Uitgaven

18,17%

€ 16.074

x € 1.000
18,17% Complete

Inkomsten

8,52%

€ 7.374

x € 1.000
8,52% Complete

Saldo

461,68%

€ -8.700

x € 1.000

2.1.08 Werk en inkomen

Uitgaven

18,17%

€ 16.074

x € 1.000
18,17% Complete

Inkomsten

8,52%

€ 7.374

x € 1.000
8,52% Complete

Saldo

461,68%

€ -8.700

x € 1.000
Inhoud

8.1 Missie

De gemeente streeft ernaar zo veel mogelijk mensen zowel sociaal als economisch te laten deelnemen aan de samenleving. Werk en  zelfredzaamheid is daarbij het uitgangspunt.

8.2 Context en achtergronden

Op 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB) vervangen door de Participatiewet (P-wet). Hierdoor kreeg de gemeente te maken met een uitbreiding van de doelgroep “personen met een  arbeidsbeperking” (personen met indicatie banenafspraak). De gemeente kreeg tevens nieuwe instrumenten om deze doelgroep naar werk te begeleiden, en te ondersteunen bij het behouden van het werk. Het betrof instrumenten als:

  • de langdurige loonkostensubsidie voor degenen met een arbeidsbeperking. De hoogte hiervan is gebaseerd op een loonwaardemeting. Tot de pensioengerechtigde leeftijd zal de gemeente bij een werkende persoon met een arbeidsbeperking periodiek een loonwaardemeting moeten uitvoeren;
  • beschut werk;
  • Jobcoaching.

Personen die voorheen instroomden in de Wajong of de WSW ontvangen per 1 januari 2015 een uitkering op grond van de Participatiewet. Bij uitstroom naar werk kan de werkgever een loonkostensubsidie ontvangen, zolang de loonwaarde lager is dan 90%[1] van het sociaal minimum. Het aantal personen dat met een langdurige loonkostensubsidie aan het werk is -en dus langdurig begeleiding ontvangt- stijgt terwijl het aantal personen met een (normale) bijstandsuitkering daalt. Als deze trend zich doorzet zal het aantal personen met een baan dat wij begeleiden te zijner tijd groter zijn dan het aantal personen dat wij vanuit de uitkering naar werk begeleiden. Onderstaande grafiek geeft deze ontwikkeling  goed weer.

 

 

Verbonden partijen

Laborijn

Laborijn is de uitvoeringsorganisatie van arbeidsparticipatie, arbeidsondersteuning en bijstand. De gemeente Montferland neemt alleen deel aan deze gemeenschappelijke regeling voor uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (smalle deelnemer).

 

Stadsbank Oost Nederland

 De bank is een kredietbank en heeft tot doel om een, zowel vanuit een bedrijfseconomische als ook maatschappelijke optiek bezien, verantwoord pakket van financiële dienstverlening gericht op  schuldhulpverlening aan te bieden aan de inwoners van de deelnemende gemeenten.

 

8.3 Kaderstellende (beleids)nota's

  • Het beleidsplan Participatie 2019-2021
  • De verordeningen en beleidsregels Participatiewet 2017
  • Het uitvoeringsplan re-integratie 2019
  • Het Beleidsplan Handhaving Participatiewet (2015)
  • Het Armoedebeleid 2016-2020
  • Het beleidsplan integrale schuldhulpverlening 2016-2020

8.4 Wat willen we bereiken?

Dat 100% van de personen met een arbeidsbeperking langer dan 1 jaar bij een reguliere werkgever aan het werk is

Arbeidsbeperkten langer dan 1 jaar aan het werk
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 100 % 96 % -
Streefwaarde - - 100 %

Dat minimaal 95% van de personen met een arbeidsbeperking langer dan 2 jaar bij een reguliere werkgever aan het werk is

Arbeidsbeperkten langer dan 2 jaar aan het werk
Waardesoort 2018 2020
Meting 96 % -
Streefwaarde - 95 %

We willen dat 55% van de personen met een arbeidsbeperking aan het werk zijn

Aantal personen met een arbeidsbeperking aan het werk
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 35 % 48 % -
Streefwaarde - - 55 %

Wat gaan we daar voor doen?

8.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -15.228 -15.339 -16.074 -16.054 -15.984 -15.760
Baten 7.960 7.474 7.374 7.374 7.374 7.374
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -7.268 -7.865 -8.700 -8.680 -8.610 -8.385
Onttrekkingen 0 55 0 0 0 0
Stortingen 0 -917 0 0 0 0
Mutaties reserves 0 -862 0 0 0 0
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud