Uitgaven

1,57%

€ 1.390

x € 1.000
1,57% Complete

Inkomsten

72,52%

€ 62.792

x € 1.000
72,52% Complete

Saldo

3258,54%

€ 61.402

x € 1.000

2.2 Algemene dekkingsmiddelen

Uitgaven

1,57%

€ 1.390

x € 1.000
1,57% Complete

Inkomsten

72,52%

€ 62.792

x € 1.000
72,52% Complete

Saldo

3258,54%

€ 61.402

x € 1.000
Inhoud

Toelichting

Op grond van de BBV-voorschriften bevat het programmaplan ook een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de post onvoorzien. In de begroting presenteren wij het overzicht tegelijk met de overige programma’s.

Context en achtergronden

Onderdeel Algemene dekkingsmiddelen heeft, in tegenstelling tot de overige programma’s, een algemeen karakter. Bij dit onderdeel worden de lasten, maar voornamelijk de baten geraamd van o.a. de algemene belastingen (de onroerende zaak belastingen, de hondenbelasting en toeristenbelasting) en de algemene uitkering. Tegenover deze inkomsten staan geen directe uitgaven; het zijn algemene, niet-geoormerkte, dekkingsmiddelen.

Ook de stelposten voor onvoorziene uitgaven en onderuitputting vallen onder dit onderdeel.

  • Wij streven naar optimale middelenverwerving, waarbij de mate van middelenverwerving op korte termijn maar zeer beperkt kan worden beïnvloed:
  • De stijging van de heffingen (i.c. de afvalstoffen- en rioolheffing) is ingekaderd door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zoals dat is vastgelegd in de Kadernota;
  • Coalitieprogramma 2018-2022: "De lokale belastingen en de OZB moeten zo min mogelijk verhoogd worden waarbij het verhogen van deze belastingen als laatste maatregel gezien moet worden";
  • De hoogte van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is enerzijds afhankelijk van de beschikbare rijksmiddelen en anderzijds afhankelijk van de specifieke kenmerken (bijv. aantal inwoners);
  • De inkomsten uit beleggingen zijn afhankelijk van de bedrijfsresultaten van de betreffende ondernemingen. Daarbij en ook bij andere uitzettingen van gelden vormt het treasurystatuut een restrictief kader.

 

 

Verbonden partijen

De gemeente is aandeelhouder in de volgende NV's:

 

Alliander

Netwerkbedrijf Alliander is verantwoordelijk voor het distribueren van gas en elektriciteit en de aansluitingen van klanten op het netwerk in onze gemeente. Dit zijn wettelijk bepaalde taken.

 

Vitens

Vitens levert het drinkwater in onze gemeente met zorg voor de bescherming van natuur en milieu.

 

Bank Nederlandse Gemeenten

Dit is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De strategische doelstelling van de bank is het behoud van substantiële marktaandelen in het Nederlandse publieke en semipublieke domein en het behalen van een redelijk rendement voor de aandeelhouders.

Ontwikkelingen uitkering gemeentefonds

 

De uitkomsten van de meicirculaire zijn in deze begroting verwerkt. In de jaren 2020 en 2021 ontvangen we extra middelen voor jeugdzorg voor een bedrag van € 550.000 per jaar. Momenteel is er nog geen duidelijkheid of en in welke mate er na 2021 extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar worden gesteld. Vanaf 2020 dalen de accressen ten opzichte van de septembercirculaire 2018, hoofdzakelijk als gevolg van een lagere loon-en prijsontwikkeling in het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau.

 

Overzicht geraamde algemene dekkingsmiddelen *)

(Bedragen x1.000)

  Werkelijk
2018
Begroting
2019
Begroting
2020
Begroting
2021
Begroting
2022
Begroting
2023
Algemene uitkering 50.378 52.181 52.731 53.172 53.176 53.180
Baatbelasting 3 3 3 3 3 3
Deelnemingen/beleggingen/
nutsbedrijven
491 626 382 382 382 382
Financiering 1 4 0 0 0 0
Hondenbelasting 248 245 252 246 252 246
Onvoorzien 0 -10 -10 -10 -10 -10
Overige alg dekkingsmiddelen -345 0 -425 -433 -402 -417
OZB 6.544 6.546 6.846 6.846 6.846 6.846
Reclamebelasting 37 37 37 37 37 37
Uitvoering wet WOZ -260 -298 -256 -271 -268 -271
Totaal algemene dekkingsmiddelen 57.096 59.335 59.560 59.972 60.016 59.996

*)  De opbrengstramingen van de diverse belastingen in de tabel zijn inclusief de lasten van heffing en invordering. 

Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -2.784 -2.414 -1.345 -318 632 953
Baten 60.028 61.835 62.792 62.760 62.181 62.439
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 57.244 59.421 61.447 62.442 62.812 63.392
Onttrekkingen 1.082 3.508 0 0 0 0
Stortingen -2.886 -475 -45 -42 -39 -36
Mutaties reserves -1.803 3.033 -45 -42 -39 -36

Mutaties reserves

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Onttrekkingen
(144702) Mutatie reserves programma 02 (Ruimtelijke Ontwikkeling) 1.374 68 24 74 74 74
(144703) Mutatie reserves programma 03 (Beheer leefomgeving) 314 230 0 0 0 0
(144704) Mutatie reserves programma 04 (Economie en toerisme) 0 25 0 0 0 0
(144705) Mutatie reserves programma 05 (Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl) 30 574 0 0 0 0
(144706) Mutatie reserves programma 06 (Jeugd, onderwijs en cultuur) 352 280 127 127 127 127
(144707) Mutatie reserves programma 07 (Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid) 4.581 2.937 1.980 1.952 1.924 1.891
(144708) Mutatie reserves programma 08 (Werk en inkomen) 0 55 0 0 0 0
(144740) Mutatie reserves programma 40 952 3.508 0 0 0 0
(144750) Mutatie reserves programma 50 30 0 0 0 0 0
Totaal Onttrekkingen 7.633 7.677 2.131 2.153 2.125 2.092
Stortingen
(144702) Mutatie reserves programma 02 (Ruimtelijke Ontwikkeling) -540 0 0 0 0 0
(144703) Mutatie reserves programma 03 (Beheer leefomgeving) -649 -156 -43 -28 -4 -35
(144704) Mutatie reserves programma 04 (Economie en toerisme) -3.027 0 0 0 0 0
(144706) Mutatie reserves programma 06 (Jeugd, onderwijs en cultuur) -50 -50 -50 -50 -50 -50
(144707) Mutatie reserves programma 07 (Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid) -1.816 -1.837 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865
(144708) Mutatie reserves programma 08 (Werk en inkomen) 0 -917 0 0 0 0
(144740) Mutatie reserves programma 40 -2.886 -475 -45 -42 -39 -36
Totaal Stortingen -8.968 -3.435 -2.003 -1.985 -1.958 -1.986
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud