3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

Inhoud

3. Samenvatting voorstellen en vaststellingsbesluit

De raad van de gemeente Montferland;

 

Besluit:

 

 1. De Programmabegroting 2020 – 2023 overeenkomstig het u aangeboden ontwerp vast te stellen voor wat betreft de jaarschijf 2020 en hiermee het college te autoriseren voor de baten en lasten 2020 conform het overzicht in bijlage 4.6. Met het vaststellen hiervan wordt tevens ingestemd met:

 

  1. De actiepunten en de financiële vertaling van het Coalitieprogramma 2018 – 2022 zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.1 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2020 voor een bedrag van € 1.116.000.
  2. De financiële vertaling van het Nieuw beleid 2020 – 2023 zoals opgenomen in het overzicht in bijlage 4.2 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde budget voor de jaarschijf 2020 voor een bedrag van € 437.000;
  3. Het investeringsplan 2020 – 2023 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.3 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2020 voor een bedrag van € 4.011.000; 
  4. Het overzicht vervangingsinvesteringen 2020 – 2023 zoals opgenomen in het overzicht genoemd in bijlage 4.4 en het beschikbaar stellen van het daarvoor benodigde krediet voor de jaarschijf 2020 voor een bedrag van € 4.568.000;

    

 1. De Programmabegroting 2020-2023 voor de jaren 2021 t/m 2023 voor kennisgeving aan te nemen en te gebruiken als basis voor het toekomstige beleid;

 2. Incidentele en structurele meevallers die zich eventueel voordoen in 2020 rechtstreeks toe te voegen aan de Algemene reserve;  

        

         4. Intrekken van het besluit tot het bijdragen voor een bedrag van € 514.000 in kunstgrasvelden voor Sprinkhanen en VV Peeske en bedrag toevoegen aan de Algemene Reserve.

 

         5. De gronduitgifte prijzen voor het jaar 2020 vast te stellen op:

Woningbouw (sociaal max. VON € 172.000) € 175,00 (was € 175,00)
Woningbouw (sociaal max. VON € 210.000) € 180,00 Nieuw per 1 december 2018
Woningbouw (sociaal max. VON € 280.000) € 190,00 Nieuw per 1 december 2018
Woningbouw (overig) € 231,00 (was € 231,00)
Woningbouw gedifferentieerd (Kerkwijk) € 251,50 (was € 251,50)
Bedrijventerrein (EBT) € 124,00 (was € 124,00)
Bedrijventerrein (Matjeskolk) € 105,00 (was € 105,00)
Bedrijventerrein (DocksNLD) € 125,00 (was € 125,00)

 

6.  In 2020 en verdere jaren invulling te geven aan een pakket aan hervormingen in het Sociaal Domein om te voldoen aan de opdracht 'Hervormen om vooruit te komen' (taakstelling 2020 € 1 miljoen oplopend tot € 1,5 miljoen vanaf 2022);

7. In 2020 en verdere jaren invulling te geven aan een pakket aan hervormingen op de 'overige taakvelden' om te voldoen aan de opdracht 'Hervormen om vooruit te komen' (taakstelling 2020 € 0,3 miljoen oplopend tot € 1,6 miljoen in 2023);

 

8. Opdracht aan het college geven om voor de jaren 2020 - 2022 (incidentele) dekkingsmogelijkheden te vinden om de begroting voor deze jaren sluitend te krijgen. In de raad van januari 2020 zal deze bij wijze van 2e begrotingswijziging aan uw raad worden

      voorgelegd.

 

 

’s-Heerenberg, 7 november 2019

 

De raad van de gemeente Montferland

de griffier,                                                       de voorzitter.

 

 

Drs. D. Berends                                              mr. P. de Baat MPM

Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud