Uitgaven

21,91%

€ 19.387

x € 1.000
21,91% Complete

Inkomsten

2,4%

€ 2.074

x € 1.000
2,4% Complete

Saldo

918,79%

€ -17.313

x € 1.000

2.1.06 Jeugd, onderwijs en cultuur

Uitgaven

21,91%

€ 19.387

x € 1.000
21,91% Complete

Inkomsten

2,4%

€ 2.074

x € 1.000
2,4% Complete

Saldo

918,79%

€ -17.313

x € 1.000
Inhoud

6.1 Missie

Montferland is een gemeente waar jongeren veilig en gezond kunnen opgroeien en onderwijs ontvangen. Inwoners hebben de mogelijkheden om hun talenten te ontwikkelen en kunnen deelnemen aan culturele activiteiten in hun woonomgeving.

6.2 Context en achtergronden

Jeugd

Programmadoel

Het bieden van noodzakelijke hulp en ondersteuning om beperkingen op te heffen en achterstanden te voorkomen.

 

De uitvoering van de Jeugdwet vraagt het komende jaar opnieuw extra aandacht van de gemeente. De kosten van de Jeugdzorg nemen nog steeds toe  en overstijgen de budgetten die van het Rijk daarvoor ontvangen. De gemeente is verantwoordelijk  voor de kwaliteit  van de jeugdhulp. Kostenbeheersing en handhaving van de benodigde kwaliteit lijken soms op gespannen voet te staan. Voor de ontwikkeling van jongeren kan zorg noodzakelijk zijn.

Onze gemeente heeft een grote bevolkingsgroep die taalarm opgroeit en dus dreigt een taalachterstand te krijgen. Een goede beheersing van de Nederlandse taal wordt gezien als voorwaarde om volwaardig deel te kunnen nemen aan de samenleving.

 

Onderwijs

Programmadoel

De gemeente streeft naar het optimaliseren van de huisvesting van het basisonderwijs en een

goede aansluiting tussen Passend Onderwijs en  de gemeentelijke taken voor de jeugd.

 

Onderwijs is van essentieel belang om talenten te ontwikkelen. Goede onderwijsvoorzieningen helpen daarbij. De gemeente blijft dan ook investeren in onderwijsvoorzieningen, zodat deze voldoen aan de eisen van deze tijd.

 

Ontmoeting en Cultuur

Programmadoel

De gemeente streeft naar handhaving van een divers  aanbod van culturele voorzieningen en activiteiten waar inwoners elkaar kunnen ontmoeten en zich kunnen ontplooien.

 

Cultuur en ontmoeting dragen bij aan de persoonlijke ontwikkeling van onze inwoners. Cultuur heeft een positieve invloed op het brein van mensen en draagt bij aan saamhorigheid in onze samenleving. De instandhouding van culturele voorzieningen vraagt om een nauw samenspel tussen de gemeente en de gemeenschap.

 

Verbonden partijen

 

GGD Noord- en Oost-Gelderland
De GGD NOG is de - wettelijk verplichte - gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. Het doel van de GGD is het uitvoeren van taken die de gezondheid van onze inwoners bevorderen en vallend onder de Wet publieke gezondheid. De reguliere taken die de GGD uitvoert, waaronder de Jeugdgezondheidszorg 4-18 jarigen, worden gefinancierd vanuit de inwonerbijdrage.

 

Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers (ECAL)
Het ECAL is een gemeenschappelijke regeling voor de  gemeenten in de Achterhoek en voert de wettelijke archieftaken uit conform de Archiefwet. Daarnaast voert de ECAL ook voor de provincie en drie andere gemeenten overige erfgoedtaken uit, zoals documentatie en onderzoek en heeft een publieksfunctie.  Tot slot is het ECAL één van de 5 coalitiepartners waar de coördinatie is belegd van het 'Cultuur- en Erfgoedpact Achterhoek 2017-2020'. 

 

Huisvesting Voortgezet Onderwijs in de Liemers
De uitvoering, financiering en bekostiging van de huisvesting van het voortgezet onderwijs in de gemeenten Duiven, Montferland en Zevenaar is aan deze gemeenschappelijke regeling opgedragen.

6.3 Kaderstellende (beleids)nota's

  • Nota “Wijk- en kerngericht werken”
  • Integraal Veiligheidsbeleid 2016-2019
  • Subsidieregeling Jeugd en Onderwijs Montferland 2019
  • Coalitieprogramma 2018-2022
  • Nota Grip op Verandering
  • Beleidsplan Jeugdbeleid
  • Onderwijshuisvestingsvisie 2015-2023 gemeente Montferland
  • Visie Muziekonderwijs Montferland 2020

6.4 Wat willen we bereiken?

Afname van het aantal m2 overcapaciteit in het basisonderwijs met 6 %

Afname aantal m2 overcapaciteit
Waardesoort 2018 2020
Meting 24 -
Streefwaarde - 18

De inzet van voorliggende voorzieningen nemen toe met 20%

Voorzieningen uitgevoerd door Sociaal Team Jeugd
Waardesoort 2018 2020
Meting 25 -
Streefwaarde - 30

De kosten per jongere voor de duurdere vorm van jeugdzorg nemen af met 15%

Afname kosten per cliënt voor de zwaardere verblijfsvormen
Waardesoort 2018 2020
Meting 0 -
Streefwaarde - 15

De tevredenheid van het aantal cliënten blijft stabiel.

Clienttevredenheidscijfer
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 82 % 85 % -
Streefwaarde - - 84 %

Ondersteuning, uitgevoerd door hert Sociaal Team neemt toe met 15%

Voorzieningen uitgevoerd door Sociaal Team Jeugd
Waardesoort 2018 2020
Meting 10 % -
Streefwaarde - 25 %

Toename van aantal peuters dat een voorschoolse voorziening bezoekt met 5%

Toename aantal peuters op voorschoolse voorziening
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 80 % 92 % -
Streefwaarde - - 95 %

Toename van het aantal doelgroepkinderen die een voorziening bezoeken met 3%

Toename doelgroepkinderen
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 72 % 90 % -
Streefwaarde - - 95 %

6.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -20.589 -19.643 -19.337 -19.171 -19.573 -19.555
Baten 2.057 2.066 1.947 2.103 2.259 2.259
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -18.532 -17.577 -17.391 -17.069 -17.314 -17.296
Onttrekkingen 352 280 127 127 127 127
Stortingen -50 -50 -50 -50 -50 -50
Mutaties reserves 302 230 77 77 77 77
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud