Uitgaven

4,46%

€ 3.949

x € 1.000
4,46% Complete

Inkomsten

0,73%

€ 634

x € 1.000
0,73% Complete

Saldo

175,9%

€ -3.315

x € 1.000

2.1.05 Gezondheid en bevordering gezonde leefstijl

Uitgaven

4,46%

€ 3.949

x € 1.000
4,46% Complete

Inkomsten

0,73%

€ 634

x € 1.000
0,73% Complete

Saldo

175,9%

€ -3.315

x € 1.000
Inhoud

5.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin inwoners in goede gezondheid kunnen wonen, werken en recreëren. Inwoners hanteren daarbij een gezonde leefstijl. Voldoende sportvoorzieningen en een openbare ruimte die uitnodigt om te bewegen dragen bij  aan de vitaliteit en gezondheid van inwoners.

5.2 Context en achtergronden

Doel:

Wij streven naar een bevolking die gezonder wordt om daardoor zo lang mogelijk in staat te worden gesteld zelfstandig regie te voeren over het dagelijkse leven.  Wij werken daarvoor aan een omgeving (fysiek en sociaal), waarin alle inwoners  graag bewegen.

 

Gezond zijn wordt als een groot goed ervaren. Mensen zijn daardoor beter en langer in staat om zelfstandig regie te voeren over het eigen leven. Dit voorkomt niet alleen –dure- zorgafhankelijkheid  maar geeft vooral meerwaarde aan het eigen leven en dat van een ander. ‘Voorkomen is beter dan genezen’ luidt een bekend spreekwoord dat hier zeker opgeld doet. De gemeentelijke taak ligt bovenal bij preventie. Goede voorlichting, een goed functionerende eerstelijns gezondheidszorg en projecten gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl kunnen hier een belangrijke bijdrage aan leveren.

Steeds meer realiseren inwoners, verenigingen en organisaties dat sport en bewegen belangrijk zijn voor de gezondheid en vitaliteit van mensen, voor ontmoeting en leefbaarheid, naast het plezier daarvan

Verbonden partijen

GGD Noord- en Oost-Gelderland

De GGD NOG is de - wettelijk verplichte - gezondheidsdienst van en voor 22 gemeenten. Het doel van de GGD is het uitvoeren van taken die de gezondheid van onze inwoners bevorderen en vallend onder de Wet publieke gezondheid. De reguliere taken die de GGD uitvoert worden gefinancierd vanuit de inwonersbijdrage.

5.3 kaderstellende (beleids) nota's

  • Kaderverordening Subsidies Montferland
  • Subsidieregeling Maatschappelijk Welzijn Montferland
  • Raadsprogramma
  • Regionale beleidsvisie “Achterhoek in beweging”
  • Nota grip op Verandering.
  • Beleidskaders Volksgezondheid 2017-2020 'Positieve gezondheid en preventie'.
  • Beleidsplan "Spelen in Montferland"

5.4 Wat willen we bereiken?

Beperkte daling aantal leden sportverenigingen met slechts 1 % per jaar Bron: NOC*NSF

Afname leden sportverenigingen
Waardesoort 2017 2018 2020
meting 0,6 % - -
Meting - 2,8 % -
Streefwaarde - - 1 %

Toename van het aantal volwassen inwoners dat de gezondheid als goed ervaart met 1 %

het percentage van de bevolking dat de gezondheid als goed ervaart.
Waardesoort 2012 2016 2020
Meting 74 % 77 % -
Streefwaarde - - 78 %

5.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -3.880 -4.627 -3.949 -3.875 -3.865 -3.849
Baten 589 680 634 634 634 634
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.292 -3.947 -3.315 -3.240 -3.231 -3.215
Onttrekkingen 30 574 0 0 0 0
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud