Uitgaven

1,62%

€ 1.429

x € 1.000
1,62% Complete

Inkomsten

0,2%

€ 169

x € 1.000
0,2% Complete

Saldo

66,89%

€ -1.261

x € 1.000

2.1.02 Ruimtelijke Ontwikkeling

Uitgaven

1,62%

€ 1.429

x € 1.000
1,62% Complete

Inkomsten

0,2%

€ 169

x € 1.000
0,2% Complete

Saldo

66,89%

€ -1.261

x € 1.000
Inhoud

02.1 Missie

Wij willen samen met onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een aantrekkelijke en goede woon-, werk-, en leefomgeving creëren.

02.2 Context en achtergronden

Ruimtelijke Ordening

Doel:
Het leefbaarder en aantrekkelijker maken van Montferland.

 

In 2020 ligt de focus op de voorbereidingen voor invoering van het nieuwe wetgevingskader (Omgevingswet) in 2021. Inhoudelijk ligt het zwaartepunt op enkele projecten in de kern Didam, te weten het Centrumplan, dat de herinrichting van het openbaar gebied in het centrum van de Didam regelt en de herstructurering van de Bloemenbuurt. Voor een aantal kleinere kernen in onze gemeente wordt in nauwe samenwerking met de inwoners een voorzieningenplan voorbereid.

 

Volkshuisvesting

Doel:
De woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan laten sluiten.

 

Onze bevolkingssamenstelling vergrijst en ontgroent. Daarnaast neemt de gemiddelde gezinsgrootte af. Dit betekent dat voor de huisvesting van onze bevolking een andere woonbehoefte ontstaat. Daarnaast vragen specifieke doelgroepen woningzoekenden als arbeidsmigranten en woonwagenbewoners onze aandacht. Doel is om de woningbehoefte en het woningaanbod beter op elkaar aan te laten sluiten. 

 

Natuur- en Landschapsontwikkeling 

Doel:
De verscheidenheid in landschap en natuur behouden en daar waar mogelijk versterken.

 

Gebleken is dat de biodiversiteit wereldwijd drastisch is afgenomen. De gevarieerdheid in landschap en natuur neemt daarmee af waar door de omgeving minder aantrekkelijk wordt als woon- en leefklimaat. Om als gemeente een bijdrage te leveren aan biodiversiteitsherstel wordt een plan opgesteld met te nemen maatregelen.

 

Monumenten

Doel:
Behoud  en versterking uitstraling van karakteristieke en cultuurhistorisch waardevolle elementen en toename van kennis en belangstelling voor het cultureel erfgoed.

 

Voor de uitstraling van de gemeente is het van belang de nodige aandacht en ondersteuning te geven aan een actief instandhoudingsbeleid van ons culturele erfgoed. Behoud van ons rijke culturele erfgoed is van groot belang voor het historisch besef  en de identiteit van de gemeente. Met verscheidene partijen wordt hier de nodige aandacht aan verleend en acties ondernomen. 

02.3 Kaderstellende ( beleids ) nota's

 • Raadsprogramma
 • Cultuurhistorisch beleid voor Montferland (2012)
 • Structuurvisie Montferland (2009)
 • Masterplan ’s-Heerenberg (2004)
 • Masterplan Didam (2016)
 • Structuurvisie Didam (2009)
 • Notitie Ruimte voor vernieuwing in het buitengebied (2008)
 • Notitie Ruimte voor wonen in het buitengebied (2007)
 • Beleidsnotitie woningbouw op inbreidingslocaties (2016)
 • Nota Grondbeleid (2011)
 • Nota Grip op Verandering
 • Van nieuwe naobers en brood op de plank, landschapsontwikkelingsplan+ (Doetinchem, Montferland en Oude IJsselstreek)
 • Regionale structuurvisie Achterhoek (2012)
 • Omgevingsvisie Provincie Gelderland (2014)
 • Ruimte voor goed wonen; samen koersen naar een toekomstbestendige woonomgeving (provincie Gelderland)
 • Woonagenda Liemers 2017 - 2027
 • Woonvisie (2016 - 2020)

02.4 Programmaonderdelen

Naast het reguliere werk herkennen wij binnen dit programma speerpunten op de volgende programmaonderdelen:

 • Ruimtelijke ordening
 • Volkshuisvesting
 • Natuur- en landschapsontwikkeling
 • Monumenten

2.4.1 Ruimtelijke ordening

Wat willen we bereiken?

Afname van het aantal leegstaande gebouwen

Afname leegstaande gebouwen
Waardesoort 2016 2020
Meting 3 -
Streefwaarde - 3

Aantrekkelijke kernen door het faciliteren van herontwikkelings- en herinrichtingsplannen die bijdragen aan de verfraaiing van kernen.

Aantl gefaciliteerde herontwikkelingsplannen
Waardesoort 2016 2020
Meting 1 -
Streefwaarde - 3

2.4.2 Volkshuisvesting

Wat willen we bereiken?

Een positief migratiesaldo

Migratiesaldo
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 373 475 -
Streefwaarde - - 1

Uitbreiding van het aantal woningen met 100

Totaal aantal te bouwen woningen
Waardesoort 2016 2017 2020
Meting 86 80 -
Streefwaarde - - 100

Minimaal 50% van de nieuwe woningen vallen onder de categorie “betaalbaar”(prijs maximaal € 172.000,00 VON)

Aandeel betaalbaar (>=50% van totaal) (prijs maximaal €172.000,- von)
Waardesoort 2016 2017 2020
Meting 50 % 60 % -
Streefwaarde - - 50 %

Wat gaan we daarvoor doen?

2.4.3 Natuur- en landschapsontwikkeling

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding natuur- en landschapselementen met minimaal 1 ha

Het aantal hectare natuur en landschap
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 13,5 5,4 -
Streefwaarde - - 1

2.4.4 Monumenten

Wat willen we bereiken?

Uitbreiding van het aantal monumenteneigenaren dat lid is van de monumentenwacht, bij voorkeur met 5%

Uitbreiding leden monumentenwacht
Waardesoort 2017 2018 2020
Meting 4 % 5 % -
Streefwaarde - - 5 %

02.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -6.137 -2.236 -1.429 -1.446 -1.427 -1.427
Baten 4.672 882 145 145 145 145
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.465 -1.354 -1.284 -1.301 -1.281 -1.281
Onttrekkingen 1.374 68 24 74 74 74
Stortingen -540 0 0 0 0 0
Mutaties reserves 834 68 24 74 74 74
Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud