Uitgaven

17,26%

€ 15.274

x € 1.000
17,26% Complete

Inkomsten

2,63%

€ 2.280

x € 1.000
2,63% Complete

Saldo

689,54%

€ -12.993

x € 1.000

2.1.07 Maatschappelijke ondersteuning en veiligheid

Uitgaven

17,26%

€ 15.274

x € 1.000
17,26% Complete

Inkomsten

2,63%

€ 2.280

x € 1.000
2,63% Complete

Saldo

689,54%

€ -12.993

x € 1.000
Inhoud

7.1 Missie

Montferland ondersteunt kwetsbare inwoners bij hun deelname aan de samenleving.

7.2 Context en achtergronden

Maatschappelijke ondersteuning.

Programmadoel:

De gemeente streeft er naar dat meer inwoners langer zelfstandiger thuis kunnen wonen zonder gebruik te maken van een maatwerkvoorziening.

 

Met de invoering van de Wmo 2015 is de gemeentelijke verantwoordelijkheid uitgebreid tot het bieden van ondersteuning aan mensen die te kampen hebben met lichamelijke, verstandelijke en/of psychische beperkingen. De uitvoering van de Wmo is belegd bij het sociaal team dat zich vooral richt op het (her) indiceren van maatwerkvoorzieningen.

 

Als gevolg van autonome ontwikkelingen (zoals de vergrijzing en de ambulantisering van de zorg) en rijksbeleid (abonnementstarief) stijgt de vraag naar Wmo-maatwerkvoorzieningen. Deze ontwikkelingen leggen een groot beslag op de beperkte financiële middelen van de gemeente. Het wordt een uitdaging deze groei te beperken. Dit maken we tot speerpunt.

 

Om deze ontwikkelingen het hoofd te kunnen bieden en om mensen in de gelegenheid te stellen zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen, versterken we het voorliggend veld. Daarnaast biedt het sociaal team kortdurende begeleiding waarmee een beroep op maatwerkvoorzieningen kan worden voorkomen. Door in te zetten op kortdurende begeleiding en het voorliggend veld dragen we bij aan een rem op de groei naar maatwerkvoorzieningen met betrekking tot individuele en groepsbegeleiding. We versterken lokale (bewoners)initiatieven op maatschappelijk vlak.

 

 

Veiligheid

Programmadoel:

Het beschikken over een actueel integraal veiligheidsbeleid gericht op projecten en instrumenten ter versterking van subjectieve en objectieve veiligheid.

 

De gemeente heeft de regierol bij het veiligheidsbeleid. Het Integraal Veiligheidsbeleid (IVB) is de kapstok waar we veiligheidsvraagstukken aan op willen hangen. Ondermijning en integrale handhaving zijn daarbij belangrijke pijlers. Het IVB wordt volgend jaar vastgesteld, waarbij de uitkomsten van Montferland Spreekt worden betrokken. 

 

De gemeente Montferland wil het creëren en behouden van een veilige en leefbare gemeente niet alleen bereiken door overlast en criminaliteit aan te pakken, maar ook door het voorkomen en bestrijden van onzichtbare criminaliteit die onze samenleving ondermijnt. De aanpak zal structureel geborgd moeten worden binnen de organisatie. De aanpak is gericht op het inzetten van preventie, bestuursrechtelijke-, privaatrechtelijke, fiscale- en/of strafrechtelijke instrumenten.

Het afgelopen jaar zijn al stappen gezet in de aanpak van ondermijning door het inrichten van een lokaal Meldpunt Ondermijning, diverse aanpassingen in APV, toepassen wet Bibob, en het laten opstellen van een ondermijningsbeeld door het RIEC ON (Regionaal Informatie en Expertise Centrum Oost Nederland). Het is wenselijk om het lokale Meldpunt ondermijning verder in te richten. De inwoners zijn belangrijke bondgenoten in de aanpak. Het streven is daarom alle meldingen die bij het Meldpunt Ondermijning worden ontvangen binnen 14 dagen te screenen en -indien de verkregen informatie daartoe aanleiding geeft verder op te pakken.  

 

Verbonden partijen

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie. Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

 

Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG)

De gemeente maakt, samen met 21 andere gemeenten, deel uit van de VNOG. De VNOG  draagt zorg voor een adequate uitvoering van de brandweerzorg, rampenbestrijding, crisisbeheersing en geneeskundige hulpverlening zoals is vastgelegd in de Wet Veiligheidsregio's.

7.3 Kaderstellende (beleids)nota's

  • Kadernota subsidiebeleid 2016-2017
  • Wmo beleidsplan 2017 - 2018 (in ontwikkeling)
  • Subsidieregeling Ondersteuning bij maatschappelijke Participatie
  • Regionale visie op inkoop
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Regionaal Beleids- en crisisplan
  • Coalitieprogramma

7.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

  • Maatschappelijke ondersteuning
  • Veiligheid

7.4.1 Maatschappelijke ondersteuning

Wat willen we bereiken?

Het aantal mensen dat deelneemt aan een traject Sociaal werk/voorliggend veld neemt toe met 5%

Aantal trajecten sociaal werk/sociaal raadslieden werk en overig
Waardesoort 2017 2018
Meting 2448 2293

Het aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart blijft gelijk

Aantal personen dat de kwaliteit van de ondersteuning als goed ervaart
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 80 % 81 % -
Streefwaarde - - 81 %

Het aantal trajecten kortdurende begeleiding door het Sociaal Team neemt toe met 5%

Aantal trajecten kortdurende begeleiding sociaal team.
Waardesoort 2019 2020
0-Meting 73 -
Streefwaarde - 78

Het aantal unieke personen dat gebruik maakt van een maatwerkvoorziening neemt met 15% toe

Aantal maatwerkvoorzieningen HbH
Waardesoort 2017 2019 2020
Meting 2180 - -
Raming - 2905 -
Streefwaarde - - 3340

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen HbH neemt toe met 15%

Aantal maatwerkvoorzieningen HbH
Waardesoort 2019 2020
Raming 1215 -
Streefwaarde - 1397

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. individuele en groepsbegeleiding neemt toe met 5%

Aantal maatwerkvoorzieningen individuele en groepsbegeleiding
Waardesoort 2019 2020
Raming 610 -
Streefwaarde - 640

Het aantal verstrekte maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen neemt toe met 5%

Aantal maatwerkvoorzieningen m.b.t. wonen, trapliften, vervoer en rolstoelen
Waardesoort 2019 2020
Raming 2714 -
Streefwaarde - 2850

7.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -12.719 -13.950 -13.409 -13.117 -13.193 -13.243
Baten 741 322 300 300 300 300
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -11.978 -13.628 -13.109 -12.817 -12.893 -12.943
Onttrekkingen 4.581 2.937 1.980 1.952 1.924 1.891
Stortingen -1.816 -1.837 -1.865 -1.865 -1.865 -1.865
Mutaties reserves 2.765 1.099 115 87 59 26
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud