Uitgaven

0,92%

€ 818

x € 1.000
0,92% Complete

Inkomsten

0,51%

€ 440

x € 1.000
0,51% Complete

Saldo

20,04%

€ -378

x € 1.000

2.1.04 Economie en toerisme

Uitgaven

0,92%

€ 818

x € 1.000
0,92% Complete

Inkomsten

0,51%

€ 440

x € 1.000
0,51% Complete

Saldo

20,04%

€ -378

x € 1.000
Inhoud

04.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is. Een excellent economisch klimaat, voor onze gemeente, met name gericht op logistiek en toerisme, waardoor duurzame werkgelegenheid ontstaat en behouden blijft, is van essentieel belang voor het economisch goed functioneren van de gemeente.

04.2 Context en achtergronden

Doel:
Montferland streeft naar een goed ondernemersklimaat voor alle ondernemers waarbij er, vanwege de unieke ligging en landschappelijke kwaliteiten van de gemeente, specifieke aandacht is voor logistiek en toerisme.

 

Montferland is uniek gelegen aan de A12/BAB-3, één van de belangrijkste transportassen naar het Europese achterland.

Met name door deze ligging is het gebied interessant voor vestiging van logistieke functies. Door de voorgenomen doortrekking van de A15, de verbreding van de A12, de korte afstand tot het goederenspoor en de containerhaven van Emmerik, ‘scoort’ ’s-Heerenberg hoog waar het gaat om het vestigingsklimaat voor logistieke bedrijven. Ontwikkelingen als uitbreiding van de haven en de nieuwe op-/afrit op de BSAB-3 nabij Netterden kunnen de positie van Montferland en specifiek ’s-Heerenberg, nog verder versterken. De kansen voor de werkgelegenheid van de gemeente liggen dan ook met name in de verwachte groei van de logistieke sector. Wij zetten de komende tijd vol in op het creëren van voldoende vestigingsmogelijkheden voor logistieke en daaraan gelieerde bedrijven nabij ’s-Heerenberg.

 

De natuurlijke omgeving biedt veel mogelijkheden voor recreatie en toerisme. Deze kansen moeten benut worden door nog meer in te zetten op het versterken van de toeristische infrastructuur en samenwerking met de branche vanuit een gedegen toeristisch beleid vanuit een gezamenlijke visie. De kansen worden mede bepaald door een marktgerichte houding en integrale en grensoverschrijdende benadering.

04.3 Kaderstellende (beleids)nota's

  • Coalitieprogramma 2018-2022: 'Samen krijgen we het voor elkaar'
  • Regionaal Programma Werklocaties: 'Ruimte voor economische ontwikkeling' (Regio Arnhem-Nijmegen (2018)
  • Economische beleidsnota tot 2030, (2018)
  • Omgevingsvisie en -verordening provincie Gelderland (2017)
  • nota Grondbeleid
  • Structuurvisie Montferland (2009)
  • Nota 'Grip op Verandering
  • Vrijetijdsagenda Achterhoek

04.4 Wat willen we bereiken?

Inzicht in het beeld van ondernemers in het beleid en dienstverlening van de gemeente

Wat gaan we daarvoor doen?

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 75

Toename met tenminste 1% van het aantal banen in de sector recreatie en toerisme per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 44,2 44,4 -
Streefwaarde - - 45,2

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 75

Toename aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 525,7 525,6 -
Streefwaarde - - 536,1

Jaarlijkse toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 – 75

Toename met tenminste 1% van het aantal bedrijfsvestigingen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-75
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 103,2 107,6 -
Streefwaarde - - 109,7

04.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -1.218 -857 -818 -818 -816 -816
Baten 3.743 440 440 440 440 440
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 2.525 -417 -378 -378 -376 -376
Onttrekkingen 0 25 0 0 0 0
Stortingen -3.027 0 0 0 0 0
Mutaties reserves -3.027 25 0 0 0 0
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud