Uitgaven

15,69%

€ 13.881

x € 1.000
15,69% Complete

Inkomsten

9,55%

€ 8.265

x € 1.000
9,55% Complete

Saldo

298,02%

€ -5.616

x € 1.000

2.1.03 Beheer leefomgeving

Uitgaven

15,69%

€ 13.881

x € 1.000
15,69% Complete

Inkomsten

9,55%

€ 8.265

x € 1.000
9,55% Complete

Saldo

298,02%

€ -5.616

x € 1.000
Inhoud

03.1 Missie

Montferland is een gemeente waarin het prettig wonen, werken en recreëren is met een goede en veilige bereikbaarheid van kernen en voorzieningen.

De inrichting en instandhouding van de openbare ruimte is juist op die aspecten gericht. Duurzaamheid is bij dat alles een vast aandachtspunt.

03.2 Context en achtergonden

Openbare ruimte

Programmadoel.
Wij streven naar een openbare ruimte, die nog veiliger wordt om aan het verkeer deel te nemen, aantrekkelijker wordt om er te wonen en te recreëren en duurzamer wordt.

 

Geluiden vanuit de Montferlandse samenleving over verkeersonveiligheid door te hoge snelheden blijven ons bereiken. Dat is de reden dat wij de komende jaren extra gaan investeren in het vergroten van de verkeersveiligheid.

Door de klimaatontwikkeling  is het noodzakelijk om de openbare ruimte waar nodig te verduurzamen om de effecten van die klimaatontwikkeling  te beperken door het tegen gaan van hittestress en wateroverlast en zo bij te dragen aan een prettig woon- en leefklimaat.

Technische ontwikkelingen in de openbare verlichting geven ons mogelijkheden om het energieverbruik daarvan te verminderen en zo bij te dragen aan het meer duurzaam maken van de openbare ruimte.

De beleving van het woon- en werkklimaat in de openbare ruimte wordt mede beïnvloed door de mate van onderhoud daarvan. De raad heeft de beeldkwaliteit van de openbare ruimte vastgesteld en daarop is de onderhoudsstrategie afgestemd.

 

Duurzaamheid

Programmadoel
Minder huishoudelijk restafval. 

 

Beter afval scheiden is beter recyclen. De landelijke doelstelling is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna. Dit betekent max. 100 kg restafval/inwoner per jaar. Om de doelstelling te benaderen is in 2019 de gescheiden inzameling van GFT verbeterd door GFT gratis aan te laten bieden en hiervoor aparte Gft-containers in te zetten (in plaats van duobakken). In 2020 zal in RDL-verband meer duidelijkheid komen over de mogelijkheden van tariefdifferentiatie voor de hoogbouw, evenals het onderzoek naar en besluitvorming over een (eventuele) centrale aanbiedstation in het RDL-gebied.

 

ProgrammadoelMinder klimaatverandering

 

De centrale doelstelling voor het klimaatbeleid is minder klimaatverandering. Om klimaatverandering te beperken is meer bewuste omgang van burgers, bedrijven en instellingen met energie noodzakelijk. Hierbij wordt met name ingezet op meer duurzame energie opwekking en meer energiebesparing. Doelstelling is 100% energieneutraliteit in het jaar 2030 (en 9% in 2020, want 20% in 2020 is niet haalbaar). Om deze doelstelling te kunnen behalen is in 2018 een lokale uitvoeringsagenda vastgesteld. Deze is in 2019 in uitvoering genomen en zal ook in 2020 en volgende jaren de basis vormen voor uitvoering en monitoring. In 2020 zal een ruimtelijk kader voor duurzame energieprojecten ter vaststelling worden aangeboden, nadat het participatieproces is doorlopen. Dit ruimtelijke kader en een regionaal aanjaagfonds moeten de opwekking van duurzame energie bevorderen. Versnelling is noodzakelijk want volgens de meest recente cijfers (peiljaar 2017) loopt Montferland (5,9%) achter op het landelijke gemiddelde (7,1%), terwijl Montferland (energieneutraal in 2030) een hogere ambitie heeft dan Rijk en Provincie (energieneutraal in 2050). Montferland loopt met zonne-energie voor op het landelijke gemiddelde en wij zullen dus duidelijk meer moeten inzetten op windenergie.

 

Verbonden partijen

Reinigingsdienst de Liemers (RDL)

Met de gemeente Zevenaar wordt in deze gemeenschappelijke regeling RDL samengewerkt om de huishoudelijke afvalstoffen in de beide gemeenten  op een efficiënte (kosten) en effectieve (milieu en service) wijze in te zamelen.

 

Omgevingsdienst Achterhoek (ODA)

De ODA voert voor de tien deelnemende gemeenten en de provincie Gelderland de vergunningverlening, het toezicht en de handhaving van de milieuregelgeving uit. De ODA draagt samen met haar opdrachtgevers zorg voor een gezonde, schone, veilige en duurzame leefomgeving.

 

Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen

In april 2016 is de Vervoersorganisatie regio Arnhem Nijmegen opgericht. Het is een gemeenschappelijke regeling, gebaseerd op een bedrijfsvoeringsorganisatie.

Eén van de taken van deze Vervoersorganisatie is het regelen van het doelgroepenvervoer, waarbij sprake is van een bundeling van het doelgroepenvervoer (vooralsnog WMO-vervoer en Leerlingenvervoer).

 

Achterhoekse Groene Energie Maatschappij (AGEM)

Wij nemen deel aan deze coöperatie om samen met de zeven andere gemeenten in de Achterhoek in 2030 de energieneutraliteit in de Achterhoek te bereiken. De AGEM jaagt de opwekking en het verbruik van groene energie in de Achterhoek aan. Hierbij streeft men ook na het geld en de werkgelegenheid in de Achterhoek te houden door samen met lokale partners aan de opwekking van groene energie te werken.

03.3 Kaderstellende (beleids)nota's

 • Coalitieprogramma Montferland 2018 - 2022
 • Milieuprogramma
 • Uitvoeringsagenda Montferland energieneutraal 2030 (2018-2022)
 • Beleidsnota integrale handhaving Montferland (fysieke leefomgeving)
 • Beleidsnota Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH) fysieke leefomgeving (2018)
 • Gemeentelijk Rioleringsplan Montferland (Verbreed GRP 2016 – 2020)
 • Groenstructuurplan “Groen met karakter” (2010)
 • Integraal Gemeentelijk verkeer en Vervoerplan (2019)
 • Hondenbeleidsplan
 • Speelbeleid (2015 - 2030)
 • Beleidsplan wegen (2018 - 2021)
 • Beleidsplan Civiele Kunstwerken (2019 - 2023)
 • Beleidsplan Openbare Verlichting (2019 - 2023)
 • Beleidsplan Toegankelijkheid Openbare Ruimte (2017 - 2021)
 • Beleidsplan Gladheidsbestrijding ( 2016 - 2021)
 • Uitvoeringsplan Gladheidsbestrijding (2017 - 2018)

03.4 Programmaonderdelen

Binnen dit programma herkennen wij twee programmaonderdelen n.l.

 • Openbare ruimte;
 • Duurzaamheid (Milieu & Afval).

3.4.1 Openbare ruimte

Wat willen we bereiken?

Afname aantal geregistreerde verkeersongevallen met 2% per jaar.

In de voorgaande jaren daalde het aantal verkeersslachtoffers jaarlijks. Aan deze trendmatige daling is ondanks alle infrastructurele maatregelen een eind gekomen en deze is veranderd in een stijging. Dit is een landelijke trend. De oorzaak van de toename hangt volgens SIMN (Stichting Incident Management Nederland) samen met het toenemend gebruiken van smartphones onder weggebruikers. Het is realistisch om de in eerdere begrotingen geprognotiseerde daling van 5% bij te stellen naar 2%.

Overigens is de gemeente Montferland een verkeersveilige gemeente met in 2016 5,4 ongevallen per 1.000 inwoners tegenover een landelijk gemiddelde van 7,4 per 1.000 inwoners.

 

Afname aantal geregistreerde ongevallen (st) per 1.000 inwoners met 2% per jaar
Waardesoort 2015 2016 2020
Meting 5,9 stuks per 1.000 inwoners 5,4 stuks per 1.000 inwoners -
Streefwaarde - - 5 stuks per 1.000 inwoners

Energiebesparing in de openbare verlichting met 2,5% per jaar.

De jaarlijkse besparing op de energie fluctueert omdat deze afhankelijk is van het aantal armaturen dat op basis van leeftijd vervangen wordt. Gemiddeld wordt in de komende periode van vier jaar 2,5% per jaar bespaard.

Energiebesparing (in KWh) in de openbare verlichting met 2,5% per jaar
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 1345 kWh (energieverbruik) 1310 kWh (energieverbruik) -
Streefwaarde - - 1280 kWh (energieverbruik)

Van de schouwpunten in de openbare ruimte voldoet 90% aan de door de raad vastgestelde beeldkwaliteit

Jaarlijks vinden er meerdere schouwen van de openbare ruimte plaats. Daarbij worden duizenden locaties geschouwd. Over het jaar heen moet volgens de CROW (CROW is een kennisorganisatie op het gebied van infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer en werk en veiligheid) 90% van de schouwpunten voldoen aan de vastgestelde beeldkwaliteit. Vooral in het groeiseizoen (mei – okt) is dat nagenoeg niet haalbaar op het onderdeel groen. Met een score van 92% in 2018 voldoen wij echter wel aan de norm.

Percentage van de openbare ruimte dat voldoet aan de vastgestelde beeldkwaliteit
Waardesoort 2018 2019 2020
Meting 92 % 93 % -
Streefwaarde - - 90 %

Vergroten waardering van het woon- en leefklimaat door onze inwoners met 2% per jaar.

Jaarlijks wordt middels het klanttevredenheidsonderzoek ook een waarderingscijfer gegeven voor de fysieke leefomgeving. De waardering van de fysieke leefomgeving in Montferland ligt met een cijfer van 6,68 in 2018 0,13 punt boven het landelijk gemiddelde van 6,55.

Toename van 2% per jaar van de waardering woon- en leefomgeving in het tweejaarlijkse klanttevredenheidsonderzoek (score 0-10)
Waardesoort 2016 2018 2020
Meting 6,8 waarderingscijfer 6,7 waarderingscijfer -
Streefwaarde - - 6,8 waarderingscijfer

3.4.2 Duurzaamheid

Wat willen we bereiken?

Ambitie is (tenminste) 75% recycling van het huishoudelijk afval in 2020, met verdere groei daarna.

Bron: RDL. Jaarlijkse berekening (t-1) na ontvangst jaarcijfers RDL.

Percentage afvalscheiding huishoudelijk afval
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 67 % 66 % -
Streefwaarde - - 75 %

03.5 Financiën

 

 

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -11.824 -12.776 -13.838 -14.192 -14.533 -14.892
Baten 7.893 7.657 8.265 8.392 8.581 8.773
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -3.932 -5.119 -5.573 -5.800 -5.952 -6.120
Onttrekkingen 314 230 0 0 0 0
Stortingen -649 -156 -43 -28 -4 -35
Mutaties reserves -335 75 -43 -28 -4 -35
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud