Uitgaven

4,64%

€ 4.106

x € 1.000
4,64% Complete

Inkomsten

1,93%

€ 1.672

x € 1.000
1,93% Complete

Saldo

129,18%

€ -2.434

x € 1.000

2.1.01 Relatie inwoners en bestuur

Uitgaven

4,64%

€ 4.106

x € 1.000
4,64% Complete

Inkomsten

1,93%

€ 1.672

x € 1.000
1,93% Complete

Saldo

129,18%

€ -2.434

x € 1.000
Inhoud

01.1 Missie

Montferland is een gemeente die de inwoners en bedrijven centraal stelt. Open en uniforme communicatie, en het betrekken van inwoners bij belangrijke beleidsvraagstukken, projecten en plannen is daarbij van wezenlijk belang.

01.2 Context en achtergronden

Doel:
Wij streven naar een hogere klantwaardering en verhoging van het draagvlak voor het gemeentelijk handelen.

 

De gemeente is er voor de Montferlandse samenleving.  De dienstverlening die wij bieden moet dat uitstralen. Er blijven ons echter geluiden bereiken dat we beter naar de inwoners kunnen luisteren en dat deze nog meer bij het gemeentelijk handelen betrokken wensen te worden. Wij zullen de aankomende jaren sterk inzetten op handelen vanuit het perspectief van mensen en niet vanuit de systeemwereld.

01.3 Overzicht kaderstellende (beleids)nota's

  • Coalitieprogramma 2018-2022
  • Kwaliteitshandvest “Dienstverlenen doen we zo”
  • Strategische visie Montferland 2025
  • Sociale mediabeleid
  • Webvisie gemeente Montferland
  • Startnotitie bestuurlijke vernieuwing

01.4 Wat willen we bereiken?

01.5 Financiën

Bedragen x €1.000
Exploitatie Werkelijk 2018 Begroting 2019 Begroting 2020 MJB 2021 MJB 2022 MJB 2023
Lasten -4.629 -4.520 -4.106 -4.033 -3.959 -3.997
Baten 2.681 1.923 1.672 1.636 1.656 1.656
Gerealiseerd saldo van baten en lasten -1.948 -2.597 -2.434 -2.397 -2.303 -2.341

01.6 Verbonden partijen

Verbonden partijen

Gemeenschappelijk Orgaan Regio Arnhem Nijmegen

Het Gemeenschappelijk Orgaan (GO) Regio Arnhem Nijmegen richt zich op regionale beleid aangaande economie, wonen, verkeer en duurzaamheid vorm te kunnen geven. Uit de bijdrage voor het GO wordt ook de Economic Board regio Arnhem Nijmegen (stichting met regionale partners uit de overheid, onderwijs- & onderzoek- en ondernemerswereld) en bureau Brussel (regionale vertegenwoordiging in de Europese hoofdstad) gefinancierd. Afhankelijk van de uitkomst van de evaluatie wordt besloten deelname aan de Stichting Economic Board voort te zetten.

 

Euregio Rijn-Waal

De Euregio Rijn-Waal is een Nederlands-Duits openbaar lichaam, waarbij  56 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten. De Euregio Rijn-Waal heeft als belangrijkste doel de grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van economie, maatschappij te verbeteren en te intensiveren. In het werkgebied van de Euregio Rijn-Waal bestaan veel mogelijkheden voor een sterke economische en maatschappelijke ontwikkeling. De Euregio Rijn-Waal brengt partners bij elkaar om gezamenlijke initiatieven te starten en zo gebruik te maken van synergie-effecten.

 

Euregio

De Euregio (gevestigd te Gronau)  is een Nederlands-Duits openbaar lichaam waarbij 102 gemeenten en regionale overheden zijn aangesloten.
De Euregio maakt zich sterk voor de samenwerking tussen Nederland en Duitsland te vereenvoudigen en te komen tot meerwaarde voor beide zijden. Daarbij ziet de EUREGIO zich als draaischijf en als bemiddelende instantie tussen beide landen.
In het strategisch concept EURIO 2020 zijn de speerpunten uitgewerkt hoe men dat doel wil bereiken namelijk: (1) maatschappelijke ontwikkeling - sociaal-culturele ontmoetingen, gezondheid en openbare veiligheid; (2) economie- innovatie in MKB, arbeidsmarkt en -kwalificatie en toerisme; (3) duurzame ruimtelijke ontwikkeling - ruimtelijke ontwikkeling, infrastructuur en verkeer, energie.

Publicatiedatum: 15-10-2019

Inhoud