

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Lengel

109

47

156

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Vethuizen/Wijnbergen

-

85

85

25-5-2018

BAG/Nedbrowser

Totaal

 

 

15610

 

 

 

 

 

Volkshuisvesting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal huishoudens

15.356

 

2018

CBS Huishoudens 2018

2.   Verdeling woningen

   

 

 
 • koop

64,6%

56,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

 • huur

35,4%

43,5 %

2017

BAG-bewerking ABF research

3.   Verdeling woningen naar type

 

 

 

 

 •  eengezinswoningen

82,1%

64,3 %

2019

BAG-bewerking ABF research

 •  meergezinswoningen

17,9%

35,7 %

2019

BAG-bewerking ABF research

4.   Nieuwbouw per 1.000 woningen

6,9

7,2

2016

ABF

5.   Gemiddelde WOZ-waarde woningen

€ 202.000,--

 

2019

Meerdere

6.   Aantal personen per huishouden

2,32

2,19

2018

CBS Huishoudens

7.   Huishoudsamenstelling

 

 

 

 

 • alleenstaand

28,7%

38,1%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend zonder kinderen

35,1%

28,8%

2018

CBS Huishoudens

 • samenwonend met kinderen

36,1%

33,0 %

2018

CBS Huishoudens

8.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep huurtoeslag

0,93

1,0

2016

WSJG

9.   Voorraad corporatiewoningen in verhouding tot doelgroep sociale huurwoning

0,83

0,85

2016

WSJG

10.         Passend gehuisveste huishoudens

73,4%

74,9%

2016

WSJG

11.         Percentage scheefwoners

       
 • Goedkope scheefwoners

11,4%

12,0%

2017

WSJG

 • Dure scheefwoners

12,9%

11,9%

2017

WSJG

12.         Gemiddelde huurquote per huishoudtype

     

 

 • < 25 jaar

28,2%

 

2016

WSJG

 • 1phh 25 jr tot AOW

29,5%

 

2016

WSJG

 • 1phh AOW of ouder

28,6%

 

2016

WSJG

 •  paar zonder kinderen 25 jr-AOW

21,2%

 

2016

WSJG

 • paar zonder kinderen AOW of ouder

20,6%

 

2016

WSJG

 • paar met kind(eren)

18,2%

 

2016

WSJG

 • eenoudergezin

19,2%

 

2016

WSJG

13.         Gemiddelde woonquote

32,1%

31,5%

2016

WSJG

14.         Samenstelling woningvoorraad

   

 

 

 • koop

64,6%

56,5%

2017

WSJG

 • particuliere huur

10,59%

13,9%

2017

WSJG

 • huurwoningen woningcorporatie

24,9%

29,6%

2017

WSJG

15.         Verhouding kale huur/maximale huur

73%

73%

2015

WSJG

16.         Huishoudens met betaalrisico in corporatiewoningen

14,2%

12,2%

2016

WSJG

17.         Gemiddeld aantal huurpunten woningwaardestelsel

159

149

2016

WSJG

18.         Huurprijsklasse corporatiewoningen

 

 

 

 

 • tot kwaliteitskortingsgrens

6,9%

13,1 %

2016

WSJG

 • kwaliteits-korting en aftoppingsgrens

58,5%

55,5%

2016

WSJG

 •  tussen aftopping en liberalisatiegrens

25%

22%

2016

WSJG

 • boven liberalisatiegrens

4,3%

5,2%

2016

WSJG

 •  onbekend

5,2%

4,2%

2016

WSJG

19.         WOZ-waarde koopwoningen in prijsklassen

   

 

 

 • < € 170.000

27,2%

26,0%

2016

WSJG

 • € 170.000-215.000

23,9%

22,9%

2016

WSJG

 • € 215.000-300.000

26,9%

26,3%

2016

WSJG

 • >300.000

21,9%

24,0%

2016

WSJG

 • onbekend

 

0,8%

2016

WSJG

20.         Doelgroep huurtoeslag

 

 

 

 

 • in koopwoning

31,9%

16,1%

2016

WSJG

 • in corporatiewoning

48,5%

53%

2016

WSJG

 • in particuliere woning

12,3%

12,4%

2016

WSJG

21.         Gemiddelde WOZ-waarde koopwoningen

€ 236.800,--

€ 254.000,--

2016

WSJG

22.         Migratiesaldo per 1.000 inwoners

6,2

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

23.         Natuurlijke aanwas per 1.000 inwoners

-1,4

-

2016

CBS Bev. Ontwik.

24.         Huur corporatiewoningen

   

 

 
 • Bruto huur:

€ 556,00

 € 539,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Huurtoeslag:

€ 118,00

€ 108,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 • Netto huur:

 € 435,00

€ 415,00

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

25.         Mutatiegraad corporatiewoningen

8,6%

6,2%

2016

WSJG/CBS/WSW Lokale monitor wonen

 

Natuur- en landschapsontwikkeling

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal verleende subsidies voor inrichting natuur en landschap

10

 

2018

subsidieregister gemeente

 

Monumenten

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal gemeentelijke monumenten

164

 

2018

gemeente

2.   Aantal rijksmonumenten

49

 

2018

gemeente

3.   Aantal verleende subsidies voor instandhouding monumenten

23

 

Sept. 18

gemeente

4.   Omvang verleende subsidies voor instandhouding monumenten

68.000

(40.000 door gemeente / 28.000 door provincie)

 

Sept. 18

gemeente

Programma 3

01. Duurzaamheid 2017 2018 raming 2019 raming 2020
Aantal duurzaamheidsleningen (vanaf 2016), 2019: mits nieuw beleid vastgesteld door raad 131 169 100 120
Aantal projecten zonne-energie (postcoderoos vanaf 2017/2018) 1 1 2 2
02 Afval 2017 2018 raming 2019 raming 2020
Tonnage ingezameld huishoudelijk afval:        
Restafval 4.883 4956 3650 3250
Groente-, Fruit- en Tuinafval 2.680 2466 3730 3500
Papier/Karton 2.375 2268 2.200 2.200
Glas 802 723 825 750
PMD (plastc, metaal en drankenkartons) 803 819 700 825
03 Openbare ruimte
2017 2018 raming 2019 raming 2020

Wegen, paden etc. buiten de bebouwde kom (in km.) 

 

 

 

 

 • verharde wegen 
183 183 183 188
 • onverharde wegen

48

48

48

53

 • fietspaden

 37,2

37,2

 37,2

41,2

Wegen, paden etc. binnen de bebouwde kom (in km.)

       
 • verharde wegen
167 168 169 171
 • fietspaden
9,3 9,7 9,7 9,7
Bermen (in m2) 886.976 1.001.739 1.001.739 1.248.369
Sloten (in m1) 109.669 149.467 113.669 1489.467
Te inspecteren en reinigingen riolering (5% van het totaal van 308 km)  15 km 15km 15 km 15 km
Aantal ongevallen 198 194 194 180
 • dodelijke slachtoffers
1 1 1 1

 

 

Afval

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Huishoudelijk restafval, kg per inwoner

132

189

2016

RDL/gemeente/CBS

 

Milieu

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Duurzaamheidsscore (0-10)

5,7

5,6

2018

gemeentelijke duurzaamheid index

2.      Score voor energie-ambities (0-5)

3

3

2016

VNG

3.      Zonne-energie installaties kW per 1.000 inwoners

70,0

45,5

2018

CBS Zonnestroom

4.      Opgesteld vermogen zonne-energie KW per 1.000 inwoners

435,6

256,9

2018

CBS Zonnestroom

5.      Hernieuwbare energie

5,9%

7,1%

2017

RWS Kmo

6.      Elektrische oplaadpunten per 10.000 inwoners

8

20

2017

RDW

7.      Bedrijfs- en personenauto’s op gas en elektriciteit per 10.000 inwoners

43

77

2018

RDW

8.      Gasverbruik woningen m3

1656

1343

2017

WSJG

9.      Elektriciteitsgebruik woningen kWh

3169

2846

2017

CBS

 

 

 

Openbare ruimte

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Wegen en Paden buiten de bebouwde kom (in km)

       

a.     Verharde wegen

183

139.691

2018

opendata.cbs.nl

b.    Onverharde wegen

48

--

2019

 

c.     fietspaden

37,2

35.000

2019

opendata.cbs.nl

2.      Wegen en paden binnen de bebouwde kom

       

a.     Verharde wegen

168

 

2019

 

b.    Fietspaden

9,7

 

2019

 

c.     Bermen

886.976

 

2019

 

d.    Sloten

109.669

 

2019

 

3.      Lengte rioleringsstelsel

308

 

 

 

 • Te inspecteren

15

 

2019

 

4.      Geregistreerde verkeersongevallen, per 1.000 inwoners

5,9

7,3

2017

WVF

5.      Geregistreerde verkeersongevallen naar soort

       
 • met uitsluitend materiële schade

87,0%

84,9%

2017

WVF

 • met letsel ziekenhuis

8,7%

9,4%

2017

WVF

 • met licht gewonde

3,8%

5,2%

2017

WVF

 • met dodelijke afloop

0,5%

0,5%

2017

WVF

6.      Verkeersslachtoffers per 10.000 inwoners

9,7

12,5

2016

DVS

Programma 4

Economie

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

107,6

125

2018

LISA

2.      Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-74 jaar

525,6

663

2018

LISA

3.      Snelgroeiende bedrijven per 1.000 vestigingen

15,6

16

2017

CBS Lokale economie

4.      Aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-74 jaar

44,4

45,4

2018

LISA

5.      Aandeel in % van exporterende vestigingen ten opzichte van het totale aantal vestigingen

6,9

5,5

2016

CBS Lokale economie

6.      De functiemengingsindex (verhouding banen en woningen)

48,0

52,8

2018

LISA

7.      Percentage ZZP-ers t.o.v. het totale aantal banen

13

11,3

2015

CBS Lokale economie

8.      Besteedbaar inkomen van ZZP-ers (dzd euro’s)

29,7

31,4

2014

CBS Lokale economie

9.      Aantal ZZP-ers met een laag inkomen t.o.v. totaal aantal banen

11,3%

11,4%

2017

CBS Lokale economie

10.   Aantal failliet verklaarde bedrijven en instellingen inclusief eenmanszaken per 1000 vestigingen

5,7

3,4

2016

CBS Lokale economie

11.   Aantal oprichtingen per 1.000 vestigingen

72,7

94,8

2017

CBS Lokale economie

12.   Aantal opheffingen per 1.000 vestigingen

48,4

57

2017

CBS Lokale economie

13.   Percentage werklozen t.o.v. beroepsbevolking

3,1

3,9

2018

WSJG

         

14.   Waardering ondernemersklimaat, uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,47

6,75

2017

WSJG

15.   Waardering van het vestigingsklimaat uitgedrukt in cijfer van 0-10

6,17

6,63

2017

WSJG

16.   Juiste prioriteiten economisch beleid (0-10)

24%

21%

2017

WSJG

17.   Aantal afgelegde bedrijfsbezoeken

 

30

2018

 

18.   Hoogte regeldruk

31,4%

42%

WSJG

2017

 

 

 

Programma 5

Sportbevordering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Beweegt voldoende

64,8%

63%

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen

2.      % Niet sporters

46%

48,7

2016

Gezondheidsmonitor volwassenen

3.      Aantal verleende sportsubsidies structureel

43

x

2017

Montferland

4.      Aantal verleende sportsubsidies incidenteel

16

x

2017

Montferland

5.      Percentage kinderen uit armoederegelingen Montferland dat een bijdrage ontvangt voor sport

2,1%

x

2017

Gem. Montferland

6.      Percentage volwassenen (>18 jaar) dat voldoet aan de Ned. Norm gezond bewegen.

64,8%

63,4

2018

GGD

7.      Percentage jongeren dat voldoet aan de Ned. Norm gezond bewegen.

22%

26%?

2018

GGD

8.      Percentage inwoners dat lid is van een sportvereniging/sportbond

29,2%

28,2

2018

VSG Monitor

9.      Aantal uitgevoerde projecten gericht op sportbevordering

8

x

2017

Montferland

 

 

 

Sportaccommodaties/speellocaties

Omschrijving

Montferland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal gym en sportzalen

10

2018

Montferland

2.      Aantal sporthallen

4

2018

Montferland

3.      Bezettingsgraad gym- en sportzalen, sporthallen (gemiddeld)

30%

2018

Montferland

4.      Aantal gesubsidieerde sportverenigingen

     

a.     Buitensport

17

2018

Montferland

b.    Binnensport

24

2018

Montferland

5.      Aantal tennisbanen

24

2018

Montferland

6.      Aantal jeu de boules-banen

4

2018

Montferland

7.      Aantal zwembaden

2

2018

Montferland

8.      Aantal voetbalaccommodaties

11

2018

Montferland

9.      Aantal graswedstrijdvelden voor de voetbalsport

22

2018

Montferland

10.   Aantal kunstgras wedstrijdvelden voor de voetbalsport

5

2018

Montferland

11.   Aantal formele sportvoorzieningen in de openbare ruimte

20

2018

Montferland

12.   Aantal speellocaties

64

2018

Montferland

13.   Tevredenheid over speelvoorzieningen

55%

2016

WSJG

 

Gezondheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Levensverwachting, gemiddelde leeftijd in jaren

81,8

81,3

2014

RIVM

2.      Inwoners met een chronische aandoening

 

 

 

 

3.      Gebruik huisartsenzorg

79,4%

78%

2015

Vektis

4.      Gebruik GGZ

3,7%

3,7%

2015

Vektis

5.      Gebruik wijkverpleging

4%

3%

2015

Vektis

6.      Kinderen zonder periodieke controle bij tandarts

17,5%

20,8%

2015

Vektis

7.      Tevredenheid over gezondheidsvoorzieningen

77%

 

2016

WSJG

8.      Concentratie stikstofdioxide (NO2) ug/m3

17,2

19,4

2015

RIVM

9.      Concentratie fijnstof (PM10) ug/m3

19,1

18,4

2015

RIVM

 

Programma 6

 

Jeugd

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

 • 1.   Aantal inwoners 0-18 jaar

5.931

x

1-1-2018

GBA

 • Aantal inwoners 18-25 jaar

2.803

x

1-1-2018

GBA

2.   Bevolking leeftijd 4-11

7,2%

8,6%

2018

CBS Bevolking

3.   Eenouder huishouden

5,8%

7,2%

2017

CBS Huishouden

4.   Jongeren met jeugdhulp

12,1%

11,2%

2017

CBS Jeugd

5.   Jongeren met jeugdhulp naar soort

       
 •  zonder verblijf

11,7%

10,9%

2017

CBS Jeugd

 •  met verblijf

1,4%

1,4%

2017

CBS Jeugd

 • met jeugdbescherming

0,9%

1,2%

2017

CBS Jeugd

6.   % Tienermoeders

0,45%

0,39%

2018

WSJG

7.   Aantal meldingen vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld (bij Veilig Thuis Noord- Oost Gelderland

 

 

 

 

8.   % Melding kindermishandeling

0,57%

0,70%

2014

WSJG

9.   Jeugdzorgtrajecten

       
 •  jeugdhulp zonder verblijf

83,97%

79,5%

2017

CBS Jeugd

 •  jeugdhulp met verblijf

8,6 %

10,4 %

2017

CBS Jeugd

 • jeugdbescherming

6,3%

8,3 %

2017

CBS Jeugd

13.      Beëindigde jeugdhulptrajecten

   

 

 

 •  volgens plan

85,4%

78,2%

2017

CBS Jeugd

 • voortijdig afgesloten

15,7%

21,8%

2017

CBS Jeugd

14.      Werkloze jongeren

1,06%

1,52%

2015

VJI

15.      Jeugdige veelplegers per 1.000 inw.

0,8

1,3

2014

KLPD

16.      Jongeren met delict voor rechter

0,60%

1,45%

2015

VJI

17.      % Jeugdwerkloosheid

 

 

2015

VJI

18.      Jongeren met jeugdhulp (% van alle jongeren tot 18 jr.)

12,1

11,2

2017

CBS Jeugd

19.      Jongeren met jeugdreclassering

0,2%

0,4%

2017

CBS Jeugd

20.      Jongeren met jeugdbescherming

1,3%

1,0%

Tweede half jaar 2016

CBS Jeugd

21.      Aantal meldingen overlast jeugd

184

x

2017

 

22.      Aantal geregistreerde hanggroepen:

       

23.   Didam

10

 

1-1-2018

 

24.      Beek

1

 

1-1-2018

 

25.      ’s-Heerenberg

5

 

 1-1-2018

 

         

 

Onderwijs

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal leerlingen per 1.000 inwoners

       
 • basisonderwijs

696

82,8

2017

DUO

 • voortgezet onderwijs

20,3

61,8

2017

DUO

 •  speciaal onderwijs

7,1

5,9

2017

DUO

2.      Absoluut verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

0

1,91

2018

Ingrado

3.      Relatief verzuim per 1.000 inw. 5-18 jr.

29,55

23.28

2018

Ingrado

4.      Voortijdige schoolverlaters totaal (VO+MBO)

1,3%

1,9%

2017

DUO

5.      Scholen voortgezet onderwijs per 10.000 inw.

0,3

0,4

2016

DUO

6.      Scholen basisonderwijs per 10.000 inw.

4,0

3,8

2016

DUO

7.      Afstand basisschool

0,8 km

0,7 km

2016

CBS Nabijheid voorz.

8.      Afstand voortgezet onderwijs

5,0 km

2,4 km

2016

CBS Nabijheid voorz.

9.      Basisschool voldoende nabij (% helemaal mee eens)

87%

92%

2016

WSJG

10.   Onderwijs (score 0-100)

50

52

2017

Telos-Db

11.   Aantal leerlingen speciaal onderwijs

       

a.     SO

116

x

2017

WSJG

b.    VSO

134

x

2017

WSJG

12.   Aantal scholen voor gewoon Bao

13

 

2017

WSJG

13.   Aantal scholen voor Speciaal Onderwijs

       

a.     SO

1

x

2018

WSJG

b.    VSO

1

x

2018

WSJG

c.     SBO

0

x

2018

WSJG

14.   Aantal kindercentra

     

 

a.     BSO

7

 

2018

WSJG

b.    kinderdagopvang

16

 

2018

WSJG

 

Cultuur/ontmoeting

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.      Aantal jongerencentra

2

x

2018

Montferland

2.      Percentage inwoners dat actief is in het verenigingsleven

65%

57%

2016

Montferland

3.      Aantal zangverenigingen en koren

8

x

2017

Montferland

4.      Aantal dansverenigingen

3

x

2017

Montferland

5.      Aantal muziekverenigingen

18

x

2017

Montferland

6.      Aantal toneelverenigingen

10

x

2017

Montferland

7.      Aantal theaters

2

x

2017

Montferland

8.      Aantal filmhuizen

2

x

2017

Montferland

9.      Aantal dorpshuizen

7

x

2017

Montferland

10.   Aantal inwoners dat lid is van de bibliotheek

8858

x

2017

Montferland

11.   Aantal leerlingen muziekonderwijs

965

x

2017

Montferland

12.   Aantal verleende subsidies zang dans en toneel

19

x

2017

Montferland

13.   Tevredenheid over welzijnsvoorzieningen

57%

x

2016

Montferland

 

Programma 7

 

Vrijwilligerswerk en mantelzorg

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.  Verbondenheid buurt (waardering 1-10)

7,66

7,32

2016

WSJG

2.  Vrijwilligerswerk

45%

44%

2016

WSJG

3.  het percentage inwoners dat zich inzet voor de buren

68%

67%

2016

WSJG

4.  Het percentage inwoners dat actief is in het Verenigingsleven

65%

57%

2016

WSJG

5.  Mantelzorg

17,2%

14,2%

2016

Gezondheidsmonitor

 

 

 

Maatschappelijke opvang en beschermd wonen

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   De mate waarin een inwoners naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten

6,79

6.76

2017

WSJG

2.   De mate waarin inwoners geen beperkingen ervaren om deel te nemen aan de samenleving

8,43

8,31

2017

WSJG

 

Algemene en maatwerkvoorzieningen WMO

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Inwoners met individuele Wmo-voorzieningen

59

 

74

2de helft 2017

CBS MSD WMO

2.    Huishoudens met voorziening per wet per 1.000 inw.:

   

 

 

 • Alleen jeugd

34

28

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen P-wet

28

51

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Alleen Wmo

94

87

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en P-wet

2

4

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd en Wmo

3

2

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • P-wet en Wmo

6

13

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 • Jeugd, P-wet en Wmo

1

0

2de helft 2017

CBS MSD WMO

3.   Huishoudens zonder voorzieningen

83,2%

82,3%

2de helft 2017

CBS MSD WMO

 

 

 

Veiligheid

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Criminaliteitsindex (2012=100)

74

81

2016

CBS

2.   Misdrijven totaal per 10.000 inwoners

28,4

48,9

2017

CBS Gereg. Crimi.

3.   Vernielingen en openbare orde per 10.000 inwoners

4,8

6,0

2017

CBS Gereg. Crimi.

4.    Gewelds- en seksuele misdrijven per 10.000 inwoners

2,6

5,0

2017

CBS Gereg. Crimi.

5.    Verkeersmisdrijven per 1.000 inwoners

4,0

6,5

2017

CBS Gereg. Crimi.

6.    Diefstallen per 1.000 inwoners

12,7

4,4

2017

CBS Diefstallen

7.    Diefstallen naar type per 1.000 inwoners:

       
 • Diefstal uit/vanaf auto

1,6

0,1

2017

CBS Diefstallen

 • Diefstal uit woning

2,1

0,3

2017

CBS Diefstallen

 • Diefstal van fiets

2,3

0,2

2017

CBS Diefstallen

 • Winkeldiefstal

0,6

2,1

2017

CBS Diefstallen

Programma 8

 

 

Participatie en activering

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.   Aantal banen per 1.000 inw.

638,1

758,2

2017

LISA

2.   Personen met bijstandsuitkering per 1.000 inw. (18 jaar en ouder)

22,2

41,9

2017

CBS Participatiewet

3.   Banen naar sector

       
 • Industrie:

22,7%

 

2017

LISA

 • Landbouw:

3,7%

 

2017

LISA

 • Handel:

17,6%

 

2017

LISA

 • Collectieve dienstverl:

19,8%

 

2017

LISA

 • Zakelijke dienstverl:

33,9%

 

2017

LISA

 • Overige dienstver:

2,3%

 

2017

LISA

4.   Huishoudens met bijstandsuitkeringen (% van totaal)

3,0%

5,7%

2017

CBS Participatiewet

5.   Bijstand gerelateerde uitkering vanaf AOW-leeftijd (personen per 1.000 inw. 65 jr en ouder)

7,6

16,0

2017

CBS Participatiewet

6.   Alleenstaanden met bijstandsuitkeringen (% tov huishoudens alleenstaand)

6,3

9,7

2017

CBS Participatiewet

7.   Lopende re-integratievoorzieningen (eind peilperiode) personen per 1.000 inw. 15-64 jr.

9,9

15,0

2015

CBS Participatiewet

8.   Nieuwe re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

12,6

15,0

2016

CBS Participatiewet

9.   Beëindigde re-integratievoorzieningen per 1.000 inw. 15-64 jr.

5,4

12,0

2016

CBS Participatiewet

10.          Werkloze beroepsbevolking personen per 1.000 inwoners 15-64 jaar

0

25

2017

CBS Arb.deeelname

11.          Beroepsbevolking opleiding laag per 1.000 inw. 15-65 jr.

223

170

2017

CBS Arb.deeelname

12.         Personen met lopende re-integratievoorziening naar inkomstenbron (per 1.000 inw. 15-65 jr.)

       
 • Werkend zonder WWB

1,3

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • Werkend met WWB

 0,9

1,5

2015

CBS Participatiewet

 • WWB (zonder werk)

7,2

10,7

2015

CBS Participatiewet

 • Overige

 0,4

1,3

2015

CBS Participatiewet

13.         Inkomen als zelfstandige zzp-ers (dzd euro)

28,5

33,7

2014

CBS Lokale economie

14.         Aantal huishoudens met bijstandsuitkeringen (% t.o.v. totaal)

3,0

5,7

2017

CBS Participatiewet

 

Armoedebeleid en schuldhulpverlening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

1.    Huishoudens met laag inkomen

7,5%

 

2014

CBS Rio

2.    Huishoudens hoog inkomen

8,2%

 

2014

CBS Rio

3.   Kinderen opgroeiend in armoede

4,02%

6,85%

2015

WSJG

 

Uitvoering wet sociale werkvoorziening

Omschrijving

Montferland

Nederland

Peiljaar

Informatie komt uit

Aantal inwoners met een WSW-dienstverband

205,72 SE

 x

2017

Begr Laborijn

Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud